eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego schroniska dla zwierząt przy ul. Kobylepole w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2019-06-21Ogłoszenie nr 564024-N-2019 z dnia 2019-06-21 r.

Jednostka Budżetowa USŁUGI KOMUNALNE: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego schroniska dla zwierząt przy ul. Kobylepole w Poznaniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Budżetowa USŁUGI KOMUNALNE, krajowy numer identyfikacyjny 63205661700000, ul. ul. Juliusza Słowackiego  43 , 60-521  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8462900, 8462903, e-mail uslugikomunalne@ewan.pl, faks 618 462 911.
Adres strony internetowej (URL): https://uslugikomunalne.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
miejska jednostka budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie (w formie papierowej) - osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera
Adres:
Miasto Poznań - Usługi Komunalne, ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego schroniska dla zwierząt przy ul. Kobylepole w Poznaniu
Numer referencyjny: UK.D.340-2/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa nowego schroniska dla zwierząt przy ul. Kobylepole w Poznaniu. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy pełen zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 2 do siwz). Zakres zadania inwestycyjnego, którego realizacja jest objęta przedmiotowym zamówieniem został szczegółowo wskazany w następujących dokumentach składających się na załącznik nr 1a-c do siwz: 1) programie funkcjonalno-użytkowym; 2) projekcie budowlanym; 3) erracie do projektu budowlanego; oraz w umowie na wykonanie robót budowlanych (zał. nr 1d do siwz). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ww. dokumentami, obowiązującymi normami i przepisami prawa.

II.5) Główny kod CPV: 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, stanowiących nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych we wzorze umowy (załącznik nr 2 do siwz) i im podobnych, na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji, po przeprowadzonych negocjacjach.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-07-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: do dnia odbioru końcowego robót objętych przedmiotem zamówienia (podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robót budowlanych), jednak nie później, niż do dnia 30 lipca 2021 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: a) dysponowania co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji koordynatora prac zespołu inspektorów nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, legitymującą się aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1202 ze zm.), lub równoważne uprawnieniami wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 20-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w tej specjalności, obejmujące nadzorowanie co najmniej 3 inwestycji z zakresu budownictwa kubaturowego o wartości brutto minimum 35 mln zł każda; b) dysponowania co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji głównego inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, legitymującą się aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub równoważne uprawnieniami wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 20-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami w tej specjalności; c) dysponowania co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, legitymującą się aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - zgodnie z ustawą Prawo budowlane, lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 20-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami w tej specjalności; d) dysponowania co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, legitymującą się aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - zgodnie z ustawą Prawo budowlane, lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 20-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami w tej specjalności; e) wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 usług (dotyczy usług zakończonych) polegających na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru lub inwestora zastępczego lub podobnie nazwanej usługi, dla inwestycji polegających na budowie obiektów kubaturowych, o wartości nadzorowanych robót co najmniej 18 mln zł brutto każda, z których to usług co najmniej dwie obejmowały swoim zakresem wykonanie projektów wykonawczych i budowę, której zakres obejmował wykonanie robót: konstrukcyjnych, instalacji grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji wentylacyjnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonywania robót budowlanych dotyczących sieci uzbrojenia terenu. Za spełniające powyższy warunek Zamawiający uzna usługi, w zakres których wchodziło jako minimum: sprawdzenie dokumentacji projektowej, kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi (w tym nadzór inwestorski) w zakresie: technicznym, terminowym, finansowym, sprawozdawczym oraz w zakresie zgodności z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czynności w okresie realizacji inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przygotowanie dokumentów służących rozliczeniu inwestycji, rozliczenie robót budowlanych (wszystkie wymienione czynności w każdej z zadeklarowanych usług).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wymagana informacja o danych osób przewidzianych do realizacji zamówienia - w zakresie określonym w sekcji III.1.3 lit. a)-d) ogłoszenia

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy; b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług, w zakresie określonym w sekcji III.1.3 lit. e) ogłoszenia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do siwz); b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień i doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do siwz).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie; 3) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy). 4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii), podpisane przez osobę figurującą we właściwym rejestrze (lub innym dokumencie), jako posiadającą uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 5) W przypadku składania oferty wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. Szczegółowe informacje dot. sposobu wnoszenia wadium zawierają postanowienia SIWZ.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie koordynatora prac zespołu inspektorów nadzoru20,00
Dyspozycyjność głównego inspektora nadzoru20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Poza przypadkami wymienionymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiany terminu lub terminów realizacji przedmiotu umowy wynikającej z udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości bądź w istotnym zakresie - termin realizacji zamówienia zostanie wówczas dostosowany do zaistniałych okoliczności; 2) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - postanowienia umowy zostaną wówczas dostosowane w niezbędnym zakresie do obowiązujących przepisów prawa; 3) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Inspektor Nadzoru był zobowiązany - przedłużenie terminów realizacji umowy o czas konieczny na usunięcie awarii i podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w siwz; 4) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwi Inspektorowi Nadzoru wykonanie jego zobowiązania w całości lub części - przedłużenie terminów realizacji umowy o czas, w którym niemożliwe było podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w siwz; 5) zmiany osoby pełniącej jedną z funkcji opisanych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Inspektora Nadzoru z powodu: - choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących danej osoby, - nie wywiązywania się danej osoby z obowiązków wynikających z umowy, - jeżeli zmiana danej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru (np. rezygnacji, utraty uprawnień); 6) zmiany osoby, o której mowa w pkt 5 powyżej, na wniosek Zamawiającego, jeżeli nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy - Inspektor Nadzoru zobowiązany jest zmienić inspektora zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie; 7) w innych przypadkach przewidzianych w postanowieniach umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-01, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.