eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Wykonanie prac technicznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali dla 19 obrębów gminy Masłowice-101210_ powiat radomszczański, województwo łódzkie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-09-21

Radomsko: Wykonanie prac technicznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali dla 19 obrębów gminy Masłowice-101210_ powiat radomszczański, województwo łódzkie
Numer ogłoszenia: 251139 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Radomszczański , ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 6834509, faks 044 6834192.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.radomszczanski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac technicznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali dla 19 obrębów gminy Masłowice-101210_ powiat radomszczański, województwo łódzkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac technicznych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali dla 19 obrębów gminy Masłowice - 101210_2 powiat radomszczański, województwo łódzkie. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie wyszczególnionych poniżej zadań od 1 do 3 - poszczególnych części zamówienia, które realizowane będą w dwóch etapach. Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania: Zadanie nr 1 - obejmuje obręby geodezyjne: - BARTODZIEJE PRZERĘBSKIE -101210_2-0001 - BORKI - 101210_2-0002 - HUTA PRZERĘBSKA - 101210_2-0005 - KOLONIA PRZERĄB - 101210_2-0009 - KRERY - 101210_2-0012 - PRZERĄB - 101210_2-0016 - WOLA PRZERĘBSKA - 101210_2-0019 Zadanie nr 2 - obejmuje obręby geodezyjne: - KALINKI - 101210_2-0006 - KORYTNO - 101210_2-0010 - MASŁOWICE - 101210_2-0014 - OCHOTNIK - 101210_2-0015 - STRZELCE MAŁE - 101210_2-0017 Zadanie nr 3 - obejmuje obręby geodezyjne: - CHEŁMO - 101210_2-0003 - GRANICE - 101210_2-0004 - KAWĘCZYN - 101210_2-0007 - KOCONIA - 101210_2-0008 - KRASZEWICE - 101210_2-0011 - TWOROWICE - 101210_2-0018 - ŁĄCZKOWICE - 101210_2-0013 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dodatek nr 6 do SIWZ - pt.: Warunki techniczne przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla 19 obrębów gminy Masłowice - 101210_2, powiat radomszczański, województwo łódzkie 4.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w dodatku nr 6 do SIWZ oraz zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) i § 22 rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) oraz świadczenia usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489); 5.Wykonawca zobowiązany jest udzielić na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.43.00 - Usługi badań katastralnych .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta obejmująca wszystkie zadania zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wykonawca musi wskazać, na które zadanie lub zadania wpłaca wadium. W przypadku złożenia oferty częściowej, wykonawca wnosi wadium w następującej wysokości dla: a) zadania nr 1 - w kwocie 5000 złotych b) zadania nr 2 - w kwocie 5000 złotych c) zadania nr 3 - w kwocie 5000 złotych Jeżeli oferta obejmuje więcej niż jedno zadanie, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, stanowiącego sumę wadiów na poszczególne zadania. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w punkcie IV.4.4). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. w Radomsku: Nr rachunku: 07 1240 3132 1111 0010 3931 6944 z dopiskiem: Wadium - Wykonanie prac technicznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali dla 19 obrębów dla gminy Masłowice 101210_2 -101210_2 powiat radomszczański, województwo łódzkie - zadanie (a) Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 2-5 wówczas Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria Ogólna p.27 w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z dopiskiem WADIUM. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Wykonanie prac technicznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali dla 19 obrębów gminy Masłowice -101210_2 powiat radomszczański, województwo łódzkie - zadanie (-a) Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania wymienionych warunku dokonana zostanie przez Zamawiającego zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymienione w sekcji III pkt 3.1. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunek został spełniony przez Wykonawcę

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania wymienionych warunku dokonana zostanie przez Zamawiającego zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymienione w sekcji III pkt 3.2. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunek został spełniony przez Wykonawcę

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania wymienionych warunku dokonana zostanie przez Zamawiającego zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymienione w sekcji III pkt 3.3. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunek został spełniony przez Wykonawcę

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania wymienionych warunku dokonana zostanie przez Zamawiającego zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymienione w sekcji III pkt 3.4. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunek został spełniony przez Wykonawcę

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania wymienionych warunku dokonana zostanie przez Zamawiającego zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymienione w sekcji III pkt 3.5. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunek został spełniony przez Wykonawcę

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 1) terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy; 2) wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 3) zmiany terminów oraz zasad płatności na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 4) zmiany innych postanowień umownych tylko w uzasadnionych przypadkach niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.radomszczanski.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiat Radomszczański, 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, pok. 217.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiat Radomszczański, 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, Kancelaria Ogólna, pok. 27.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.