eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Warsztaty rękodzielnicze dla uczestników projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-07-20

Białystok: Warsztaty rękodzielnicze dla uczestników projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 263646 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku , ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok, woj. podlaskie, tel. 0-85 678 31 03, faks 0-85 678 31 00.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// www. mopr.bialystok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Warsztaty rękodzielnicze dla uczestników projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla uczestników projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na lata 2007 - 2013, podzielony na cztery części (pakiety): PAKIET NR 1: warsztaty rękodzielnicze dla 20 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, chorujących na depresję , PAKIET NR 2: kurs rękodzieła dla 11 osób nieaktywnych zawodowo, sprawujących opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi powracającymi do projektu , PAKIET NR 3: warsztaty tradycji ludowych dla 16 osób powracających do projektu, bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z uwagi na niepełnosprawność związaną ze schorzeniami psychicznymi, PAKIET NR 4: warsztaty rękodzielnicze dla 10 osób nieaktywnych zawodowo, uczących lub kształcących się, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych, w wieku od 15-25 lat. 2. ZAŁOŻENIA WSPÓLNE: 1)Warsztaty powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu zajęć objętych przedmiotem zamówienia, 2)W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) organizacji warsztatów i kursu tzn. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, w tym zapewnienia sal szkoleniowych, przestronnych, odpowiednio oświetlonych, klimatyzowanych lub minimum wentylowanych, dostosowanych do ilości uczestników warsztatów/kursu , odpowiednio wyposażonych, np. rzutnik multimedialny, laptop, ekran, tablicę do pisania, flipcharty, stoły, krzesła, spełniających wymogi bezpieczeństwa bhp i przeciwpożarowe, z zapleczem socjalnym i sanitarnym. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od w/w warunków w przypadku realizacji części warsztatów tradycji ludowych w pracowniach rękodzielniczych (np. tkackiej, itp.), b) zapewnienia wyżywienia uczestnikom warsztatów i kursu w miejscu trwania warsztatów (kursu) w formie obiadu dwudaniowego + napoju ( w dniach, w których warsztaty będą trwały 6 godzin lekcyjnych i dłużej, oraz poczęstunku w trakcie przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka, woda gazowana i niegazowana, cukier, mleko, w każdym dniu szkolenia podczas zaplanowanych przerw kawowych - jedna przerwa kawowa w dniach, w których szkolenie trwa do 7 godzin , powyżej 7 godzin szkolenia - dwie przerwy kawowe). c) zapewnienie uczestnikom warsztatów i kursu biletów komunikacji miejskiej upoważniających do korzystania ze zbiorowej komunikacji miejskiej na terenie miasta Białegostoku, na przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się warsztatów i z powrotem, d) zapewnienia uczestnikom warsztatów i kursu, narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania zaplanowanego programu zajęć. Wykonane przez uczestników warsztatów i kursu , w czasie zajęć, przedmioty stanowić będą własność Zamawiającego, e) zapewnienia materiałów szkoleniowych odpowiadających programowi warsztatów/kursu ( np. książka, skrypt, itp.). Wykonawca przekaże po jednym egzemplarzu w/w materiałów szkoleniowych na własność uczestnikom warsztatów lub kursu oraz Zamawiającemu, f) zapewnienia nadzoru nad organizacją warsztatów i kursu oraz nad realizacją programu merytorycznego, celem podniesienia jakości organizowanych warsztatów, g) opracowania szczegółowego programu zajęć warsztatów /kursu, uwzględniającego założenia pkt. 3 i 5 niniejszej specyfikacji i dostarczenie Zamawiającemu wraz ze złożoną ofertą, h) ustalenia, po konsultacjach z Zamawiającym, harmonogramu zajęć i przekazania go Zamawiającemu przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca przed rozpoczęciem warsztatów lub kursu zapozna uczestników z ich szczegółowym zakresem tematycznym i przekaże im harmonogram realizowanych zajęć, i) przeprowadzenia ankiety oceniającej warsztaty wśród ich uczestników w ostatnim dniu trwania zajęć i sporządzenia raportu zbiorczego, 3)Wykonawca zobowiązany będzie do oznaczania pomieszczeń, w których realizowany będzie projekt, materiałów szkoleniowych i innej dokumentacji zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zamieszczanymi na stronie internetowej: www.efs.gov.pl lub www.mrr.gov.pl lub www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Budynek i sala szkoleniowa muszą być oznakowane informacją o nazwie warsztatów/kursu , czasie trwania, numerze sali, w której będą odbywać się zajęcia i nazwie projektu zgodnie z wytycznymi. 4)Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację usługi, zgodnie z wymogami UE oraz dokumentacją PO KL, w szczególności a) prowadzenia dziennej listy obecności uczestników warsztatów i kursu (potwierdzanie obecności za pomocą własnoręcznego czytelnego podpisu), a także rejestrowania i niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu najpóźniej w następnym dniu wszystkich nieobecności uczestników warsztatów lub kursu, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób, b) odebrania od uczestników oświadczeń dotyczących odbioru materiałów szkoleniowych oraz oświadczeń potwierdzających skorzystanie z wyżywienia (obiadu, poczęstunku w trakcie przerw kawowych) oraz biletów komunikacji miejskiej, c) prowadzenia dziennika zajęć, według wzoru Zamawiającego, zawierającego wymiar godzin i tematy zajęć, podpis wykładowcy, d) prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń. e) wydania uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu warsztatów i kursu, potwierdzającego ich ukończenie, zawierającego w swojej treści minimum niżej wymienione elementy: - pieczęć organizatora warsztatów (kursu), - personalne dane osoby, która warsztaty (kurs) ukończyła (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia), - nazwę formy kształcenia, - nazwę organizatora warsztatów (kursu), - termin realizacji warsztatów (kursu), - cel warsztatów (kursu), - miejscowość i data wydania zaświadczenia, - podpis i pieczęć osoby upoważnionej przez organizatora warsztatów do wydania zaświadczenia, - nazwę zajęć edukacyjnych oraz wymiar ich godzin, bądź w przypadku gdy Wykonawca stosuje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), zgodnego z § 6 w/w rozporządzenia lub według wzorów określonych odrębnymi przepisami, oznakowanych kolorowymi logotypami: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zamieszczanymi na stronie internetowej: www.efs.gov.pl lub www.mrr.gov.pl lub www.funduszeeuropejskie.gov.pl. ( jeżeli nie wykluczają tego odrębne przepisy).Kopie zaświadczeń Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu, 5)W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do grupowego ubezpieczenia uczestników warsztatów (kursu) (wymagana suma ubezpieczenia na jednego uczestnika: 10 000,00 zł) na czas trwania zajęć oraz w drodze na warsztaty (kurs) i z powrotem, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uczestnictwem w warsztatach (kursie). Przed rozpoczęciem warsztatów (kursu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowej. Skutki niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Koszt ubezpieczenia stanowi element ceny warsztatów (kursu). 6) Po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu dokumentację potwierdzającą jego wykonanie. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości uczestników warsztatów (kursu), w ilości nieprzekraczającej 20% liczby uczestników z prawem proporcjonalnego zmniejszenia ceny. 4. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) termin płatności: do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, b) nie przewiduje się wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, c) forma i warunki zapłaty - jak we wzorze umowy - załącznik nr 6 a-d do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, d) Wykonawca wskaże w ofercie ( oświadczenie na formularzu oferty) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 2. Zamówienia uzupełniające mogą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia lub jego części, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 10% zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od dnia podpisania umowy).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wniesienie wadium w wysokości: a) Pakiet Nr 1 - 400, 00 zł (słownie: czterysta złotych), b) Pakiet Nr 2 - 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), c) Pakiet Nr 3 - 400,00 zł (słownie: czterysta złotych), d) Pakiet Nr 4 - 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA Oddział Białystok, konto nr 80 1240 5211 1111 0010 3558 0660 przed upływem terminu składania ofert. 4. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego w godz. od 8.00 do 14.00, przed upływem terminu składania ofert. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. W przypadku wniesienia wadium przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy w dokumencie wadialnym, w szczególności wnoszonym w formie niepieniężnej, wskazać w imieniu jakich podmiotów wadium to jest wnoszone. Uwaga: Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (oryginał).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi szkoleniowe z zakresu technik rękodzielniczych (np. warsztaty, kursy, szkolenia instruktażowe), o wartości nie mniejszej niż: - 14 000,00 zł brutto każda w odniesieniu do Pakietu nr 1, - 6 000,00 zł brutto każda w odniesieniu do Pakietu nr 2, - 13 000,00 zł brutto każda w odniesieniu do Pakietu nr 3, - 5 000,00 zł brutto każda w odniesieniu do Pakietu nr 4, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (oryginał).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: PAKIET NR 1 i PAKIET NR 2: a) co najmniej 1 osobą, posiadającą kwalifikacje lub umiejętności i co najmniej roczne doświadczenie odpowiednio: w prowadzeniu zajęć w zakresie decoupage, będącą instruktorem rękodzieła artystycznego, lub wykonywaniu zajęć w zakresie decoupage, będącą twórcą ludowym, rzemieślnikiem ludowym lub rękodzielnikiem tradycyjnym, b) co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje lub umiejętności i co najmniej roczne doświadczenie odpowiednio: w prowadzeniu zajęć w zakresie tworzenia biżuterii, będącą instruktorem rękodzieła artystycznego, lub wykonywaniu zajęć w zakresie tworzenia biżuterii, będącą twórcą ludowym, rzemieślnikiem ludowym lub rękodzielnikiem tradycyjnym, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli ta sama osoba będzie posiadała kwalifikacje lub umiejętności i wymagane doświadczenie i zostanie wskazana przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć w obu zakresach. PAKIET NR 3: a) minimum 1 osobą, posiadającą kwalifikacje lub umiejętności i co najmniej roczne doświadczenie odpowiednio w: prowadzeniu zajęć w zakresie ceramiki, będącą instruktorem rękodzieła artystycznego, lub wykonywaniu zajęć w zakresie ceramiki, będącą twórcą ludowym, rzemieślnikiem ludowym lub rękodzielnikiem tradycyjnym, b) minimum 1 osobą, posiadającą kwalifikacje lub umiejętności i co najmniej roczne doświadczenie odpowiednio: w prowadzeniu zajęć w zakresie witrażu, będącą instruktorem rękodzieła artystycznego, lub wykonywaniu zajęć w zakresie witrażu, będącą twórcą ludowym, rzemieślnikiem ludowym lub rękodzielnikiem tradycyjnym, c) minimum 1 osobą, posiadającą kwalifikacje lub umiejętności i co najmniej roczne doświadczenie odpowiedni: w prowadzeniu zajęć w zakresie kaletnictwa artystycznego, będącą instruktorem rękodzieła artystycznego, lub wykonywaniu zajęć w zakresie kaletnictwa artystycznego, będącą twórcą ludowym, rzemieślnikiem ludowym lub rękodzielnikiem tradycyjnym, d) minimum 1 osobą, posiadającą kwalifikacje lub umiejętności i co najmniej roczne doświadczenie odpowiednio: w prowadzeniu zajęć w zakresie tkactwa, będącą instruktorem rękodzieła artystycznego, lub wykonywaniu zajęć w zakresie tkactwa, będącą twórcą ludowym, rzemieślnikiem ludowym lub rękodzielnikiem tradycyjnym, e) minimum 1 osobą, posiadającą kwalifikacje lub umiejętności i co najmniej roczne doświadczenie odpowiednio: w prowadzeniu zajęć w zakresie wyrobu ozdób i prezentów świątecznych, będącą instruktorem rękodzieła artystycznego, lub wykonywaniu zajęć w zakresie wyrobu ozdób i prezentów świątecznych, będącą twórcą ludowym, rzemieślnikiem ludowym lub rękodzielnikiem tradycyjnym, f) minimum 1 osobą, posiadającą kwalifikacje lub umiejętności i co najmniej roczne doświadczenie odpowiednio: w prowadzeniu zajęć w zakresie szydełkowania, będącą instruktorem rękodzieła artystycznego, lub wykonywaniu zajęć w zakresie szydełkowania, będącą twórcą ludowym, rzemieślnikiem ludowym lub rękodzielnikiem tradycyjnym, g) minimum 1 osobą, posiadającą kwalifikacje lub umiejętności i co najmniej roczne doświadczenie odpowiednio: w prowadzeniu zajęć w zakresie robótek na drutach i haftu ręcznego, będącą instruktorem rękodzieła artystycznego, lub wykonywaniu zajęć z zakresu robótek na drutach i haftu ręcznego , będącą twórcą ludowym, rzemieślnikiem ludowym lub rękodzielnikiem tradycyjnym, h) minimum 1 osobą, posiadającą kwalifikacje lub umiejętności i co najmniej roczne doświadczenie odpowiednio: w prowadzeniu zajęć w zakresie renowacji mebli, będącą instruktorem rękodzieła artystycznego, lub wykonywaniu zajęć w zakresie renowacji mebli, będącą twórcą ludowym, rzemieślnikiem ludowym lub rękodzielnikiem tradycyjnym, i) minimum 1 osobą, posiadającą kwalifikacje lub umiejętności i co najmniej roczne doświadczenie odpowiednio: w prowadzeniu zajęć w zakresie rzeźbiarstwa, będącą instruktorem rękodzieła artystycznego, lub wykonywaniu zajęć w zakresie rzeźbiarstwa, będącą twórcą ludowym, rzemieślnikiem ludowym lub rękodzielnikiem tradycyjnym. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli ta sama osoba będzie posiadała kwalifikacje lub umiejętności i wymagane doświadczenie i zostanie wskazana przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć w więcej niż jednym zakresie. PAKIET NR 4: co najmniej 1 osobą, posiadającą kwalifikacje lub umiejętności i co najmniej roczne doświadczenie odpowiednio: w prowadzeniu zajęć w zakresie tworzenia biżuterii, będącą instruktorem rękodzieła artystycznego, lub wykonywaniu zajęć w zakresie tworzenia biżuterii, będącą twórcą ludowym, rzemieślnikiem ludowym lub rękodzielnikiem tradycyjnym.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (oryginał).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: d) szczegółowy program zajęć warsztatów rękodzielniczych - dotyczy Pakietu nr 1; szczegółowy programu zajęć kursu rękodzieła - dotyczy Pakietu nr 2; szczegółowy programu zajęć warsztatów tradycji ludowych - dotyczy Pakietu nr 3; szczegółowy programu zajęć warsztatów rękodzielniczych - dotyczy Pakietu nr 4, e) informacja dotycząca lokalizacji, w której realizowane będą warsztaty i kurs, zawierającej m.in. miejsce (adres) realizacji warsztatów, opis warunków lokalowych, tj. wielkość sal szkoleniowych oraz ich charakterystyka), opis innych pomieszczeń z których rzeczywiście będą korzystać uczestnicy warsztatów i kursu, a w przypadku warsztatów tradycji ludowych, które zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt 5.4 ppkt 4 SIWZ, powinny zostać przeprowadzone w pracowni rękodzielniczej - informacja o lokalizacji i opis każdej z pracowni.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: a) wypełnionego i podpisanego Formularza oferty z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1a i/lub nr 1b i/lub nr 1c i/lub 1d do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) pełnomocnictwa podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna), c) w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, polegającą na: a) zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy: - jeżeli jego niedotrzymanie wynika z działania siły wyższej, - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, - z przyczyn dotyczących Zamawiającego, b) zmianie w zakresie przedmiotu umowy w związku ze zmniejszeniem liczby uczestników warsztatów oraz w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych dotyczących tych uczestników, bez konieczności zachowania formy pisemnej, c) zmianie harmonogramu zajęć w przypadku: - wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmiany z przyczyn nieleżących po stronach umowy, bez zmiany terminu realizacji umowy, - zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu zgody Zamawiającego, bez konieczności zachowania pisemnej formy zmiany umowy, d) zmianie osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz że osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu zgody Zamawiającego, bez konieczności zachowania pisemnej formy zmiany umowy, e) zmianie miejsca przeprowadzenia warsztatów, pod warunkiem że zmiana jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i nie ulegnie zmianie miejscowość przeprowadzenia warsztatów, a warunki lokalowe zaproponowane przez Wykonawcę będą porównywalne z warunkami wskazanymi w ofercie, f) zmianie wynagrodzenia w przypadku: - ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na dany rodzaj usługi o kwotę powstałą w wyniku zmiany stawki podatku VAT, - zmiany ilości przedmiotu umowy - wówczas zmiana wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o ceny jednostkowe wymienione w ofercie Wykonawcy, będącej załącznikiem do umowy, z uwzględnieniem ilości osób rzeczywiście uczestniczących w warsztatach, bez konieczności zachowania pisemnej formy zmiany umowy, g) zmianie umowy wynikającej z innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www. mopr.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok, woj. podlaskie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2012 godzina 09:45, miejsce: siedziba zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8, 15-440 Białystok, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu systemowego Aktywność kluczem do sukcesu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET NR 1: warsztaty rękodzielnicze dla 20 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, chorujących na depresję..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Miejsce przeprowadzenia: teren miasta Białegostoku, 2)Cel: zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje uprawianie rękodzieła; poznanie technik nowoczesnej dekoracji domu, tj. decoupage; poznanie technik tworzenia biżuterii; kierowanie uwagi uczestników na wykonywaną pracę twórczą (udział w warsztatach ma pomóc zapomnieć o przykrych sprawach i chorobie), odkrycie drzemiących talentów, rozwijanie zdolności manualnych przygotowanie się do pracy zarobkowej. Udział w warsztatach ma również poprawić stan fizyczny i psychiczny osób w nich uczestniczących., 3)Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych dla 20 uczestników (jedna grupa) w łącznym wymiarze 60 godzin lekcyjnych zajęć ( 1 godzina lekcyjna = 45 minut), w tym: decoupage - 30 godz.; tworzenie biżuterii - 30 godz.), z zastrzeżeniem, że zajęcia praktyczne powinny stanowić co najmniej 85% całości warsztatów. 4)Zajęcia powinny odbyć się w terminie 16 dni od dnia podpisania umowy. Zajęcia powinny rozpoczynać się o godzinie 1000 i powinny trwać przez 6 godzin lekcyjnych dziennie, we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy (soboty, niedziele, dni świąteczne wolne od pracy) oraz poniedziałku 6 sierpnia 2012r., z zapewnieniem jednej przerwy obiadowej i jednej przerwy kawowej dziennie. 5) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia wymagań o których mowa w pkt 3.2. Założenia wspólne SIWZ, a także do: a) zapewnienia wyżywienia uczestnikom warsztatów: obiad dwu daniowy + napój oraz w czasie jednej przerwy kawowej: kawy, herbaty, ciastek, wody gazowanej i niegazowanej, cukru, mleka w każdym dniu podczas zaplanowanych przerw ( w miejscu trwania warsztatów), b) zapewnienia uczestnikom warsztatów biletów komunikacji miejskiej upoważniających do korzystania ze zbiorowej komunikacji miejskiej na terenie miasta Białegostoku, na przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się warsztatów i z powrotem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 16.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET NR 2: kurs rękodzieła dla 11 osób nieaktywnych zawodowo, sprawujących opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, powracające do projektu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Miejsce przeprowadzenia kursu rękodzieła: teren miasta Białegostoku, 2) Cel: nabycie nowych kompetencji zawodowych, zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje uprawianie rękodzieła; poznanie technik nowoczesnej dekoracji domu, tj. decoupage, poznanie technik tworzenia biżuterii, odkrycie drzemiących talentów, rozwijanie zdolności manualnych, przygotowania się do pracy zarobkowej; kierowanie uwagi uczestników na wykonywaną pracę twórczą (udział w kursie ma również pomóc zapomnieć o przykrych sprawach). Ukończenie kursu umożliwi w przyszłości elastyczne godziny pracy uczestniczek. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kursu rękodzieła dla 11 uczestników, (jedna grupa) w łącznym wymiarze 60 godzin lekcyjnych zajęć ( 1 godzina lekcyjna = 45 minut), w tym: decoupage - 30 godz.; tworzenie biżuterii - 30 godz.), z zastrzeżeniem, że zajęcia praktyczne powinny stanowić co najmniej 85% całości kursu. 4) Zajęcia powinny odbyć się w terminie od dnia 11.09.2012r. do dnia 16.11.2012r. Zajęcia powinny rozpoczynać się o godzinie 1000 i powinny trwać przez 4 godzin lekcyjnych dziennie, w poniedziałki i środy ( z wyłączeniem dni świątecznych, wolnych od pracy) , z zapewnieniem jednej przerwy kawowej. 5) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia wymagań o których mowa w pkt 3.2. Założenia wspólne SIWZ, a także do: a) zapewnienia poczęstunku w czasie jednej przerwy kawowej: kawy, herbaty, ciastek, wody gazowanej i niegazowanej, cukru, mleka w każdym dniu podczas zaplanowanych przerw ( w miejscu trwania kursu), b) zapewnienia uczestnikom kursu biletów komunikacji miejskiej upoważniających do korzystania ze zbiorowej komunikacji miejskiej na terenie miasta Białegostoku, na przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się kursu i z powrotem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET NR 3: warsztaty tradycji ludowych dla 16 osób powracających do projektu, bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z uwagi na niepełnosprawność związaną ze schorzeniami psychicznymi..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Miejsce przeprowadzenia warsztatów tradycji ludowych: teren miasta Białegostoku, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie warsztatów w pracowniach rękodzielniczych zlokalizowanych poza terenem miasta Białegostoku. 2) Cel: zapoznanie uczestników z dawnymi technikami i metodami wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, jak i tych pełniących funkcje ozdobne, odkrycie i pogłębianie zdolności artystycznych, przygotowanie do pracy zarobkowej, aktywizowanie do twórczego działania. Udział w warsztatach ma również poprawić stan fizyczny i psychiczny osób w nich uczestniczących. 3) Warsztaty tradycji ludowych obejmują następujące dziedziny rzemiosła artystycznego: ceramika, witraż, kaletnictwo artystyczne, tkactwo, wyrób ozdób i prezentów świątecznych, szydełkowanie, robótki na drutach i haft ręczny, renowacja mebli, rzeźbiarstwo. 4) Opis poszczególnych części warsztatów tradycji ludowych: a) ceramika: zajęcia powinny odbywać się w istniejącej pracowni ceramicznej wyposażonej we wszystkie potrzebne urządzenia i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych. W trakcie zajęć uczestnicy warsztatów powinni zapoznać się z różnymi rodzajami glin i ich zastosowaniem oraz powinni nauczyć się : - podstawowych metod lepienia z gliny ( np. modelowanie ręczne z bryły i wałeczków), - podstawowych metod zdobienia (np. relief, ryty, aplikacje), - wykonywania naczyń użytkowych ( np. miski, garnuszki, kubki, również przy użyciu kół garncarskich, oraz wykonywania rzeźb i płaskorzeźb, b) witraż: zajęcia powinny się odbywać w pracowni witrażu (Sali witrażowej) wyposażonej we wszystkie potrzebne urządzenia i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych. W trakcie zajęć uczestnicy warsztatów powinni poznać podstawowe zasady pracy ze szkłem, naukę projektowania, wycinania szkła i tworzenia witraży metodą Tiffaniego, c) kaletnictwo artystyczne: zajęcia powinny odbywać się w pracowni kaletniczej wyposażonej we wszystkie potrzebne urządzenia i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych. W trakcie zajęć uczestnicy powinni poznać różne techniki wykorzystania skóry do tworzenia przedmiotów użytku codziennego: toreb, sakiewek, portfeli i innych, d) tkactwo: zajęcia powinny odbywać się w pracowni tkackiej wyposażonej we wszystkie potrzebne urządzenia i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych. W trakcie zajęć uczestnicy powinni zapoznać się z nauką snucia i zakładania osnowy, budową i obsługą tradycyjnych krosien tkackich o konstrukcji poziomej, oraz nauczyć się samodzielnie tkać niewielkie tkaniny typu gobelin. Wykonawca zapewni do dyspozycji uczestników warsztatów ramy tkackie, na których tworzone będą tkaniny nawiązujące do tkanin tradycyjnych, e) ozdoby i prezenty świąteczne: Wykonawca zapewni fachowy instruktaż, aby uczestnicy warsztatów mogli wykonać wyjątkowy prezent lub ozdobę świąteczną, tj. zawieszkę, stroik, ozdoby z papieru, bombkę ozdobną ze wstążki i podarunek z decoupag`u, kartki świąteczne, dekoracje z masy solnej, f) szydełkowanie: Wykonawca zapewni fachowy instruktaż, aby uczestnicy mogli samodzielnie wykonać biżuterię oraz oryginalne dodatki, nauczyć się prostych splotów oraz możliwości ich modyfikowania oraz wykonywania dzianiny wielokolorowej i obrabiania kuleczki, g) robótki na drutach i haft ręczny: Wykonawca zapewni fachowy instruktaż z haftowania obrusów, serwetek, różnymi ściegami, np.: płaskim, za igłą, łańcuszkiem oraz z robótek na drutach różnymi wzorami i ściegami, h) renowacja mebli: zajęcia powinny odbywać się w pracowni renowacji mebli wyposażonej we wszystkie potrzebne urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania zajęć praktycznych. W trakcie zajęć uczestnicy powinni poznać tajniki sztuki snycerskiej oraz nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu renowacji i odnowy starych mebli, tak aby przywrócić ich dawny wygląd, i) rzeźbiarstwo: w trakcie zajęć uczestnicy powinni poznać właściwości drewna oraz możliwości jego wykorzystania, oraz nabyć umiejętności rzeźbienia łyżek oraz innych form. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia warsztatów tradycji ludowych dla 16 uczestników, (jedna grupa) w łącznym wymiarze 80 godzin lekcyjnych zajęć ( 1 godzina lekcyjna = 45 minut), z zastrzeżeniem, że zajęcia praktyczne powinny stanowić co najmniej 85% całości warsztatów. 6) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia zajęć warsztatów tradycji ludowych w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy . Zajęcia powinny rozpoczynać się o godzinie 900 i powinny trwać przez: a) ceramika - 2 dni po 6 godzin lekcyjnych, b) witraż - 1 dzień przez 6 godzin lekcyjnych, c) kaletnictwo artystyczne - 1 dzień przez 6 godzin lekcyjnych, d) tkactwo - 2 dni po 6 godzin lekcyjnych, e) ozdoby i prezenty świąteczne - 1 dzień przez 6 godzin lekcyjnych, f) szydełkowanie - 2 dni po 5 godzin lekcyjnych, g) robótki na drutach i haft ręczny - 2 dni po 5 godzin lekcyjnych, h) renowacja mebli - 2 dni po 6 godzin lekcyjnych, i) rzeźbiarstwo - 1 dzień przez 6 godzin lekcyjnych, we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem dni wolnych od pracy (soboty, niedziele, dni świąteczne wolne od pracy) oraz poniedziałku 6 sierpnia 2012r., z zapewnieniem jednej przerwy obiadowej( w dniach w których będzie podawany obiad) i jednej przerwy kawowej. 7) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia wymagań o których mowa w pkt 3.2. Założenia wspólne SIWZ, a także do: a) zapewnienia wyżywienia uczestnikom warsztatów: obiad dwu daniowy + napój ( w dniach, w których zajęcia będą trwały 6 godzin lekcyjnych) oraz w czasie jednej przerwy kawowej, w miejscu trwania warsztatów: kawy, herbaty, ciastek, wody gazowanej i niegazowanej, cukru, mleka w każdym dniu podczas zaplanowanych przerw, b) zapewnienia uczestnikom kursu biletów komunikacji miejskiej upoważniających do korzystania ze zbiorowej komunikacji miejskiej na terenie miasta Białegostoku, na przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się kursu i z powrotem - w przypadku gdy warsztaty będą przeprowadzane na terenie miasta Białegostoku, c) w przypadku gdy część warsztatów tradycji ludowych odbywać się będzie poza terenem miasta Białegostoku: zapewnienia bezpiecznego transportu uczestnikom warsztatów i ich bagażu z miejsca wyjazdu, uzgodnionego z Zamawiającym, do miejsca przeprowadzenia warsztatów i z powrotem, w każdym dniu wyjazdu, a także przejazdów, taborem autobusowym sprawnym technicznie, z klimatyzacją, posiadającym ubezpieczenie OC, NNW oraz aktualne badania techniczne, spełniającym wszystkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o transporcie drogowym ( w tym wymagane prawem zezwolenia i licencje dla firmy przewozowej), obsługiwanym przez kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi służącymi do przewozu osób; dodatkowo na czas przejazdu Wykonawca zapewni, aby w dniu wyjazdu autokar przewożący uczestników warsztatów, został skontrolowany przez funkcjonariusza Policji i aby został sprawdzony stan techniczny pojazdu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 20.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET NR 4: warsztaty rękodzielnicze dla 10 osób nieaktywnych zawodowo, uczących lub kształcących się, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych, w wieku od 15-25 lat..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Miejsce przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych: teren miasta Białegostoku, 2) Cel: poznanie nowego zawodu i nabycie nowych kompetencji, zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje uprawianie rękodzieła; poznanie technik tworzenia biżuterii, odkrycie drzemiących talentów, rozwijanie zdolności manualnych, przygotowanie się do pracy zarobkowej. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych dla 10 uczestników, (jedna grupa) w łącznym wymiarze 30 godzin lekcyjnych zajęć - tworzenie biżuterii ( 1 godzina lekcyjna = 45 minut), z zastrzeżeniem, że zajęcia praktyczne powinny stanowić co najmniej 85% całości warsztatów. 4) Zajęcia powinny odbyć się w terminie 6 dni od dnia podpisania umowy. Zajęcia powinny trwać przez 4 dni ( 1dzień - przez 6 godzin lekcyjnych i 3 dni - po 8 godzin lekcyjnych), w dniach: poniedziałek-piątek ( z wyłączeniem dni świątecznych, wolnych od pracy), z zapewnieniem jednej przerwy obiadowej i jednej przerwy kawowej( w dniu, w którym zajęcia będą trwały 6 godzin lekcyjnych) oraz jednej przerwy obiadowej i dwóch przerw kawowych ( w dniach, w których zajęcia będą trwały po 8 godzin lekcyjnych). 5) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia wymagań o których mowa w pkt 3.2. Założenia wspólne SIWZ, a także do: a) zapewnienia wyżywienia uczestnikom warsztatów: obiad dwu daniowy + napój oraz kawy, herbaty, ciastek, wody gazowanej i niegazowanej, cukru, mleka, w każdym dniu, podczas zaplanowanych przerw ( w miejscu trwania warsztatów), b) zapewnienia uczestnikom warsztatów biletów komunikacji miejskiej upoważniających do korzystania ze zbiorowej komunikacji miejskiej na terenie miasta Białegostoku, na przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się warsztatów i z powrotem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.