eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie"

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2018-07-10Ogłoszenie nr 586887-N-2018 z dnia 2018-07-10 r.

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich: "Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich, krajowy numer identyfikacyjny 80155600000, ul. ul. Przygodna  2 , 03991   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226153001, e-mail sp109@edu.um.warszawa.pl, faks 226157010.
Adres strony internetowej (URL): http://www.sp109.waw.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://www.sp109.waw.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://www.sp109.waw.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Art. 9 ustawy Pzp
Adres:
Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich, ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie"
Numer referencyjny: Postępowanie nr 1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie. Przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna składa się w szczególności z następujących elementów: moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne - 146 szt. o mocy min. 280Wp i sprawności powyżej 17%; panele fotowoltaiczne objęte gwarancją producenta 15 lat; falowniki trójfazowe beztransformatorowe - 2 szt. o mocy AC do 40kW włącznie, dla modułów fotowoltaicznych przekształcających energie prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci, do której falownik przekazuje nadmiar wyprodukowanej energii; falowniki o sprawności min. 97,5% oraz objęte gwarancją producenta na min. 12 lat; konstrukcja systemu mocowania dla modułów fotowoltaicznych - konstrukcja wsporcza, balastowa moduły montowane zgodnie z jej nachyleniem min. 15%; konstrukcja objęta gwarancją min. 12 lat skrzynka przyłączeniowa rpv i system zabezpieczeń elektroenergetycznych od strony AC i DC (przeciwporażeniowe, przeciwprzepięciowe); okablowanie, system połączeń system monitoringu Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności : dokonanie wizji lokalnej terenu prac montażowych w celu zapoznania się z warunkami realizacji montażu, przeprowadzenie analizy najefektywniejszej lokalizacji paneli, dobór odpowiedniej ilości i rodzaju paneli i innych elementów systemów fotowoltaicznych, wykonanie niezbędnych projektów instalacji oraz dokumentacji fotograficznej (przed przystąpieniem do prac instalacyjnych i po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej), przygotowanie miejsca pod instalację, dostawę i rozładunek komponentów, montaż instalacji na wskazanym obiekcie z uwzględnieniem systemu mocowania, okablowania, systemem monitorującym pracę instalacji (montaż paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynku w systemie bezinwazyjnym tj. bez naruszania ciągłości izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej połaci dachu), konfigurację systemu oraz dostawę oprogramowania do prawidłowego działania instalacji, uruchomienie oraz testowanie instalacji, montaż zabezpieczenia pożarowego wyłącznika PPOŻ dla instalacji fotowoltaicznej i wyraźnego oznaczenia, oraz opracowanie instrukcji przeciwpożarowej instalacji, wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego, oddanie do użytku 100% sprawnej sprawnej instalacji wraz ze zgłoszeniem instalacji do właściwej sieci elektroenergetycznej oraz odbiorem instalacji przez OSD, przeszkolenie Użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń, przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej, instrukcji obsługi oraz ogólnego schematu instalacji. Montaż urządzeń i elementów instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wybranych elementów, zgodnie z Polską Normą. Urządzenia i elementy instalacji fotowoltaicznej muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty i usługi, służy to tylko celom identyfikacyjnym. Nazwy stanowią jedynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaganych przez Zamawiającego i mają charakter wyłącznie przykładowy. W myśl art. 29 ust 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość składania w tym zakresie ofert jakościowo równoważnych, spełniających parametry określone w opisie. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu oraz zgodny z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia, odpowiadający zastosowanym rozwiązaniom technologicznym. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego, tak by Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga udowodnienia przez wykonawcę tego faktu, a w szczególności złożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających, że te materiały i urządzenia są równoważne. Wszystkie oferowane materiały muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz od praw osób trzecich; nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumenty niezbędne do właściwego operatora dystrybucyjnego sieci energetycznej. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców w formularzu ofertowym. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca się powoływał, to wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana podwykonawcy możliwa będzie tylko za zgodą Zamawiającego. Wymagania dotyczące wykonawcy: Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymaga się zachowania należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustalonym przedstawicielem wykonawcy. Określenie przez wykonawcę numerów telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego wykonania zamówienia. Wszelkie prace montażowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności zapewniając bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi i opiniami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględnienia wszystkich elementów i uwarunkowań istniejącej infrastruktury. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy w niezbędnym zakresie teren objęty pracami montażowymi. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w taki sposób, aby ograniczyć maksymalnie negatywny wpływ tych prac na funkcjonowanie szkoły. Zamawiający żąda udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji. W okresie gwarancyjnym wykonawca jest zobowiązany do naprawy, wymiany uszkodzonych elementów, usunięcia awarii itp. w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia drogą elektroniczną przez Zamawiającego. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, takie jak: przygotowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac montażowych, dozór miejsca wykonywania prac, gromadzenie, transport, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadów, doprowadzeniem terenu przyległego do prowadzonych robót po ich wykonaniu do stanu pierwotnego oraz rekompensata ewentualnych szkód osobom trzecim, w związku z niewłaściwym wykonywaniem robót przez Wykonawcę, organizacja placu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, wykonanie czynności objętych zakresem zadania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, BHP, p.poż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi i środowiska i zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia: - gwarancji na jakość całości instalacji na okres minimum 5 lat licząc od daty odbioru końcowego. - gwarancji producenta na ogniwa fotowoltaiczne na okres minimum 15 lat licząc od daty odbioru końcowego. - gwarancji producenta na inwertery na okres minimum 12 lat licząc od daty odbioru końcowego. - konstrukcja systemu mocowania na okres minimum 12 lat licząc od daty odbioru końcowego.

II.5) Główny kod CPV: 09332000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09331200-0
45261215-4
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45223000-6
45315300-1
45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-14
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-09-14

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu realizacji maksymalnie o 14 dni (kryterium oceny ofert).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że : a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej o wielkości mocy zbliżonej do przedmiotu zamówienia tj. nie mniejszej niż 40kWp każda, z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których instalacje te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) dysponuje odpowiednim i adekwatnym do zakresu zamówienia personelem tj. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję - certyfikowanego instalatora OZE - posiadającego co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu tego typu funkcji oraz posiadającego ważny certyfikat wydany przez UDT na podstawie art 136 ust. 3 lub 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (lub równoważny na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykaz oświadczeń, dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonych w rozdziale IV SIWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 2 w części dotyczącej podmiotów trzecich. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 2 w części dotyczącej podwykonawców. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o których mowa w punkcie 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 SIWZ. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. 7. Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 8. W terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu składają Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej sumę gwarancyjną w wysokości 100.000 zł. b) Wykaz usług lub dostaw sporządzony według treści załącznika Nr 6 do SIWZ c) dowody określające czy usługi lub dostawy zamieszczone w "Wykazie usług lub dostaw" zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty d) Wykazu osób, sporządzony według treści załącznika Nr 7 do SIWZ 10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. a) i/lub c), wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 11. Oprócz wymienionych wcześniej dokumentów i oświadczeń do oferty załączyć należy: oryginały pełnomocnictw (o ile ustanowiono), dopuszcza się kopie notarialnie potwierdzone.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia30,00
Czas reakcji serwisu10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: 2.1. poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 2.2. zmianę podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 2.3. zmianę podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 2.4. W sytuacji powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom - zmiany zakresu podwykonawstwa na inny niż przedstawiony w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego, rezygnacji z podwykonawstwa; 2.5. Zmiany treści umowy z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót montażowych, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, zmian rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu wykonania robót, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań; 2.6. Dopuszcza się zmianę terminów wykonania umowy, który może ulec zmianie w przypadkach: - działania siły wyższej - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; - wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; - wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; - braku dostępu wykonawcy do terenu prac montażowych spowodowanego okolicznościami od niego niezależnymi- termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności. 3. Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące zmiany: danych teleadresowych; danych rejestrowych; będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy. 4. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 5. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-24, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.