Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2013-08-08

Pruszków: Usunięcie usterek ujawnionych w trakcie użytkowania budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 w okresie gwarancyjnym

Numer ogłoszenia: 321076 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pruszkowski , ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie, tel. 022 7381400, faks 022 728 92 47. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usunięcie usterek ujawnionych w trakcie użytkowania budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 w okresie gwarancyjnym.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest likwidacja usterek wykonawczych ujawnionych w trakcie użytkowania w okresie gwarancyjnym budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, w zakresie:
1) pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,
2) likwidacji pęknięć ścian wewnętrznych budynku,
3) uszczelnienia przejść przyłączy przez ściany fundamentowe oraz likwidacja przyczyn i skutków zawilgoceń ścian przy okienkach piwnicznych.
Przyczyny powstania usterek i sposób ich naprawy oraz zakres występowania opisują ekspertyza techniczna oraz wykaz usterek sporządzony na podstawie przeglądu pomieszczeń budynku starostwa, stanowiące załączniki S.
Wykonawca powinien uwzględnić:
1) prowadzenie prac głównie poza godzinami pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy,
a w szczególnych przypadkach z uwzględnieniem pracy w czynnym urzędzie,
2) wnoszenie, wynoszenie oraz zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń biurowych przed zniszczeniem.
Odtworzenie powłok malarskich należy wykonać farbami zmywalnymi w kolorach zgodnych z istniejącymi.
Do naprawy ścian (pęknięcia i zarysowania) Zamawiający wymaga zastosowania technologii polegającej na ich szyciu..II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne
45.41.00.00 - Tynkowanie
45.26.19.10 - Naprawa dachów
45.44.21.00 - Roboty malarskie
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
   lub czynności Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedstawionych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 4-7 SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca powinien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat minimum 2 (dwa) zamówienia obejmujące roboty remontowe, wykończeniowe i/lub dekarskie. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedstawionych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 4-7 SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający
   nie określa szczególnych wymagań.Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedstawionych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 4-7 SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca powinien wykazać, iż będzie dysponował co najmniej jedną osobą
   o uprawnieniach do nadzorowania robót budowlanych w specjalności budowlano - konstrukcyjnej. Dopuszcza się aby kierownik robót posiadał uprawnienia budowlane równorzędne z wyżej określonymi wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik robót powinien należeć do Izby Samorządu Zawodowego. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedstawionych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 4-7 SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedstawionych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 4-7 SIWZ.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;


 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


formularz oferty;kosztorys ofertowy;upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy, dołączone wtedy o ile dokumenty nie są podpisywane osobiście przez WykonawcęSEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Warunki w/w zmian:
a) zmiana zakresu prac z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego oraz ze względu
na sytuacje, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, z zachowaniem warunku nie przekroczenia wartości umowy;
b) wykonania robót zamiennych poprzez zmianę materiału do wykonania części zamówienia, z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zwiększających użyteczność świadczenia;
c) zmiana terminu realizacji zamówienia ze względu na udzielenie zamówień dodatkowych, warunki atmosferyczne, albo gdy zaistnieje inna, niemożliwa
do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat.pruszkow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, piętro III, pok. nr 306.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2013 godzina 09:30, miejsce: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, piętro III, pok. nr 318 (wejście A)..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z PRUSZKOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Pruszkowie » więcej : Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU