eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi CHODZIEŻ › Budowa wielofunkcyjnego budynku administracyjno - gospodarczego na szkółce Leśnej Nadleśnictwa Podanin - Etap I (2 postępowanie)Ogłoszenie z dnia 2020-12-31Ogłoszenie nr 776454-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

Nadleśnictwo Podanin:

Budowa wielofunkcyjnego budynku administracyjno - gospodarczego na szkółce Leśnej Nadleśnictwa Podanin - Etap I (2 postępowanie)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Podanin, krajowy numer identyfikacyjny 57006446400000, Podanin 65, 64-800 CHODZIEŻ, woj. wielkopolskie, państwo Polska

telefon: 0672829897
faks: 0672810785
e-mail: bartosz.rot@pila.lasy.gov.pl
www: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_podanin
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny - Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_podanin

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_podanin

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferty winne być złożone w siedzibie Zamawiającego

Adres: Nadleśnictwo Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielofunkcyjnego budynku administracyjno - gospodarczego na szkółce Leśnej Nadleśnictwa Podanin - Etap I (2 postępowanie)

Numer referencyjny: SA.270.2.17.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: tylko jednej części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Budowa wielofunkcyjnego budynku administracyjno - gospodarczego na szkółce Leśnej Nadleśnictwa Podanin – Etap I (2 postępowanie)
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Roboty ziemne;
2.2. Wykonanie konstrukcji: fundamentów wraz z izolacją; drewnianej ścian budynku; wiaty; drewnianej dachu;
2.3. Wykonanie podłogi na gruncie, posadzek i sufitów;
2.4. Wykonanie stropu między parterem a poddaszem;
2.5. Wykonanie okładzin wewnętrznych ścian z płyt G-K;
2.6. Wykonanie robót ślusarskich aluminiowych zewnętrznych i wewnętrznych;
2.7. Wykonanie prac stolarskich okien i drzwi;
2.8. Wykonanie bram zewnętrznych;
2.9. Prace elewacyjne, wykonanie okładzin ścian i prace malarskie;
2.10. Wykonanie pokrycia dachowego;
2.11. Wykonanie nawierzchni wiaty, dróg i placów manewrowych, parkingów, chodników, placu przy wiacie i opaski budynku;
2.12. Wykonanie krawężników, części ogrodzenia i obrzeży;
2.13. Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych;
2.14. Wykonanie instalacji sanitarnych.
2.15. Prace formalno-prawne. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji o dopuszczenia do użytkowania – UWAGA! Przedmiary załączone do SIWZ nie zawierają pozycji mówiącej o pracach formalno-prawnych, koszt tych prac Wykonawca winien jest wkalkulować w cenę oferty.
2.16. Pełna obsługa geodezyjna inwestycji w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonanie operatu geodezyjnego, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wraz ze zgłoszeniem map do wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz dostarczeniem kopii mapy Zamawiającemu – UWAGA! Przedmiary załączone do SIWZ nie zawierają pozycji mówiącej o pracach obsługi geodezyjnej, koszt tych prac Wykonawca winien jest wkalkulować w cenę oferty.
2.17. Umieszczenie na czas budowy, odpowiedniego oznakowania ostrzegawczego zapewniającego bezkolizyjną organizacje ruchu przemieszczających się pojazdów i osób w pasie drogi wewnętrznej – UWAGA! Przedmiary załączone do SIWZ nie zawierają pozycji mówiącej oznakowaniu tymczasowej organizacji ruchu, koszt tych prac Wykonawca winien jest wkalkulować w cenę oferty.
2.18. W cenę ogólną oferty należy wkalkulować:
a) Dostawę 3 sztuk wycieraczek zewnętrznych 40x60cm (systemowa, aluminiowa, antypoślizgowa, montowana w zagłębieniu, na równi z warstwą wykończeniową chodnika);
b) Dostawę 2 sztuk wycieraczek wewnętrznych 40x60cm (systemowa, aluminiowa, antypoślizgowa, montowana w zagłębieniu, na równi z warstwą wykończeniową posadzki).
c) Wykonanie boni: 24 o długości 76cm, 20 o długości 96cm, 31 o długości 312cm.
UWAGA! Przedmiary załączone do SIWZ nie zawierają pozycji o których mowa w 2.18 pkt. a), b), c), koszt tych prac Wykonawca winien jest wkalkulować w cenę oferty.
2.19. Na potrzeby wyceny oferty należy przyjąć:
a) Wykonanie ogrodzenia systemowego, siatka powlekana;
b) Klasę 4-tą płytek gresowych;
c) Bramy otwierane automatycznie;
d) Ościeżnice regulowane drzwi drewnianych;
e) Blachę dachową RHEINZINK tytan – cynk lub inną równoważną;
f) Grubość deski elewacyjnej podaną w przedmiarze;
g) Elementy drewniane winny być zabezpieczone do NRO, oraz zabezpieczone materiałem wykończeniowym. Dopuszcza się zastosowanie jednego środka spełniającego oba te wymagania. Dopuszcza się wykonanie zabezpieczenia NRO oraz wykończenia elementów drewnianych poprzez malowanie ręczne. W takim przypadku koniecznym jest uzyskanie niezbędnych certyfikatów.
Zamawiający informuje że dla właściwego porównania wszystkich złożonych ofert, kosztorysy ofertowe muszą być zgodne z podstawą, wyliczeniem, j.m. ilościami zawartymi w przedmiarach. Wykonawca może według własnego uznania dokonać modyfikacji KNR, i zmienić nakłady R,M,S. Jeżeli istnieją rozbieżności między kosztorysami ofertowymi a przedmiarami, za prawidłowe należy przyjąć ilości i opisy zawarte w przedmiarach.
Uszczegółowienie zakresu prac zawierają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają
a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 6 do SIWZ),
b) Projekty budowlano-wykonawcze wszystkich koniecznych branż (zawarte w dokumentacji projektowej - załączniku nr 6 do SIWZ),
c) Przedmiary robót stanowiące załączniki nr 7 do SIWZ.
d) Decyzja nr 72/2020 – pozwolenie na budowę (zawarta w dokumentacji projektowej - załączniku nr 6 do SIWZ),
4. Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest działka nr 8199 w miejscowości Młynary, Gmina – Margonin; Powiat – Chodzieski; Województwo - Wielkopolskie
5. Informacje na temat rozwiązań równoważnych
a. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych.
b. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.
c. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w dokumentacji technicznej.
d. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego.
e. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na potwierdzenie równoważności będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych.
6. W przypadku gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
9. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się w terenie z miejscem realizacji zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania, złożenia oferty i podpisania umowy.
10. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przez Wykonawcę będzie obustronnie podpisane protokołu przekazania terenu budowy. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, oraz dodatkowo:
a) dostarczenie, montaż, demontaż i wykorzystanie wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi
i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy;
b) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej tj.: „operatu kolaudacyjnego” stanowiącego podstawę odbioru i ocenę zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, zawierający wszelkie dokumenty dotyczące wykonanych robót budowlanych, a zwłaszcza:
w zakresie dokumentacji wykonawczej:
• Protokół przekazania Wykonawcy placu budowy.
• Oświadczenie o przyjęciu przez Wykonawcę dokumentacji projektowo – technicznej.
• Protokoły odbioru robót zanikowych – jeżeli wystąpiły.
• Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu – jeżeli wystąpiły.
• Protokoły konieczności (np: protokoły robót dodatkowych, zamiennych), zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego – jeżeli wystąpiły.
• Protokoły odbioru robót częściowych - jeśli przewidziane zostały w umowie.
• Protokoły z demontażu – jeżeli wystąpiły.
• Protokoły z montażu (np. maszty stalowe) – dziennik montażu.
• Wnioski Wykonawcy o wykonanie robót dodatkowych, zamiennych – jeżeli wystąpiły.
• Wnioski o zmiany do projektu, zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru – jeżeli wystąpiły.
• Opinie projektanta w sprawie zmian do projektu (istotne lub nieistotne) – jeżeli wystąpiły.
• Inna korespondencja wynikająca z procesu budowlanego.
• Pisemne zgłoszenie zakończenia robót przez Wykonawcę.
• Protokoły odbioru robót branżowych.
• Protokół z przeprowadzonego odbioru technicznego z wykazem ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem terminu ich usunięcia/protokół odbioru końcowego robót.
• Oświadczenia i zaświadczenia wymagane Prawem Budowlanym.
• Dziennik budowy.
• Protokół przekazania placu budowy Inwestorowi.
• Inwentaryzacja powykonawcza sporządzona przez geodetę.
• Oświadczenie projektanta o wykonaniu robót zgodnie z projektem.
• Zawiadomienie Nadzoru Budowlanego i innych wymaganych przepisami prawa instytucji o zakończeniu budowy.
• Wniosek o pozwolenie na użytkowanie.
• Decyzja o dopuszczeniu do użytkowaniu.
• Inne dokumenty wynikające z procesu budowlanego.
• Wyniki badań, sprawdzeń i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z zapisami STWiOR.
• Receptury robocze i ustalenia technologiczne.
• Dokumenty gwarancyjne.
• Dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów (np.: atesty, aprobaty, deklaracje itp.)

c) wszelkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące, konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy (teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy) od Zamawiającego, zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania terenów budowy oraz ewentualnego zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
13. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
14. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych nawierzchni lub instalacji.
a) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru częściowego/końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
b) przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż. na terenie budowy.
15. Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
16. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
• ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami);
• ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2018 z późniejszymi zmianami).
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
17. Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itd., każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego.
18. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie z zapisami wzoru umowy.
19. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (zgodnie z art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit. a-c ustawy PZP), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
20. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób na umowę o pracę:
a) Zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w ust. 20 litera c) na podstawie umowy o pracę;
b) Okres wymaganego zatrudnienia: czas realizacji przedmiotu zamówienia,
c) Rodzaj czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na umowę o prace:
 prace fizyczne wykonywane podczas robót ogólnobudowlanych.
21. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 20. litera „c” czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
22. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 20 litera „c” czynności.
23. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
24. Gdy Wykonawca nie przedłoży oświadczeń lub dowodów, o których mowa w ust. 21, zobowiązany będzie, każdorazowo za każdy stwierdzony przypadek, do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w okresie realizacji umowy w wysokości brutto 2.000 zł.
25. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby. W przypadku, gdy z różnych przyczyn stosunek pracy zostanie rozwiązany a Wykonawca nie zatrudni w miejsce brakującej osoby innej na podstawie umowy o pracę, zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w wysokości brutto 100 zł – za każdego niezatrudnionego, za każdy dzień w okresie realizacji umowy.


II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30.09.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:
a. wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. obejmującą wykonanie obiektu kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto.
b. dysponuje lub będzie dysponować
• minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnościach konstrukcyjno – budowlanej;
• minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnościach instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
• minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnościach instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
• minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnościach drogowej;
Zamawiający dopuszcza wskazanie osoby/osób posiadającej 2 lub więcej rodzajów uprawnień budowlanych. Zamawiający dopuszcza nawet wskazanie 1 osoby posiadającej wszystkie 4 wymagane rodzaje uprawnień.
z aktualnymi uprawnieniami zawodowymi wydanymi na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831 z późn. zm.) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wskazana przez Wykonawcę w złożonych dokumentach wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w danym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
e. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
f. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zmianami).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca który złożył ofertę, zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie należy złożyć jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć
w oryginale.
b. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane ,a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie należy złożyć jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć
w oryginale.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
a. formularz oferty
W przypadku składania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale.
b. kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową
Ww. dokument należy złożyć w oryginale.
c. oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 niniejszej SIWZ (oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu);
W przypadku składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.
d. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 6 pkt b. SIWZ; jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
e. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo.
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
f. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać
w za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty,
o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

12. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
a. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
b. ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
c. w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
d. ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

13. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
• w ust. 9 pkt. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
• w ust. 9 pkt. b. i c. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
c. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 38.700,00 zł (słownie: trzydzieści osiem siedemset złotych i 00/100 PLN)
1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. w pieniądzu;
b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c. w gwarancjach bankowych;
d. w gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
3. Termin i miejsce wniesienia wadium:
a. w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Santander Consumer Bank S.A. I O./Chodzież nr 87 1020 4027 0000 1802 1606 6522 z dopiskiem – „Budowa wielofunkcyjnego budynku administracyjno – gospodarczego – Etap I (2 postępowanie)”.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
c) kwotę gwarancji;
d) termin ważności gwarancji,
e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium musi być wniesione na cały okres związania z ofertą.
7. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert.
8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto za wykonanie zamówienia:60,00
Okres gwarancji:40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), za zgodą obu Stron i pod rygorem
nieważności wymagają formy pisemnej. 2. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom,
przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: a) Terminu wykonania przedmiotu umowy
wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami
leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i
od Wykonawcy tj. np. • nieterminowego przekazania Terenu budowy, • konieczności zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,
• gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności
z powodu technologii realizacji prac określonej normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, • gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne tj.: - gwałtowne
opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie w ilości dziennej przekraczającej 5 l/m2, - podwyższony
poziom zwierciadła wody gruntowej wynoszący mniej niż 0,2 m liczony od powierzchni gruntu. • gdy wystąpi
konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze
względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu Umowy, • wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, •
wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji
państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, • gdy wystąpią
opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na
mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje
powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, •
jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
• wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Jako
siłę wyższą – rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani
Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając
racjo-nalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypi-sana Wykonawcy
ani Zamawiającemu. b) zmiana wysokości wynagrodzenia jeżeli zmianie ulegnie stawka VAT. W przypadku zmiany
stawki podatku od towarów i usług (VAT) ceny netto określone w ofercie i umowie pozostaną niezmienne przez cały
okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i
usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez
konieczności zmiany umowy - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. c) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę
zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; d) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; e)
oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; f) konieczność zmiany osób odpowiedzialnych za
realizacje zamówienia; g) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu
umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę; h) wystąpienia
rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można było usunąć w inny sposób,
a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w
następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu Umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w
sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) wystąpienia warunków Terenu
budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e)
konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia
lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami, h) potrzeby rezygnacji z wykonania części umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, w
których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia, wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia.
W powyższym przypadku Wykonawca przygotuje przy udziale Za-mawiającego protokół sporządzony na dzień
rezygnacji, w którym Strony określą zakres, z wykonania których Zamawiający zrezygnował oraz wysokość kwoty, o
którą zostanie obniżone wynagrodzenie. 4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego
umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 5. Jeżeli Wykonawca
uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót, zmiany Umowy w zakresie Materiałów,
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy, lub zmiany wynagrodzenia lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 6. Wniosek, o którym mowa w
ust. 5. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w
którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 7.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5., wszelkich innych
dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w układzie kosztorysowym, i
informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących
podstawę żądania zmiany. 8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5. Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w
ust. 8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.
10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o
której mowa w ust. 8. i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 11. W terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5. wraz z propozycją wyceny robót i informacji
uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego
ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania
go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 12. W
terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 13. Strony w drodze uzgodnienia uprawnione są do
wprowadzenia, w formie aneksu, zmian w harmonogramie realizacji i rozliczeń częściowych w czasie trwania
umowy bez zmiany terminu wy-konania i wartości umowy. 14. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiające-go i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem nieważności,. 15. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych
rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 22.01.2021, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: brak danych

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.