eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczuczyn › Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-08-18Ogłoszenie nr 587112-N-2019 z dnia 2019-08-18 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie, krajowy numer identyfikacyjny 451097450, ul. Kilińskiego  42 , 19-230  Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0862725032, e-mail spszczuczyn@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.sp-szczuczyn.edupage.org
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.sp-szczuczyn.edupage.org


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.sp-szczuczyn.edupage.org


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie,
Adres:
ul. Kilińskiego 42, 19-230 Szczuczyn


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie
Numer referencyjny: ZSP.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Szczuczynie przy ulicy Kilińskiego 42 i Plac 1000 lecia 14. Dostawy odbywać się będą w okresie od 02.09.2019 do 31.08.2020 r. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 6 części: Część Nr 1. - artykuły ogólnospożywcze, Część Nr 2. - warzywa i owoce, Część Nr 3. - mięso (świeże, nie mrożone), Część Nr 4. - mrożonki, Część Nr 5. - pieczywo, Część Nr 6. - nabiał. Szczegółowy wykaz asortymentu oraz wielkości zamówienia zamieszczony jest w załącznikach od Nr 2.1 do Nr 2.6 do SIWZ . Ilość asortymentu podana w załączniku stanowią przewidywane zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie określonym w załącznikach stosownie do rzeczywistych potrzeb co oznacza, iż faktyczne zapotrzebowanie uzależnione jest od liczby osób żywionych w stołówce szkolnej w okresie realizacji umowy. Przedstawienie oferty nieobejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Ceny jednostkowe towarów mogą być waloryzowane co kwartał, począwszy od 01 października 2019r., w dniach: 01.01.2020r., 01.04.2020r.,01.07.2020r. Podstawą waloryzacji jest wzrost ceny za ubiegły kwartał zgodnie ze wskazaniem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez prezesa GUS. Waloryzacja przysługuje Wykonawcy, jeżeli ceny wzrosły w tym kwartale, o co najmniej 3%. Zmiany cen w/w mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej.Dostawa produktów odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. Zamówiony towar należy dostarczać w godzinach rannych od 06:00 do 10:00 i terminach wskazanych przez Zamawiającego. Faktury/rachunki za zamówiony towar Wykonawca winien dostarczać wraz z towarem. Dostawa artykułów obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych w stołówce Szkoły Podstawowej w Szczuczynie. Dostawy samochodem dostawczym powinny odbywać się przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych, wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz innych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Dostarczane produkty muszą być oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż trzy miesiące od daty dostarczenia, za wyjątkiem mięsa, nabiału, owoców, warzyw i pieczywa, które winny być dostarczane świeże i spełniać obowiązujące normy kontroli jakości w obowiązującym systemie HCCP oraz: - posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty, - posiadać odpowiedni system przewożenia towarów - zachowanie rozdzielności transportu, - posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu (mrożonki dostarczane powinny być samochodem chłodnia) i warunki sanitarne pojazdu. - powinny odpowiadać normom jakościowym a w przypadku owoców i warzyw świeżych musza być wysokiej jakości tj. I-go gatunku bez wad fizycznych i jakościowych, wg. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011r. stanowiącego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonych towarów, w przypadku niezgodności dostarczanych artykułów z wymogami i opisem zawartym w SIWZ, jak również w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, co, do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź przewozu produktów w nieodpowiednich warunkach. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie natychmiastowym. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości, bądź niedostarczenia zamówionego towaru w wymaganych godzinach a także niedokonania niezwłocznej jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Na dostarczany towar, Wykonawca winien posiadać wymagane certyfikaty, atesty laboratoryjne, które będą udostępniane na prośbę Zamawiającego. Dostarczany towar winien być w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i zawierających informacje dotyczące min.: nazwy i adresu producenta, nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, składu, ilości szczegółowej, składników odżywczych w tym soli, cukru, barwników, konserwantów oraz ilości sztuk i warunków przechowywania oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania winny być nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wymagania dotyczące wytworzenia i dowozu przedmiotu zamówienia: Wykonawca dostarczy produkt spełniający wymogi określone w SIWZ i wytworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami takimi jak w szczególności: a) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz.594 tekst jednolity ze zmianami); b) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach ( Dz. U. z 2015. poz.1256 z późn. zmianami), c) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności, d) ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz.U. 2014 poz. 669.), wraz z aktami wykonawczymi; e) dyrektywami i rozporządzeniami UE w szczególności: Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004,str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,t. 45, str. 14, z późn. zm. ), Rozporządzeniem (WE) 7Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str75, z późn. zm.), Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz. U. UE L z dnia 1 lutego 2002r z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), f) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn zm.). Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia transportem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami do stołówek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ulicy Kilińskiego 42 i Plac 1000 lecia 14

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15300000-1
15100000-9
15896000-5
15810000-9
15500000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-02   lub zakończenia: 2020-08-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-09-02 2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał jedno zamówienie polegające na dostawie materiałów spożywczych - zgodnie z zał. Nr. 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania zdolności technicznej lub zawodowej - załącznik Nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wypełniony formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SIWZ. Wypełnione oświadczenie czas realizacji zamówienia uzupełniającego- załącznik Nr 1.1 do SIWZ. Wypełnioną kalkulację cenową częściową - załączniki od Nr 2.1 do Nr 2.6 do SIWZ. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 i 4 do SIWZ; Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu w bezpieczeństwie żywności z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ; Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ. Załącznik Nr 8 Klauzula Poufności. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) należy załączyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w SIWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, oraz wykażą iż powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy bez czasu załadunku (od 5 do 120 min)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do złożonej oferty na podstawie której dokonano wyboru określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: artykuły ogólnospożywcze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Bułka tarta 0,5kg. Cukier - 1kg Cukier waniliowy-32g Herbata Minutka 100 saszetek Kawa Inka 150g Jajka Makaron Lubella 0,5 kg Kasza jęczmienna 1kg -średnia Kwasek cytrynowy 20g Koncentrat pomidorowy Pudliszki 200g Liść laurowy-5g (galeo) Mąka tortowa -1kg typ 450 PSS Białystok Majeranek - 6g(typu galeo) Mąka ziemniaczana 1kg Majonez napoleoński -900ml Mosso Bazylia 8 g( galeo) Oregano-8g(typu galeo) Olej 1l- rzepakowy Płatki cynamonowe Lubella 250 g Pieprz naturalny -15g galeo Ryż - 1kg Sól niskosodowa Cynamon 12g galeo Kasza manna kg Ziele angielskie 20g Kurkuma -20g(typu Prymat,Danpex,Apetita,Cykoria Bazylia-20g(typu Prymat,Danpex,Cykoria,Apetita Herbatniki Petitki 50g Ocet - 1l Wafle ryżowe-Kupiec, 120g Płatki kukurydziane 500g Lubella
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy bez czasu załadunku (od 5 do 120 min)0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: warzywa i owoce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Buraki Banany Brokuły świeże Cebula Rzepa biała Cytryny Fasola Jabłka Kapusta kiszona kg Kapusta biała Kapusta czerwona Kalafior świeży Marchew Ogórek kiszony kg Ogórek świeży Pietruszka Pieczarki Pomidory Papryka Seler Groch połówki ( kg) Gruszka Pomarańcza Kapusta pekińska nektarynka Mandarynka Rzodkiewka (pęczek) Sałata (główka) Szczypior (pęczek) Koper (pęczek) Pietruszka (pęczek) Ziemniaki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy bez czasu załadunku (od 5 do 120 min)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: mięso świeże, nie mrożone
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Filet z kurczaka Kiełbasa śląska Dramstik Łopatka wieprzowa b/k Szynka wp. b/k Schab wp. b/k Polędwica sopocka Kiełbasa żywiecka Karkówka b/k Kości schabowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy bez czasu załadunku (od 5 do 120 min)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: mrożonki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Marchew z groszkiem Szpinak Mieszanka warzywna Fasolka szparagowa Mieszanka komp. wieloowocowa Filet z miruny (ze skórą) - I gat Filet z tilapii - I gat
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15896000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60,00
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy bez czasu załadunku (od 5 do 120 min)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: pieczywo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Chleb biały - 0,5kg Bagietka Bułka zwykła 50g
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15810000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy bez czasu załadunku (od 5 do 120 min)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: nabiał
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Miksełko 200g Mlekpol Mleko 2% - 1l butelka- Mlekpol Twaróg półtłusty Serek homogenizowany -Darek 150g (Mlekowita) Jogurt owocowy-150g -Jogobella Śmietanka do zup i sosów, 12% - 500g (Łaciata- Mlekpol)) Ser żółty - podlaski Jogurt pitny-butelka 180 ml (Mlekpol, Mlekowita)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60,00
Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy bez czasu załadunku (od 5 do 120 min)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.