eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bieruń › Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-10-15

Bieruń: Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym
Numer ogłoszenia: 218725 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń , Rynek 14, 43-150 Bieruń, woj. śląskie, tel. 32 3242400, faks 32 2164777.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bierun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, sanitarne i elektryczne związane z rozbudową i nadbudową części krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bieruniu o zaplecze rekreacyjne , zjeżdżalnię oraz remont elewacji. Zaprojektowano modernizację części wejściowej do pływalni poprzez nadbudowę tarasu nad poczekalnią wraz z zagospodarowaniem go na cele rekreacyjne i odnowy biologicznej, a na parterze włączenie części poczekalni do sali basenowej. Przebudowa części poczekalni polegać ma na połączeniu z salą basenową i umieszczeniu na nowej powierzchni wanny jaccuzi, hamowni płytkiej dla zjeżdżalni dziecięcej oraz klatki schodowej stalowej do wejścia na I piętro rekreacyjne i do zjeżdżalni. Przebudowie ulegną pomieszczenia piwnic w celu zmodernizowania technologii obsługi basenu, w tym: rozdzielni energetycznej, stacji trafo wraz z zabudową urządzenia UPS i lampy do dezynfekcji wody. Na I piętrze poprzez zabudowę istniejącego tarasu wykonane zostaną pomieszczenie rekreacji tj. sauny sucha i mokra, pomieszczenie wypoczynku z elementami ścian solnych wraz z natryskami oraz szatniami. Na zewnątrz zaprojektowano zjeżdżalnię rurową w podwójnej obudowie, ocieploną. Odprowadzenie wód deszczowych z dachu zaprojektowano w systemie podciśnieniowym Geberit Pluvia z zastosowaniem podgrzewanych wpustów dachowych . Przewidziano przebudowę zewnętrznej kanalizacji deszczowej, modernizację kotłowni gazowej, wymianę sieci ciepłowniczej i renowację elewacji zewnętrznej istniejącego budynku basenu . Zmianie ulegnie zadaszenie nad wejściem oraz zostanie wyremontowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Modernizacja kotłowni przewiduje wymianę większości zużytych urządzeń. Zaprojektowano układ źródła ciepła o łącznej mocy 990kW. Wymiana sieci ciepłowniczej polegać będzie na ułożeniu nowej nitki sieci cieplnej od przebudowywanej kotłowni w budynku szkoły do budynku pływalni krytej . Przebudować należy również kolidującą linię kablową średniego i niskiego napięcia, rozbudować wewnętrzną instalację elektryczną, układ pomiarowy, ułożyć instalacje słaboprądowe, kontroli dostępu, nagłośnienia i monitoringu. Przewidziano również nasadzenie drzew i krzewów. Zestawienie danych dla modernizowanych pomieszczeń: - Kubatura nadbudowy - 780,00 m3 - Kubatura całego obiektu- 10300,96 m3 - Powierzchnia użytkowa nadbudowy - 205,80 m2 - Powierzchnia użytkowa budynku basenu- 2450,40 m2 Zestawienie danych dla pomieszczeń rekreacyjnych: - kabina sauny suchej - ok.11 m2; - łaźnia parowa - ok.11 m2, - zespół natrysków, balia ok. 8,30 m2 - wypoczywalnia z elementami komnaty solnej- 38,00 m2 - wanna spa do hydromasażu- pow. lustra wody ok.4 m2 wykonana z akrylu sanitarnego wzmocnionego włóknem szklanym - dwa pomieszczenia szatni wraz z węzłami sanitarnymi o pow. ok.20,1 m2 - zjeżdżalnia O 1000 mm z hamownią , - jaccuzi, hamowni płytkiej dla zjeżdżalni dziecięcej o łącznej pow. ok.96,8 m2 oraz klatki schodowej łączącej parter z piętrem o pow. 15 m2,. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach: 1. Projekt Wykonawczy ARCHITEKTURA. 2. Projekt Wykonawczy RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. 3. Projekt Wykonawczy ZJEŻDŻALNIA WODNA. 4. Projekt Wykonawczy INSTALACJE SANITARNE - Instalacje wewnętrzne wod-kan . 5. Projekt Wykonawczy INSTALACJE SANITARNE - Przebudowa zewnętrznej kanalizacji deszczowej. 6. Projekt Wykonawczy INSTALACJE SANITARNE-instalacje grzewcze. 7. Projekt Wykonawczy INSTALACJE SANITARNE-Instalacja wentylacji mechanicznej. 8. Projekt Wykonawczy INSTALACJE SANITARNE-Instalacja technologii uzdatniania wody kąpielowej. 9. Projekt Wykonawczy INSTALACJE SANITARNE: cz. 1. Wymiana urządzeń wraz z dostosowaniem instalacji i remont pomieszczenia kotłowni; cz. 2. Wymiana istniejącego przyłącza cieplnego łączącego istniejące budynki szkoły i basenu; 10. Projekt Wykonawczy INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Przebudowa linii kablowej NN i ŚN. 11. Projekt Wykonawczy INSTALACJE ELEKTRYCZNE- Rozbudowa instalacji i urządzeń elektrycznych pływalni. 12. Projekt Wykonawczy INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Instalacje i urządzenia słaboprądowe, kontroli dostępu nagłaśniania i monitoringu. 13. Projekt Wykonawczy INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Półpośredni układ rozliczeniowy energii elektrycznej. 14. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 15. Przedmiary robót: Nr1/06 2012 -Roboty Budowlane - zawiera przedmiary robót odpowiadające zakresowi opracowań z PW (1)ARCHITEKTURA,(2) KONSTRUKCJE,(3) ZJEŻDŻALNIA. Nr 4/06/2012 - Instalacja wod-kan Nr 5/06/2012 - Przebudowa kanalizacji deszczowej Nr 6/06/2012 - Instalacja grzewcza Nr 7/06/2012 - Instalacja wentylacji mechanicznej Nr 8/06/2012 - Instalacja technologii uzdatniania wody kąpielowej Nr 9/06/2012 - Wymiana urządzeń wraz z dostosowaniem instalacji i remont pomieszczenia kotłowni i wymiana przyłącza cieplnego Nr 10/06/2012 - Przebudowa linii kablowej NN i ŚN Nr 11/06/2012 - Instalacja elektryczna Nr 12/06/2012 - Instalacja słaboprądowa Nr 13/06/2012 - Półpośredni układ rozliczeniowy. W wyniku realizacji zamówienia zamawiający ma uzyskać przedmiot w stanie kompletnym, gotowym do użytkowania o wysokiej jakości robót i wysokiej jakości zastosowanych materiałów. Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny: - dostarczy wszelkie wyposażenie, materiały eksploatacyjne, sprzęt niezbędny do prawidłowego użytkowania, z tym że materiały eksploatacyjne chemii basenowej winny wystarczyć na okres co najmniej jednego miesiąca, a materiały eksploatacyjne dla wentylacji winny wystarczyć dla co najmniej jednego pełnego przeglądu serwisowego, - wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie przy przygotowaniu oferty i realizacji, - przeprowadzi wszelkie: próby, badania, odbiory urzędowe przewidziane przepisami, - przeprowadzi lub opłaci przeprowadzenie wszelkich szkoleń, instruktaży dla pracowników obsługi zamawiającego, - sporządzi i dostarczy zamawiającemu odpowiednie instrukcje obsługi np. basenu, wentylacji, i inne według potrzeb zgłoszonych przez zamawiającego, a wynikających z zamówienia, - opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go Zamawiającemu do uzgodnienia, - przekaże: projekt powykonawczy (część opisowa, część rysunkowa), wszelkie atesty na materiały i urządzenia (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna edytowalna oraz w plikach Adobe Reader), - przekaże dokumentację fotograficzną zakresu robót - wersja elektroniczna, - wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych min. zastosuje się do ograniczenia wykonywania głośnych prac remontowych w czasie lekcji, - zorganizuje własne zaplecze na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, - pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, cieplnej na postawie zamontowanych na swój koszt urządzeń pomiarowych, - pokryje koszty rozruchu technologicznego, - pokryje koszty wykonania i uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, - uzyska w imieniu zamawiającego pozwolenie na użytkowanie w umownym terminie zakończenia przedmiotu umowy, - wykona pomiary geodezyjne dla realizacji robót oraz powykonawcze pomiary geodezyjne z naniesieniem wyników pomiarów do miejskich zasobów geodezyjnych, z podaniem numeru KERG oraz dostarczeniem zaktualizowanej mapy zasadniczej w skali 1:500. Jeżeli w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz SIWZ określone zostały materiały i urządzenia przy pomocy znaków towarowych, patentu lub pochodzenia, nie oznacza to, że nie można zastosować materiałów i urządzeń równoważnych, lecz o nie gorszych parametrach i spełniających wymogi podane w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego lub wyższego poziomu jakościowego, technologicznego i estetycznego, określonych w SIWZ i STWOiR. Zabudowane i dostarczone materiały budowlane muszą posiadać wszystkie wymagane Prawem budowlanym i polskimi normami, przenoszącymi zharmonizowane normy europejskie, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. Zamawiający nie przewiduje: udzielenia zamówień uzupełniających, zaliczek na poczet wykonania zamówienia, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów w rozumieniu ustawy oraz stosowania wymagań określonych w art.29 ust.4 ustawy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych , wariantowych. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy łącznie z urządzeniami wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. Wymagany termin zakończenia zadania wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego, zawartej pomiędzy Gminą Bieruń i Województwem Śląskim. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet IX Zdrowie i rekreacja Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa. Nazwy i kody według słownika CPV: kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane dodatkowe przedmioty: kod CPV :45.21.22.12-5 Roboty w zakresie basenów pływackich kod CPV: 45.26.24.20-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów kod CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków kod CPV: 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych kod CPV: 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne kod CPV: 45.23.22.00-4 Roboty montażowe, sieć NN,ŚN kod CPV: 45.11.12.00-0 Roboty ziemne kod CPV: 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne kod CPV: 45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania kod CPV: 45.33.12.00-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych kod CPV: 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne kod CPV: 45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.12-5, 45.26.24.20-1, 45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.23.22.00-4, 45.11.12.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.12.00-8, 45.45.30.00-7, 45.44.30.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 100 000,00 zł ( słownie: stotysięcyzłotych 00/100) musi być wniesione w terminie, który został podany w punkcie Terminy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego. w BS O/Tychy numer konta: 26 84350004 0000 0000 6158 0001 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: ZP.271.55.2012 Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zamówienia pn. Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym. Określenie - wniesienie wadium w pieniądzu - oznacza uznanie kwoty wadium ,wpłaconego przelewem, na rachunku zamawiającego. Termin - wniesienie wadium w pieniądzu - oznacza uznanie kwoty wadium, wpłaconego przelewem, na rachunku zamawiającego nie później niż do godz. 10:00 w dniu wyznaczonym do składania ofert. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, nie później niż do godz. 10:00 w dniu wyznaczonym do składania ofert. Termin ważności wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz musi obejmować okres nie krótszy niż termin związania ofertą tj. nieprzerwanie obejmujący okres 30 dni włącznie z dniem wyznaczonym do składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu przelewem, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz.1158 z późniejszymi zmianami). Jeżeli powyższe dokumenty wystawione są w języku obcym, należy przedłożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wniesienia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie nin. zamówienia, należy wskazać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z podaniem ich nazw i siedzib. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 2. Zasady zwrotu wadium Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy pzp wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 1) Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy pzp, zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 2) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust.1 ustawy pzp , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium zostanie wniesione w terminie określonym przez zamawiającego 3. Utrata wadium Zgodnie z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Ponadto zgodnie z art.46 ust.5 ustawy pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeliby wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonego przez wykonawcę: - oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że warunek spełnia przynajmniej jeden z tych wykonawców.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonali zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - to w tym okresie roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, odbudowy lub remontu obiektu kubaturowego ( np. kryta pływalnia, kryte lodowisko, hala sportowa) o łącznej wartości brutto min. 6 000 000,00 zł, w tym jednego obiektu kubaturowego o wartości brutto min.4 000 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonego przez wykonawcę: - oświadczenia (zgodnie z art.22 ust.1 pkt 2 ustawy pzp), - wykazu wykonanych robót w zakresie budowy, przebudowy, odbudowy lub remontu obiektu kubaturowego( np.krytej pływalni, krytego lodowiska, hali sportowej) o łącznej wartości brutto min. 6 000 000,00 zł, w tym jednego obiektu o wartości brutto min.4 000 000,00 zł z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np.referencji, protokołów końcowych odbioru robót). Przez wykonali należy rozumieć, że roboty zostały zakończone i odebrane protokołami końcowymi odbioru robót w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jest krótszy - w tym okresie. Warunek wykonania robót jest spełniony również w przypadku wykonania jednej roboty ww. zakresie o wartości min. 6 000 000,00 zł brutto. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ocena warunku nastąpi łącznie tzn. należy wykazać, że warunek wykonania jednego obiektu kubaturowego o wartości brutto min.4 000 000,00 zł. spełnia przynajmniej jeden z wykonawców , a łącznie (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) wykonali wymagane roboty o wartości brutto co najmniej 6 000 000,00 zł.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia/ nie spełnia, na podstawie przedłożonego przez wykonawcę: - oświadczenia (zgodnie z art.22 ust.1 pkt 3 ustawy pzp). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że warunek spełnia przynajmniej jeden z tych wykonawców.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami ogólnobudowlanymi bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia/ nie spełnia, na podstawie przedłożonego przez wykonawcę: - oświadczenia (zgodnie z art.22 ust.1 pkt 3 ustawy pzp) - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (uprawnienia budowlane bez ograniczeń), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że warunek spełnia przynajmniej jeden z tych wykonawców.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg zasady: spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonego przez wykonawcę : oświadczenia (zgodnie z art.22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że warunek spełnia przynajmniej jeden z tych wykonawców.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A)Wykonawca przystępujący do postępowania złoży następujące oświadczenia: 1) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp, że : 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wszystkie oświadczenia muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Jeżeli wykonawca reprezentowany jest w postępowaniu przez pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. B) 1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej dostarcza oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. Lista wymaganych oświadczeń oraz w pkt. Lista wymaganych dokumentów. Zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 3, 4 i 5 Listy wymaganych dokumentów przedstawia dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa powyżej, z wyjątkiem dokumentu z pkt 1b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem, przed upływem terminu składania ofert. Dokument z pkt 1 b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin ważności oświadczeń jest taki sam, jak dotyczący dokumentów, o których mowa w pkt 1 niniejszej uwagi. 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 w/w rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego złożonego w oryginale, powinna określać: - kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, - zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, - czego dotyczy zobowiązanie, - w jaki sposób będzie zobowiązanie wykonane, - jakiego okresu dotyczy zobowiązanie. 5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku. 6) Podmioty występujące wspólnie W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum/ spółki cywilnej) do oferty należy dołączyć : a) Pełnomocnictwo określające zasady reprezentacji ze wskazaniem pełnomocnika ( lidera), jego zakresu działania i uprawnień do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno zawierać, w szczególności : - nazwy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegający się o realizację zamówienia i udzielających pełnomocnictwa, - nazwę firmy Pełnomocnika/Lidera, - zakres działania Pełnomocnika/Lidera, uprawnień do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, - czas trwania ( zawiązania umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tzn. co najmniej okres obejmujący realizację zamówienia), - cel zawarcia ( wspólną realizację zamówienia publicznego), - datę udzielenia pełnomocnictwa, - podpisy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodne z zasadą ich reprezentacji. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem / Liderem. b) Oświadczenia wymienione w pkt. V.A SIWZ powinny być złożone w taki sposób, aby warunki , o których mowa w pkt. IV SIWZ, wykonawcy występujący wspólnie spełnili łącznie. c) Dokumenty wymienione w pkt. V B ppkt. 1 i 2 Lista wymaganych dokumentów powinny być złożone w taki sposób, aby warunki o których mowa w pkt. IV SIWZ, wykonawcy występujący wspólnie spełnili łącznie. d) Dokumenty wymienione w pkt. V B ppkt. 3,4,5 i 6 Listy wymaganych dokumentów .składa każdy z wykonawców wchodzących w skład podmiotu występującego wspólnie. e) Kopie dokumentów dotyczących wykonawcy powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dokument dotyczy lub przez lidera lub przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład tego podmiotu. f) Zgodnie z art. 141 ustawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. C)Do oferty zaleca się załączyć informacje w zakresie części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom. W przypadku braku złożenia informacji w tym zakresie, zamawiający uzna, że wykonawca wykona całość zamówienia sam bez powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w zakresie: a. wartości umownej, w przypadku wprowadzenia zmian VAT, który będzie naliczany zgodnie z obowiązującą stawką; b. zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy z zachowaniem wymagań określonych w SIWZ, jakie osoby te powinny spełniać; c. zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia wykonania przedmiotu umowy, w szczególności zmiany terminów wykonywania robót budowlanych z powodu: niesprzyjających warunków atmosferycznych, zmiany przepisów, okoliczności, których nie można było przewidzieć przy udzielaniu zamówienia, siły wyższej, wystąpienia środków ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne; d. mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa; e. zmiany podwykonawcy lub powierzenia podwykonawcy całego lub części zakresu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania oferty; f. innych zmian, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania SIWZ, a które nie wykraczają poza zakres art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bierun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Bieruniu - Referat Zamówień Publicznych 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Bieruniu - SEKRETARIAT ( pok. nr. 9, I piętro, segment A) 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.