Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-11-12

Katowice: ZORGANIZOWANIE WYCIECZKI ZAKŁADOWEJ DLA PRACOWNIKÓW
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH


Numer ogłoszenia: 321581 - 2010; data zamieszczenia: 12.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy , ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, woj. śląskie, tel. 0 32 757 33 61. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu województwa nieposiadająca osobowości prawnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZORGANIZOWANIE WYCIECZKI ZAKŁADOWEJ DLA PRACOWNIKÓW
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wycieczki zakładowej dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, która odbędzie się w terminie 3 - 5 grudnia 2010 r.

Przewidywana liczba uczestników wycieczki zakładowej - 48 osób. Ostateczna ilość osób biorących udział w wycieczce zostanie podana nie później niż na trzy dni kalendarzowe przed planowanym terminem wycieczki.
Usługa ma zostać zrealizowana na terenie woj. śląskiego, w regionie Podbeskidzia, w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie i restauracyjne, który spełnia następujące wymagania:

1. obiekt stanowi odrębny budynek lub wydzieloną część budynku,
2. obiekt posiada następującą liczbę pokoi:
- co najmniej 5 pokoi jednoosobowych, przy czym minimalna powierzchnia mieszkalna wynosi 10m2,
- co najmniej 16 pokoi dwuosobowych, przy czym minimalna powierzchnia wynosi 12 m2,
- co najmniej 1 pokój trzyosobowy, przy czym minimalna powierzchnia wynosi 16 m2,
- co najmniej 2 pokoje czteroosobowe, przy czym minimalna powierzchnia wynosi 18 m2;
3. minimalne wyposażenie pokoi (jednoosobowych, dwuosobowych, trzyosobowych, czteroosobowych):
- łóżko/łóżka (w ilości odpowiadającej nazwie pokoju),
- pościel,
- nocny stolik lub półka przy każdym miejscu do spania,
- szafa lub zabudowana wnęka garderobiana,
- biurko lub stół,
- krzesło lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osobę, ale nie mniej niż 2 na pokój),
- wieszak na okrycie wierzchnie,
- telewizor,
- oświetlenie
4. każdy pokój powinien posiadać łazienkę wyposażoną w: wannę z baterią i natryskiem lub kabinę natryskową, umywalkę z blatem lub półką, z bocznym lub górnym oświetleniem, WC, lustro, gniazdko elektryczne, pojemnik na śmieci, zestaw ręczników, mydło;
5. zimna i ciepła woda dostępne całą dobę;
6. ogrzewanie w całym obiekcie;
7. usługa gastronomiczna powinna być zorganizowana w sali restauracyjnej posiadającej parkiet/miejsce do tańczenia;
8. obiekt powinien posiadać bezpłatny parking dla gości;
9. w cenę usługi wliczona zostanie opłata klimatyczna.

W CELU PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA MUSI ZAPEWNIĆ:

1. Zakwaterowanie wszystkich uczestników wycieczki w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, w pokojach jedno-, dwu-, trzy-, czteroosobowych, w ten sposób, że:
a) pokoi jednoosobowych będzie 5,
b) pokoi dwuosobowych będzie 16,
c) pokoi trzyosobowych będzie 1,
d) pokoi czteroosobowych będzie 2
2. Zorganizowanie kuligu dla uczestników w pierwszym dniu wyjazdu połączonego z pieczeniem kiełbasek oraz grzanym winem/piwem. W przypadku braku śniegu, po stronie Wykonawcy leży zorganizowanie atrakcji o podobnym charakterze.

3. pełne wyżywienie dla wszystkich uczestników:
a) dwa śniadania w formie szwedzkiego bufetu, w tym co najmniej:
- pieczywo różnorodne,
- danie na ciepło: jajecznica, kiełbaski na gorąco,
- wędliny różnorodne,
- sery różnorodne: żółte, pleśniowe, białe,
- dżemy,
- mleko: ciepłe, zimne,
- przetwory jogurtowe,
- płatki śniadaniowe,
- świeże warzywa: pomidory, ogórek zielony,
- napoje różnorodne: kawa, herbata, soki owocowe (0,33 l/os.), woda mineralna gazowana i niegazowana (0,33 l/os.),
- dodatki: cytryna, cukier, mleko, masło, margaryna.
b) 2 obiady, w tym każdy składający się co najmniej z:
- zupy,
- dania głównego (mięsne z dodatkiem ziemniaków lub ryżu i zestawu surówek),
- napojów: kawa, herbata, soki owocowe (0,33 l/os.), woda mineralna gazowana
i niegazowana (0,33 l/os.),
- dodatków: cytryna, cukier, mleko;
c) ciepły posiłek po przyjeździe na miejsce wycieczki w postaci dania będącego specjałem kuchni regionalnej;
d) 1 uroczystą kolację połączoną z zabawą przy muzyce regionalnej wykonywanej na żywo przez min. 2 godziny oraz muzyce odtwarzanej w klimacie lat 80 - tych do końca zabawy w pierwszym dniu wycieczki - po powrocie z kuligu - w miejscu zakwaterowania, składającą się co najmniej z:
- zimnej płyty składającej się z różnorodnych: wędlin, serów, warzyw marynowanych, śledzi, 3 rodzajów sałatek, w tym: grecka, z kurczakiem, z tuńczykiem,
- napojów: kawa, herbata, soki owocowe (0,33 l/os.), woda mineralna gazowana i niegazowana (0,33 l/os.),
- dodatków: cytryna, cukier, mleko, musztarda;
e) 1 uroczystą kolację połączoną z zabawą przy muzyce odtwarzanej w drugim dniu wycieczki, składającą się co najmniej z:
- dania głównego podanego na ciepło,
- zimnej płyty składającej się z różnorodnych: wędlin, serów, warzyw marynowanych, śledzi, 3 rodzajów sałatek,
- napojów: kawa, herbata, soki owocowe (0,33 l/os.), woda mineralna gazowana i niegazowana (0,33 l/os.),
- dodatków: cytryna, cukier, mleko
Śniadania, obiady i kolacje powinny być podawane na zastawie ceramicznej z kompletem sztućców metalowych i serwetek.
Obiad może być dostarczony jako wyporcjowany lub porcjowanie może odbywać się w chwili podawania obiadu. Składniki obiadu (zupy i dania główne) powinny być każdego dnia różne.
Składniki uroczystych kolacji (dania głównego podawanego na ciepło) powinny być różne od składników obiadów podawanych podczas trzech dni wycieczki.
Śniadania, obiady i kolacje powinny być podawane w obiekcie, w którym jest świadczona usługa hotelowa. Ponadto sala, w której będą serwowane uroczyste kolacje, powinna posiadać parkiet/wydzielone miejsce do tańczenia o wielkości dostosowanej do ilości osób uczestniczących w wycieczce.
Wykonawca dopuszcza spożywanie przez uczestników wycieczki własnych (nie zakupionych w hotelu) napoi wysokoprocentowych na terenie całego obiektu.
f) transport uczestników wycieczki na miejsce zakwaterowania i z powrotem autokarem lub busem posiadającym co najmniej 48 miejsc siedzących na trasie: Katowice, ul. Kościuszki 30 - miejsce zakwaterowania oraz miejsce zakwaterowania - Katowice, ul. Kościuszki;
g) bezpłatny parking dla uczestników wycieczki dojeżdżających indywidualnie;
h) zorganizowanie pobytu w obiekcie hotelarskim zgodnie z programem przedstawionym w załączniku nr 2 do umowy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55.00.00.00 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • nie dotyczy


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • nie dotyczy


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • nie dotyczyIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z przedłożonego dokumentu wyszczególnionego w punkcie III.4.2). W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wup.katowice.ibip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40 - 048 Katowice, piętro III, pok. 304-305.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30
40 - 048 Katowice, piętro II, pok. 210.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KATOWIC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Katowicach » więcej : Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU