eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łabiszyn › Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-12-31Ogłoszenie nr 776805-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

Gmina Łabiszyn:

Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łabiszyn, krajowy numer identyfikacyjny 09235120000000, pl. 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska

telefon: 52 384 40 52
faks: 52 384 41 77
e-mail: urzad@labiszyn.pl, zamowienia@labiszyn.pl
www: http://www.bip.labiszyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, http://www.bip.labiszyn.pl/index.php?app=przetargi&status=2

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, http://www.bip.labiszyn.pl/index.php?app=przetargi&status=2

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Składanie oferty odbywa się w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres: 89-210 Łabiszyn, Plac 1000- lecia1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn

Numer referencyjny: IGM.271.7.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa kanalizacji w Łabiszynie oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie włączona do studni rewizyjnej na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej przy ul. Powstańców Wielkopolskich, natomiast projektowana sieć wodociągowa będzie włączona do istniejącej sieci w ul. Szubińskiej. Projekt realizowany będzie w aglomeracji Łabiszyn wyznaczonej uchwałą Nr IX/169/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łabiszyn.
2) Inwestycja w zakresie kanalizacji (obręb 0001 Łabiszyn, dz. nr: 523, 507, 509, 487, 475/15, 300/4, 192/4, 145/2, 185/6, 185/4, 185/5, 163, 148):
a) Kanał grawitacyjny kanalizacji sanitarnej – z rur kanalizacyjnych PVC-U:
- Ø315mm SN8 o łącznej długości brutto: 721,14m;
- Ø250mm SN8 o łącznej długości brutto: 560,26m;
- Ø200mm SN8 o łącznej długości brutto: 51,93m;
b) Rewizyjne studnie kanalizacyjne
- z betonu klasy C35/45 Ø1200mm: 15szt.;
- z tworzywa sztucznego Ø630mm: 19szt.;
c) Trójniki
- Ø315/160mm: 16szt.;
- Ø250/160mm: 12szt.
d) Rurociąg tłoczny:
- PE-RC PN10 Ø160mm SDR17 o łącznej długości brutto: 513,69m
w tym przebudowa odcinka o długości brutto 163,61m;
e) Kanały boczne
- Ø160mm SN8 o łącznej długości brutto: 436,87m;
3) Inwestycja w zakresie wodociągu
a) sieć wodociągowa - z rur tworzywowych PE-RC PN10 SDR17 zgrzewanych doczołowo lub łączonych za pomocą muf elektrooporowych:
- Ø160mm o łącznej długości brutto: 1 439,70m;
- Ø50mm o łącznej długości brutto: 13,45m;
- Ø32mm o łącznej długości brutto: 279,95m;
b) zasuwy wodociągowe - żeliwne
- Ø150mm żeliwo: 13szt;
- Ø100mm żeliwo: 12szt;
- zasuwy Ø50mm: 1szt;
- zasuwy Ø32mm: 38szt;
c) trójniki
- żeliwne Ø150mm: 15szt.
- siodłowe PE Ø160/50mm: 54szt.
d) hydranty podziemne - żeliwne Ø100mm: 9szt
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w :
− Załączniku nr 7 – przedmiar w zakresie robót kanalizacyjnych
− Załączniku nr 8 – przedmiar w zakresie robót wodociągowych
− Załączniku nr 9 - dokumentacja projektowa część opisowa na: Budowę kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III w zakresie dróg wojewódzkich
− Załączniku nr 10 - dokumentacja projektowa część opisowa na: Budowę kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III w poza terenem dróg wojewódzkich
− Załączniku nr 11a i 11b – dokumentacja projektowa – załączniki graficzne w zakresie Budowy kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III w zakresie drogi wojewódzkiej i poza zakresem drogi wojewódzkiej
− Załączniku nr 12 – dokumentacja projektowa część opisowa na: Budowę i przebudowę wodociągu w m. Łabiszyn w zakresie dróg wojewódzkich
− Załączniku nr 13 – dokumentacja projektowa część opisowa na: Budowę i przebudowę wodociągu w m. Łabiszyn w zakresie dróg wojewódzkich
− Załączniku nr 14a i 14b – dokumentacja projektowa – załączniki graficzne w zakresie Budowy i przebudowy wodociągu w m. Łabiszyn zakresie drogi wojewódzkiej i poza zakresem drogi wojewódzkiej
5) Rękojmia. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcy rękojmi, (zgodnie kodeksem cywilnym) na wykonane prace związane z przedmiotem zamówienia. Rękojmia stanowi kryterium oceny ofert i podlega ocenie, wykonawca będzie zobligowany do określenia długości rękojmi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
6) Jeżeli dokumentacja projektowa wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń nazwy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.


II.5) Główny kod CPV: 45.33.00.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1)Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, będą prace dotyczące: Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej – etap IV.
2) Zakres prac obejmować będzie:
a) kanał grawitacyjny kanalizacji sanitarnej – z rur kanalizacyjnych PVC-U
- Ø250mm SN8 o łącznej długości brutto: 193,34m;
- Ø200mm SN8 o łącznej długości brutto: 623,68m;
- Ø160mm SN8 o łącznej długości brutto: 148,32m;
b) rurociąg tłoczny – PE-RC PN10 Ø160mm SDR17 o łącznej długości brutto: 603,38m;
c) rewizyjne studnie kanalizacyjne
- z betonu klasy C35/45 Ø1200mm 12szt.;
- z tworzywa sztucznego Ø630mm 11szt.;
d) Trójniki
- Ø200/160mm: 15szt.;
e) sieć wodociągowa - z rur tworzywowych PE-RC PN10 Ø160mm SDR17 zgrzewanych doczołowo lub łączonych za pomocą muf elektrooporowych
- Ø160mm o łącznej długości brutto: 625,44m;
- Ø110mm o łącznej długości brutto: 19,69m;
- Ø32mm o łącznej długości brutto: 104,07m;
f) zasuwy wodociągowe - żeliwne
- Ø150mm: 9szt;
- Ø100mm: 4szt.
- Ø32mm: 24szt;
g) trójniki
- żeliwne Ø150mm 9szt.
- siodłowe PE Ø160/32mm 24szt.
h) hydranty podziemne - żeliwne Ø100mm 5szt.

3) Sieć kanalizacji sanitarnej będzie włączona do studni rewizyjnej na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej – ETAP III. Sieć kanalizacyjna będzie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i będzie stanowić kontynuację istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektowana sieć wodociągowa będzie włączona do istniejących sieci w drodze wojewódzkiej
– ETAP III. Sieć wodociągowa będzie zasilana z istniejącego wodociągu i będzie stanowić kontynuację istniejącej miejskiej sieci wodociągowej.
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określi dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót.
5) Zamówienie, o którym mowa w pkt będzie udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
5) Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ zawiera przebieg planowanej trasy IV etapu, który zgodnie z załącznikami graficznymi zlokalizowany jest na działkach w obrębie ewidencyjnym Łabiszyn – Wieś i Zdziersk (poza aglomeracją)
6) Zamówienie o którym mowa w ppkt. 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w ppkt. 2.


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31.08.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego, warunki dotyczące posiadania:
potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 3 500 000 zł, (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100)


Informacje dodatkowe: korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych innych wykonawców:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 (jeżeli warunek dotyczący ust. 5 zostało postawiony w postępowaniu przez Zamawiającego.)
- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w SIWZ.
- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu;


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego, warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
Za warunek spełniony, Zamawiający uzna:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, lub budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnej (lub kanalizacyjnej i wodociągowej) o wartości min. 3 000 000 zł brutto każda z robót budowlanych
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz doświadczeniem, jako kierownik budowy lub kierownik robót w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową, lub budową i przebudową kanalizacji sanitarnej (lub kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) o wartości min. 3 000 000,00 zł brutto
- Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej,
oraz doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, na co najmniej dwóch inwestycjach związanych z remontem, lub budową, lub budową i przebudową, lub przebudową drogi lub prac związanych z odtworzeniem drogi bitumicznej w ramach prowadzonych prac liniowych w zakresie prac wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych o wartości min. 700 000,00 zł brutto każda z robót.
- Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i ust. 5. Pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.
- W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – w przypadku dostępu rejestrów na stronie internetowej, Zamawiający zrezygnuje z wezwania do uzupełnienia wymienionego dokumentu;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
(Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w ust. 3 pkt 1.
- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów.

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ;
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej (zaświadczenie US, ZUS) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych)
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie potwierdzających wykonanie zadań opisanych w rozdziale 3 SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ;
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi – wskazanych w rozdziale 3 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie te składa każdy z Wykonawców)
2) inne dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1a i 1b (opcjonalnie) do SIWZ
b) kosztorys ofertowy stanowiący integralną część formularza ofertowego
3) UWAGA!
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia kopert z ofertami, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – wg załączonego do SIWZ wzoru. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy „PAŁUKI” Żnin O/Łabiszyn Nr 78 8181 0000 0015 0024 2000 0009
4.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w:
a)Wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000- lecia 1, albo
b)w postaci elektronicznej na adres wskazany do komunikacji z zamawiającym,
c)Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia wadium do oferty,
6.Niewniesienie wadium w terminie w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
termin płatności:10,00
doświadczenie kluczowego personelu:30,00
rękojmia:20,00
cena:40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku:
1) zmiany o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) zmiany termin zakończenia prac ustalony w umowie może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne, lub lokalne, epidemie oraz inne uwarunkowania niezależne od producenta materiałów dostarczającego główne materiały lub sprzęt czynniki które wstrzymały produkcję ), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, we tym również siły wyższe rozumianej jako stan epidemii spowodowany prze COVID-19, który już wystąpił lecz jej skutki nie są jeszcze znane;
c) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegające od typowych dla pory roku lub utrzymują się przez dłuższy okres czasu co uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych z uwagi na uwarunkowania techniczne i technologiczne wynikające z norm – na potwierdzenie wystąpienia takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest przedstawić odpowiednie dokumenty badania które potwierdzałby stan rzeczy.
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
e) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej;
f) wstrzymania prac związanych z pracami archeologicznymi.
g) zmiany podwykonawcy na zasobach którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
h) przestojów i opóźnień spowodowanych sprzeciwem lub brakiem zgody właścicieli, zarządców, użytkowników wieczystych nieruchomości, na prowadzenie robót budowlanych a które będą miały istotny wpływ na termin realizacji robót
i) wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót;
j) wystąpienia robót zamienny lub dodatkowych o czas niezbędny na ich wykonanie;
k) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.
- odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień.
m) opóźnienia lub brak zgody zarządców dróg na prowadzenie prac w terminie jakim Wykonawca wyraził gotowość do przystąpienia do prac, w szczególności w pasie drogi wojewódzkiej lub prac związanych z przejściem pod rzeką Noteć;


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 18.01.2021, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): brak danych

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.