eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jeziorany › Dostawa żywności

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-11-23Ogłoszenie nr 613991-N-2020 z dnia 2020-11-23 r.

Dom Pomocy Społecznej: Dostawa żywności
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 51092780200000, ul. ul. Kajki  49 , 11-320  Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89 7181 664, e-mail sylwesterkowalski@o2.pl, faks 0-89 7181 664.
Adres strony internetowej (URL): ww.dpsjeziorany.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.dpsjeziorany.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
dpsjeziorany.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
dpsjeziorany.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Dom Pomocy Społecznej, 11-320 Jeziorany, ul.Kajki 49


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności
Numer referencyjny: DPS.KA 372-1/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 5

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Część I - Artykuły spożywcze 2. Część II - Drób 3. Część III - Jaja 4. Część IV - Mrożonki 5. Część V - Mięso i wędliny 6. Część VI - Ryby i konserwy rybne 7. Część VII - Nabiał 8 Część VIII - Pieczywo 9.Część IX - Wyroby garmażeryjne gotowe

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15500000-3
15800000-6
15112000-6
15200000-0
03142500-3
15331100-8
15612500-6
15100000-9
15851000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-02   lub zakończenia: 2021-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2021-01-04 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Artykuły spożywcze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Aromaty 5g 170 szt 2 Cukier puder 20 kg 3 Cukier waniliowy 10 kg 4 Cukier kryształ 2000 kg 5 Marmolada twarda wieloowcowa 70 kg 6 Dżem (mix owocowy) niskosłodzony 390 kg 7 Groszek zielony konserwowy 30 kg 8 Herbata granulowana typu Saga 100 kg 9 Koncentrat pomidorowy 30% 210 kg 10 Kasza manna sucha 100 kg 11 Kasza jęczmienna perłowa drobna sucha 200 kg 12 Kasza pęczak sucha 80 kg 13 Kasza gryczana sucha 90 kg 14 Ketchup łagodny 150 kg 15 Kakao proszek 16% (opakowanie 100-200 g) 25 kg 16 Kawa zbożowa (500 g) 110 kg 17 Kawa instant typu Inka 25 kg 18 Kwasek cytrynowy (20 g) 10 kg 19 Liść laurowy 5 kg 20 Margaryna do pieczenia min.75% tł. 300 kg 21 Musztarda stołowa 70 kg 22 Mąka pszenna /typ 450/ tortowa 930 kg 23 Mąka ziemniaczana 45 kg 24 Olej uniwersalny 310 l 25 Olej słonecznikowy 60 l 26 Ocet 10% 6 l 27 Pasztet drobiowy 160 kg 28 Płatki owsiane suche (opakowanie 500 g) 100 kg 29 Przyprawa do zup w płynie 50 l 30 Proszek do pieczenia 3 kg 31 Sól kuchenna drobna 310 kg 32 Szczaw konserwowy cięty 35 kg 33 Ziele angielskie 5 kg 34 Pieprz naturalny mielony 6 kg 35 Pieprz ziołowy 6 kg 36 Majonez tradycyjny 120 kg 37 Żelatyna spożywcza 7 kg 38 Cynamon mielony 2 kg 39 Papryka mielona słodka 3 kg 40 Miód pszczeli wielokwiatowy 250 kg 41 Konserwa Gulasz Angielski 80 kg 42 Majeranek 5 kg 43 Przyprawa Prowansalska 2 kg 44 Przyprawa Uniwersalna 20 kg 45 Bulion jarzynowy 40 kg 46 Syrop owocowy 70 l 47 Chrupki kukurydziane 80 g 3600 szt 48 Kisiel bez cukru 150 kg 49 Budyń bez cukru 50 kg 50 Chrzan konserwowy tarty (180 g) 35 kg 51 Makaron wstążka-krajanka z pszenicy durum 110 kg 52 Płatki kukurydziane 90 kg 53 Rodzynki 15 kg 54 Ryż biały 600 kg 55 Kukurydza konserwowa 125 kg 56 Soda oczyszczona 2 kg 57 Fasola czerwona konserwowa 10 kg 58 Brzoskwinie puszka (820 g) 110 kg 59 Ananas puszka kostka (565 g) 70 kg 60 Przyprawa Curry 20g 2 kg 61 Makaron kolanka z pszenicy durum suchy 160 kg 62 Makaron penne z pszenicy durum 40 kg 63 Makaron spaghetti z pszenicy durum 70 kg 64 Makaron świderki z pszenicy durum 250 kg 65 Herbatniki szkolne (50 g) 100 kg 66 Musli 50 kg 67 Papryka konserwowa 130 kg 68 Woda mineralna n/gazowana 3000 l 69 Przyprawa delikat do mięs 5 kg 70 Ogórki konserwowe 160 kg 71 Fasola biała drobna sucha 80 kg 72 Groch połówki 50 kg 73 Galaretka w proszku 60 kg 74 Sok owocowo-warzywny 330ml 900 l 75 Gałka muszkatałowa mielona 0,5 kg 76 Bazylia -zioła 1,5 kg 77 Oregano-zioła 2 kg 78 Lubczyk liść suszony 3 kg 79 Pomidory cięte w puszce 70 kg 80 Sok warzywny 330 ml (pomidorowy, wielowarzywny) 400 l 81 Biszkopty 100 kg 82 Wafle ryżowe 20 kg 83 Krakersy 20 kg 84 Płatki ryżowe błyskawiczne 1 kg 85 Kleik ryżowy (180 g) typu Nestle 1 kg 86 Kaszka kukurydziana 1 kg 87 Sok owocowy 100% 180 l 88 Makaron łazanka 70 kg 89 Natka pietruszki suszona 4 kg 90 Koper suszony 2,5 kg 91 Sucharki bieszczadzkie 5 kg 92 Soczewica czerwona 40 kg 93 Kurkuma mielona 1 kg 94 Kminek mielony 0,5 kg 95 Tymianek suszony 1 kg 96 Rozmaryn suszony 1 kg 97 Imbir mielony 0,5 kg 98 Czosnek granulowany 3 kg 99 Goździki suszone 1 kg 100 Kasza kus-kus sucha 20 kg 101 Kasza jaglana sucha 25 kg 102 Oliwki 2 kg 103 Herbata ekspresowa owocowa typu posti 35 kg 104 Płatki migdałowe 2 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15800000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-02
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Drób
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Noga z kurczaka-udka 600 kg 2 Udo z kurczaka-ćwiartka tylna (150 - 200 g) 340 kg 3 Filet z kurczaka 430 kg 4 Filet z indyka 80 kg 5 Skrzydełka 210 kg 6 Porcje rosołowe ze skrzydłem 600 kg 7 Wątróbka drobiowa 100 kg 8 Żołądki drobiowe 100 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-02
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Jaja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Jaja M 21 200 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 03142500-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-02
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności20,00
Czas reakcji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Mrożonki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Kalafior mrożony 360 kg 2 Mieszanka kompotowa mrożona 1000 kg 3 Fasolka szparagowa mrożona 300 kg 4 Brukselka mrożona 50 kg 5 Szpinak mrożony 240 kg 6 Brokuł mrożony 260 kg 7 Wiśnie bez pestek mrożone 80 kg 8 Truskawki mrożone 225 kg 9 Marchew mrożona kostka 150 kg 10 Bukiet warzyw (kalafior, brokuł, marchew falista) 130 kg 11 Groszek mrożony 100 kg 12 Jagoda mrożona 100 kg 13 Malina mrożona 50 kg 14 Włoszczyzna mrożona paski 70 kg 15 Marchew mrożona młoda cała 110 kg 16 Marchew (duet) mrożona karbowana plastry 90 kg 17 Frytki mrożone 75 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15331100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-02
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Mięso i wędliny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Baleron gotowany extra zaw. mięsa min. 80% 45 kg 2 Boczek wędzony rolowany zaw. mięsa min. 80% 35 kg 3 Polędwica sopocka zaw.mięsa min 80% 150 kg 4 Polędwica drobiowa zaw.mięsa min.70% 150 kg 5 Pasztetowa wieprzowa osłonka naturalna 100 kg 6 Filecik złocisty 100 kg 7 Szynkówka drobiowa zaw.mięsa min 60% 125 kg 8 Kiełbasa mortadela (nie mniej niż 30 % mięsa) 90 kg 9 Kiełbasa śląska zaw.mięsa min.70% 140 kg 10 Smakoszki - parówki zaw. mięsa min. 60 % 120 kg 11 Parówki cienkie drobiowe zaw.mięsa min. 60% 120 kg 12 Zwyczajna zaw.mięsa min. 55% 170 kg 13 Kiełbasa żywiecka zaw.mięsa min.60% 120 kg 14 Kaszanka jęczmienna w jelicie naturalnym 190 kg 15 Schab pieczony zaw. mięsa min 60 % 90 kg 16 Mielonka tyrolska zaw.mięsa min.50% 110 kg 17 Salceson włoski 70 kg 18 Kiszka ziemniaczana 120 kg 19 Kiełbasa jałowcowa zaw.mięsa min.80% 55 kg 20 Szynka konserwowa zaw. Mięsa min 70% 180 kg 21 Kiełbasa szynkowa zaw.mięsa min. 70% 110 kg 22 Szynka wieprzowa gotowana zaw. mięsa min. 70% 150 kg 23 Serdelki wieprzowe zaw.mięsa min. 60% 100 kg 24 Kiełbasa biała surowa zaw.mięsa min. 70% 80 kg 25 Kiełbasa biesiadna 40 kg 26 Karkówka b/kości surowa 170 kg 27 Szynka wp.b/k surowa 350 kg 28 Łopatka wp. b/k surowa 900 kg 29 Golonka przód surowa 75 kg 30 Schab b/k surowy 300 kg 31 Żeberka wieprzowe surowe 170 kg 32 Słonina surowa grubsza 30 kg 33 Wątroba wieprzowa 60 kg 34 Nogi wieprzowe 65 kg 35 Boczek surowy 80 kg 36 Wołowina b/k szynka surowa 90 kg 37 Smalec wieprzowy bez dodatków "kostka" 50 kg 38 Boczek faszerowany 20 kg 39 Pasztet rodzinny 150 kg 40 Szynka z beczki wędzona zaw.mięsa min. 80% 80 kg 41 Kiełbasa Tatrzańska 80 kg 42 Podwawelska regionalna zaw.mięsa min.70% 50 kg 43 Szynka drobiowa zaw.mięsa min. 50% 110 kg 44 Pasztet z kurczaka 50 kg 45 Flaki wołowe suche 90 kg 46 Golonka prasowana 90 kg 47 Kiełbaski białe koktajlowe zaw. Mięsa min. 60 % 100 kg 48 Kurczak w galarecie 100 kg 49 Szynka z piersią indyka 150 kg 50 Pieczeń drobiowa 120 kg 51 Salami szlacheckie 20 kg 52 Kabanosy bankietowe 70 kg 53 Serdelki drobiowe 100 kg 54 Kiełbasa toruńska zaw. mięsa min. 55 % 40 kg 55 Kiełbasa krakowska parzona zaw. mięsa min 70% 110 kg 56 Pierś królewska 80 kg 57 Szynka śniadaniowa z indyka 70 kg 58 Polędwica łososiowa 40 kg 59 Szynka delikatesowa 50 kg 60 Polędwica wiśniowa 50 kg 61 Indyk w galarecie z warzywami 90 kg 62 Szynka wieprzowa mielona 100 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-02
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
termin płatności20,00
Czas reakcji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Ryby i konserwy rybne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Makrela wędzona b/ głowy 150 kg 2 Konserwa rybna w pomidorach 130 kg 3 Kostka rybna panierowana z mintaja 140 kg 4 Miruna mrożona filet 250 kg 5 Śledzie filety małosolne, waga netto, bez zalewy 150 kg 6 Tuńczyk w sosie własnym 40 kg 7 Tilapia mrożona b/s filet 320 kg 8 Rolmopsy w zalewie octowej 100 kg 10 Sałatka rybna 155 kg 11 Makrela w oleju 150 kg 12 Pasta rybna 170 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15200000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-02
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Nabiał
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Mleko 2% UHT w kartonie 1 l 4 500 litr 2 Mleko 2% świeże w kartonie 1 l 4 500 litr 3 Śmietana 18% (kubek 200 - 400 ml) 240 kg 4 Maślanka naturalna 2% 140 kg 5 Ser żółty Gouda zaw.min. tł. 37% 400 kg 6 Ser twarogowy półtłusty krajanka 550 kg 7 Ser topiony krążek (200 g) typu Hochland 220 kg 8 Masło extra zaw. min.tł. 82% 1 450 kg 9 Serek homogenizowany (140 g) różne smaki 320 kg 10 Jogurt owocowy (150 g) różne smaki 360 kg 11 Ser topiony plastry typu Hochland 250 kg 12 Kefir 2% (400 ml) 130 kg 13 Jogurt naturalny 950 kg 14 Ser twarogowy ziarnisty (200 g) 480 kg 15 Serek homogenizowany naturalny (140 g) 70 kg 16 Maślanka owocowa 160 kg 17 Ser feta 10 kg 18 Śmietana kremowa 30 % 20 kg 19 Serek mascarpone 15 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15500000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-02
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Pieczywo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Bułka tarta 200 kg 2 Drożdże piekarnicze 22 kg 3 Bułka kajzerka 50g 3 400 szt. 4 Chleb pszenny krojony 500g 5 500 szt. 5 Chleb baltonowski krojony 500g 11 250 szt. 6 Chleb żytni razowy krojony 400g 4 350 szt. 7 Pączki tradycyjne 50g 145 szt 8 Bułka drożdżowa z kruszonką 80 g 300 szt. 9 Bułka słodka 100 g 150 szt. 10 Bułka grahamka 50g 2 000 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15612500-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-02
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
termin płatności20,00
Czas reakcji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Wyroby garmażeryjne gotowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Kopytka ze szpinakiem świeże skład: woda, płatki ziemniaczane (100 % ziemniaka), mąka ziemniaczana, mąka pszenna, szpinak 11%, sól, wartość energetyczna w 100 g produktu gotowego - ok. 165 kcal 150 kg 2 Kartacze - pyzy ziemniaczane z mięsem świeże farsz do pyz - ok. 22 % masy wyrobu gotowego, skład:ciasto ziemniaczane:woda, płatki ziemniaczane (100 % ziemniaka), mąka ziemniaczana, mąka pszenna, ziemniaki, skrobia, sól, farsz: łopatka wieprzowa, cebula, pieprz, wartość energetyczna w 100 g wyrobu gotowego - ok. 170 kcal 125 kg 3 Pyzy małe bez mięsa świeże skład:ciasto ziemniaczane:woda, płatki ziemniaczane (100 % ziemniaka), mąka ziemniaczana, mąka pszenna, ziemniaki, skrobia, sól, wartość energetyczna w 100 g wyrobu gotowego - ok. 170 kcal 80 kg 4 Pierogi z twarogiem świeże skład: ciasto pierogowe ok. 53% masy wyrobu gotowego, mąka pszenna, woda sól, farsz twarogowy ok. 42 %masy wyrobu gotowego, twaróg, kasza manna, cukier, skrobia kukurydziana, wartość energetyczna w 100 g wyrobu gotowego ok. 180 kcal, ok 25 sztuk na 1 kg 80 kg 5 Pierogi owocowe (z jabłkiem, z truskawką) świeże skład: mąka pszenna, woda, truskawki/jabłko 30-35 %, kasza manna, cukier, sól, farsz owocowy ok. 28 % masy wyrobu gotowego, ok.25 sztuk na 1kg 120 kg 6 Pierogi ruskie świeże skład: ciasto pierogowe ok. 53% masy wyrobu gotowego, mąka pszenna, woda sól, farsz ruski ok. 42 % masy wyrobu gotowego, woda, płatki ziemniaczane (100 %ziemniaka), twaróg półtłusty, cebula,pieprz, sól, wartość energetyczna w 100 g wyrobu gotowego ok. 160 kcal 120 kg 7 Pierogi z kapustą i grzybami świeże skład: ciasto pierogowe ok. 56% masy wyrobu gotowego, mąka pszenna, mąka tortowa, woda sól, farsz ok. 40 % masy wyrobu gotowego, kapusta kiszona (25 %), pieczarki (7%),cebula, olej roślinny, sól, pieprz, wartość energetyczna w 100 g wyrobu gotowego ok. 160 kcal 50 kg 8 Pierogi z mięsem skład : ciasto pierogowe ok. 54% masy wyrobu gotowego, mąka pszenna, mąka tortowa, woda, sól, farsz mięsny ok. 38% masy wyrobu gotowego, łopatkawieprzowa, cebula,białko sojowe, wartość energetyczna w 100 g produktu gotowego - ok. 190 kcal, ok 25 sztuk na 1 kg 60 kg 9 Pierogi ze szpinakiem świeże skład : ciasto pierogowe ok. 54% masy wyrobu gotowego, mąka pszenna, mąka tortowa, woda, sól, farsz ok. 40% masy wyrobu gotowego, szpinak, czosnek, cebula, pieprz, sól, olej, woda, wartość energetyczna w 100 g produktu gotowego - ok. 180 kcal, ok 25 sztuk na 1 kg, ok. 25 sztuk na 1 kg 50 kg 10 Knedle z owocami ( z truskawkami) świeże skład: woda, truskawka/ jabłko, mąka pszenna, płatki ziemniczane (100 % ziemniaka), cukier 125 kg 11 Uszka z pieczarkami świeże skład : ciasto ok. 62% masy wyrobu gotowego, mąka pszenna,woda, sól, farsz ok. 32% masy wyrobu gotowego, pieczarki (14 %), cebula, kaszka pszenna, olej, sól, pieprz, wartość energetyczna w 100 g produktu gotowego - ok. 170 kcal 25 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15851000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-02
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności20,00
Czas reakcji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.