eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tyszowce › Odbudowa drogi gminnej nr 111502 L od km 0+390 do km 1+370 w miejscowo軼i Mikulin, uszkodzonej w wyniku gwa速ownego sp造wu w鏚 opadowych w 2016 r

Ten przetarg zosta ju zako鎍zony. Zobacz wynik tego przetarguOg這szenie z dnia 2019-08-25Og這szenie nr 589507-N-2019 z dnia 2019-08-25 r.

Gmina Tyszowce: Odbudowa drogi gminnej nr 111502 L od km 0+390 do km 1+370 w miejscowo軼i Mikulin, uszkodzonej w wyniku gwa速ownego sp造wu w鏚 opadowych w 2016 r
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie


Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

Nie


Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tyszowce, krajowy numer identyfikacyjny 95036905000000, ul. ul. 3 Maja  8 , 22-630  Tyszowce, woj. lubelskie, pa雟two Polska, tel. 084 661 93 15, , e-mail tyszowce@tyszowce.pl, , faks 084 661 21 29.
Adres strony internetowej (URL): umtyszowce.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak
umtyszowce.bip.lubelskie.pl


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

Tak
umtyszowce.bip.lubelskie.pl


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie
Inny spos鏏:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak
Inny spos鏏:
Na podstawie Art. 10c. 1. PZP Zamawiaj帷y odst瘼uje od wymogu u篡cia 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej przy sk豉daniu ofert, tote sk豉danie oferty odbywa si za po鈔ednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz.2188 z p騧n. zm. ), osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a.
Adres:
Gmina Tyszowce, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Odbudowa drogi gminnej nr 111502 L od km 0+390 do km 1+370 w miejscowo軼i Mikulin, uszkodzonej w wyniku gwa速ownego sp造wu w鏚 opadowych w 2016 r
Numer referencyjny: ZP. 271.07.2019
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
wszystkich cz窷ci

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zam闚ienia jest zadanie pn. "Odbudowa drogi gminnej nr 111502 L od km 0+390 do km 1+370 w miejscowo軼i Mikulin, uszkodzonej w wyniku gwa速ownego sp造wu w鏚 opadowych w 2016 r" -polegaj帷e na wykonaniu rob鏒 budowlanych drogowych-odbudowy odcinka drogi gminnej po這穎nej w Mikulinie. Zakres rob鏒 obejmuje: roboty przygotowawcze, wzmocnienie istniej帷ej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, mieszank mineraln 0-31,5, roboty nawierzchniowe w technologii mas bitumicznych (w-wa 軼ieralna) , odmulenie row闚 i przepustu, korekta poboczy gruntowych, oznakowanie pionowe, roboty wyko鎍zeniowe. Szczeg馧owy rodzaj rob鏒 oraz ich pe軟y zakres zosta okre郵ony w dokumentacji stanowi帷ej (Za陰cznik Nr 10 i 11 do SIWZ), w sk豉d kt鏎ej wchodz: - projekt budowlany, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych (STWiOR), - przedmiar rob鏒. Wykonawca zobowi您any jest udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urz康zenia i materia造 na okres 36 miesi璚y od dnia podpisania protoko逝 odbioru ko鎍owego. Zamawiaj帷emu przys逝guj pe軟e uprawnienia z tytu逝 r瘯ojmi za wady fizyczne wynikaj帷e z przepis闚 kodeksu cywilnego w terminach tam okre郵onych - niezale積ie od uprawnie z tytu逝 gwarancji. Zamawiaj帷y wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac przez Wykonawc lub Podwykonawc, os鏏 wykonuj帷ych wskazane poni瞠j czynno軼i w trakcie realizacji zam闚ienia, t.j. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob鏒 budowlanych: - operatorzy koparki lub koparko- 豉dowarki, - pracownicy fizyczni wykonuj帷y prace budowlane obj皻e zakresem zam闚ienia

II.5) G堯wny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233140-2
45233142-6


II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:


(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam闚ienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy rob鏒, zam闚ienia polegaj帷ego na powt鏎zeniu podobnych rob鏒, w przypadku wyst徙ienia mo磧iwo軼i prawnych i finansowych wykonania nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 111502L w km: 0+2000+390 wraz z korekt poboczy gruntowych. Pozwoli to wykona ca造 zakres likwidacji skutk闚 kl瘰k 篡wio這wych jaka wyst徙i豉 na tej drodze w 2016 r. Zam闚ienia te zostan udzielone na tych samych warunkach co zam闚ienie podstawowe, tj; te same stawki za wykonanie poszczeg鏊nych element闚 rob鏒: - przedmiar rob鏒- poz. 6- Roboty ziemne- 1 m3 z odwiezieniem na odl. 3 km, - przedmiar rob鏒- poz. 10- Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej grysowej o grubo軼i 5 cm (w-wa 軼ieralna)= 1 m2.
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2019-11-15
Okres w miesi帷achOkres w dniachData rozpocz璚iaData zako鎍zenia
2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunk闚: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠: posiada 鈔odki finansowe w wysoko軼i co najmniej 250 000,00 z. lub zdolno嗆 kredytow na kwot minimaln 250 000,00 z,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunk闚: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠: 1) wykona nale篡cie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zy w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmuj帷e: budow, przebudow lub rozbudow drogi publicznej z wykonaniem nawierzchni mineralno-bitumicznej, o warto軼i wykonanych rob鏒 co najmniej 300 000,00 z brutto (s這wnie: trzysta tysi璚y z這tych), z podaniem daty wykonania roboty budowlanej oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane. 2) skieruje do realizacji zam闚ienia publicznego: - jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i drogowej lub odpowiadaj帷e im r闚nowa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, a w przypadku Wykonawc闚 zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami r闚nowa積e do wy瞠j wskazanych
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W post瘼owaniu nie ma zastosowania art 24aa Pzp. Wszystkie dokumenty sk豉dane s razem z ofert.

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
W post瘼owaniu nie ma zastosowania art 24aa Pzp. Wszystkie dokumenty sk豉dane s razem z ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:
Zamawiaj帷y nie wymagadokument闚

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W post瘼owaniu nie ma zastosowania art 24aa Pzp. Wszystkie dokumenty sk豉dane s razem z ofert.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykaz o鈍iadcze lub dokument闚, potwierdzaj帷ych spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw do wykluczenia; 1. W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, wszyscy Wykonawcy zobowi您ani s z這篡 nast瘼uj帷e dokumenty: W zwi您ku z niestosowaniem art. 24aa ust.1 ustawy Pzp w przedmiotowym post瘼owaniu, wszystkie wymagane dokumenty winny by z這穎ne razem z ofert. 1.1. O鈍iadczenie wykonawcy o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP. (Wed逝g wzoru na za陰czniku nr 2 do SIWZ) 1.1.1. Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania spe軟iania, w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby, warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w tym punkcie. 1.2. Zobowi您anie innego podmiotu, albo inny dokument, s逝膨cy wykazaniu udost瘼nienia wykonawcy potencja逝 przez podmiot inny w zakresie okre郵onym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, stanowi potwierdzenie, 瞠 okre郵ony potencja dla wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zosta wykonawcy faktycznie udost瘼niony tote powinno by z這穎ne z ofert. (wz鏎 stanowi za陰cznik nr 6 do SIWZ). 1.3. Aktualne na dzie z這瞠nia o鈍iadczenia i dokumenty: 1.3.1. potwierdzaj帷e spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, dotycz帷ych sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: - informacja banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷a wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy (250 tys. z) , w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania ofert Je瞠li z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo瞠 z這篡 wymaganych przez zamawiaj帷ego dokument闚, o kt鏎ych mowa wy瞠j, zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie przez wykonawc innych dokument闚, o kt鏎ych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam闚ie publicznych, zwanej dalej "ustaw". 1.3.2. potwierdzaj帷e spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, dotycz帷ych zdolno軼i zawodowej, tj; - wykaz co najmniej jednej roboty budowlanej o warto軼i min. 300 000,00 z. brutto (budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi publicznej z wykonywaniem nawierzchni w technologii mas bitumicznych) wykonanej nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty. (wz鏎 stanowi za陰cznik nr 4 do SIWZ). - wykaz os鏏, (1 osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie rob鏒 drogowych) skierowanej przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnie, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania t osob (wz鏎 stanowi za陰cznik nr 5 do SIWZ). 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu, nale篡 z這篡 ni瞠j wymienione dokumenty : Razem z ofert; 2.1. O鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania z powodu niespe軟ienia warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. (wg wzoru na za陰czniku nr 3 do SIWZ) 2.1.1. Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe軟iania, w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby, warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w o鈍iadczeniu w tym punkcie. 2.1.2. Na 膨danie zamawiaj帷ego, wykonawca, kt鏎y zamierza powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia逝 w post瘼owaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w o鈍iadczeniu w tym punkcie.(wg wzoru na za陰czniku nr 7 do SIWZ) 3. Dokumenty s sk豉dane w oryginale lub kopii po鈍iadczonych za zgodno嗆 z orygina貫m przez wykonawc lub osob upowa積ion, z zachowaniem sposobu reprezentacji. 4. O鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozporz康zeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj闚 dokument闚, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia (Dz.U. z 2016 r poz. 1126) dotycz帷e wykonawcy i innych podmiot闚, na kt鏎ych zdolno軼iach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy oraz dotycz帷e podwykonawc闚, sk豉dane s w oryginale. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o z這穎nych ofertach, wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu; 2.2. O鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej. W celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia w okoliczno軼iach o kt鏎ych mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5, (informacja po otwarciu ofert) przekazuje zamawiaj帷emu o鈍iadczenie. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. 6.5. Dokumenty, o kt鏎ych mowa w rozporz康zeniu j.w. inne ni o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w pkt. 4, sk豉dane s w oryginale lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m. 6.6. Po鈍iadczenia za zgodno嗆 z orygina貫m dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na kt鏎ego zdolno軼iach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument闚, kt鏎e ka盥ego z nich dotycz. Wykonawca nie jest obowi您any do z這瞠nia o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, je瞠li zamawiaj帷y posiada o鈍iadczenia lub dokumenty dotycz帷e tego wykonawcy lub mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z p騧n. zm.). 6.7. W celu oceny, czy wykonawca polegaj帷 na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami w stopniu umo磧iwiaj帷ym nale篡te wykonanie zam闚ienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 陰cz帷y wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚, Zamawiaj帷y 膨da dokumentu, kt鏎y okre郵a w szczeg鏊no軼i (za. nr 6 do SIWZ) 1) zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 innego podmiotu; 2) spos鏏 wykorzystania zasob闚 innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego; 3) zakres i okres udzia逝 innego podmiotu przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolno軼iach kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz. 8. Dokumenty dodatkowe w przypadku wsp鏊nego ubiegania si wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia. Pe軟omocnictwo ustanawiaj帷e pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego ( art. 23 ust.2 ustawy Pzp).Je瞠li oferta wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zostanie wybrana, zamawiaj帷y b璠zie 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚.Wykonawcy, wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 23 ust. 1, ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy i wykonanie umowy. 9. Dokumenty wykonawcy maj帷ego siedzib lub miejsce zamieszkania poza RP. 9.1. O鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu., 9.2. Wykaz co najmniej jednej roboty budowlanej zgodnie z opisem w punkcie 6.1.3 2) (wz鏎 stanowi za陰cznik nr 4 do SIWZ). 9.3. Wykaz os鏏 zgodnie z opisem w punkcie 6.1.3 2) (wz鏎 stanowi za陰cznik nr 5 do SIWZ). 9.4. O鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej Oferta musi zawiera opr鏂z dokument闚 potwierdzaj帷ych spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu i braku podstaw do wykluczenia: - formularz ofertowy sporz康zony i wype軟iony wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik Nr 1 do SIWZ, - o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w pkt 5.1 SIWZ wed逝g wzor闚 stanowi帷ych odpowiednio za陰cznik Nr 2 i 3 do SIWZ, - pe軟omocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie), o ile ofert sk豉da pe軟omocnik, - zobowi您anie podmiotu trzeciego je瞠li Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (za陰cznik nr 6 do SIWZ) - dokument potwierdzaj帷y wniesienie wadium, je瞠li zabezpieczone jest w przypadku innym ni w got闚ce.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowi您any do wniesienia wadium w kwocie 8000,00 z (s這wnie: osiem tysi璚y 00/100 z) 2. Wadium musi by wniesione przed up造wem terminu sk豉dania ofert w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach, wg uznania Wykonawcy: a. pieni康zu, przelewem na rachunek bankowy nr 53962000050000877420000350 w Banku Sp馧dzielczym w ζszczowie z adnotacj: "Wadium na: ZP. 271.07.2019" b. por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3. Wadium wnoszone w formie por璚ze lub gwarancji powinno by z這穎ne w oryginale i musi obejmowa ca造 okres zwi您ania ofert. Wadium wnoszone w w/w formie powinno by wystawione na Zamawiaj帷ego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub por璚zenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub por璚zenie obejmowa造 odpowiedzialno嗆 za wszystkie przypadki powoduj帷e utrat wadium przez Wykonawc, okre郵one w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, oraz bezwzgl璠nie musi wskazywa termin jego wa積o軼i. Gwarancja lub por璚zenie musi zawiera w swojej tre軼i nieodwo豉lne, bezwarunkowe i na pierwsze 膨danie zobowi您anie wystawcy dokumentu do zap豉ty na rzecz Zamawiaj帷ego kwoty wadium. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pe軟omocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowa這 brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez wykonawc jako najkorzystniejszej. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana: 1) odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie; 2) nie wni鏀 wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚  
Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin p豉tno軼i40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Opr鏂z przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zam闚ie publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zam闚ie publicznych, Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno軼i niemo磧iwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy lub w przypadku wyst徙ienia kt鏎ejkolwiek z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i: 1) przed逝瞠nie terminu realizacji zam闚ienia, mo瞠 nast徙i w przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i si造 wy窺zej, przez kt鏎 nale篡 rozumie zdarzenia niezale積e od 瘸dnej ze Stron, zewn皻rzne, niemo磧iwe do zapobie瞠nia, kt鏎e nast徙i這 po dniu wej軼ia w 篡cie umowy, w szczeg鏊no軼i: wojny, akty terroryzmu, kl瘰ki 篡wio這we, strajki oraz akty w豉dzy i administracji publicznej, przy czym przed逝瞠nie terminu realizacji zam闚ienia nast徙i o liczb dni, odpowiadaj帷 okresowi wyst瘼owania okoliczno軼i si造 wy窺zej, 2) przed逝瞠nie terminu realizacji zam闚ienia, mo瞠 nast徙i w przypadku skierowania przez Zamawiaj帷ego do Wykonawcy pisemnego 膨dania wstrzymania rob鏒 budowlanych, stanowi帷ych Przedmiot zam闚ienia lub wydania zakazu prowadzenia rob鏒 budowlanych, stanowi帷ych Przedmiot zam闚ienia przez organ administracji publicznej, o ile 膨danie lub wydanie zakazu nie nast徙i這 z przyczyn za kt鏎e Wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆, przy czym przed逝瞠nie terminu realizacji zam闚ienia nast徙i o liczb dni, odpowiadaj帷 okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob鏒 budowlanych lub zakazano prowadzenie rob鏒 budowlanych, 3) przed逝瞠nie terminu realizacji zam闚ienia, mo瞠 nast徙i w przypadku wyst徙ienia kolizji z sieciami zewn皻rznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przed逝瞠nie terminu realizacji zam闚ienia nast徙i o liczb dni niezb璠n Wykonawcy na usuni璚ie kolizji z sieciami zewn皻rznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuni璚ie kolizji wymaga b璠zie przed逝瞠nia terminu realizacji; 4) przed逝瞠nie terminu realizacji zam闚ienia, mo瞠 nast徙i w przypadku wyst徙ienia konieczno軼i wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powoduj帷ych wstrzymanie lub przerwanie rob鏒 budowlanych, stanowi帷ych przedmiot zam闚ienia, przy czym przed逝瞠nie terminu realizacji zam闚ienia nast徙i o liczb dni niezb璠n do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnie (ustale) z w豉軼iwymi organami, uzyskania opinii w豉軼iwych organ闚 oraz wydania decyzji przez w豉軼iwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie mo瞠 skutkowa zwi瘯szeniem (zmian) zakresu 鈍iadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, oraz zwi瘯szeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 5) przed逝瞠nia terminu wykonania w zakresie niezb璠nym wynikaj帷ym z konieczno軼i wykonania rob鏒, o kt鏎ych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy Prawo zam闚ie publicznych, 6) zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym bezpo鈔edni wp造w na realizacj Przedmiotu zam闚ienia lub 鈍iadczenia stron umowy, 7) p騧niejszego przekazania placu budowy przez Zamawiajacego (po 30 wrze郾ia 2019 r.) z powodu braku umowy z Wojewod Lubelskim na dofinansowanie przedmiotowego zam闚ienia. 8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo造wa si, na zasadach okre郵onych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zam闚ie publicznych, w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zam闚ie publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowi您any wykaza Zamawiaj帷emu, i proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zam闚ie publicznych, w stopniu nie mniejszym ni wymagany w trakcie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokument闚, potwierdzaj帷ych spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, 8) zastosowania rob鏒 zamiennych. Strona wnioskuj帷a o zmian postanowie niniejszej umowy w zwi您ku z potrzeb zastosowania rob鏒 zamiennych zobowi您ana jest do udokumentowania zaistnienia takiej konieczno軼i wraz z wycen ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmian postanowie umowy winien by z這穎ny w formie pisemnej. Konieczno嗆 wykonania rob鏒 zamiennych, zachodzi w sytuacji, gdy: a. materia造 budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zam闚ienia, nie mog by u篡te przy realizacji inwestycji z powodu braku mo磧iwo軼i zakupu lub zast徙ienia ich innymi materia豉mi budowlanymi, b. w trakcie realizacji przedmiotu zam闚ienia nast徙i豉 zmiana przepis闚 prawa budowlanego, c. w czasie realizacji budowy zmieni si warunki techniczne wykonania rob鏒 budowlanych, d. w trakcie realizacji Przedmiotu zam闚ienia zaistnia豉 konieczno嗆 zastosowania innych materia堯w budowlanych b康 innej technologii wykonania rob鏒. 2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os鏏 wskazanych do kontakt闚 mi璠zy Stronami Umowy. 3.Wszelkie zmiany umowy wymagaj pod rygorem niewa積o軼i formy pisemnej i podpisania przez strony. 4. Z wnioskiem o zmian umowy mo瞠 wyst徙i zar闚no Wykonawca, jak i Zamawiaj帷y
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):
Nie ujawnia si informacji stanowi帷ych tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je瞠li wykonawca, nie p騧niej ni w terminie sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, zastrzeg, 瞠 nie mog by one udost瘼niane oraz wykaza, i zastrze穎ne informacje stanowi tajemnic przedsi瑿iorstwa. Wykonawca nie mo瞠 zastrzec informacji dotycz帷ych nazwy (firmy) oraz adresy wykonawc闚, a tak瞠 informacje dotycz帷e ceny, terminu wykonania zam闚ienia, okresu gwarancji i warunk闚 p豉tno軼i zawartych w ofertach.( Art. 8 ust. 3 Pzp).
字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowi tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do kt鏎ych Wykonawca zastrzeg nie p騧niej ni w terminie sk豉dania, 瞠 nie mog by udost瘼niane innym uczestnikom post瘼owania, musz by oznaczone przez Wykonawc klauzul "Informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". Wykonawca nie p騧niej ni w terminie sk豉dania ofert musi wykaza, 瞠 zastrze穎ne informacje stanowi tajemnic przedsi瑿iorstwa, w szczeg鏊no軼i okre郵aj帷, w jaki spos鏏 zosta造 spe軟ione przes豉nki, o kt鏎ych mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z kt鏎ym tajemnic przedsi瑿iorstwa stanowi okre郵ona informacja, je瞠li spe軟ia 陰cznie trzy warunki: ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsi瑿iorstwa lub jest to inna informacja maj帷a warto嗆 gospodarcz, nie zosta豉 ujawniona do wiadomo軼i publicznej
IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2019-09-09, godzina: 11:00,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> Polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj, 瞠: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Burmistrz Tyszowiec/; ? inspektorem ochrony danych osobowych w /Urz璠zie Miejskim w Tyszowcach/ jest /Wojciech Baj, / *; tel. 84 6612128, e-mail: w.baj@tyszowce.pl ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego /ZP.271.07.2019 Odbudowa drogi gminnej nr 111502 L od km 0+390 do km 1+370 w miejscowo軼i Mikulin, uszkodzonej w wyniku gwa速ownego sp造wu w鏚 opadowych w 2016 r / prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p騧n. zm.), dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy; ? obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO; ? nie przys逝guje Pani/Panu: - w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHPodziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.