eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › ZORGANIZOWANIE WYCIECZKI ZAKŁADOWEJ DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-11-12

Katowice: ZORGANIZOWANIE WYCIECZKI ZAKŁADOWEJ DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH
Numer ogłoszenia: 321581 - 2010; data zamieszczenia: 12.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy , ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, woj. śląskie, tel. 0 32 757 33 61.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup-katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu województwa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZORGANIZOWANIE WYCIECZKI ZAKŁADOWEJ DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wycieczki zakładowej dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, która odbędzie się w terminie 3 - 5 grudnia 2010 r. Przewidywana liczba uczestników wycieczki zakładowej - 48 osób. Ostateczna ilość osób biorących udział w wycieczce zostanie podana nie później niż na trzy dni kalendarzowe przed planowanym terminem wycieczki. Usługa ma zostać zrealizowana na terenie woj. śląskiego, w regionie Podbeskidzia, w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie i restauracyjne, który spełnia następujące wymagania: 1. obiekt stanowi odrębny budynek lub wydzieloną część budynku, 2. obiekt posiada następującą liczbę pokoi: - co najmniej 5 pokoi jednoosobowych, przy czym minimalna powierzchnia mieszkalna wynosi 10m2, - co najmniej 16 pokoi dwuosobowych, przy czym minimalna powierzchnia wynosi 12 m2, - co najmniej 1 pokój trzyosobowy, przy czym minimalna powierzchnia wynosi 16 m2, - co najmniej 2 pokoje czteroosobowe, przy czym minimalna powierzchnia wynosi 18 m2; 3. minimalne wyposażenie pokoi (jednoosobowych, dwuosobowych, trzyosobowych, czteroosobowych): - łóżko/łóżka (w ilości odpowiadającej nazwie pokoju), - pościel, - nocny stolik lub półka przy każdym miejscu do spania, - szafa lub zabudowana wnęka garderobiana, - biurko lub stół, - krzesło lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osobę, ale nie mniej niż 2 na pokój), - wieszak na okrycie wierzchnie, - telewizor, - oświetlenie 4. każdy pokój powinien posiadać łazienkę wyposażoną w: wannę z baterią i natryskiem lub kabinę natryskową, umywalkę z blatem lub półką, z bocznym lub górnym oświetleniem, WC, lustro, gniazdko elektryczne, pojemnik na śmieci, zestaw ręczników, mydło; 5. zimna i ciepła woda dostępne całą dobę; 6. ogrzewanie w całym obiekcie; 7. usługa gastronomiczna powinna być zorganizowana w sali restauracyjnej posiadającej parkiet/miejsce do tańczenia; 8. obiekt powinien posiadać bezpłatny parking dla gości; 9. w cenę usługi wliczona zostanie opłata klimatyczna. W CELU PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA MUSI ZAPEWNIĆ: 1. Zakwaterowanie wszystkich uczestników wycieczki w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, w pokojach jedno-, dwu-, trzy-, czteroosobowych, w ten sposób, że: a) pokoi jednoosobowych będzie 5, b) pokoi dwuosobowych będzie 16, c) pokoi trzyosobowych będzie 1, d) pokoi czteroosobowych będzie 2 2. Zorganizowanie kuligu dla uczestników w pierwszym dniu wyjazdu połączonego z pieczeniem kiełbasek oraz grzanym winem/piwem. W przypadku braku śniegu, po stronie Wykonawcy leży zorganizowanie atrakcji o podobnym charakterze. 3. pełne wyżywienie dla wszystkich uczestników: a) dwa śniadania w formie szwedzkiego bufetu, w tym co najmniej: - pieczywo różnorodne, - danie na ciepło: jajecznica, kiełbaski na gorąco, - wędliny różnorodne, - sery różnorodne: żółte, pleśniowe, białe, - dżemy, - mleko: ciepłe, zimne, - przetwory jogurtowe, - płatki śniadaniowe, - świeże warzywa: pomidory, ogórek zielony, - napoje różnorodne: kawa, herbata, soki owocowe (0,33 l/os.), woda mineralna gazowana i niegazowana (0,33 l/os.), - dodatki: cytryna, cukier, mleko, masło, margaryna. b) 2 obiady, w tym każdy składający się co najmniej z: - zupy, - dania głównego (mięsne z dodatkiem ziemniaków lub ryżu i zestawu surówek), - napojów: kawa, herbata, soki owocowe (0,33 l/os.), woda mineralna gazowana i niegazowana (0,33 l/os.), - dodatków: cytryna, cukier, mleko; c) ciepły posiłek po przyjeździe na miejsce wycieczki w postaci dania będącego specjałem kuchni regionalnej; d) 1 uroczystą kolację połączoną z zabawą przy muzyce regionalnej wykonywanej na żywo przez min. 2 godziny oraz muzyce odtwarzanej w klimacie lat 80 - tych do końca zabawy w pierwszym dniu wycieczki - po powrocie z kuligu - w miejscu zakwaterowania, składającą się co najmniej z: - zimnej płyty składającej się z różnorodnych: wędlin, serów, warzyw marynowanych, śledzi, 3 rodzajów sałatek, w tym: grecka, z kurczakiem, z tuńczykiem, - napojów: kawa, herbata, soki owocowe (0,33 l/os.), woda mineralna gazowana i niegazowana (0,33 l/os.), - dodatków: cytryna, cukier, mleko, musztarda; e) 1 uroczystą kolację połączoną z zabawą przy muzyce odtwarzanej w drugim dniu wycieczki, składającą się co najmniej z: - dania głównego podanego na ciepło, - zimnej płyty składającej się z różnorodnych: wędlin, serów, warzyw marynowanych, śledzi, 3 rodzajów sałatek, - napojów: kawa, herbata, soki owocowe (0,33 l/os.), woda mineralna gazowana i niegazowana (0,33 l/os.), - dodatków: cytryna, cukier, mleko Śniadania, obiady i kolacje powinny być podawane na zastawie ceramicznej z kompletem sztućców metalowych i serwetek. Obiad może być dostarczony jako wyporcjowany lub porcjowanie może odbywać się w chwili podawania obiadu. Składniki obiadu (zupy i dania główne) powinny być każdego dnia różne. Składniki uroczystych kolacji (dania głównego podawanego na ciepło) powinny być różne od składników obiadów podawanych podczas trzech dni wycieczki. Śniadania, obiady i kolacje powinny być podawane w obiekcie, w którym jest świadczona usługa hotelowa. Ponadto sala, w której będą serwowane uroczyste kolacje, powinna posiadać parkiet/wydzielone miejsce do tańczenia o wielkości dostosowanej do ilości osób uczestniczących w wycieczce. Wykonawca dopuszcza spożywanie przez uczestników wycieczki własnych (nie zakupionych w hotelu) napoi wysokoprocentowych na terenie całego obiektu. f) transport uczestników wycieczki na miejsce zakwaterowania i z powrotem autokarem lub busem posiadającym co najmniej 48 miejsc siedzących na trasie: Katowice, ul. Kościuszki 30 - miejsce zakwaterowania oraz miejsce zakwaterowania - Katowice, ul. Kościuszki; g) bezpłatny parking dla uczestników wycieczki dojeżdżających indywidualnie; h) zorganizowanie pobytu w obiekcie hotelarskim zgodnie z programem przedstawionym w załączniku nr 2 do umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z przedłożonego dokumentu wyszczególnionego w punkcie III.4.2). W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wup.katowice.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ul. Kościuszki 30 40 - 048 Katowice, piętro III, pok. 304-305.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ul. Kościuszki 30 40 - 048 Katowice, piętro II, pok. 210.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.