eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego › Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi oraz rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania pn. "Modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa JFTC w Bydgoszczy"Ogłoszenie z dnia 2020-07-07

Ogłoszenie nr 570121214-N-2020 z dnia 07-07-2020 r.

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi oraz rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania pn. "Modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa JFTC w Bydgoszczy"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 14268162000000, ul. Nowowiejska 28 A, 02-010 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 874 328, e-mail ziotp@ron.mil.pl, faks 261 874 329.
Adres strony internetowej (url): www.ziotp.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.4) KOMUNIKACJA:

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
www.ziotp.wp.mil.plWymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należy składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem firmy kurierskiej w formie pisemnej (w oryginale) w godz. 8:00 - 15:00 w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiegoul. Nowowiejska 28 A, 02-010 Warszawa


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi oraz rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania pn. "Modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa JFTC w Bydgoszczy"

Numer referencyjny:

NC/8/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

1.Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi związanymi z modernizacją infrastruktury bezpieczeństwa, a także rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania i opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inspekcji JFAI dla zadania "Modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa JFTC w Bydgoszczy". 2.Realizacja Przedmiotu Zamówienia będzie przebiegać w wyodrębnionych etapach, zgodnie z układem określonym w ust. 3 i 4 poniżej. 3.Etap I Przedmiotu Umowy obejmuje: a)sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi związanymi z zadaniem w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i energoelektrycznych; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych b)opracowanie Arkusza Efektów Gospodarczych. 4.Etap II Przedmiotu Umowy obejmuje rozliczenie zadania, opracowanie elaboratu powykonawczego oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inspekcji formalnego odbioru Joint Formal Acceptance Inspection zwanej dalej "JFAI":

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi


II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 30/06/2021


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień

tak


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

1.Realizacja Przedmiotu Zamówienia wymaga od Wykonawcy posiadania pełnej zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO CONFIDENTIAL oraz co najmniej zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach. 2.W celu potwierdzenia spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest posiadać: 1)Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO CONFIDENTIAL; 2)Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET. 3.W przypadku Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, co najmniej od lidera konsorcjum oraz podmiotu innego niż lider, jeżeli zakres jego udziału w realizacji przedmiotu umowy wymagać będzie przetwarzania materiałów niejawnych o klauzuli POUFNE i/lub NATO CONFIDENTIAL w systemach teleinformatycznych, Zamawiający wymaga pełnej zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO CONFIDENTIAL, oraz zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach. Pozostałe podmioty powinny wykazać się posiadaniem zdolności do ochrony informacji niejawnych na poziomie i w zakresie, w jakim będą mieć do nich dostęp w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że: 1)członek konsorcjum, którego zakres w realizacji przedmiotu zamówienia będzie wymagał przetwarzania materiałów niejawnych we własnych systemach teleinformatycznych w użytkowanych przez niego obiektach musi posiadać Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli odpowiednio POUFNE i/lub NATO CONFIDENTIAL; 2)członek konsorcjum, który będzie miał dostęp do informacji niejawnych: a)o klauzuli odpowiednio: POUFNE i/lub NATO CONFIDENTIAL bez konieczności ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych, a zakres przewidzianych przez niego czynności będzie wymagał od podmiotu - członka konsorcjum - przetwarzania takich materiałów w użytkowanych przez niego obiektach - będzie musiał wykazać się posiadaniem odpowiedniego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia potwierdzającym zdolność do ochrony informacji niejawnych; b)o klauzuli odpowiednio: POUFNE i/lub NATO CONFIDENTIAL, jeżeli zakres udziału w realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie wymagał od podmiotu - członka konsorcjum - przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i/lub NATO CONFIDENTIAL we własnych systemach teleinformatycznych, ani w użytkowanych przez siebie obiektach - musi wykazać się posiadaniem odpowiedniego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia; c)o klauzuli NATO SECRET musi wykazać się posiadaniem Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET; d)jeżeli zakres udziału podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum w realizacji przedmiotu zamówienia będzie wymagał dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE i/lub NATO RESTRICTED musi on spełniać ustawowe wymagania do dostępu do takich informacji określone w art. 54 ust 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych (dz. U. z 2019 r. poz. 742); e)jeżeli zakres udziału podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum w realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie wymagał dostępu do informacji niejawnych, nie musi on spełniać wymagań w zakresie dostępu do takich informacji. Wykonawca jest zobowiązany wówczas złożyć oświadczenie, z którego treści będzie wynikało, iż podmiot wchodzący w skład konsorcjum nie będzie miał dostępu do informacji niejawnych. W takim przypadku za zapewnienie bezpieczeństwa informacji niejawnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przed ich nieuprawnionym ujawnieniem odpowiada lider konsorcjum. To na liderze spoczywać będzie obowiązek limitowania dostępu do informacji niejawnych poszczególnych podmiotów oraz osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą wiedzy niezbędnej. 4.W przypadku powierzenia wykonania części Przedmiotu Zamówienia wiążącego się z dostępem do informacji niejawnych podwykonawcom, wymagania dla Wykonawcy określone w ust. 1 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio. 5.Kluczowy Personel Wykonawcy musi posiadać: poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia z ochrony informacji niejawnych i informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 6.Szczegółowe zasady ochrony informacji niejawnych określa "Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego", która stanowi załącznik do Ogólnych Warunków Umowy. 7.Zgodnie z art. 131f ust. 2 ustawy, na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia ochrony informacji niejawnych, które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Zgodnie z art. 131f ust. 3 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania podwykonawców o ciążącym na nich obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskali w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:

1.Zamawiający wymaga niezwłocznego informowania o ustanowieniu lub wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia. 2.Jeżeli zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 4.Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie zamówienia. 5.Wykonawca powierzający wykonanie części prac podwykonawcom w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia zobowiązany jest do złożenia stosownych dokumentów dotyczących podwykonawców (zgodnie z procedurą określoną w Ogólnych Warunkach Umowy) tj.: 1)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem zdarzenia; 2)kopii odpowiednich Świadectw Bezpieczeństwa Przemysłowego (zgodnie z warunkami określonymi w Sekcji III.1 niniejszego Ogłoszenia). W przypadku, gdy podwykonawca nie będzie miał dostępu do informacji niejawnych Zamawiający wymaga złożenia oświadczania, z którego treści będzie wynikało, że podwykonawca nie będzie miał dostępu do informacji niejawnych. 6.Przez zdarzenie, o którym mowa powyżej, Zamawiający rozumie termin zgłoszenia podwykonawcy na etapie realizacji umowy, w oparciu o który będzie dokonywana ocena ważności złożonych dokumentów dotyczących podwykonawców. 7.Jeżeli podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8.Dokumenty, o których mowa w ust. 7 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu zdarzenia. 9.Jeżeli w kraju, w którym podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie podwykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podwykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 10.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu lub dokumentów, o których mowa w ust. 7, złożonych przez podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 11.Zamawiający w czasie wykonywania umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, może odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą zaproponowanym przez Wykonawcę w przypadku niespełnienia przez podwykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego. 12.Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powodach odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. 13.Szczegółowy opis dotyczący procedury ustanawiania podwykonawcy zawierają Ogólne Warunki Umowy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania pełnej zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO CONFIDENTIAL oraz co najmniej zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.
Informacje dodatkowe: Kluczowy Personel Wykonawcy musi posiadać: poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia z ochrony informacji niejawnych i informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100).
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na pełnieniu nadzoru nad realizacją inwestycji o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto każda (słownie: dwa miliony złotych i 00/100), w specjalnościach, o których mowa w Sekcji II.4) ust. 3 lit. a) SIWZ, przy czym wartość każdej usługi nadzoru nie może być mniejsza niż 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100); 2.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim personelem do realizacji Przedmiotu Zamówienia (Personel Wykonawcy), w tym minimalnym zasobem osobowym obejmującym w szczególności: a) minimum 1 (jedną) osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą: o uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; o minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej; o poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO CONFIDENTIAL wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; b) minimum 1 (jedną) osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą: o uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; o minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; o poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; c) minimum 1 (jedną) osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - pełniącą zarazem funkcję koordynatora inspektorów nadzoru, posiadającą: o uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; o minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; o poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; d) minimum 1 (jedną) osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie Elektronicznych Systemów Ochrony Fizycznej (ESOF) posiadającą: o zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; o świadectwo ukończenia kursu w zakresie projektowania systemów alarmowych; o minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu Elektronicznych Systemów Ochrony Fizycznej (ESOF); o poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; e) minimum 1 (jedną) osobę zdolną do porozumiewania się w mowie i piśmie w języku angielskim na poziomie umożliwiającym swobodne omawianie spraw technicznych i organizacyjnych dotyczących Przedmiotu Zamówienia (znajomość jęz. angielskiego na poziomie minimum B2, zgodnie z opisem poziomów biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO CONFIDENTIAL wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; f) minimum 1 (jedną) osobę do pełnienia funkcji specjalisty do spraw rozliczeń, która rozliczyła inwestycję finansowaną z budżetu państwa o wartości robót co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych i 00/100) posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i NATO RESTRICTED wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektorów nadzoru w różnych branżach lub specjalistów przez jedną osobę pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań wymienionych w ust. 2 powyżej, w poszczególnych branżach lub specjalnościach. 4. Inspektorzy nadzoru w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych powinni być członkami izby inżynierów samorządu zawodowego oraz posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

takIII.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

tak


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

1) aktualnego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy i kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 131 e ust.1 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy - wzór udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego; 2) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Świadectw Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia, potwierdzającej zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO CONFIDENTIAL; 3) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET; 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 7) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 8) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykazu usług zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, terminów wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie - wzór udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Wykaz usług - część B - wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (wzór udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego) z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.8) INNE DOKUMENTY

1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, polega na zasobach innego podmiotu, Zamawiający wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 1) pisemnego zobowiązania tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; 2) dokumentu lub dokumentów potwierdzających: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. W celu potwierdzenia, że udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia w odniesieniu do tych podmiotów n/w dokumentów: 1) aktualnego na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1b ustawy i kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 131 e ust.1 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy - wzór udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego; 2) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Świadectw Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia, potwierdzających zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO CONFIDENTIAL; 3) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli NATO SECRET; 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 7) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy. 3. Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) Sekcji III.5.1) pkt 4 lub Sekcji III. 8) ust. 2 pkt 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy; 2) Sekcji III.5.1) pkt 5, 6, 7 lub Sekcji III. 8) ust. 2 pkt 5, 6, 7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca lub inny podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę lub inny podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7. Wykonawca lub inny podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Sekcji III.5) pkt 4, składa dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 zdanie pierwsze stosuje się. 8.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w ust. 7, złożonego przez Wykonawcę lub inny podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w Sekcji III. 5.1) lub Sekcji III. 8) ust. 2, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawcy zaproszeni do złożenia oferty, zobowiązani będą do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych i 00/100). 2. Szczegółowe informacje dotyczące wadium, zostały zawarte w SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do złożenia oferty.


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 5
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdą dodatkową należycie wykonaną usługę spełniającą warunki, o których mowa w Sekcji III.2.3) ust. 1 (ponad minimum wykazane w części A) Wykazu Wykonanych Usług, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w następujący sposób: sposób: 1 punkt za wykonanie 1 usługi; 2 punkty za wykonanie 2 usług; 3 punkty za wykonanie 3 usług; 4 punkty za wykonanie 4 usług i więcej. Ocenie podlegać będą tylko te usługi, dla których Wykonawca załączył dowody, o których mowa w Sekcji III.6.2)Ogłoszenia, potwierdzające, że zostały one wykonane należycie. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej ilości punktów, Zamawiający dla przeprowadzenia oceny, uwzględni dodatkowo zsumowaną wartość wskazanych usług i przyzna wyższą pozycje w rankingu Wykonawcy, który wykazał się zrealizowaniem usług o wyższej wartości. W przypadku gdy żaden z Wykonawców nie wykaże doświadczenia w części B) Wykazu, do ustalenia listy rankingowej, decydująca będzie wartość usług, wykazanych w części A) Wykazu. Zamawiający przyzna wyższą pozycję w rankingu Wykonawcy, który wykazał się zrealizowaniem usług o wyższej wartości. Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z potencjału podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania kryteriów selekcji.

IV.1.4 Przewidziane jest prowadzenie postępowania w następujących po sobie etapach
(dotyczy negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego)

nie


IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Rękojmia 40


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w szczególności wystąpienia poniższych okoliczności: 1)zaistnienia po zawarciu Umowy przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji Przedmiotu Umowy może zostać wydłużony o czas trwania tego zdarzenia lub może zostać dokonana zmiana w zakresie kolejności lub terminów wykonywania czynności i prac objętych Umową; 2)zaistnienia po zawarciu Umowy stanu nadzwyczajnego, niebędącego siłą wyższą (np. stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej), uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji Umowy. W takim przypadku termin realizacji Umowy może zostać wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego lub może zostać dokonana zmiana w zakresie kolejności lub terminów wykonywania czynności i prac objętych Umową; 3)wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa, w tym resortowych, mających wpływ na przedmiot i warunki realizacji Umowy lub zmian sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy albo Zamawiającego, skutkujących niemożnością, znacznym utrudnieniem w realizacji Przedmiotu Umowy lub koniecznością przyspieszenia realizowanych prac objętych Umową. W takim przypadku termin realizacji Umowy może zostać wydłużony lub może zostać dokonana zmiana w zakresie kolejności lub terminów wykonywania czynności i prac objętych Umową; 4)w przypadku działania lub zaniechania osób trzecich albo organów administracji albo organów NATO albo Użytkownika, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu Umowy i czyniących niemożliwym lub znacznie utrudnionym spełnienie świadczeń Stron Umowy, w sposób pierwotnie określony w Umowie. W takim przypadku termin realizacji Umowy może zostać wydłużony lub może zostać dokonana zmiana w zakresie kolejności lub terminów wykonywania czynności i prac objętych Umową; 5)w przypadku, gdy wystąpi konieczność przerwania lub czasowego zawieszenia lub opóźnienia realizacji Przedmiotu Umowy, na skutek decyzji Zamawiającego, służb, inspekcji lub straży lub w przypadku opóźnienia w przeprowadzeniu kontroli przez instytucje zewnętrzne. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy lub opóźnienia w przeprowadzeniu kontroli; 6)w przypadku wstrzymania lub wydłużenia przez Zamawiającego czasu realizacji zadania, z uwagi na konieczność skoordynowania prac z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie JFTC Bydgoszcz. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie odpowiednio wydłużony; 7)w przypadku opóźnienia lub zwłoki GW skutkującej koniecznością wydłużenia terminu realizacji Umowy. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie odpowiednio wydłużony; 8)w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub w przypadkach odrębnych wyraźnie w Umowie wskazanych . W takim przypadku wartość wynagrodzenia określonego w umowie ulegnie odpowiedniemu obniżeniu o wartość zakresu, z którego zrezygnowano, przy równoczesnej aktualizacji terminów realizacji Umowy; 9)w przypadku konieczności zlecenia realizacji części Umowy podwykonawcy, pomimo zadeklarowania przez Wykonawcę samodzielnej realizacji Umowy; 10)w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, możliwa jest zmiana Umowy polegająca na tym, iż prawa i obowiązki wszystkich członków konsorcjum lub wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę, przejmie jeden z członków konsorcjum lub jeden z wykonawców wspólnie realizujących Umowę; 11)w przypadku wstrzymania lub ograniczenia finansowania któregokolwiek składnika zadania, zarówno w ramach środków krajowych, jak i środków NATO. W takim przypadku wartość wynagrodzenia określonego w Umowie ulegnie odpowiedniemu obniżeniu o wartość zakresu, którego dotyczy wstrzymanie lub ograniczenie finansowania, przy równoczesnej aktualizacji terminów realizacji Umowy; 12)w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które zaczęły obowiązywać po dniu zawarcia Umowy, powodujących zmianę stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w sposób odpowiedni - tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony 13)w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które zaczęły obowiązywać po dniu zawarcia Umowy, powodujących zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Warunkiem waloryzacji wynagrodzenia jest udokumentowanie przez wykonawcę wzrostu kosztu realizacji zamówienia, w szczególności przez przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej wraz z uzasadnieniem konieczności dokonania zmiany wynagrodzenia i wykazaniem wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia. 2.Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy. 3.Uprawnienie do zmiany Umowy przewidziane w niniejszym rozdziale nie ma charakteru roszczeniowego dla Wykonawcy i jest zastrzeżone wyłącznie na rzecz Zamawiającego


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
16/07/2020 godzina: 10:15,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Postępowanie przetargowe jest prowadzone w języku polskim i w związku z tym wszelka korespondencja i dokumentacja, dotycząca niniejszego postępowania będzie prowadzona w języku polskim i język polski będzie językiem umowy.

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:
1. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami, który należy złożyć w terminie określonym w Sekcji IV.7.1) jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego, wskazanej w Sekcji I.1). 2. Wykonawca powinien umieścić wniosek w trwałym (mocnym) opakowaniu (np. kopercie), aby zapobiec nieuprawnionemu zapoznaniu się z jego treścią. Opakowanie należy zaadresować według następującego wzoru: Skarb Państwa - Minister Obrony Narodowej Reprezentowany przez: gen. dyw. rez. Zbigniewa Tłoka-Kosowskiego - Dyrektora Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, ul. Nowowiejska 28A, 02-010 Warszawa Numer postępowania: NCB/8/2020 "Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi oraz rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania pn. "Modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa JFTC w Bydgoszczy" z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ PRZED 16.07.2020 r. godz. 10:15. 3. Na opakowaniu, poza oznaczeniem jak wyżej należy podać w lewym górnym rogu nazwę i adres Wykonawcy. 4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po terminie określonym w Sekcji IV.7.1) ogłoszenia, Zamawiający niezwłocznie zwraca wniosek. 5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania albo komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie. 7. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 8. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 12. Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się z Wykonawcami: - pisemnie - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm), - za pośrednictwem faksu, pod numerem: +48 261 874 329. 13. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 14. W przypadku, gdy we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie ujawnia się tych informacji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 15. Z uwagi na poufny i szczególnie wrażliwy charakter informacji zawartych w treści SIWZ, Zamawiający odstępuje od udostępnienia SIWZ na stronie internetowej. Mając na względzie art. 131ia ustawy Pzp Zamawiający przekaże SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert. 16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytucja Gospodarki Budżetowej Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 28 A; 2)kontakt z inspektorem danych osobowych poprzez adres e-mail: ziotp.rodo@ron.mil.pl; 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi oraz rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania pn. "Modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa JFTC w Bydgoszczy", prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; 4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843); 5)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 7)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9)posiada Pani/Pan: a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10)nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.