eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Odolanów › Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Odolanów

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-06-21

Odolanów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Odolanów
Numer ogłoszenia: 95297 - 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135200 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Odolanów, Rynek 11, 63-430 Odolanów, woj. wielkopolskie, tel. 62 733 15 81, faks 62 733 38 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Odolanów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów wielkogabarytowych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Odolanów, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Wykonawca będzie zobowiązany do dwukrotnego zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt RTV, sprzęt elektroniczny, komputerowy, opony samochodowe, dywany, plastikowe meble etc.) w okresie czerwiec - lipiec 2016 r. oraz wrzesień-październik 2016 r. Podział gminy na trasy i terminy wywozu Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji na 5 dni przed podpisaniem umowy. Przy ustalaniu terminów wywozu należy wziąć pod uwagę również soboty. Wykonawca jest obowiązany wyznaczyć w dniu wywozu swojego pracownika do dyżurowania i przyjmowania telefonicznych reklamacji od mieszkańców gminy. Reklamację należy załatwić w dniu wywozu lub w pierwszy dzień pracujący po dniu wywozu. Wykonawca na żądanie Zamawiającego musi zważyć odpady wielkogabarytowe na instalacji w Biadaszkach. Odpady wielkogabarytowe mieszkańcy będą wystawiać przed swoje posesje. Mieszkańcy bloków wystawią odpady przed bloki. Na Zamawiającym ciąży obowiązek przeprowadzenia akcji informującej o planowanych terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych. Powierzchnia Gminy 136 km 2 Liczba mieszkańców Gminy wynosi około 12 941 (na dzień 31.03.2016 r.). SZCZEGÓŁOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMÓWIENIE 1) przewidywana liczba budynków jednorodzinnych (gospodarstw domowych łącznie z nieruchomościami mieszanymi) - około 3 200 2) przewidywana liczba budynków wielorodzinnych (bloki) - około 10 3) przewidywana liczba nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (z wyłączeniem nieruchomości mieszanych, czyli występujących jednocześnie w zabudowie jednorodzinnej i niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne) - około 200 4) Ilość odpadów wielkogabarytowych przewidzianych do odebrania z terenu gminy to około: 100 Mg rocznie. Poniżej dane dotyczące zbiórki odpadów wielkogabarytowych za 2014 i 2015 rok realizowanych 2 razy w roku. Masa podana w Mg. KOD ODPADU Odpady zebrane w 2014 r. Odpady zebrane w 2015 r. 16 01 03 0 * 25,1 20 01 23 0,7 0,2 20 01 35 2,0 1,2 20 01 36 0,3 0,3 20 03 07 46,9 76,6 *W 2014 r. zużyte opony nie były zbierane w ramach zbiórki wielkogabarytów. Podane wyżej dane mają charakter poglądowy, umożliwiający potencjalnym Wykonawcom uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych wielkości zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90.51.10.00 - Usługi wywozu odpadów 50.51.20.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów 50.50.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn 50.51.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S. A., ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 45500,00

  • Oferta z najniższą ceną: 45500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45500,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.