eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem produktów jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i podkładów higienicznych, odzieży medycznej oraz środków ochrony indywidualnej do Apteki Szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi z podziałem na 4 pakiety. "

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-10-09Ogłoszenie nr 595570-N-2020 z dnia 2020-10-09 r.

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej: "Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem produktów jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i podkładów higienicznych, odzieży medycznej oraz środków ochrony indywidualnej do Apteki Szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi z podziałem na 4 pakiety. "
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 00029718700000, ul. Aleksandrowska  159 , 91-229  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 71 55 777, , e-mail sekretariat@babinski.home.pl, m.mrowka@babinski.home.pl , faks 42 652 80 30.
Adres strony internetowej (URL): http://babinski.home.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.babinski.home.pl, https://platformazakupowa.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.babinski.home.pl, https://platformazakupowa.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie i postaci pismnej na adres Zamawiającego.
Adres:
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź, Biuro podawcze, Budynek Administracji


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem produktów jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i podkładów higienicznych, odzieży medycznej oraz środków ochrony indywidualnej do Apteki Szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi z podziałem na 4 pakiety. "
Numer referencyjny: ZPIZ/PN/D/7/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest "Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem produktów jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i podkładów higienicznych, odzieży medycznej oraz środków ochrony indywidualnej do Apteki Szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi z podziałem na 4 pakiety. " zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zakresie formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 33140000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33141110-4
33141111-1
33141119-7
33141113-4
33141100-1
35113400-3
33199000-1
18143000-3
21222121-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca przedstawi aktualną koncesję, zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF), licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i posiada aktualne prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania ww. dokumentu Wykonawca winien złożyć Oświadczenie, że ww. wymóg nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej dwóch dostaw w zakresie oferowanego asortymentu wybranych pakietów, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Minimalna wartość jednej dostawy dla poszczególnych pakietów wynosi: nr pakietu minimalna wartość jednej dostawy 1. 34 000,00 PLN 2. 6 000,00 PLN 3. 68 000,00 PLN 4. 63 000,00 PLN Razem: 171 000,00 PLN Wykonawca winien zaznaczyć, którego pakietu dotyczy dostawa oraz załączone referencje. 2.W przypadku składania oferty na kilka pakietów wartości dostaw sumują się. Wówczas wykonawca winien jest przedłożyć wykaz co najmniej dwóch dostaw wraz z referencjami na zsumowaną wartość dostaw w zakresie pakietów, na które składa ofertę z zaznaczeniem, których pakietów ww. dokumenty dotyczą. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przedstawią wykaz dostaw przy zachowaniu wymogu minimalnej wartości jednej dostawy tj. wartość jednej dostawy wynosi 34 000,00 PLN brutto. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia wykazu dostaw, w którym warunek minimalnej wartości jednej dostawy np. 34 000,00 PLN brutto zostanie spełniony jako suma wartości kilku dostaw Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego np. każdy z dwóch Wykonawców (ubiegających się wspólnie) przedstawi realizację dostawy na wartość 17 000,00 PLN brutto każdy (17 000,00 PLN brutto + 17 000,00 PLN brutto = 34 000,00 PLN brutto). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, na podstawie wykazu zrealizowanych zamówień oraz dokumentów, potwierdzających wykonanie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz, b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - Załącznik nr 10 do SIWZ, f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Załącznik nr 10 do SIWZ, g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy PZP - Załącznik nr 10 do SIWZ, h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy PZP - Załącznik nr 10 do SIWZ, i) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) - Załącznik nr 10 do SIWZ, j) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 5 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) - Załącznik nr 9 do SIWZ. h) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia zawarte w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz Załączniku nr 10 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej dwóch dostaw w zakresie oferowanego asortymentu wybranych pakietów, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Minimalna wartość jednej dostawy dla poszczególnych pakietów wynosi: nr pakietu minimalna wartość jednej dostawy 1. 34 000,00 PLN 2. 6 000,00 PLN 3. 68 000,00 PLN 4. 63 000,00 PLN Razem: 171 000,00 PLN Wykonawca winien zaznaczyć, którego pakietu dotyczy dostawa oraz załączone referencje. 2.W przypadku składania oferty na kilka pakietów wartości dostaw sumują się. Wówczas wykonawca winien jest przedłożyć wykaz co najmniej dwóch dostaw wraz z referencjami na zsumowaną wartość dostaw w zakresie pakietów, na które składa ofertę z zaznaczeniem, których pakietów ww. dokumenty dotyczą. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przedstawią wykaz dostaw przy zachowaniu wymogu minimalnej wartości jednej dostawy tj. wartość jednej dostawy wynosi 34 000,00 PLN brutto. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia wykazu dostaw, w którym warunek minimalnej wartości jednej dostawy np. 34 000,00 PLN brutto zostanie spełniony jako suma wartości kilku dostaw Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego np. każdy z dwóch Wykonawców (ubiegających się wspólnie) przedstawi realizację dostawy na wartość 17 000,00 PLN brutto każdy (17 000,00 PLN brutto + 17 000,00 PLN brutto = 34 000,00 PLN brutto). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, na podstawie wykazu zrealizowanych zamówień oraz dokumentów, potwierdzających wykonanie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej dwóch dostaw w zakresie oferowanego asortymentu wybranych pakietów, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Minimalna wartość jednej dostawy dla poszczególnych pakietów wynosi: nr pakietu minimalna wartość jednej dostawy 1. 34 000,00 PLN 2. 6 000,00 PLN 3. 68 000,00 PLN 4. 63 000,00 PLN Razem: 171 000,00 PLN Wykonawca winien zaznaczyć, którego pakietu dotyczy dostawa oraz załączone referencje. 2.W przypadku składania oferty na kilka pakietów wartości dostaw sumują się. Wówczas wykonawca winien jest przedłożyć wykaz co najmniej dwóch dostaw wraz z referencjami na zsumowaną wartość dostaw w zakresie pakietów, na które składa ofertę z zaznaczeniem, których pakietów ww. dokumenty dotyczą. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przedstawią wykaz dostaw przy zachowaniu wymogu minimalnej wartości jednej dostawy tj. wartość jednej dostawy wynosi 34 000,00 PLN brutto. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia wykazu dostaw, w którym warunek minimalnej wartości jednej dostawy np. 34 000,00 PLN brutto zostanie spełniony jako suma wartości kilku dostaw Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego np. każdy z dwóch Wykonawców (ubiegających się wspólnie) przedstawi realizację dostawy na wartość 17 000,00 PLN brutto każdy (17 000,00 PLN brutto + 17 000,00 PLN brutto = 34 000,00 PLN brutto). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, na podstawie wykazu zrealizowanych zamówień oraz dokumentów, potwierdzających wykonanie zamówienia. 4. Materiały informacyjne (opisy, katalogi) oferowanego przedmiotu zamówienia - w języku polskim - potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ. Dokumenty winny być opisane numerem pozycji i pakietu. 5. Karty danych technicznych producenta - w języku polskim - potwierdzające parametry techniczne przedmiotu zamówienia i spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWIZ. Dokumenty winny być opisane numerem pozycji i pakietu. 6. Na etapie badania ofert, Zamawiający, na potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, w wyznaczonym przez siebie terminie, do przedstawienia bezpłatnych próbek zaoferowanego asortymentu w zakresie pakietów. Próbki winny być opisane numerem pozycji i pakietu. Zamawiający zastrzega, że nie zwraca dostarczonych próbek. Próbki będą badane pod kątem zgodności zaoferowanego przedmiotu z wymogami SIWZ. Okazanie próbek o cechach niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami podanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty każdy Wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ oraz Załączniku nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w załącznikach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 1, pkt. 1.1. niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 1 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 1 niniejszej SIWZ. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 6. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 7. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z zasobów podmiotów trzecich zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał zobowiązania podmiotów trzecich. 8. Oryginał lub kopia notarialnie poświadczonej pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 9. W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 8 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu) - Załącznik nr 8 do SIWZ. Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wymagane dokumenty (Deklaracja Zgodności wydaną przez producenta, Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy. 10. W przypadku produktów, które nie są wyrobami medycznymi i nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.) Wykonawca winien załączyć oświadczenie z wyszczególnieniem ww. produktów - Załącznik nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
ŁĄCZNA OFEROWANA CENA BRUTTO60,00
TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY20,00
TERMIN DOSTAWY20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający nie dopuszcza zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w następujących okolicznościach, za jego uprzednią zgodą wyrażoną każdorazowo na piśmie: 1.1. zmiana nazwy handlowej produktu przy zachowaniu tożsamości jego parametrów i właściwości, w przypadku niedostępności na rynku spowodowanej np. zaprzestaniem produkcji; 1.2. zmiana sposobu konfekcjonowania produktu; 2. Nadzwyczajna zmiana stosunków Umowy nastąpić może jedynie w przypadkach 2.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzona zmianą obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów prawa; 2.2. zmniejszenia cen jednostkowych producenta określonych w arkuszu asortymentowo - cenowym, pod warunkiem, że zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 2.3. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa; 2.4. wystąpienia siły wyższej (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 2.5.udzielenia przez Wykonawcę rabatu na zasadach uzgodnionych przez Strony w Aneksie do Umowy. W każdym z powyższych przypadków zmiana Umowy wymaga zgody obu Stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 3. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT): 3.1. podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego; 3.2. obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego. 4. wystąpienia przesłanek z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 5. Zmiana określona w § 10 ust. 3 i ust.4 Umowy może nastąpić w drodze pisemnego aneksu do niniejszej Umowy w terminie nie krótszym niż 14 dni od przesłania Zamawiającemu uzasadnienia konieczności zmian. W przypadku każdorazowej zmiany cen, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia stosownych dokumentów Zamawiającemu. 6. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: PAKIET NR 1 - MATERIAŁY OPATRUNKOWE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest "Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem produktów jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i podkładów higienicznych, odzieży medycznej oraz środków ochrony indywidualnej do Apteki Szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi z podziałem na 4 pakiety. " zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zakresie formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141110-4, 33141111-1, 33141119-7, 33141113-4, 33141100-1, 35113400-3, 33199000-1, 18143300-3, 21222121-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
ŁĄCZNA OFEROWANA CENA BRUTTO60,00
TERMI PŁATNOŚCI FAKTURY20,00
TERMIN DOSTAWY20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: PAKIET NR 2 - ODZIEŻ MEDYCZNA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest "Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem produktów jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i podkładów higienicznych, odzieży medycznej oraz środków ochrony indywidualnej do Apteki Szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi z podziałem na 4 pakiety. " zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zakresie formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141110-4, 33141111-1, 33141119-7, 33141113-4, 33141100-1, 35113400-3, 33199000-1, 18143000-3, 21222121-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
ŁĄCZNA OFEROWANA CENA BRUTTO60,00
TERMI PŁATNOŚCI FAKTURY20,00
TERMIN DOSTAWY20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: PAKIET NR 3 - PIELUCHOMAJTKI, PODKŁADY HIGIENICZNE, PODPASKI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest "Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem produktów jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i podkładów higienicznych, odzieży medycznej oraz środków ochrony indywidualnej do Apteki Szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi z podziałem na 4 pakiety. " zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zakresie formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141110-4, 33141111-1, 33141119-7, 33141113-4, 33141100-1, 35113400-3, 33199000-1, 18143000-3, 21222121-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
ŁĄCZNA OFEROWANA CENA BRUTTO60,00
TERMI PŁATNOŚCI FAKTURY20,00
TERMIN DOSTAWY20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: PAKIET NR 4 - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest "Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem produktów jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i podkładów higienicznych, odzieży medycznej oraz środków ochrony indywidualnej do Apteki Szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi z podziałem na 4 pakiety. " zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zakresie formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33141110-4, 33141111-1, 33141119-7, 33141113-4, 33141100-1, 35113400-3, 33199000-1, 18143000-3, 21222121-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
ŁĄCZNA OFEROWANA CENA BRUTTO60,00
TERMI PŁATNOŚCI FAKTURY20,00
TERMIN DOSTAWY20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.