eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-10-14

Hrubieszów: Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem
Numer ogłoszenia: 416412 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 142191 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie, tel. 084 6962380 w. 54, faks 084 6962380.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: Zadanie 1 Rewitalizacja Bazaru Miejskiego. Zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ przewiduje się następujący zakres robót budowlanych na terenie Bazaru Miejskiego: - wykonanie nowej nawierzchni bazaru wraz ze schodami terenowymi przy chodniku wraz z murkiem oporowym - wykonanie modernizacji odwodnienia terenu - oświetlenie bazaru - budowa boksów handlowych - ogrodzenie terenu całego bazaru - monitoring wizyjny - zmodernizowanie parkingów bazarowych od strony ul. Ludnej i Prostej - Remont budynku przy ul. Ludnej Zadanie 2 Przebudowa ul. Rynek na Deptak Miejski. Zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ przewiduje się następujący zakres prac przy przebudowie ul. Rynek na Deptak Miejski: - likwidacja skweru zielonego - utwardzenie kostką brukową całości placu i ciągu pieszo - jezdnego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Rynek od ulicy Sutki - monitoring wizyjny - mała architektura - umiejscowienie lamp ulicznych - przebudowa odwodnienia - urządzenie zieleni - tablica informacyjna z planem miasta - Hot spot Zadanie 3 Rewitalizacja Parku Miejskiego Zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ przewiduje się następujący zakres prac: - naprawa ogrodzenia - wykonanie remontu dwóch wejść od strony ul. Narutowicza - zakup i montaż nowych ławek parkowych - zakup i montaż koszy na śmieci - wykonanie chodnika z kostki wokół pomnika B. Prusa - wykonanie dojść do tablic informacyjnych i pamiątkowych - zagospodarowanie terenu przy studni koło dębu Sobieskiego - wykonanie dużej tablicy informacyjnej z aktualnym planem miasta Hrubieszowa - urządzenie zieleni parkowej - uzupełnienie placu zabaw - wykonanie studni chłonnych - remont szaletu miejskiego Zadanie 4 Zagospodarowanie placu przy Hrubieszowskim Domu Kultury. Zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ przewiduje następujący zakres prac: - utwardzenie nawierzchni dojazdowej i placu kostką brukową - remont muru oporowego, cokołu i ogrodzenia od strony wschodniej i południowej - remont boksów garażowych - przebudowanie zejścia do piwnicy i wykonanie lekkich zadaszeń nad wszystkimi czterema wejściami - likwidacja barier architektonicznych - wymiana oświetlenia zewnętrznego - urządzenie zieleni - mała architektura Zadanie 5 Parkingi przy ulicy Targowej i Ludnej. Zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ przewiduje się następujący zakres prac: - ilość stanowisk - 20 + 20 - oświetlenie - ogrodzenie Zadanie 6 Remont budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 9 - obiekt zabytkowy. Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiekt wymaga gruntownego remontu. 2. Przedmiot zamówienia został opisany w poniższym opracowaniu. - Program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 11) 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: Etap I - faza projektowa (zamówienie w tej fazie obejmuje m.in.): 1. Materiały przygotowawcze i przedprojektowe: a) aktualizację mapy dla celów projektowych, b) badanie geologiczne w zakresie: - wykonanie odwiertów na głębokość wynikającą z przyjętej konstrukcji - określenie nośności gruntu, - ustalenie poziomu wód gruntowych, - wykonanie obliczeń sprawdzających posadowienie budynku, - opracowanie wniosków oraz rozwiązań technologicznych w przypadku niestabilnego gruntu lub wysokiego poziomu wód gruntowych, - opracowanie wniosków oraz rozwiązań technologicznych ciężkich izolacji przeciwwodnych w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, 2. Inwentaryzacje niezbędne do opracowań projektowych 3. Koncepcja 4. Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem opinii ZUD 5. Projekt Budowlany Projekt budowlany powinien być opracowany: - na podstawie materiałów wyjściowych - ściśle według wymagań zawartych w Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, doprecyzowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - na podstawie aktualnych podkładów geodezyjnych, - w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikających z innych ustaw/przepisów 6. Informacja o planie BIOZ 7. Charakterystyka energetyczna 8. Projekty wykonawcze: a) projekt architektoniczno-budowlany b) projekt branży konstrukcyjnej c) projekt branży sanitarnej d) projekt branży elektrycznej e) projekt branży drogowej f) projekt stałej organizacji ruchu g) projekt czasowej organizacji ruchu h) projekt zieleni i) projekt elementów małej architektury 9. STWiORB 10. Część kosztowa: przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie 11. Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji. UWAGA : Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku opisowi towarzyszyć będą określenia -lub równoważny-, co w konsekwencji powoduje, iż wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności. Ponadto Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych zobowiązany jest do stosowania art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA : Dokumentację techniczną należy opracować na podstawie załączonego Zestawienia elementów do wykonania dla poszczególnych zadań - stanowiącego załącznik Nr 12. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy realizacji przedmiotu zamówienia zostanie opracowany przez wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. Etap II - faza wykonania robót budowlanych: 1. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o Wyrobach Budowlanych oraz takich, które posiadają wymagane dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 2. Wykonawca ma obowiązek realizować roboty w taki sposób, by nie zakłócić funkcjonowania obiektów sąsiednich. 3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz musi utrzymywać ich jakość. 4. Roboty budowlane powinien wykonywać zgodnie z wymaganiami ogólnymi STWiORB, którą należy wykonać na etapie opracowywania dokumentacji 5. Rozpoczęcie budowy może nastąpić po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę i protokolarnym przekazaniu placu budowy. 6. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. W szczególności jest odpowiedzialny za: - sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami BHP 1. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje prawo Inżynierowi do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. 8. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający asortymenty robót i harmonogramy płatności. Przedłożony harmonogram musi być zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego terminami wykonania zamówienia. 9. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na pojedyncze Zadania. 11. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu -Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem-współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne; Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.11.12.50 - Badanie gruntu 45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45.11.27.00 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45.11.27.11 - Roboty w zakresie kształtowania parków 45.11.27.20 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45.11.27.23 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45.11.27.30 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków 45.21.23.14 - Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci 45.21.23.50 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 45.22.00.00 - Roboty inżynieryjne i budowlane 45.26.00.00 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne; Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7386052,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 7779150,00

  • Oferta z najniższą ceną: 7349173,50 / Oferta z najwyższą ceną: 9931877,30

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.