eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-02-16

Ogłoszenie nr 26989 - 2017 z dnia 2017-02-16 r.

Rybnik: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 9568-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rybnik, krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego  2, 44-200  Rybnik, państwo Polska, woj. śląskie, tel. +48324392302, faks +48324224124, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl
Adres strony internetowej (URL): www.rybnik.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.174.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki. Projektant ma obowiązek: * wykonać aktualizacje podkładów geodezyjnych do celów projektowych wraz z pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, *wykonać inwentaryzację zieleni przeznaczonej do likwidacji oraz zieleni znajdującej się w zakresie opracowania, *przeprowadzić badania geologiczne wraz z określeniem warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego oraz nośności nawierzchni, *uzyskać pozytywną opinię osoby pełniącej funkcję Oficera Rowerowego Urzędu Miasta Rybnika na etapie koncepcji oraz na etapie wykonania projektu budowlanego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika nr 12/2016 w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu zrównoważonego w tym rowerowego na terenie miasta Rybnika oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej na drogach w mieście, w zakresie zgodności z obowiązującymi standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego w Rybniku (http://bip.um.rybnik.eu/docs/2016/01/07/file_3663731.pdf), *uzyskać za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika nr 66/2016 w sprawie inwestycji realizowanych przez Miasto Rybnik, przed złożeniem dokumentów do stosownego organu architektoniczno - budowlanego celem uzyskania zezwolenia na realizację zaprojektowanej przebudowy drogi, *opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż, *sporządzić kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary na podstawie KNR (osobno dla każdej z branż), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalo-użytkowym (Dz. U. z 2004r. , nr 130, poz. 1389), *opracować projekt budowlany, *opracować projekt wykonawczy, *opracować projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, *złożyć oświadczenie zobowiązujące do pełnienia odpłatnego nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji objętej dokumentacją płatnego zgodnie ze środowiskowymi zasadami wyceny prac projektowych. Założenia projektowe: * jezdnia szer. 6-6,5 m nawierzchnia z SMA (frezowanie -wymiana nawierzchni ścieralnej), chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm, ścieżka rowerowa o nawierzchni z BA, układ drogowy zgodnie z załączoną koncepcją, * odwodnienie do istniejącej kanalizacji - korekta wpustów ulicznych i długości przykanalików, * oświetlenie - istniejące słupy stalowe z oprawami LED (ewentualna korekta usytuowania) * docelową organizację ruchu należy wykonać w dwóch wariantach: a) jezdna z jednym pasem ruchu +bus pas, wraz z projektem OR na skrzyżowaniu Kościuszki-Chrobrego b) Jezdnia z dwoma pasami ruchu wraz z projektem OR na skrzyżowaniu Kościuszki-Chrobrego z możliwością zastosowania bus-pasa. INFORMACJE OGÓLNE Projekt budowlany powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie, którego Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zamawiającemu winna być przekazana dokumentacja w wersji papierowej obejmująca: ? oryginały pozwoleń, uzgodnień i opinii, ? wniosek o wydanie pozwolenia na budowę ? projekt budowlany stanowiący załącznik do wniosku - 4 szt., ? inwentaryzacja zieleni przeznaczonej do likwidacji oraz zieleni znajdującej się w zakresie opracowania - 4 szt., ? ekspertyza geologiczna - 4 szt., ? projekt wykonawczy z informacją BIOZ - 4 szt., ? projekt docelowej organizacji ruchu - 4 szt., ? projekt tymczasowej organizacji ruchu - 4 szt., ? specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 szt. (dla każdej z branż), ? przedmiar robót - 2 szt. (z podziałem na branże), ? kosztorys inwestorski - 2 szt. (z podziałem na branże) Dokumentacja winna być dodatkowo opracowana w wersji cyfrowej na nośniku CD. Przyjmuje się następujące rodzaje plików: całość dokumentacji w formacie pdf. Dodatkowo należy dołączyć: ? kosztorysy w formacie ath, sko (athena soft, seko), ? część rysunkową w formacie dwg lub dgn (ACAD, Bentley). Od Wykonawcy oczekujemy: 1) złożenia oświadczenia zobowiązującego do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji objętej dokumentacją zgodnie z ustawą prawo budowlane, 2) przekazania całości praw autorskich do dokumentacji Zamawiającemu w formie oświadczenia, 3) czynnego udziału w pracach projektowych architekta z uprawnieniami oraz co najmniej 5-letnim doświadczeniem w realizacji projektów architektonicznych wskazanego w wykazie osób (załącznik nr 6 do SIWZ). W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Projektant jest zobowiązany do każdorazowego stawienia się na placu budowy na pisemne lub mailowe wezwanie inwestora. Szacuje się 20 wizyt na budowie w ramach całej umowy. Zasady realizacji nadzoru autorskiego: * zgodnie z zapisami prawa budowlanego, Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, * nadzór autorski będzie pełniony do zakończenia robót budowlanych, na pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane na 3 dni robocze przed terminem spotkania na budowie, * Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich ustaleń i wyjaśnień związanych z nadzorem autorskim w formie pisemnej, w terminie 3 dni roboczych licząc od spotkania na budowie, * opracowania, wynikające z poprawiania błędów i uzupełniania o oczywiste braki w dokumentacji wykonawczej, stanowiącej podstawę do realizacji robót, a których brak stwierdzono w trakcie realizacji robót, Wykonawca wykona nieodpłatnie. Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie projektanta, że został on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć * dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (z uwzględnieniem nowelizacji), * dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, * dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, * forma i teść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zaleceń zawartych w opinii oficera rowerowego stanowiącej załącznik do SIWZ. Załącznik do SIWZ stanowi koncepcja obejmująca Plansze 1-3. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w ramach zadania na przejściach dla pieszych zostanie zaprojektowana kostka integracyjna dla osób niewidomych i słabo widzących, a także zostanie zaprojektowana sygnalizacja świetlna z ostrzeganiem akustycznym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ obydwie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp gdyż wadium nie zostało wniesione. Termin składania ofert oraz wniesienia wadium upłynął 25.01.2017 r. o godz. 09:30, natomiast zgodnie z potwierdzeniami realizacji przelewu przychodzącego wadia wpłynęły o godz. 10:26 czyli po upływie terminu składania ofert. Podstawa prawna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT100000.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.