eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaseczno › Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej przy ul. Traugutta 10 w Z這tok這sie wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem pozwolenia na u篡tkowanie

Tre嗆 lub zakres tego przetargu uleg造 zmianie. Zobacz opublikowan do tego przetargu poprawk.Og這szenie z dnia 2019-06-15Og這szenie nr 561681-N-2019 z dnia 2019-06-15 r.

Urz康 Miasta i Gminy Piaseczno: Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej przy ul. Traugutta 10 w Z這tok這sie wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem pozwolenia na u篡tkowanie
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej na rok 2019 og這szony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie


Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

Nie


Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz康 Miasta i Gminy Piaseczno, krajowy numer identyfikacyjny 15891289000000, ul. ul. Ko軼iuszki  5 , 05-500  Piaseczno, woj. mazowieckie, pa雟two Polska, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, e-mail rzp@piaseczno.eu, faks 022 70 17 692.
Adres strony internetowej (URL): www.piaseczno.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

Tak
www.piaseczno.eu


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie
Inny spos鏏:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak
Inny spos鏏:
Ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej pod rygorem niewa積o軼i w zamkni皻ej kopercie gwarantuj帷ej zachowanie poufno軼i i jej nienaruszalno軼i do terminu otwarcia ofert. Kopert nale篡 oznakowa w nast瘼uj帷y spos鏏: - nazwa i adres Wykonawcy - nazwa i adres Zamawiaj帷ego - nazwa post瘼owania -"nie otwiera do dnia ......"
Adres:
Urz康 Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Ko軼iuszki 5, pok鎩 86


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej przy ul. Traugutta 10 w Z這tok這sie wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem pozwolenia na u篡tkowanie
Numer referencyjny: Spr. 79/2019
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zam闚ienia jest budowa hali widowiskowo sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem pozwolenia na u篡tkowanie. Dane techniczne projektowanego obiektu: powierzchnia zabudowy: 1 868,10m2 powierzchnia ca趾owita: 2 331,12m2 powierzchnia u篡tkowa: 2 057,77m2 kubatura: 19 111,46 m3 d逝go嗆 budynku projektowanej hali: 45,60 m szeroko嗆 budynku projektowanej hali 36,70 m wysoko嗆 budynku projektowanego 11,79 m ilo嗆 kondygnacji budynku projektowanego 2 (parter, 1 pi皻ro w cz窷ci zaplecza). Zakres rob鏒 obejmuje budow hali sportowo-widowiskowej wraz z wyposa瞠niem oraz po陰czeniem komunikacyjnym w postaci 陰cznika do istniej帷ego budynku Zespo逝 Szk馧 Publicznych wraz z niezb璠n infrastruktur techniczn, sieciami i instalacjami: wody i hydrant闚 ppo, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi, instalacj odgromow a tak瞠 o鈍ietleniem i zagospodarowaniem terenu, przesadzeniami i nasadzeniami zieleni, budow chodnik闚, dr鏬 i parking闚, element闚 ma貫j architektury, wiat rowerowych itp. Szczeg馧owy zakres rzeczowy rob鏒 okre郵a Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych opracowane przez Biuro Projektowe Budownictwa "PARTNER" s.c., ul. Nowa 29/31, 90-030 鏚 oraz Opis Przedmiotu Zam闚ienia - Za陰cznik "A".

II.5) G堯wny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:


(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji : a) rozpocz璚ie rob鏒 - w ci庵u 14 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia ............................. b) zako鎍zenie rob鏒 - zatwierdzone protoko貫m ko鎍owym odbioru rob鏒 nie zawieraj帷ym wad, o kt鏎ych mowa w 11 ust.4 Umowy wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz charakterystyki energetycznej budynku, a tak瞠 decyzji pozwolenia na u篡tkowanie do dnia 30.11.2020r. c) przedmioty cz窷ciowych odbior闚 technicznych i terminy ich wykonania - zgodnie z za陰czonym harmonogramem rzeczowo- finansowo-terminowym rob鏒, stanowi帷ym za陰cznik do Umowy, b璠帷ym jej integraln cz窷ci.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunk闚: Wykonawca winien przedstawi informacj z banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy w kwocie minimum 500.000,00 z, wystawion w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunk闚: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 wykona nale篡cie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zy co najmniej 2 roboty w zakresie budownictwa og鏊nego w ci庵u ostatnich pi璚iu lat, o podobnym charakterze rzeczowym do rob鏒 stanowi帷ych przedmiot zam闚ienia, tj. budowy budynku, obejmuj帷e bran輳 budowlan, sanitarn, elektryczn wraz z zagospodarowaniem terenu i przy陰czami, o warto軼i min. 3.000.000,00 z brutto ka盥y w ci庵u ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie. Powy窺ze winno by udokumentowane przez Wykonawc闚 zgodnie z Cz. Va pkt 1ppkt 5a SIWZ. a) Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia: Udokumentuje przygotowanie zawodowe kadry technicznej posiadaj帷ej uprawnienia budowlane w specjalno軼iach zwi您anych z przedmiotem zam闚ienia tj. konstrukcyjno-budowlane, drogow, instalacyjn - in篡nieryjn w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, potwierdzaj帷ych przynale積o嗆 do tej izb i op豉cania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialno軼i zawodowej. Wymagane jest udokumentowanie pe軟ienia przez: - kierownika budowy - minimum 24 miesi帷e do鈍iadczenia na stanowisku kierownika budowy b康 kierownika rob鏒 przy realizacji co najmniej 2 zada, obejmuj帷ych wykonanie rob鏒 o podobnym charakterze rzeczowym, do rob鏒 stanowi帷ych przedmiot zam闚ienia (roboty konstrukcyjno-budowlane polegaj帷e na budowie hali sportowej), o min. pow. u篡tkowej 500m2 i warto軼i minimum 2.000.000,00 z brutto ka盥e, - kierownika rob鏒 drogowych - minimum 24 miesi帷e do鈍iadczenia na stanowisku kierownika budowy b康 kierownika rob鏒 przy realizacji co najmniej 2 zada zwi您anych z wykonywaniem dr鏬 i parking闚. - kierownika rob鏒 sanitarnych - minimum 24 miesi帷e do鈍iadczenia na stanowisku kierownika budowy b康 kierownika rob鏒 sanitarnych. - kierownika rob鏒 elektrycznych - minimum 24 miesi帷e do鈍iadczenia na stanowisku kierownika budowy b康 kierownika rob鏒 elektrycznych. Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca opisa nabyte do鈍iadczenie os鏏 wymaganych w post瘼owaniu w taki spos鏏, 瞠by by這 mo磧iwe wyliczenie okresu pe軟ienia przez te osoby funkcji kierowniczej w rozumieniu prawa budowlanego. Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca dysponowa wskazan kadr techniczn przez ca造 okres realizacji przedmiotu zam闚ienia. Powy窺ze winno by udokumentowane przez Wykonawc闚 zgodnie z Cz. Va pkt 1 ppkt 5 a SIWZ.
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu Zamawiaj帷y 膨da: - O鈍iadcze, zgodnie z Za陰cznikiem nr 2 do SIWZ; - odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - na wezwanie Zamawiaj帷ego, zgodnie z Cz. V a ust. 1 pkt 5; - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka瞠 Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wz鏎 stanowi za. nr 5 do SIWZ; - Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 w oparciu o art. 22a ustawy Pzp w celu zbadania, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, sk豉da dokumenty dotycz帷e tego podmiotu, zgodnie z tiretem drugim - na wezwanie Zamawiaj帷ego, zgodnie z Cz. Va ust. 1 pkt 5; - je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - zamiast dokumentu, o kt鏎ym mowa w tirecie drugim sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i. Dokument lub dokumenty musz by wystawione nie wcze郾iej ni na 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
W celu potwierdzenia spe軟ienia przez Wykonawc warunku udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ym mowa w Cz窷ci V ust. 2 pkt. 3 SIWZ Zamawiaj帷y 膨da: - Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 wykona nale篡cie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zy minimum co najmniej 2 roboty w zakresie budownictwa og鏊nego w ci庵u ostatnich pi璚iu lat, o podobnym charakterze rzeczowym do rob鏒 stanowi帷ych przedmiot zam闚ienia, tj. budowy budynku, obejmuj帷e bran輳 budowlan, sanitarn, elektryczn wraz z zagospodarowaniem terenu i przy陰czami, o warto軼i min. 3.000.000,00 z brutto ka盥y w ci庵u ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz nazw podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane; wykaz zostanie dostarczony z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, 瞠 wymienione roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i musz zawiera informacje o tym, czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone; dowodami, o kt鏎ych mowa s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 dopuszcza si z這瞠nie innych dokument闚. (Wz鏎 Wykazu stanowi Za陰cznik nr 3 do SIWZ) . - wykazu os鏏, w kt鏎ym Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje osobami spe軟iaj帷ymi wymagania okre郵one w Cz窷ci V ust. 2 pkt 3 SIWZ ze wskazaniem imienia i nazwiska, kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia, niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, wraz z opisem nabytego do鈍iadczenia os鏏 wymaganych w post瘼owaniu w taki spos鏏, 瞠by by這 mo磧iwe wyliczenie okresu pe軟ienia przez te osoby funkcji kierowniczej w rozumieniu prawa budowlanego oraz dla pozosta造ch wykazanych os鏏. (Wz鏎 Wykazu stanowi Za陰cznik nr 4 do SIWZ). Zamawiaj帷y informuje, 瞠 okres pe軟ienia funkcji w tym samym czasie na kilku zadaniach b璠zie liczony jako jeden okres do鈍iadczenia oraz przypadku braku podania dnia rozpocz璚ia i zako鎍zenia pe軟ienia funkcji skrajne miesi帷e nie b璠 wliczane do okresu do鈍iadczenia; -informacji z banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy w kwocie co najmniej 500.000,00 z, wystawionej w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, kt鏎y zamierza powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w celu wykazania, 瞠 nie zachodz wobec nich przes豉nki do wykluczenia z udzia逝 w post瘼owaniu. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia oraz Wykonawcy, kt鏎y polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych innych podmiot闚 (na zasadzie okre郵onej w art. 22a ustawy Pzp) warunki, o kt鏎ych mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 zostan spe軟ione wy陰cznie, je瞠li przynajmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub co najmniej jeden z podmiot闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j pe軟i 陰cznie wymagane warunki. 1) W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenia zam闚ienia Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. 2) W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia 瘸den z nich nie mo瞠 podlega wykluczeniu z powodu niespe軟ienia warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. 3) W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w Cz窷ci V a ust. 1 pkt 1 SIWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. 4) W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w Cz窷ci V a ust. 1 pkt 5 lit. a tiret 2 SIWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. Ponadto, zgodnie z tre軼i Cz窷ci IX SIWZ, oferta musi zawiera nast瘼uj帷e o鈍iadczenia i dokumenty: 1) wype軟iony Formularz ofertowy, sporz康zony zgodnie z wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 1 do SIWZ; 2) O鈍iadczenie/o鈍iadczenia, zgodnie wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do SIWZ; 3) w przypadku Wykonawc闚 powo逝j帷ych si na zasoby innych podmiot闚 - zobowi您anie tych podmiot闚; 4) wype軟iony Wykaz cen - Tabela warto軼i ofertowych za. nr 1 do za. A opis przedmiotu zam闚ienia . 5) ewentualne pe軟omocnictwa. 6) dow鏚 wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiaj帷y 膨da od Wykonawc闚 wniesienia wadium w wysoko軼i 100.000,00 PLN (s這wnie: sto tysi璚y z這tych).


IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚  
Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem)
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany Umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy w nast瘼uj帷ych przypadkach: a) niezawinionych przez Wykonawc, przed逝瘸j帷ych si termin闚 uzyskania zg鏚 i zezwole, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezale積e od Wykonawcy i Zamawiaj帷ego lub innych okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie na etapie przygotowania zam闚ienia pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i przez Zamawiaj帷ego, b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, c) zmniejszenia zakresu rob鏒 i wynikaj帷ego z tego obni瞠nia wynagrodzenia rycza速owego okre郵onego w 3 ust.1 Umowy w przypadku, gdy zmniejszenie nast徙i這 wskutek okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie na etapie przygotowania zam闚ienia. Obni瞠nie kwoty rycza速owej, o kt鏎ej mowa zostanie okre郵one w oparciu dokument stanowi帷y za陰cznik do niniejszej umowy np. tabel warto軼i ofertowych, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, szczeg馧owy kosztorys ofertowy ( je郵i dotyczy) b康 te w oparciu o przygotowan kalkulacj zaakceptowan przez Zamawiaj帷ego. d) zmiany ustawowej wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac, je郵i zmiana ta b璠zie mia豉 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc, e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne - je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc, f) zmiany zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 4 pa寮ziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita這wych, je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez wykonawc. g) konieczno軼i zmiany osoby, o kt鏎ej mowa w 6 ust. 2 Umowy. Zamawiaj帷y umo磧iwi zmian osoby, o kt鏎ej mowa w 6 ust.2 Umowy, jedynie w przypadku gdy nowa osoba powo豉na do pe軟ienia w/w funkcji b璠zie spe軟ia豉 wymagania Zamawiaj帷ego w zakresie nie ni窺zym ni okre郵one w SIWZ. h) natrafienia na przeszkody podziemne, kt鏎ych na etapie opracowywania projektu nie mo積a by這 przewidzie (nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegaj帷e nadzorowi archeologicznemu, kt鏎ych zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzj konserwatora zabytk闚).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2019-07-08, godzina: 10:00,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> Oferta musi by sporz康zona w j瞛yku polskim, w spos鏏 czytelny, nie budz帷y 瘸dnych w徠pliwo軼i, podpisana przez osob/osoby upowa積ione do reprezentacji Wykonawcy w niezb璠nym zakresie.
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHPodziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.