eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pasłęk › Remont chodnika drogi powiatowej Nr 2197N ul. Kilińskiego w Tolkmicku

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-17Ogłoszenie nr 524520-N-2020 z dnia 2020-03-17 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku: Remont chodnika drogi powiatowej Nr 2197N ul. Kilińskiego w Tolkmicku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku, krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. Dworcowa  6 , 14-400  Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (55) 248-24-41, , e-mail zdppaslek@zdppaslek.pl, , faks (55) 248-55-15.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zdp.bip.powiat.elblag.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.zdp.bip.powiat.elblag.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.zdp.bip.powiat.elblag.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku ul. Dworcowa 6 14-400 Pasłęk, sekretariat - I piętro, pokój nr 7-10.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika drogi powiatowej Nr 2197N ul. Kilińskiego w Tolkmicku
Numer referencyjny: DM.252.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych zadania pn.: "Remont chodnika drogi powiatowej Nr 2197N ul. Kilińskiego w Tolkmicku" 2. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: - Główny przedmiot zamówienia: 45231300-8 - dodatkowy przedmiot zamówienia: 45232423-3; 45111240-2. 3. Wykonawca oszacuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 4. Zakres robót obejmuje między innymi: o roboty pomiarowe oraz inwentaryzację powykonawczą = 415 m o Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - 905,00 m o Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie z betonu - 45,250 m3 o Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm - 210,000 m o Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej - 917,00 m2 o Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce: cementowo-piaskowej - 21,000 m2 o Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, sześciokątnych o grubości: 15 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - 147,00 m2 o Rozebranie nawierzchni z brukowca - ręczne, przy wys. brukowca 13-17 cm - 18,000 m2 o Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 8 cm wraz z przycięciem nawierzchni wzdłuż krawężników - 40,300 m2 o Rozebranie mechaniczne podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości: 20 cm - 40,300 m2 o Wywóz gruzu na magazyn wykonawcy wraz z utylizacją - 434,140 t o Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III wraz z odwozem urobku na magazyn wykonawcy i utylizacją wykop pod konstrukcje - 385,875 m2 o Warstwę odsączająca z piasku zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm - chodniki z kostki, zjazdy - 1 102,500 m2 o Podbudowę z kruszywa łamanego 0 - 31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm - chodniki z kostki, miejsca postojowe, zjazdy - 1 102,500 m2 o Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy - 303,000 m2 o Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm o Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki informacyjne, znaki średnie folia I generacji - 6,000 szt. o Krawężniki betonowe, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik wystający - wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej masą zalewową - 265,000 m o Krawężniki betonowe, najazdowe o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik wtopiony - wraz z uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej masą zalewową - 540,000 m o Obrzeża betonowe 25x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr. cem. - 210,000 m o Ławy pod krawężniki i obrzeża: betonowe z oporem beton C 8/10 - 75,080 m3 o Chodniki z płytek betonowych 30x30 o grubości: 5 cm - faktura żwirek płukany, odcień żółty, na podsypce cementowo-piaskowej - płytki z odzysku - 13,000 m2 o Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - szarej, na podsypce: cementowo-piaskowej - 786,500 m2 o Regulacja pionowa: włazów kanalizacyjnych na pierścieniach betonowych - 14,000 szt. o Regulacja pionowa: pokryw studni telekomunikacyjnych - 3,000 szt. Regulacja pionowa: skrzynki zasuw wodociągowych. 5. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania techniczne zostały określone w niniejszej SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym) oraz w projekcie budowlanym. 6. Załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, który wykonawcy mogą wykorzystać przy sporządzaniu "własnego" przedmiaru robót. Zakres robót przedstawiony w przedmiarze przekazanym przez zamawiającego nie jest podstawą do obliczenia ceny oferty, jak również nie będzie miał znaczenia przy rozliczaniu wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót w większej ilości w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za ro-boty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie przedmiaru nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej. Ilości robót w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według wła-snych obliczeń. 7. Jeśli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających nie objętych projektem technicznym, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty, po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym, z zachowaniem tych samych norm i standardów jak w ofercie. 8. Roboty te rozliczone zostaną kosztorysem powykonawczym, przy zachowaniu wskaźników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym. 9.Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie objętym zamówie-niem w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczeniem, jak również w celu uzy-skania innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty z należytą starannością. 9. Zastosowane przez Zamawiającego w projekcie i specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym) wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. 10. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. 12. Wykonawca zobowiązany jest do : 1) opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2012r poz.1137 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 ze zm.), Wszelkie koszty będące wynikiem w/w uzgodnień i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca robót. 2) oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy, 3) przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 4) zgłoszenia i uzgodnienia z dysponentami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym zasad prowadzenia robót wraz ze zleceniem niezbędnych nadzorów nad prowadzonymi pracami zgodnie z załączonymi do niniejszej SIWZ uzgodnieniami branżowymi, 5) zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy, a w szczególności wykonywanie inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej, 6) opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej. 13. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wszystkie czynności składające się na roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu zamówienia, chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę, 14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokony-wania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 15. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonują-cych wskazane w punkcie 12 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwyko-nawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 16. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności. 17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub pod-wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232423-3
45111240-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-06-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa sposób spełnienia warunku następująco: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej o wartości nie niższej niż 200.000,00 zł (brutto) . Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - doświadczenia w/w podmiotów nie sumuje się. 3) Dysponowanie osobami - minimalny zakres kwalifikacji i doświadczenia wymagany od personelu Wykonawcy Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia posiadają kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami podając podstawę do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować min. 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia i pełnienia funkcji: Kierownika budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcze-śniej obowiązujących przepisów prawa, posiadającą co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzy-skania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, w tym nadzór nad minimum jednym zadaniem związanym z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej o wartości nie niższej niż 200.000,00 zł (brutto),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp; 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp; 4) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) o których mowa w rozdz. VI ust. 4 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) o których mowa w rozdz. VI ust. 4 pkt 2 - 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ "Wykaz robót budowlanych - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE". Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ "WYKAZ OSÓB".
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do wypełnionego i podpisanego "formularza oferty" następujące dokumenty: 1) Wymagane oświadczenia - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, 2) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, 3) Dowód wniesienia wadium - Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli inna osoba podpisuje ofertę aniżeli wymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy) lub wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 5) Wykonawcy korzystający z zasobów podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składają wraz z ofertą dokumenty wymagane w rozdziale VI ust. 1 SIWZ (na podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Żądanie wadium, jego wysokość oraz formy wniesienia - art. 45 ustawy Pzp. 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego w Bank PKO BP S. A. Centrum Korporacyjne w Elblągu, numer rachunku: 92 1020 1752 0000 0702 0006 8676 z adnotacją : wadium na "Remont chodnika drogi powiatowej Nr 2197N ul. Kilińskiego w Tolkmicku" - nr sprawy DM.252.8.2020. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227 poz. 1505 oraz 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 3, 4 i 5 SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2) Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wy-raził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania ofert złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Wadium, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, może być wniesione wspólnie przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawców, z tym że z treści dokumentu musi wynikać, że wadium dotyczy oferty składanej przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Postanowienia umowy - zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Zmiany umowy dotyczą w szczególności: § 2 "4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym okoliczności o których mowa w §11 i §18, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności i usuwania ich skutków. 5. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy są stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4. 6. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia." § 7 "3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i/lub robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia ale wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ. Osoby te mają obowiązek złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2. 4. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazanych w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy". § 8 "4. Powierzenie jakichkolwiek robót Podwykonawcy nie wskazanemu w niniejszej umowie lub Podwykonawcy innemu niż wskazany przez Wykonawcę w niniejszej umowie w ust. 1 musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany o której mowa w ust. 4 nie później niż 21 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy z przyczyn obiektywnych podwykonawca wskazany w ofercie nie będzie mógł uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy i Wykonawca przedstawi aktualne dokumenty potwierdzające, że proponowany podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie niższym niż podwykonawca wskazany w ofercie". § 11 "Zmiany zakresu robót 1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami oraz sieciami. 2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: a) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej; b) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej; c) dokonania zmiany określonej harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 1 ust. 5, kolejności wykonania umowy, a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń. 3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12. 4. W sytuacji zaistnienia, niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej, konieczności wykonania robót nieobjętych niniejszą umową, których oddzielenie od zamówienia podstawowego wymagałoby, z przyczyn technicznych lub gospodarczych, poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego, co zostanie stwierdzone w protokole konieczności, Zamawiający może zlecić ich wykonanie Wykonawcy w ramach zamówienia dodatkowego, na podstawie odrębnej umowy. 5. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodującej wzrost ceny wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego na piśmie." § 18 "Zmiany umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej umowie. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 144 ust. 1 oraz określonych w niniejszej umowie. 3. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego."
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-31, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku określony w rozdziale I SIWZ; 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku jest Pani/Pani Marcin Andrusewicz, kontakt: adres e-mail iod@andrusewicz.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisanym w niniejszej SIWZ, nr sprawy DM.252.8.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie do-kumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp"; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wy-mogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomaty-zowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod-stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.