eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › Zagospodarowanie części Wzgórza św. Krzyża w ramach projektu w pn. "Pole Bitwy pod Krzywopłotami".

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-11-29

Ogłoszenie nr 500285713-N-2018 z dnia 29-11-2018 r.

Urząd Gminy Klucze: Zagospodarowanie części Wzgórza św. Krzyża w ramach projektu w pn. "Pole Bitwy pod Krzywopłotami".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 643530-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów 1, 32310 Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zagospodarowanie części Wzgórza św. Krzyża w ramach projektu w pn. "Pole Bitwy pod Krzywopłotami".

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.33.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu Wzgórza Św. Krzyża w ramach zadania pn. "Pole Bitwy pod Krzywopłotami", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2018". Roboty obejmować będą: ? Prace rekonstrukcyjne w obrębie okopów wojskowych z czasów I wojny światowej, ? Wykonanie ciągu ścieżek pieszo-rowerowych wraz z elementami małej architektury i udostępnień dla zwiedzających. I. Położenie i opis obszaru, na którym prowadzone będą prace Roboty budowlane realizowane będą na Wzgórzu Św. Krzyża w Bydlinie i obszarze bezpośrednio przyległym. Całość wymienionego terenu położona jest w gminie Klucze, w granicach działki ewidencyjnej nr 258, obręb Bydlin i wpisana jako dobro kultury do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Małopolskiego pod numerem A - 77/M (wpis z 02.03.2007). Część prac będzie prowadzona w obrębie okopów z okresu I wojny światowej, które stanowią system pełnoprofilowych rowów strzeleckich z poprzecznicami i wysuniętymi stanowiskami broni maszynowej, rowów dobiegowych oraz schronów. Ponadto są bardzo dobrze zachowanym reliktem fortyfikacji polowej z 1914 r. Związany jest z bitwą Legionów Polskich z 17-18 listopada 1914 r. pod Krzywopłotami, Załężem i Bydlinem. Jest to rozbudowany, górski punkt oporu (Stützpunkt), o okopach częściowo kutych w skale. Ufortyfikowane wzgórze stanowiło punkt wyprowadzenia natarcia na wojska rosyjskie, znajdujące się poniżej, na równinie pomiędzy Krzywopłotami a Załężem. Z kolei prace w zakresie wykonania ścieżek pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury wykonane zostaną na terenie znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie w/w okopów, jednak poza ich obrębem. Z uwagi na charakter prowadzonych w przeszłości działań militarnych teren realizacji przedmiotu zamówienia został kompleksowo sprawdzony przez sapera pod względem występowania materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. Powierzchnia oraz lokalizacja terenu, na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia oraz powierzchnia i lokalizacja poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia przedstawiona została w załączniku do SIWZ II. Cel i zakres Przedmiotu Zamówienia. Przedmiot zamówienia jest częścią działań prowadzonych przez Zamawiającego, których celem jest uczytelnienie i upamiętnienie pola bitwy pod Krzywopłotami, nazwanej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego "Legionowymi Termopilami". Działania obejmują w szczególności Wzgórze Św. Krzyża o wyjątkowym znaczeniu historycznym i krajobrazowym, będącym żywym dowodem następstwa funkcji fortyfikacyjnych od Średniowiecza po wiek XX. Celem przedmiotu zamówienia jest odrestaurowanie częściowo zachowanych fortyfikacji polowych oraz udostępnienie do zwiedzania terenu bezpośrednio przyległego. Wobec tego w ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną prace, które zatrzymają procesy zanikania okopów i odpowiednio je wyeksponują oraz roboty budowlane, w wyniku których na terenie przyległym do okopów powstanie ciąg ścieżek pieszo-rowerowych oraz elementy małej infrastruktury. III. Szczegółowy zakres prac: A. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące prace: 1. Prace rekonstrukcyjne w obrębie okopów wojskowych z czasów I wojny światowej, obejmujące m.in.: pogłębienie i oczyszczenie okopów z zasypu, wykonanie konstrukcji stalowej obudowy okopów na bloczkach betonowych, wykonanie obudowy skarp z użyciem pali drewnianych sosnowych, wykonanie zadaszeń okopów, wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej oraz drenażu; 2. Wykonanie ciągu ścieżek pieszo-rowerowych wraz z elementami: małej architektury i udostępnień dla zwiedzających, obejmujących m.in.: * Wykonanie drogi głównej do zamku poprzez: korytowanie mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego, ułożenie obrzeży betonowych; wykonanie ścieżki edukacyjnej o nawierzchni żwirowej poprzez korytowanie mechaniczne wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, nawierzchni żwirowej z kruszywa rozścielanego, * Wykonanie małej architektury, w skład której wchodzić będą: punkt informacyjny wyposażony w ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojak na rowery wykonany w konstrukcji stalowej, wykonanie drewnianej konstrukcji tablicy informacyjnej głównej zadaszonej oraz dwóch tablic pulpitowych, siedzisko na murku wraz z fundamentem oraz montażem, wykonanie kładki nad okopami (wykonanie wykopów pod fundamenty, podkłady betonowe na podłożu gruntowym, stopa fundamentowa prostokątna, stalowe mocowanie słupa, montaż konstrukcji kładki, drzewo świerkowe, strugane, impregnowane ciśnieniowo), Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do zamontowania do w/w stelaży tablicy głównej i 2 tablic pulpitowych gotowych płyt tubondowych z nadrukiem, przekazanych przez Zamawiającego. * Wykonanie wiaty - zadanie obejmować będzie m.in. następujące prace: usunięcie warstwy humusu grubość do 25 cm wraz ze zdeponowaniem, wykonanie wykopów pod fundamenty, zasypy, wyrównywanie i zagęszczanie gruntu, podkłady betonowe na podłożu gruntowym, wykonanie ławy fundamentowej żelbetowej prostokątnej, * Wykonanie muru przy wiacie oraz muru przy tablicy informacyjnej wraz z siedziskiem - zadanie obejmować będzie: usunięcie warstwy humusu grubość do 15 cm wraz ze zdeponowaniem, wykonanie zasypów, wyrównywania i zagęszczenia gruntu, wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym, wykonanie ławy fundamentowej żelbetowej prostokątnej, wykonanie muru przy wiacie. * Wykonanie utwardzenia terenu - zdanie obejmować będzie: usunięcie warstwy humusu grubość do 15 cm wraz ze zdeponowaniem, wykonanie koryta na całej szerokości placu gr 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, wykonanie podsypki cementowo-paskowej, ułożenie kostki brukowej betonowej i granitowej. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na wykonanie prac dotyczących ułożenia kostki brukowej na utwardzonym terenie przy wiacie. Ułożenie kostki nie może być przypadkowe, Zamawiający wymaga ułożenia z kostki brukowej betonowej i granitowej według wzoru przedstawiającego plan rzeczywistego przebiegu okopów w rzucie na płaszczyznę. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ. B. Ponadto Zamawiający podkreśla, że przy realizacji przedmiotu zamówienia szczególnie ważne będzie: 1. Z uwagi na prezentowaną wartość historyczno-kulturową przedmiotowych okopów wojskowych, prace prowadzone przy nadzorze archeologicznym i konserwatorskim, pełnionym przez osoby wskazane do tego celu przez Zamawiającego. 2. Mając na względzie powyższe prace wykonywane w obrębie okopów wojskowych muszą zostać wykonane w taki sposób, by w żaden sposób nie uszkodzić ich profili. Oznacza to, że prace muszą być wykonane ręcznie i/lub przy użyciu co najwyżej minikoparki. Jednakże zabrania się wjazdu minikoparką do koryta okopów. Dopuszcza się jedynie usadowienie minikoparki na brzegu okopu i wykonywanie prac bezpośrednio w rowie za pomocą ramienia i łyżki. Zabrania się użycia do prac przy odrestaurowaniu okopów ciężkiego sprzętu. Ponadto przy wykonywaniu w/w prac Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zaleceń i zakazów wydanych przez nadzór konserwatorski i archeologiczny. 3. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na elementy mające wartość historyczną i kulturową Wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac i postępowania zgodnie z zaleceniami nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego. Ostateczny termin wykonania Przedmiotu Zamówienia - do dnia 21 grudnia 2018 r. C. Oczyszczanie terenu po zakończonych pracach. Oczyszczanie terenu po zakończonych pracach polegać będzie na uprzątnięciu z terenu realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkich pozostałości po prowadzonych pracach, tj.: sprzętu, maszyn, narzędzi używanych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym odpadów śmieci, odpadków i nieczystości stanowiących pozostałości po wykonaniu prac. Ponadto materiał wydobyty z okopów, tzn. liście, gałęzie, ziemia itp. zostaną wywiezione poza obszar realizacji projektu i zagospodarowane w odpowiedni sposób na koszt Wykonawcy. IV. Opis wymagań techniczno-technologicznych. Wykonawca wszelkie prace będzie prowadził pod stałym nadzorem archeologicznym oraz konserwatorskim, pełnionym przez osoby do tego wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca będzie stosować się wiążąco do wskazań nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego co do sposobu prowadzenia robót, względnie wykonania prac poprawkowych na terenie Wzgórza Świętego Krzyża i bezpośrednio przyległego obszaru. Wykonawca musi zapewnić sprzęt do transportu wydobytej ziemi zawierającej odłamki skalne, kamienie, liście, różnego rodzaju bio - odpady z terenu prowadzonych prac. Wykonawca powinien prowadzić prace w obrębie odtworzenia okopów z I wojny światowej w taki sposób aby nie naruszyć ich pierwotnej struktury. Zaleca się zastosowanie prac ręcznych oraz/lub prac z użyciem minikoparki, czego celem jest zminimalizowanie inwazyjności działań w pierwotny stan okopów. Ponadto zabrania się użycia do prac przy odrestaurowaniu okopów ciężkiego sprzętu. Wytyczne w tym zakresie zostały opisane w pkt III B 2. Przy budowie ścieżek edukacyjnych, dopuszcza się wprowadzenie sprzętów mechanicznych oraz pomocy technologicznych, jednakże należy mieć na względzie użycie sprzętów tylko w miejscach, które są do tego wskazane w przedmiocie zamówienia. Przy utwardzaniu ścieżek zaleca się użycie zagęszczarki, natomiast Zamawiający wyklucza użycie walca drogowego. Cały użytkowany sprzęt musi być sprawny technicznie, tak aby nie powodował zagrożenia skażenia obszaru na terenie Wzgórza Świętego Krzyża w ramach projektu "Pole bitwy pod Krzywopłotami" płynami eksploatacyjnymi. V. Określenie wymagań prawnych. Wszystkie prace muszą być wykonane bez naruszenia następujących aktów prawnych oraz zgodnie z: - ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2017. poz. 2187 z późn. zm, - Instrukcją ochrony przeciwpożarowej lasu - załącznik do Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r., - ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397), - zgodnie ze sztuką budowlaną, ? według ustaleń i wskazówek instruktażowych przekazywanych przez Zamawiającego, Nadzór Archeologiczny i Nadzór Konserwatorski. Teren objęty pracami, ze względu na szczególne wartości dziedzictwa narodowego i kulturowego, jest wpisany jako dobro Dziedzictwa Kulturowego i Narodowego od 2007 roku. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany zachować najwyższą staranność w prowadzeniu wszelkich prac oraz stosować się do wskazań Nadzoru Archeologicznego, Konserwatorskiego i Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót, a także minimalizować wszelkie negatywne dla tego obszaru efekty prowadzonych działań. Wymogi te obejmują przede wszystkim: - konieczność niepogorszenia stanu zachowania okopów. Nadanie im pierwotnego charakteru w oparciu o projekt techniczny przedstawiony przez Zamawiającego. - konieczność przestrzegania zaleceń opracowanych przez Nadzór Archeologiczny i Konserwatorski;

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233162-2


Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233200-1, 45233220-7, 45111200-0, 45111291-4, 45233290-8, 45233320-8, 45232451-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 253784.07
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.P.H.U EURO-MAR Tomasz Marcinkowski
Email wykonawcy: euro.mar@vp.pl
Adres pocztowy: Kolbark ul. Źródlana 46
Kod pocztowy: 32-310
Miejscowość: Klucze
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 317859.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 317859.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 317859.06
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.