eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Usunięcie usterek ujawnionych w trakcie użytkowania budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 w okresie gwarancyjnymOgłoszenie z dnia 2013-08-08

Pruszków: Usunięcie usterek ujawnionych w trakcie użytkowania budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 w okresie gwarancyjnym
Numer ogłoszenia: 321076 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pruszkowski , ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie, tel. 022 7381400, faks 022 728 92 47.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pruszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie usterek ujawnionych w trakcie użytkowania budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 w okresie gwarancyjnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest likwidacja usterek wykonawczych ujawnionych w trakcie użytkowania w okresie gwarancyjnym budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, w zakresie: 1) pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, 2) likwidacji pęknięć ścian wewnętrznych budynku, 3) uszczelnienia przejść przyłączy przez ściany fundamentowe oraz likwidacja przyczyn i skutków zawilgoceń ścian przy okienkach piwnicznych. Przyczyny powstania usterek i sposób ich naprawy oraz zakres występowania opisują ekspertyza techniczna oraz wykaz usterek sporządzony na podstawie przeglądu pomieszczeń budynku starostwa, stanowiące załączniki S. Wykonawca powinien uwzględnić: 1) prowadzenie prac głównie poza godzinami pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy, a w szczególnych przypadkach z uwzględnieniem pracy w czynnym urzędzie, 2) wnoszenie, wynoszenie oraz zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń biurowych przed zniszczeniem. Odtworzenie powłok malarskich należy wykonać farbami zmywalnymi w kolorach zgodnych z istniejącymi. Do naprawy ścian (pęknięcia i zarysowania) Zamawiający wymaga zastosowania technologii polegającej na ich szyciu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.41.00.00 - Tynkowanie 45.26.19.10 - Naprawa dachów 45.44.21.00 - Roboty malarskie .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedstawionych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 4-7 SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat minimum 2 (dwa) zamówienia obejmujące roboty remontowe, wykończeniowe i/lub dekarskie. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedstawionych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 4-7 SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedstawionych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 4-7 SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać, iż będzie dysponował co najmniej jedną osobą o uprawnieniach do nadzorowania robót budowlanych w specjalności budowlano - konstrukcyjnej. Dopuszcza się aby kierownik robót posiadał uprawnienia budowlane równorzędne z wyżej określonymi wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik robót powinien należeć do Izby Samorządu Zawodowego. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedstawionych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 4-7 SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedstawionych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 4-7 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty;kosztorys ofertowy;upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy, dołączone wtedy o ile dokumenty nie są podpisywane osobiście przez Wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Warunki w/w zmian: a) zmiana zakresu prac z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego oraz ze względu na sytuacje, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, z zachowaniem warunku nie przekroczenia wartości umowy; b) wykonania robót zamiennych poprzez zmianę materiału do wykonania części zamówienia, z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zwiększających użyteczność świadczenia; c) zmiana terminu realizacji zamówienia ze względu na udzielenie zamówień dodatkowych, warunki atmosferyczne, albo gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat.pruszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, piętro III, pok. nr 306.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2013 godzina 09:30, miejsce: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, piętro III, pok. nr 318 (wejście A)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z PRUSZKOWA

więcej: przetargi w Pruszkowie »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.