eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa części samochodowych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów motoryzacyjnych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2020-12-30Ogłoszenie nr 774764-N-2020 z dnia 2020-12-30 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

Dostawa części samochodowych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów motoryzacyjnych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska

telefon: +48 (17) 853 74 00,
faks: +48 (17) 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl,
www: https://przetargi.wody.gov.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, https://przetargi.wody.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, https://przetargi.wody.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Tak , adres: Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: www.przetargi.wody.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa części samochodowych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów motoryzacyjnych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.147.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części samochodowych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów motoryzacyjnych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w podziale na 3 części:
1) Część 1 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych RZGW w Rzeszowie, Zarządu Zlewni w Jaśle, Krośnie, Przemyślu i Stalowej Woli;
2) Część 2 – Dostawa fabrycznie nowych żarówek samochodowych dla pojazdów służbowych RZGW w Rzeszowie, Zarządu Zlewni w Jaśle, Krośnie, Przemyślu i Stalowej Woli;
3) Część 3 – Dostawa piór wycieraczek do pojazdów służbowych RZGW w Rzeszowie, Zarządu Zlewni w Jaśle, Krośnie, Przemyślu i Stalowej Woli.


II.5) Główny kod CPV: 39.83.15.00

Dodatkowe kody CPV:
31.51.00.00
19.50.00.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

w dniach: 10

II.9) Informacje dodatkowe: Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wzór formularza oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ;

Załącznik nr 1 do oferty - Formularz asortymentowo - cenowy zamówienia;

Załącznik nr 4 do oferty - Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);

Załącznik nr 5 do oferty - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów (jeżeli dotyczy);

Załącznik nr 6 do oferty - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Czas realizacji dostawy:40,00
Cena:60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 25.01.2021, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1) Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy.
2) Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu”, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: „oferta” itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na Platformie pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dlawykonawc/3795,Instrukcja-dla-Wykonawcow.html
3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
złożone w osobnym pliku. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć je podczas składania oferty w Platformie opcją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
4) Celem złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest pobrać plik zawierający wszystkie pliki składające się na ofertę, zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na Platformę. Złożenie podpisanej oferty odbywa się po użyciu opcji „Podpisz ofertę”. Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
5) Ofertę przesłaną z pominięciem pkt 4) powyżej Zamawiający będzie traktował jako niezłożoną ze względu na brak jej integralności, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.
6) Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować – załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.
7) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji „Wycofaj ofertę”. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie.
8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji „Modyfikuj ofertę”. Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie.
9) Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
10) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2021r. godz. 11:00 w siedzibie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów.
11) Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
12) W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję on-line.
13) Link do transmisji on-line zostanie udostępniony w dniu otwarcia ofert na Platformie. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem sesji otwarcia ofert.
14) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie Ofert za pomocą Platformy.
15) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z postępowaniem przetargowym są: a) Joanna Jakubowska – Jurasz – tel. (17) 85 37 408 – sprawy merytoryczne; b) Józef Podyma – tel. (17) 85 37 422 – sprawy merytoryczne; c) Łukasz Gacek – tel. (17) 85 37 445 – sprawy formalnoprawne; d) Paulina Krociel – tel. (17) 85 37 407 – sprawy formalnoprawne.

ZAŁĄCZNIKI

Część nr: 1
Nazwa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych RZGW w Rzeszowie, Zarządu Zlewni w Jaśle, Krośnie, Przemyślu i Stalowej Woli

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych RZGW w Rzeszowie, Zarządu Zlewni w Jaśle, Krośnie, Przemyślu i Stalowej Woli. Szczegółowy opis i zakres zamówienia precyzuje Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39831500-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 10

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena:60,00
Czas realizacji dostawy:40,00
Część nr: 2
Nazwa: Dostawa fabrycznie nowych żarówek samochodowych dla pojazdów służbowych RZGW w Rzeszowie, Zarządu Zlewni w Jaśle, Krośnie, Przemyślu i Stalowej Woli

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych żarówek samochodowych dla pojazdów służbowych RZGW w Rzeszowie, Zarządu Zlewni w Jaśle, Krośnie, Przemyślu i Stalowej Woli. Szczegółowy opis i zakres zamówienia
precyzuje- Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31510000-4

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 10

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena:60,00
Czas realizacji dostawy:40,00
Część nr: 3
Nazwa: Dostawa piór wycieraczek do pojazdów służbowych RZGW w Rzeszowie, Zarządu Zlewni w Jaśle, Krośnie, Przemyślu i Stalowej Woli

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa piór wycieraczek do pojazdów służbowych RZGW w Rzeszowie, Zarządu Zlewni w Jaśle, Krośnie, Przemyślu i Stalowej Woli. Szczegółowy opis i zakres zamówienia precyzuje- Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19500000-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 10

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Czas realizacji dostawy:40,00
Cena:60,00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.