eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › Zagospodarowanie części Wzgórza św. Krzyża w ramach projektu w pn. "Pole Bitwy pod Krzywopłotami".

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2018-10-31Ogłoszenie nr 643530-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

Urząd Gminy Klucze: Zagospodarowanie części Wzgórza św. Krzyża w ramach projektu w pn. "Pole Bitwy pod Krzywopłotami".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klucze, krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów  1 , 32310   Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (URL): www.gmina-klucze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.gmina-klucze.pl - link BIP Zamówienia Publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.gmina-klucze.pl - link BIP Zamówienia Publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie części Wzgórza św. Krzyża w ramach projektu w pn. "Pole Bitwy pod Krzywopłotami".
Numer referencyjny: ZP.271.33.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu Wzgórza Św. Krzyża w ramach zadania pn. "Pole Bitwy pod Krzywopłotami", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2018". Roboty obejmować będą: ? Prace rekonstrukcyjne w obrębie okopów wojskowych z czasów I wojny światowej, ? Wykonanie ciągu ścieżek pieszo-rowerowych wraz z elementami małej architektury i udostępnień dla zwiedzających. I. Położenie i opis obszaru, na którym prowadzone będą prace Roboty budowlane realizowane będą na Wzgórzu Św. Krzyża w Bydlinie i obszarze bezpośrednio przyległym. Całość wymienionego terenu położona jest w gminie Klucze, w granicach działki ewidencyjnej nr 258, obręb Bydlin i wpisana jako dobro kultury do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Małopolskiego pod numerem A - 77/M (wpis z 02.03.2007). Część prac będzie prowadzona w obrębie okopów z okresu I wojny światowej, które stanowią system pełnoprofilowych rowów strzeleckich z poprzecznicami i wysuniętymi stanowiskami broni maszynowej, rowów dobiegowych oraz schronów. Ponadto są bardzo dobrze zachowanym reliktem fortyfikacji polowej z 1914 r. Związany jest z bitwą Legionów Polskich z 17-18 listopada 1914 r. pod Krzywopłotami, Załężem i Bydlinem. Jest to rozbudowany, górski punkt oporu (Stützpunkt), o okopach częściowo kutych w skale. Ufortyfikowane wzgórze stanowiło punkt wyprowadzenia natarcia na wojska rosyjskie, znajdujące się poniżej, na równinie pomiędzy Krzywopłotami a Załężem. Z kolei prace w zakresie wykonania ścieżek pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury wykonane zostaną na terenie znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie w/w okopów, jednak poza ich obrębem. Z uwagi na charakter prowadzonych w przeszłości działań militarnych teren realizacji przedmiotu zamówienia został kompleksowo sprawdzony przez sapera pod względem występowania materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. Powierzchnia oraz lokalizacja terenu, na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia oraz powierzchnia i lokalizacja poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia przedstawiona została w załączniku do SIWZ II. Cel i zakres Przedmiotu Zamówienia. Przedmiot zamówienia jest częścią działań prowadzonych przez Zamawiającego, których celem jest uczytelnienie i upamiętnienie pola bitwy pod Krzywopłotami, nazwanej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego "Legionowymi Termopilami". Działania obejmują w szczególności Wzgórze Św. Krzyża o wyjątkowym znaczeniu historycznym i krajobrazowym, będącym żywym dowodem następstwa funkcji fortyfikacyjnych od Średniowiecza po wiek XX. Celem przedmiotu zamówienia jest odrestaurowanie częściowo zachowanych fortyfikacji polowych oraz udostępnienie do zwiedzania terenu bezpośrednio przyległego. Wobec tego w ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną prace, które zatrzymają procesy zanikania okopów i odpowiednio je wyeksponują oraz roboty budowlane, w wyniku których na terenie przyległym do okopów powstanie ciąg ścieżek pieszo-rowerowych oraz elementy małej infrastruktury. III. Szczegółowy zakres prac: A. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące prace: 1. Prace rekonstrukcyjne w obrębie okopów wojskowych z czasów I wojny światowej, obejmujące m.in.: pogłębienie i oczyszczenie okopów z zasypu, wykonanie konstrukcji stalowej obudowy okopów na bloczkach betonowych, wykonanie obudowy skarp z użyciem pali drewnianych sosnowych, wykonanie zadaszeń okopów, wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej oraz drenażu; 2. Wykonanie ciągu ścieżek pieszo-rowerowych wraz z elementami: małej architektury i udostępnień dla zwiedzających, obejmujących m.in.: * Wykonanie drogi głównej do zamku poprzez: korytowanie mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego, ułożenie obrzeży betonowych; wykonanie ścieżki edukacyjnej o nawierzchni żwirowej poprzez korytowanie mechaniczne wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, nawierzchni żwirowej z kruszywa rozścielanego, * Wykonanie małej architektury, w skład której wchodzić będą: punkt informacyjny wyposażony w ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojak na rowery wykonany w konstrukcji stalowej, wykonanie drewnianej konstrukcji tablicy informacyjnej głównej zadaszonej oraz dwóch tablic pulpitowych, siedzisko na murku wraz z fundamentem oraz montażem, wykonanie kładki nad okopami (wykonanie wykopów pod fundamenty, podkłady betonowe na podłożu gruntowym, stopa fundamentowa prostokątna, stalowe mocowanie słupa, montaż konstrukcji kładki, drzewo świerkowe, strugane, impregnowane ciśnieniowo), Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do zamontowania do w/w stelaży tablicy głównej i 2 tablic pulpitowych gotowych płyt tubondowych z nadrukiem, przekazanych przez Zamawiającego. * Wykonanie wiaty - zadanie obejmować będzie m.in. następujące prace: usunięcie warstwy humusu grubość do 25 cm wraz ze zdeponowaniem, wykonanie wykopów pod fundamenty, zasypy, wyrównywanie i zagęszczanie gruntu, podkłady betonowe na podłożu gruntowym, wykonanie ławy fundamentowej żelbetowej prostokątnej, * Wykonanie muru przy wiacie oraz muru przy tablicy informacyjnej wraz z siedziskiem - zadanie obejmować będzie: usunięcie warstwy humusu grubość do 15 cm wraz ze zdeponowaniem, wykonanie zasypów, wyrównywania i zagęszczenia gruntu, wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym, wykonanie ławy fundamentowej żelbetowej prostokątnej, wykonanie muru przy wiacie. * Wykonanie utwardzenia terenu - zdanie obejmować będzie: usunięcie warstwy humusu grubość do 15 cm wraz ze zdeponowaniem, wykonanie koryta na całej szerokości placu gr 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, wykonanie podsypki cementowo-paskowej, ułożenie kostki brukowej betonowej i granitowej. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na wykonanie prac dotyczących ułożenia kostki brukowej na utwardzonym terenie przy wiacie. Ułożenie kostki nie może być przypadkowe, Zamawiający wymaga ułożenia z kostki brukowej betonowej i granitowej według wzoru przedstawiającego plan rzeczywistego przebiegu okopów w rzucie na płaszczyznę. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ. B. Ponadto Zamawiający podkreśla, że przy realizacji przedmiotu zamówienia szczególnie ważne będzie: 1. Z uwagi na prezentowaną wartość historyczno-kulturową przedmiotowych okopów wojskowych, prace prowadzone przy nadzorze archeologicznym i konserwatorskim, pełnionym przez osoby wskazane do tego celu przez Zamawiającego. 2. Mając na względzie powyższe prace wykonywane w obrębie okopów wojskowych muszą zostać wykonane w taki sposób, by w żaden sposób nie uszkodzić ich profili. Oznacza to, że prace muszą być wykonane ręcznie i/lub przy użyciu co najwyżej minikoparki. Jednakże zabrania się wjazdu minikoparką do koryta okopów. Dopuszcza się jedynie usadowienie minikoparki na brzegu okopu i wykonywanie prac bezpośrednio w rowie za pomocą ramienia i łyżki. Zabrania się użycia do prac przy odrestaurowaniu okopów ciężkiego sprzętu. Ponadto przy wykonywaniu w/w prac Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zaleceń i zakazów wydanych przez nadzór konserwatorski i archeologiczny. 3. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na elementy mające wartość historyczną i kulturową Wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac i postępowania zgodnie z zaleceniami nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego. Ostateczny termin wykonania Przedmiotu Zamówienia - do dnia 21 grudnia 2018 r. C. Oczyszczanie terenu po zakończonych pracach. Oczyszczanie terenu po zakończonych pracach polegać będzie na uprzątnięciu z terenu realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkich pozostałości po prowadzonych pracach, tj.: sprzętu, maszyn, narzędzi używanych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym odpadów śmieci, odpadków i nieczystości stanowiących pozostałości po wykonaniu prac. Ponadto materiał wydobyty z okopów, tzn. liście, gałęzie, ziemia itp. zostaną wywiezione poza obszar realizacji projektu i zagospodarowane w odpowiedni sposób na koszt Wykonawcy. IV. Opis wymagań techniczno-technologicznych. Wykonawca wszelkie prace będzie prowadził pod stałym nadzorem archeologicznym oraz konserwatorskim, pełnionym przez osoby do tego wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca będzie stosować się wiążąco do wskazań nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego co do sposobu prowadzenia robót, względnie wykonania prac poprawkowych na terenie Wzgórza Świętego Krzyża i bezpośrednio przyległego obszaru. Wykonawca musi zapewnić sprzęt do transportu wydobytej ziemi zawierającej odłamki skalne, kamienie, liście, różnego rodzaju bio - odpady z terenu prowadzonych prac. Wykonawca powinien prowadzić prace w obrębie odtworzenia okopów z I wojny światowej w taki sposób aby nie naruszyć ich pierwotnej struktury. Zaleca się zastosowanie prac ręcznych oraz/lub prac z użyciem minikoparki, czego celem jest zminimalizowanie inwazyjności działań w pierwotny stan okopów. Ponadto zabrania się użycia do prac przy odrestaurowaniu okopów ciężkiego sprzętu. Wytyczne w tym zakresie zostały opisane w pkt III B 2. Przy budowie ścieżek edukacyjnych, dopuszcza się wprowadzenie sprzętów mechanicznych oraz pomocy technologicznych, jednakże należy mieć na względzie użycie sprzętów tylko w miejscach, które są do tego wskazane w przedmiocie zamówienia. Przy utwardzaniu ścieżek zaleca się użycie zagęszczarki, natomiast Zamawiający wyklucza użycie walca drogowego. Cały użytkowany sprzęt musi być sprawny technicznie, tak aby nie powodował zagrożenia skażenia obszaru na terenie Wzgórza Świętego Krzyża w ramach projektu "Pole bitwy pod Krzywopłotami" płynami eksploatacyjnymi. V. Określenie wymagań prawnych. Wszystkie prace muszą być wykonane bez naruszenia następujących aktów prawnych oraz zgodnie z: - ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2017. poz. 2187 z późn. zm, - Instrukcją ochrony przeciwpożarowej lasu - załącznik do Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r., - ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397), - zgodnie ze sztuką budowlaną, ? według ustaleń i wskazówek instruktażowych przekazywanych przez Zamawiającego, Nadzór Archeologiczny i Nadzór Konserwatorski. Teren objęty pracami, ze względu na szczególne wartości dziedzictwa narodowego i kulturowego, jest wpisany jako dobro Dziedzictwa Kulturowego i Narodowego od 2007 roku. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany zachować najwyższą staranność w prowadzeniu wszelkich prac oraz stosować się do wskazań Nadzoru Archeologicznego, Konserwatorskiego i Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót, a także minimalizować wszelkie negatywne dla tego obszaru efekty prowadzonych działań. Wymogi te obejmują przede wszystkim: - konieczność niepogorszenia stanu zachowania okopów. Nadanie im pierwotnego charakteru w oparciu o projekt techniczny przedstawiony przez Zamawiającego. - konieczność przestrzegania zaleceń opracowanych przez Nadzór Archeologiczny i Konserwatorski;

II.5) Główny kod CPV: 45233162-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45233200-1
45233220-7
45111200-0
45111291-4
45233290-8
45233320-8
45232451-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-21

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. pkt. 1 ustawy PZP.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagana gwarantowana suma ubezpieczenia wynikająca z ww. dokumentów powinna być nie mniejsza niż 320 000,00 złotych, ważna na dzień składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedłożenia: Wykazu robót budowlanych wg wzoru stanowiącego Załącznika Nr 7 do SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i należycie zakończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W ramach spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca winien udokumentować posiadanie zdolności technicznej i zawodowej poprzez wykazanie: Co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości co najmniej 160 000 złotych brutto każda lub większej, z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania robót oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, polegającej na : budowie lub przebudowie /modernizacji/ lub remoncie drogi lub budowie lub przebudowie /modernizacji/ lub remoncie terenu utwardzonego - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Załącznik nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
sytuacji ekonomicznej i finansowej Dla spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagana gwarantowana suma ubezpieczenia wynikająca z ww. dokumentów powinna być nie mniejsza niż 320 000,00 złotych, ważna na dzień składania ofert. zdolności technicznej i zawodowej Dla spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedłożenia: Wykazu robót budowlanych wg wzoru stanowiącego Załącznika Nr 7 do SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i należycie zakończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W ramach spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca winien udokumentować posiadanie zdolności technicznej i zawodowej poprzez wykazanie: Co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości co najmniej 160 000 złotych brutto każda lub większej, z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania robót oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, polegającej na : budowie lub przebudowie /modernizacji/ lub remoncie drogi lub budowie lub przebudowie /modernizacji/ lub remoncie terenu utwardzonego - wg wzoru stanowiącego Załącznika Nr 7 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Pełnomocnictwo. -pełnomocnictwo dla osoby występującej w imieniu wykonawcy, uwzględniające szczegółowy zakres umocowania i okres obowiązywania, wskazujące że osoba posiada uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy - (jeżeli zostało udzielone). Pełnomocnictwo legitymuje pełnomocnika do wykonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy, zatem jego zakres i okres obowiązywania powinny być wyraźnie i precyzyjnie określone w dokumencie pełnomocnictwa, -pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego wykonawcę -pełnomocnika (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) - do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy, b) Zobowiązanie innego podmiotu na którym polega Wykonawca.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - w zakresie: 1. Terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na: a) Siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy bądź Zamawiającego lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, w tym dotyczące niesprzyjających warunków atmosferycznych, akty władcze organów władzy publicznej, jak również inne nieprzewidywalne przeszkody i utrudnienia natury faktycznej w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, obiektywnie nie do przewidzenia przy zawarciu umowy i dołożeniu należytej staranności przez Zamawiającego, b) konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych, c) konieczność wykonania przez Zamawiającego projektu zamiennego dla wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej, d) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień albo konieczność wykonania dodatkowych robót wynikających z takich opinii lub uzgodnień powstałych w toku wykonywania przedmiotu umowy, e) zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystniejsze dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych oraz ceny z oferty albo jeżeli będą one wynikały z dodatkowych opinii i uzgodnień powołanych w pkt. d) powyżej, We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 2. Wynagrodzenia Wykonawcy z powodu: a) zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku od towarów i usług VAT - jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy albo kosztów robocizny oraz że poniósł on z tego tytułu dodatkowe koszty i do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli Wykonawca przy zawarciu umowy złożył Zamawiającemu listę pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę z najniższym ustawowym wynagrodzeniem i oświadczenie, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez tych pracowników - wraz z kopiami zawartych z nimi umów o pracę oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła tych imiennie wskazanych pracowników - do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli Wykonawca przy zawarciu umowy złożył Zamawiającemu listę pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę i oświadczenie, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez tych pracowników - wraz z kopiami zawartych z nimi umów o pracę oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła tak wskazanych pracowników - do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w stosunku do ceny wykonania usługi określonej w ofercie. 3. Podwykonawców - w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców; Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy w tym zakresie przez Wykonawcę. 4. We wszystkich przypadkach przewidzianych art. 144 ust. 1 ustawy PZP .
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Ochrona danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1. administratorem danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i wykonaniem przedmiotu umowy jest Wójt Gminy Klucze, Partyzantów 1, 32-310 Klucze. 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Klucze jest Pani Anna Ryl, mail: iod@gmina-klucze.pl . tel.: 32 642 85 08 3. Pozyskane w sposób określony w pkt. 1 powyżej dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr:ZP.271.33.2018. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp"; 5. Pozyskane w sposób określony w pkt. 1 dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Oferenta i Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt 1 powyżej decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. W związku z udostępnieniem danych osobowych osób fizycznych w sposób określony w pkt. 1 powyżej Oferent lub Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej; *(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.) - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.) - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Oferent lub Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej, narusza przepisy RODO; 9. Oferentowi lub Wykonawcy nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej; - prawo do przenoszenia danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej, gdyż podstawą prawną przetwarzania tak pozyskanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.