eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SCHRONU NA MAGAZYNY DOKUMENTACJI BIEŻĄCEJ I AZ W O/RZESZÓW, AL. PIŁSUDSKIEGO 12

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-12-30Ogłoszenie nr 773498-N-2020 z dnia 2020-12-30 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie:

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SCHRONU NA MAGAZYNY DOKUMENTACJI BIEŻĄCEJ I AZ W O/RZESZÓW, AL. PIŁSUDSKIEGO 12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 17756001800000, Al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska

telefon: 178 675 000,
faks: 178 523 638
e-mail: zampubl_rzeszow@zus.pl,
www: www.zus.pl

adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.zus.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie www.zus.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: osobiście, lub za pomocą operatora pocztowego

Adres: al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów pok. 26 dziennik podawczy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SCHRONU NA MAGAZYNY DOKUMENTACJI BIEŻĄCEJ I AZ W O/RZESZÓW, AL. PIŁSUDSKIEGO 12

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. zadania „Adaptacja pomieszczeń schronu na magazyny dokumentacji bieżącej i AZ w O/Rzeszów, al. Piłsudskiego 12” polegające na nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku O/ZUS (schronu wraz z tunelem ucieczkowym) na archiwum zakładowe i archiwum akt bieżących wraz z wew. instalacjami: elektryczną, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej w Rzeszowie al. Piłsudskiego 12.

2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego opisu:
Dokumentacja projektowa:
1) zał.nr 1.1. Projekt Budowlany,
2) zał.nr 1.2. Projekt Wykonawczy,
3) zał.nr 1.3. Przedmiar robót,
4) zał.nr 1.4. Decyzja pozwolenie na budowę,
5) zał.nr 1.5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

3. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
1) 45111200–0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
2) 45111300–1 Roboty rozbiórkowe
3) 45111220–6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
4) 45453000–7 Roboty remontowe i renowacje
5) 45262310–7 Zbrojenie
6) 45262300–4 Betonowanie
7) 45262500–6 Roboty murarskie i murowe
8) 45410000–4 Tynkowanie
9) 45431000–7 Kładzenie płytek
10) 45442100–8 Roboty malarskie
11) 45421100–5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
12) 45332000–3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
13) 45331100–7 Instalacje centralnego ogrzewania
14) 45331200–8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
15) 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
16) 39131100-0 Regały archiwalne

4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu i jego otoczenia.

5. W związku z postanowieniem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby roboty w zakresie realizacji niniejszego zamówienia wskazane w pkt. 6 wykonywały osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

6. Roboty, o których mowa w pkt. 5:
6.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowanie podłoża:
6.1.1. Obniżenie poziomu posadzki;
6.1.2. Demontaż urządzeń;
6.1.3. Wyburzenie murowanych ścian działowych;
6.1.4. Poszerzenie otworów drzwiowych;
6.1.5. Przebicie przez strop pionowych kanałów wentylacji mechanicznej;
6.2 Roboty ogólnobudowlane:
6.2.1 Warstwy podłogi;
6.2.2 Demontaż i wymiana stolarki;
6.2.3 Budowa schodów wewnętrznych w tunelu ucieczkowym wraz z zadaszeniem (obudową);
6.2.4 Zamurowanie otworów drzwiowych, okiennych i technologicznych, poszerzenie ścianek działowych;
6.2.5 Prace wykończeniowe;
6.2.6 Wyposażenie – regały;
6.2.7 Stalowa konstrukcja wsporcza;
6.2.8 Roboty porządkowe;
6.3 Instalacje sanitarne:
6.3.1 Instalacja wodociągowa;
6.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej;
6.3.3 Instalacja centralnego ogrzewania;
6.3.4 Roboty porządkowe po pracach instalacji sanitarnych;
6.4 Wentylacja mechaniczna – klimatyzacja:
6.4.1 Instalacja wentylacyjna Czerpna C1;
6.4.2 Instalacja wentylacyjna Nawiewna N1 wraz z centralą wentylacyjną i agregatem;
6.4.3 Transfer T - system transferu powietrza - otwór transferowy pomiędzy pom. 0.1b i 0.6;
6.4.4 Instalacja Wywiewna W-WC;
6.4.5 Instalacja Wywiewna W1;
6.4.6 Instalacja Wyrzutowa Y1;
6.4.7 Próby montażowe i regulacja wentylacji oraz demontaż i przeniesienie klimatyzatora;
6.5 Instalacje elektryczne:
6.5.1 Rozdzielnice odbiorcze;
6.5.2 Instalacje odbiorcze;
6.5.3 Połączenia wyrównawcze;
6.6 Instalacje teletechniczne:
6.6.1 System sygnalizacji pożaru;
6.6.2 System DSO;
6.6.3 System sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu;
6.6.4 System telewizji dozorowej;

7. Uprawnienia do kontroli, czy Wykonawca spełnia wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań precyzować będzie umowa o zamówienie publiczne.

8. Wymagany okres rękojmi i gwarancji:
1) Minimalny, wymagany okres rękojmi na przedmiot umowy – 60 miesięcy. Bieg rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego;
2) Minimalny, wymagany okres gwarancji, jakości na wykonane roboty budowlane oprócz regałów jezdnych wymienionych w pkt 3) – 36 miesięcy maksymalny 84 miesiące , z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji producenta wbudowanych materiałów jest dłuższy, na wbudowane materiały obowiązuje w tym zakresie okres gwarancji udzielony przez producenta. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego;
3) Minimalny okres gwarancji na regały jezdne – 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji producenta wbudowanych regałów jezdnych jest dłuższy niż 84 miesiące, na wbudowane regały jezdne obowiązuje w tym zakresie okres gwarancji udzielony przez producenta. Wykonawca nie może zaoferować okresu krótszego niż oferuje producent regałów jezdnych. Bieg okresu gwarancji, jakości rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego;
4) Minimalny okres gwarancji na wszystkie zamontowane urządzenia i instalacje nie może być krótszy niż okres wskazany w pkt. 2) i nie krótszy niż gwarancja udzielona przez producentów poszczególnych urządzeń i instalacji -. Jeżeli utrzymanie gwarancji (udzielonej przez Producenta lub Wykonawcę) w zakresie wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji jest uzależnione od dodatkowych warunków w postaci przeprowadzania konserwacji, przeglądów itp., Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonywania w całym okresie gwarancji na własny koszt.

9. Wyposażenie znajdujące się w projekcie i opisane w załączniku nr 1.8 „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót” w punkcie 4.7 t.j. biurko z kontenerem 2 kpl., krzesło regulowane do biurka 2 szt., lustro mocowane do ściany 4 szt., dozownik do mydła w płynie 4 szt., pojemniki na ręczniki papierowe 2 szt., kosz na śmieci 2 szt., pojemnik na papier toaletowy 4 szt. nie wchodzi zakres niniejszego postępowania i objęte będzie odrębnym postępowaniem.

10. Materiały i osprzęt, które Wykonawca zastosuje do wykonania robót powinny być dobrej jakości w gatunku I oraz posiadać dopuszczenie do stosowania i spełniać Polskie Normy, normy zharmonizowane, być zgodne z narzuconymi przez Projektanta rozwiązaniami.
Zamawiający stwierdza, że jeśli w dokumentacji przetargowej, opracowaniach projektowych, w tym w przedmiarze robót podano nazwę dostawcy lub producenta określonego materiału to uczyniono to w celu określenia klasy materiałów, urządzeń, osprzętu itp. Wobec powyższego dopuszcza się składanie ofert „równoważnych” z zastosowaniem materiałów i urządzeń innych producentów pod warunkiem, że zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia będą bezwzględnie spełniać warunek, iż ich parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne będą na co najmniej takim samym poziomie, jak materiały i urządzenia określone w powyższy sposób w dokumentacji przetargowej. W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń „równoważnych” Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do oferty dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych rozwiązań np. specyfikację techniczną producenta lub inny dokument dla danego materiału lub urządzenia. Z przedłożonego dokumentu musi wynikać spełnienie wymaganych parametrów określonych w SIWZ poprzez klasę materiałów lub urządzeń.


II.5) Główny kod CPV: 45.11.12.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

w miesiącach: 8

II.9) Informacje dodatkowe: termin realizacji do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 4.1.3.siwz - dokument zgodny z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie lub remoncie budynku lub obiektu budowlanego i obejmujące swoim zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne , przy czym wartość każdej wykazanej roboty budowlanej musi wynosić co najmniej 800 000,00 zł brutto. - dokument zgodny z załącznikiem nr 5 do SIWZ
Wykazane przez Wykonawcę zadania przy złożeniu ofert winny być wykonane (tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców.

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie art. 12 ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji. - dokument zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców.


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 4.1.3. - dokument zgodny z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie lub remoncie budynku lub obiektu budowlanego i obejmujące swoim zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne, przy czym wartość każdej wykazanej roboty budowlanej musi wynosić co najmniej 800 000,00 zł brutto. - dokument zgodny z załącznikiem nr 5 do SIWZ
Wykazane przez Wykonawcę zadania przy złożeniu ofert winny być wykonane (tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców.

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie art. 12 ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji. - dokument zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców.


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, chyba że Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod warunkiem, iż dokumenty są dostępne w języku polskim;

4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ); W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 9 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia;

5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ); W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 9 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia;

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 5.6.1. – 5.6.5. siwz

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 4.1.3.siwz - dokument zgodny z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie lub remoncie budynku lub obiektu budowlanego i obejmujące swoim zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne, przy czym wartość każdej wykazanej roboty budowlanej musi wynosić co najmniej 800 000,00 zł brutto. - dokument zgodny z załącznikiem nr 5 do SIWZ
Wykazane przez Wykonawcę zadania przy złożeniu ofert winny być wykonane (tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców.

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie art. 12 ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji. - dokument zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 4.1.3.siwz - dokument zgodny z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie lub remoncie budynku lub obiektu budowlanego i obejmujące swoim zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne, przy czym wartość każdej wykazanej roboty budowlanej musi wynosić co najmniej 800 000,00 zł brutto. - dokument zgodny z załącznikiem nr 5 do SIWZ
Wykazane przez Wykonawcę zadania przy złożeniu ofert winny być wykonane (tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców.

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie art. 12 ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji. - dokument zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
Wadium zabezpieczające w wysokości 10 000,00 złotych słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
okres gwarancji na regały jezdne:20,00
okres gwarancji na roboty budowlane:20,00
cena:60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
określono w par 27 CZĘŚĆ III ISTOTNE WARUNKI UMOWY

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 21.01.2021, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): brak danych

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.