eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Dostawa sprzętu komputerowegoOgłoszenie z dnia 2019-08-30Ogłoszenie nr 591021-N-2019 z dnia 2019-08-30 r.

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: Dostawa sprzętu komputerowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską: - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie nr 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego, grupa wydatków - " Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ 2014-2020"; - z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Pomoc Techniczna Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych).

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, krajowy numer identyfikacyjny 29101900500000, ul. al. IX Wieków Kielc  3 , 25-516  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3421901, e-mail marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl, faks 41 3445265.
Adres strony internetowej (URL): www.swietokrzyskie.pro
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.sejmik.kielce.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak
anna.kasprzyk@sejmik.kielce.pl


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek C-2, pokój 13 (Kancelaria Urzędu, parter)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer referencyjny: OK-III.272.1.50.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i urządzeń sieci komputerowej w następującym zakresie: A. ZESTAW KOMPUTEROWY W OBUDOWIE ZINTEGROWANEJ Z MONITOREM - ALL IN ONE (komputer z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, klawiatura, mysz) - 37 zestawów, B. NOTEBOOK - 15,6" (wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem) - 6 szt., C. NOTEBOOK - 13,3" (wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem) - 7 szt., D. Szybki skaner dokumentów - 3 szt., E. HPE 24-port Gig-T v2 zl Module (J9550A) - 1 szt., F. Dysk sieciowy NAS - 2 szt., G. Mysz komputerowa laserowa przewodowa - 50 szt., H. Pakiet biurowy z licencją bezterminową - 2 szt., I. Monitor 24 LCD - 49 szt. 2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ - SOPZ. 3. Zamawiający - Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 4. Cenę oferty wykonawca oblicza w Dodatku nr 2 do SIWZ - "Formularz cenowy", w której musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, takie jak: dostawa, rozładunek, serwis gwarancyjny i naprawy zaoferowanego przedmiotu zamówienia. W formularzu tym wykonawca wskazuje wszystkie wymagane przez zamawiającego informacje niezbędne do oceny oferty. Wypełniony zgodnie z wymaganiami zamawiającego i podpisany przez wykonawcę dokument stanowić będzie odpowiedni załącznik do oferty składanej przez wykonawcę. 5. Wykonawca składając ofertę musi zaoferować, a w przypadku wybrania jego oferty - również dostarczyć, przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi szczegółowo w ww. załączniku. Wskazane tam ewentualne znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wymagania zamawiającego. Wszystkie wymagania dotyczące parametrów technicznych, wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ, o którym mowa w pkt 2, należy traktować, w zależności od oznaczenia, jako minimalne lub maksymalne. Weryfikacja zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w oparciu o informacje zawarte w ofertach, w szczególności o specyfikacje techniczne udostępnione przez producentów zaoferowanego sprzętu. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie wykonawcy. 6. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt były fabrycznie nowy, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, wraz z potrzebnymi do działania przewodami, z odpowiednim oprogramowaniem, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagał żadnych dodatkowych nakładów i był gotowy do pracy. 7. Zamawiający wymaga, aby wykonawca był uprawniony do wprowadzenia do obrotu wszelkiego oprogramowania wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający wymaga, aby całość oferowanego i dostarczanego sprzętu oraz oprogramowania pochodziła z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej. 9. Wykonawca zapewni świadczenie gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia przez okres zawarty w swojej ofercie, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w poszczególnych pozycjach przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 1 do SIWZ licząc od daty podpisania protokołu odbioru produktu, z uwzględnieniem opisanych w załączniku oraz w niniejszym dokumencie wymagań dotyczących warunków tej gwarancji. Okres rękojmi obejmuje czasokres udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 10. W okresie gwarancji (w ramach zaoferowanych cen jednostkowych) wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez producenta sprzętu oraz wykonywania napraw w siedzibie zamawiającego lub wymieniać na nowy, wolny od wad - w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego/faksem/mailem. 11. Wymagany przez zamawiającego czas reakcji na zgłoszenie dla zaoferowanego sprzętu z poz. A, B, C, D, E, F i I "Formularza cenowego" - najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, w godzinach od 8:00 do 15:00, licząc od chwili zgłoszenia telefonicznego/ faksem/mailem. Na czas naprawy w/w sprzętu, trwający dłużej niż trzy dni robocze, wykonawca zobowiązany będzie do postawienia sprzętu zastępczego, o parametrach nie gorszych niż dostarczony w ramach realizacji zamówienia. 12. Zamawiający wymaga, aby podmiot świadczący usługi serwisowe posiadał certyfikat ISO 9001 lub inny dokument równoważny potwierdzający, że serwis danego typu urządzeń będących przedmiotem zamówienia (poz. A, B i C "Formularza cenowego"), świadczony przez dany podmiot spełnia określone wymogi jakościowe. Firmy serwisujące muszą także posiadać autoryzację producenta sprzętu zaoferowanego przez wykonawcę. 13. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy certyfikatów ISO 9001 lub dokumentów równoważnych dla podmiotów serwisujących oraz dokumentów potwierdzających posiadanie autoryzacji producenta danego sprzętu, zgodnie z wymaganiem zawartym w pkt 12. 14. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad w przypadku, gdy wykonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu, a urządzenie nadal nie będzie działać poprawnie, zgodnie z dokumentacją techniczną. 15. Nośniki danych i dyski uszkodzone i wymieniane w ramach obsługi gwarancyjnej pozostają własnością zamawiającego i nie będą zwracane. 16. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (w Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Niedopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. 17. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 18. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Dodatku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. 19. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 20. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213000-5
30213100-6
30233000-1
30231300-0
30237410-6
30216110-0
32420000-3
48000000-8
48620000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości minimum 200 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V pkt 1 lit. B), tj.: Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, wg wzoru wskazanego w wezwaniu oraz w SIWZ (Dodatek nr 7 do SIWZ) oraz załączenia dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 2. Zamawiający wymaga, aby dokumenty wskazane w pkt 1 sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski. UWAGA 1) Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 2) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

I. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, w związku z zastosowaniem procedury odwróconej składane wraz z ofertą 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty: a) dokumentacji/specyfikacji technicznej udostępnionej przez producenta każdego zaoferowanego przez wykonawcę sprzętu - poz. A, B, C, D, F, G, I "Formularza cenowego" (wydruki ze stron producentów, kopie kart katalogowych producentów, oświadczenia producentów), potwierdzającej spełnianie wymagań zamawiającego. Załączone dokumenty muszą wskazywać rzeczywiste parametry zaoferowanego sprzętu. Autentyczność dokumentów musi być potwierdzona przez wykonawcę. UWAGA W przypadku gdy dokumentacja lub specyfikacja techniczna sprzętu udostępniona przez producenta sprzętu, o której mowa powyżej, nie zawiera wszystkich parametrów pozwalających na pełną weryfikację wymagań zawartych w SIWZ, dopuszcza się złożenie oprócz wymaganej dokumentacji/specyfikacji technicznej dodatkowego oświadczenia podpisanego przez wykonawcę (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) zawierającego uzupełnienie brakujących parametrów danego oferowanego sprzętu (rzeczywistych), potwierdzających spełnianie postawionych w SIWZ wymagań. b) certyfikatu Microsoft, potwierdzającego poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów i notebooków poz. A, B i C "Formularza cenowego" z systemem operacyjnym wskazanym w odpowiednim punkcie Załącznika nr 1 do SIWZ lub w przypadku zaoferowania komputerów i notebooków z systemem równoważnym - certyfikat zgodności z zainstalowanym systemem operacyjnym. Autentyczność dokumentów (wydruków) musi być potwierdzona przez wykonawcę. c) dla procesorów zaoferowanych w komputerach - poz. A "Formularza cenowego": Wydruki z okresu nie wcześniej niż miesiąc sierpień 2019 r. testu PassMark CPU Performance Test, zawierające wyniki punktowe wydajności procesorów, opublikowane na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php lub Wydruki z okresu nie wcześniej niż miesiąc sierpień 2019 r. testu SYSMARK 2014 dla oferowanych konfiguracji sprzętowych, zawierające wyniki punktowe zawarte w kolumnie overall preformance, opublikowane na stronie: https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_2014. Autentyczność dokumentów (wydruków) musi być potwierdzona przez wykonawcę. d) dla procesorów zaoferowanych w notebooku - poz. B i C "Formularza cenowego": Wydruki z okresu nie wcześniej niż miesiąc sierpień 2019 r. testu PassMark CPU Performance Test, zawierające wyniki punktowe wydajności procesorów, opublikowane na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php lub Wydruki z okresu nie wcześniej niż miesiąc sierpień 2019 r. testu MOBLIE MARK 2014 dla oferowanych konfiguracji sprzętowych, zawierające wyniki punktowe zawarte w kolumnie office productivity opublikowane na stronie: https://results.bapco.com/results/benchmark/MobileMark_2014. Autentyczność dokumentów (wydruków) musi być potwierdzona przez wykonawcę. 2. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązanie równoważne zobowiązany będzie dostarczyć także dokumenty pochodzące od producenta zaoferowanego rozwiązania potwierdzające, że zaoferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ. Autentyczność dokumentów musi być potwierdzona przez wykonawcę. 3. Zamawiający wymaga, aby dokumenty wskazane w pkt 1 i 2 sporządzone w języku innym niż angielski, złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski. II. Wykaz pozostałych dokumentów: 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz cenowy - wg wzoru określonego w Dodatku nr 2 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do oferty wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta, pełny symbol, model, nazwę zaoferowanego przedmiotu zamówienia (sprzętu i oprogramowania) w wymaganych pozycjach wypełnianego Formularza cenowego. Wskazanie to musi umożliwić jednoznaczną ocenę oferowanego przedmiotu zamówienia. W oznaczonych pozycjach wykonawca zobowiązany jest także do podania wymaganych parametrów lub informacji oraz do określenia okresu gwarancji. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej (rozdział VIII, pkt 2 lit. b - e SIWZ) - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie przez wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości może zostać załączony do oferty lub może zostać złożony w siedzibie Zamawiającego pok. 13, w oddzielnej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale X pkt 3 niniejszej SIWZ z dopiskiem "WADIUM", przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą dokument, o którym mowa w rozdz. V pkt 3 SIWZ (w szczególności zobowiązanie podmiotu) sporządzony i podpisany przez podmiot trzeci (udostępniający swoje zasoby) - oryginał (składane wraz z ofertą).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę: 5 000,00 złotych (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium musi być wniesione przez Wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto Zamawiającego (moment uznania konta Zamawiającego). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wg danych: Nazwa banku i nr konta Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2629 0000 9002 0342 7002 Nazwa i adres Zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Tytuł wpłaty: Wadium - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 lit b - e musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości może zostać załączony do oferty lub może zostać złożony w siedzibie Zamawiającego pok. 13, w oddzielnej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale X pkt 3 SIWZ z dopiskiem "WADIUM", przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy (pkt 13 lit. a rozdziału VIII SIWZ). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w następujących przypadkach: a) zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy - jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty (brutto)60,00
Jakość20,00
Gwarancja20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy. 2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku, gdy po jej zawarciu sprzęt został wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a zaproponowany przez Wykonawcę w jego miejsce sprzęt posiada nie gorsze parametry techniczne w zakresie wymaganym w SIWZ, a w zakresie pozostałych parametrów zmiana nie jest niekorzystna dla Zamawiającego. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest przekazanie Zamawiającemu oświadczenia podpisanego przez producenta lub dystrybutora o wycofaniu sprzętu z rynku lub zaprzestaniu jego produkcji. Zmiana sprzętu nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1, zmiany terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, zmiany okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji umowy. 3. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku działania siły wyższej. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy. Zmianie umowy ulec może termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian. 4. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) dla przedmiotu umowy - zmianie może ulec kwota podatku VAT i wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 5. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania, co do sposobu realizacji lub rozliczeń jakiegokolwiek elementu ujętego przedmiotem umowy oraz nie będzie to związane ze zmianą zakresu przedmiotu umowy. 6. Zmiana umowy może nastąpić w zakresie zmiany miejsca dostarczenia sprzętu powstałej w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiającego. 7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2-5, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej. 8. Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. 9. Z wnioskiem o dokonanie zmiany przewidzianej w ust. 4, 5 i 6 może wystąpić również Zamawiający. 10. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.