eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalinowo › budowa linii wodociągowej pod nazwąPołączenie sieci wodociągu Kalinowo z wodociągiem Wysokie i Pisanica wraz z wymianą sieci rozdzielczej w Pisanicy - według opracowanej dokumentacji technicznej.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2007-09-05

Kalinowo: budowa linii wodociągowej pod nazwą: Połączenie sieci wodociągu Kalinowo z wodociągiem Wysokie i Pisanica wraz z wymianą sieci rozdzielczej w Pisanicy - według opracowanej dokumentacji technicznej.
Numer ogłoszenia: 157805 - 2007; data zamieszczenia: 05.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6298415, fax 087 6298415.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalinowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa linii wodociągowej pod nazwą: Połączenie sieci wodociągu Kalinowo z wodociągiem Wysokie i Pisanica wraz z wymianą sieci rozdzielczej w Pisanicy - według opracowanej dokumentacji technicznej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie linii wodociągowej głównej wraz z przyłączami domowymi, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, która między innymi przewiduje: wykonanie sieci wodociągowej PCV dn 90 mm - 304,0 mb wykonanie sieci wodociągowej PCV dn 110 mm - 5.565 mb wykonanie przyłączy wodociągowych 1147,5 mb/43 szt. wymiana 2 szt. pomp głębinowych oraz żwirów filtracyjnych w odżelaziaczach i odmanganiaczach w istniejącym ujęciu wody.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Kod CPV wg słownika 2008: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Oryginalny kod CPV: 45.23.11.00 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.11.00 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów Oryginalny kod CPV: 28.86.25.00 - Rurociągi wody pitnej Kod CPV wg słownika 2008: 44.16.25.00 - Rurociągi wody pitnej .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00zł. (sześć tysięcy),.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych artykułem 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie to, zgodnie z pkt 4, powinno zawierać klauzulę o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy - Zał. Nr 3. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty!
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zał. nr 3 do SIWZ, formularz oferty-zał. nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kalinowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kalinowo ul. Mazurska 11 19-314 Kalinowo.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kalinowo ul. Mazurska 11 19-314 Kalinowo, pokój nr 6.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.