eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym oraz nasadzenia roślinne na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5Ogłoszenie z dnia 2019-06-29Ogłoszenie nr 567120-N-2019 z dnia 2019-06-29 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym oraz nasadzenia roślinne na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 14070000000000, ul. ul. Żeromskiego  5 , 25-369  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 497 277, e-mail dzp@pu.kielce.pl, faks 413 497 278.
Adres strony internetowej (URL): www.ujk.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.ujk.edu.pl/przetargi.php


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ujk.edu.pl/przetargi.php


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 (Kancelaria Ogólna) 25-369 Kielce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym oraz nasadzenia roślinne na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5
Numer referencyjny: DP.2301.33.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiot i zakres przedmiotu zamówienia 1.Zamówienie obejmuje wykonanie robót polegających na remoncie ogrodzenia wraz z montażem bram i szlabanów elektrycznych, wymianie krawężników, uporządkowaniu terenów zielonych, wykonaniu nasadzeń, wyznaczeniu miejsc parkingowych. 2.Ogólny opis zamówienia: Istniejący budynek Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego znajduje się w kompleksie UJK przy ulicy Żeromskiego w Kielcach. Budynek znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków oraz jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta pod numerem ewidencyjnym 318. Prace remontowe będą polegać na : * ODCINEK a-b; b-c; c-d; i-j; j-k, k-l, m-n. Odtworzenie istniejącego ogrodzenia. W miejscach gdzie obecnie są panele z siatki zostaną zamontowane panele z kątownika stalowego 50x50x4 mm wypełnionego siatką, ocynkowane i pomalowane proszkowo- kolor grafit - zgodnie z rysunkiem nr 2. Słupki pomiędzy panelami pozostaną stare i będą wyczyszczone oraz pomalowane farbą podkładową oraz nawierzchniową dwukrotnie. * ODCINEK d-e; e-f; h-i. Część ogrodzenia betonowego zostanie odtworzona jako ogrodzenie betonowe z płyt pełnych do wysokości 180 cm- Załącznik nr 2. Podmurówki pod ogrodzeniem z siatki muszą zostać wzmocnione w częściach gdzie zachodzi taka potrzeba i pomalowane farbą silikatową do tynków cementowych po uprzednim wyczyszczeniu i zagruntowaniu powierzchni. * ODCINEK c-d. W części ogrodzenia od ul. Wróblewskiego w wewnętrznej części podwórka istnieje potrzeba wykonania muru przyporowego do ogrodzenia. Posadowienie na głębokości 130 cm, (wymiar 20 m x 1,3 m x 0,5 m ) fundament. Mur przyporowy w szalunku traconym ( wymiar 20 m x 1,7 m x 0,5 -0,3 m) ściana oporowa w kształcie trapezu. Zbrojenie w ilości 70 kg/m3. * ODCINEK f-f'; f'-g. Brama i furtka od ul. Zagórskiej. Zaplanowano montaż bramy rozwieralnej z kształtowników stalowych pełnych z dokręconą blachą trapezową kolorze szarym. Brama o wymiarach (5x1,6) na siłownikach elektrycznych z 100 pilotami (w kosztorysie należy podać cenę jednostkową za pilota). Siłowniki na 10 tyś cyklów otwierania i zamykania firmy faCC, HOORMAN lub równoważne. Osadzenie bramy w murkach z betonu architektonicznego o wymiarach 2x0,6x1,6 (1,3- posadowienia) m. Furtka (0,9x1,5 m) w konstrukcji jak brama z zamkiem przeznaczonym na zewnątrz , od strony podwórka klamka zewnętrzna od zewnątrz gałka. Osadzenie furtki w murkach z betonu architektonicznego o wymiarach 0,6x0,6x1,6 (1 - posadowienia) m. * Szlaban od ul. Żeromskiego ( pomiędzy rektoratem a kamienicą Żeromskiego 3 ) Szlaban składający się z 2 części od ul Żeromskiego ma być ustawiony tak żeby obejmował wyjazd z obu parkingów ( wewnętrznego i parkingu przed Rektoratem) z indukcją- 2 szt . Wjazd na pilota kompatybilnego z pilotem od bramy ( od ul. Zagórskiej) Ilość pilotów do szlabanu 100 szt . Należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego projektu ruchu wjazdów i wyjazdów z posesji i sprzed budynku Rektoratu. * A. Stojaki składane - 2 szt . Blokady najazdowe na klucz zamontowane pomiędzy budynkiem głównym a parkingiem od strony magazynu, oraz pomiędzy garażami a trawnikiem. Na klucz. Ilość kluczy do każdego kompletu 3 szt. - zdjęcie w dokumentacji technicznej * B. Wyznaczenie i utwardzenie miejsc parkingowych na poboczach + miejsce dla NPN. Miejsca parkingowe po lewej stronie od wjazdu na parking za budynkiem głównym. Wzdłuż ogrodzenia. Krawężnik najazdowy. Podbudowa 20 cm z kruszywa zagęszczonego. Nawierzchnia z płyt ażurowych gr 8 cm. Oddzielenie miejsc parkingowych kostką kolorową w kolorze czerwonym. * C. Za budynkiem stacji trafo uporządkowanie terenu, nasypanie ziemi i wysianie trawy. Ustawienie słupków zabezpieczających -parkingowych. * D. Wykonanie projektu ruchu i namalowanie miejsc parkingowych na parkingu między garażami a ul. Zagórską, stanowiska dla niepełnosprawnych oraz strefę zakazu pakowania ( kopertę) * Wykonanie nasadzeń zgodnie z projektem oraz pielęgnacja nasadzeń z podcinaniem i zasilaniem przez okres 2 lat od końcowego odbioru robót . * E. Uporządkowanie trawników. Wyrównanie nierówności, uformowanie skarp, dosianie trawy, rekultywacja z zasileniem jesiennym trawnika. * Wyburzenie wiaty na śmieci. Uporządkowanie terenu po wyburzeniu, uzupełnienie ziemią i wysianie trawy. Wywóz gruzu. * F. Wymiana krawężników na krawężniki betonowe w kolorze szarym. Ostrożne wyjęcie kostek w szerokości 2 szt. istniejącej w celu wykonania ławy do krawężnika. W związku z brakiem możliwości bezkolizyjnej wymiany krawężnika, należy wymienić na kostkę granitową 9/11 obniżoną w stosunku do nawierzchni, tak żeby tworzyła swojego rodzaju odpływ. * G. Nowa nawierzchnia asfaltowa ( naprawa) podjazdu na parking przed Rektoratem ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzenia wody( uzyskanie spadków) opadowej do ulicy Żeromskiego * H. Nowe paliki na skarpach w ilości 35 szt. * Wymiana słupów oświetlenia wzdłuż ogrodzenia wzdłuż ul. Zagórskiej z przesunięciem z odzyskaniem opraw z nowym zasilaniem. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna (opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, projekt nasadzeń, stwiorby, rysunki, zdjęcia) stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111291-4
45453000-7
45311200-2
45111300-1
45262522-6
45233222-1
45340000-2
45421148-3
45223300-9
45111000-8
77300000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Wartość tych robót nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego. W przypadku udzielania zamówienia na roboty podobne kalkulacja ceny musi być dokonana w oparciu o takie same ceny jednostkowe jak w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: -wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum 2 roboty budowlane, zakres każdej z nich obejmował zagospodarowanie terenu (chodniki lub alejki, parkingi lub miejsca postojowe, zieleń (nasadzenia drzew i krzewów)), każda robota o wartości minimum 500 000,00 zł brutto; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość robót nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum 2 roboty budowlane, zakres każdej z nich obejmował zagospodarowanie terenu (chodniki lub alejki, parkingi lub miejsca postojowe, zieleń (nasadzenia drzew i krzewów)), każda robota o wartości minimum 500 000,00 zł brutto; - zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby spełniające poniższe wymagania: a) Kierownik budowy -posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z minimum 5 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy. Wykonawca winien zapewnić pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie wymaganym przepisami prawa budowlanego, obejmujące kierowanie robotami budowlanymi dla wszystkich występujących w trakcie realizacji robót budowlanych. b)Kierownik robót branży elektrycznej- posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych. Uwaga: * Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. * W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DZ.U. z 2016, poz.65). * W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednia decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. * Dopuszcza się uprawnienia równoważne ( w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygoto3wania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. c)Architekt krajobrazu - osoba posiadająca tytuł zawodowy architekta krajobrazu na kierunku architektura krajobrazu i minimum 10 letnie doświadczenie przy zakładaniu obszarów terenów zielonych z nasadzeniem krzewów i drzew.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; dotyczy: odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub odpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEDIG) - wskazane rejestry są ogólnodostępnymi i bezpłatnymi bazami danych, zatem zamawiający pobierze samodzielnie informacje z tych baz. 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 składa odpowiedni dokument określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126), tzn.: a)składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.2 litera a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o których mowa w pkt.2 litera a) , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Z treści wykazu i dowodów potwierdzających wykonanie robót musi wynikać spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale V.1.2) c) tiret pierwszy; 2.Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z treści wykazu musi wynikać spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale V.1.2) c) tiret drugi.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Ponadto Wykonawca złoży: a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa. b) dowód wniesienia wadium - jeżeli będzie wniesione w innej formie niż pieniężna. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 12.000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena (C)60,00
Doświadczenie kierownika budowy (DK)20,00
Doświadczenie architekta krajobrazu (DA)10,00
Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (WG10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust.1 oraz których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności: 1)terminu wykonania umowy, w przypadku zaistnienia w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Strony umowy nie miały wpływu (w tym również w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej, sytuacji, których nie dało się przewidzieć, które mają wpływ na termin realizacji i są niezależne od stron umowy). Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony/zaakceptowany przez zamawiającego wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu; w szczególności zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: a)wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, b)wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy, c)wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania umowy, d)wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy, e)niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, f)wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, g)zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami, h)wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 2)Osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem posiadania przez te osoby, co najmniej takich samych uprawnień/kwalifikacji,/doświadczenia co dana osoba wykazana na etapie składania ofert, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności/pełnienia funkcji (taka zmiana nie wymaga aneksu). 3)Zmiana podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ (taka zmiana nie wymaga aneksu). 4)Ograniczenia przedmiotu zamówienia w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót oraz w przypadku, kiedy zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć, taka zmiana powodować będzie zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o wartość robót wyłączonych z realizacji. 5)Wprowadzenie przez wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego podwykonawcy z zamawiającym i treści umowy z nim zawartej przez wykonawcę (taka zmiana nie wymaga aneksu). Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. (art.36ba Pzp) 6)Sposobu spełnienia świadczenia np. zastosowanie rozwiązań zamiennych, takich, które nie spowodują rozszerzenia przedmiotu zamówienia, ale prowadzić będą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. 7)Zmiana harmonogramu, jeżeli zaistnieją okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia takiej zmiany. 8)Zmiana tabeli ryczałtowej elementów robót , jeżeli zaistnieją okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia takiej zmiany. 9)Zmiana produktów/materiałów/urządzeń - pod warunkiem, że nie będą gorsze niż te wskazane w dokumentacji oraz gwarantować będą zachowanie parametrów funkcjonalności opisanych w niej. Wykonawca w tym przypadku musi wykazać, że oferowane przez niego produkty/materiały/urządzenia spełniają, wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać zgodę zamawiającego na taką zmianę. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót i obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 2.Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, formie dokumentów, przygotowaniu i składaniu oferty wraz z załącznikami zawarte są w SIWZ. 2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2019 o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego:Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul.Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Dział Zamówień Publicznych. 3.Miejsce realizacji zamówienia: Kielce, ul. Żeromskiego 5. 4.Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Anna Kowalczyk, tel. 41 349 73 68 -Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kontakt telefoniczny wyłącznie w sprawach organizacyjnych. 5.INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: * administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; * Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym oraz nasadzenia roślinne na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5", nr DP.2301.33.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; * odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa Pzp"; * Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; * obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; * w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; * posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1-3 rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego); ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; * nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.