eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goniądz › Wykonanie kładki turystycznej wraz z pomostem pływającym na rzece Biebrzy, w systemie zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2018-05-21Ogłoszenie nr 561631-N-2018 z dnia 2018-05-21 r.

Biebrzański Park Narodowy: Wykonanie kładki turystycznej wraz z pomostem pływającym na rzece Biebrzy, w systemie zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach realizacji projektu LIFE 11 NAT/PL/422 "Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy" współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066798500000, ul. Osowiec-Twierdza  8 , 19110   Goniądz, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 380 620, e-mail tomasz.powalko@biebrza.org.pl, faks 85 738 30 21.
Adres strony internetowej (URL): www.biebrza.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Siedzibia Biebrzańskiego Parku Narodowego, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kładki turystycznej wraz z pomostem pływającym na rzece Biebrzy, w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: GB/ZP-PP/C5-6
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania polegającego na wykonaniu: dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii, postanowień, decyzji, pozwoleń, zgłoszeń itp. w celu zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania) oraz wybudowaniu kładki turystycznej wraz z pomostem pływającym na rzece Biebrzy w Basenie Górnym Biebrzańskiego Parku Narodowego. Szczegółowy zakres robót został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. 1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych do wykonania całego przedmiotu zamówienia, stawiane tym robotom wymagania jakościowo techniczne, rozmiar rzeczowy robót budowlanych określi dokumentacja projektowa wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiąca przedmiot zamówienia. 2) Wszystkie materiały podlegające wbudowaniu muszą posiadać dopuszczenie do obrotu poświadczone odpowiednim dokumentem, między innymi takim jak certyfikatem lub deklaracją zgodności z PN lub aprobatę techniczną. 3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie w dokumentacji projektowej rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w treści PFU przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności rozwiązań. 4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania. 5) Zamawiający informuje, że prace i roboty budowlane prowadzone będą na terenie podmokłym - bagiennym, przystępujący do ich wykonania musi mieć świadomość bardzo trudnych warunków prowadzenia robót, w tym o zmienności położenia wód gruntowych okresowo uniemożliwiających ich prowadzenie. Prace budowlano montażowe dotyczące budowy pomostu pływającego wraz z transportem materiałów będą prowadzone z rzeki. 6) Złożenie oferty przez Wykonawcę, oznacza że zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem wszelkich utrudnień oraz kosztów mogących wpłynąć na cenę składanej oferty. 7) Wykonawca przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki: a) Pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, którym powierzył wykonanie części zamówienia; b) Prowadzenie przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wpisów w Dzienniku budowy wymaganych ustawą Prawo Budowlane; c) Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikowych; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt. Wykonawca będzie zwolniony od ponoszenia kosztów, jeżeli Zamawiający nie odbierze tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia; d) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych elementów, ich części lub urządzeń w toku realizacji robót budowlanych - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; e) Sposób wykonywania prac nie może niszczyć podłoża z warstwą roślinności zielnej i mszystej oraz warstwy glebowej. f) Wykonywania dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień z autorem projektu; g) Wykonania instrukcji obsługi i eksploatacji obiektów w zakresie wykonanych robót; h) Zakupu materiałów, transport elementów i materiałów budowlanych; i) Wywiezienia materiałów pochodzących z rozbiórki i ich utylizacji; j) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót i utrzymania terenu budowy w zakresie mu powierzonym, wykonania obiektów tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbiórki po zakończeniu budowy w uzgodnieniu z zamawiającym; k) Wykonania projektu zagospodarowania placu budowy; l) Sporządzenia planu BIOZ; m) Wykonania projektu zabezpieczenia BHP; n) Wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z dokonaniem stosownych uzgodnień; o) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy; p) Zapewnienia dozoru, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż; q) Udzielania wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczeniu inwestycji; r) Wykonania dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu umowy. Dokumentację fotograficzną Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu wraz dokumentacją złożoną do odbioru końcowego. s) Doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonaniu robót; t) Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego. u) Wykonania badań, prób, testów, odbiorów technicznych; 8) Biorąc pod uwagę, że inwestycja zlokalizowana jest na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz obszarach Natura 2000, szczególną uwagę należy zwrócić na aspekty związane z ochroną środowiska, w tym: a) Zamawiający wymaga by wszelkie prace i roboty budowlane prowadzone były poza okresem od 1 marca do 15 sierpnia, b) Zamawiający zakazuje palenia na miejscu wykoszonych traw i porostów; wykoszone i wygrabione trawy i porosty mają być wywiezione poza teren Biebrzańskiego PN w ramach określonej ceny ryczałtowej, c) Zamawiający wymaga wykorzystania istniejących szlaków komunikacyjnych jako dróg dojazdowych do terenu prowadzonych prac i robót budowlanych. d) W przypadku braku dróg dojazdowych do miejsc lokalizacji budowanych obiektów zamawiający nie przewiduje wykonywania dróg technologicznych, innych niż przewidziane w przedmiotowych Programach Funkcjonalno-Użytkowych. e) Zamawiający wymaga zastosowania technologii wykonania prac i robót budowlanych mającej na celu maksymalną ochronę istniejącego terenu. 2. Dokumentacja powinna spełniać wymagane obowiązującymi przepisami normy, warunki techniczne, posiadać niezbędne uzgodnienia i dokumenty z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Mapę do celów projektowych dostarczy Zamawiający. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wszystkie przepisy obowiązujące na dzień jego przekazania Zamawiającemu. W przypadku zmian w przepisach, pociągających za sobą potrzebę uzyskania nowych decyzji bądź uzgodnień, Wykonawca ma obowiązek ich uzyskania. Dokumentacja winna być opracowaniem: - sprawdzonym; - kompletnym pod względem formalnoprawnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć; -dostosowanym do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i obowiązujących norm, a w szczególności spełniać wymagania ustaw i rozporządzeń. - nadającym się do realizacji; - posiadającym wymagane przepisami opinie i uzgodnienia z właściwymi jednostkami. 3. Prace odbywać się będą na terenie gminy Lipsk w dwóch obrębach ewidencyjnych; Jałowo oraz Lipsk, powiat augustowski. Mapa poglądowa załącznik nr 13 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Prace przedprojektowe (wykonanie dokumentacji geologicznej wraz z jej zatwierdzeniem, przygotowanie zgłoszenia oraz ewentualnie raportu dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia), b) Prace projektowe (wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, wykonanie przedmiarów robót) wraz z uzyskaniem niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, c) Pełnienie nadzoru autorskiego na placu budowy, d) Usługi towarzyszące pracom projektowym i robotom budowlanym, e) Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz wydanych aktów administracyjnych kompletnego obiektu budowlanego spełniającego wymagania funkcjonalne opisane w programie funkcjonalno-użytkowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres robót budowlano-montażowych obejmuje: Budowa kładki turystycznej przewiduje podział na odcinki; załącznik graficzny nr 13 a) Odcinek 1 - w której znajduje się istniejąca drewniana kładka turystyczna zakończona platformą widokową, oznaczona na zał. graficznym A - B b) Odcinek 2 - projektowana kładka drewniana jako przedłużenie istniejącej, bezpośrednio na gruncie, z dostrzegalnią w centralnej części; oznaczona na zał. graficznym B - C - D - D1 c) Odcinek 3 - projektowana kładka drewniana wyniesiona na palach, oznaczona D1- E d) Odcinek 4 - projektowany pomost pływający E - F e) Odcinek 5 - projektowana kładka drewniana wyniesiona na palach; F- F1 f ) Odcinek 6 - projektowana kładka drewniana bezpośrednio na gruncie; F1 - G g) Odcinek 7 - istniejąca droga gruntowa, G - H h) Odcinek 8 - projektowana kładka drewniana bezpośrednio na gruncie, oznaczona H - I i ) Odcinek 9 - istniejąca droga gruntowa, I - J j ) Odcinek 10 - projektowana kładka drewniana bezpośrednio na gruncie; J - K Powierzchnia użytkowa kładki: Nr Odcinek kładki Oznaczenie graficzne odcinków Rodzaj Długość (mb) powierzchnia użytkowa (m2) 1 Nr 1 A - B Uzupełnienie istniejącej kładki drewnianej ułożonej bezpośrednio na gruncie, do szerokości ścieżki 1,20m 293,0mb 351,60m2 2 5 Utwardzenie powierzchnia żwirowa 6,0x25,0m 2 Nr 2 B - C projektowana kładka drewniana ułożona bezpośrednio na gruncie, 932,0mb 1118,40m2 3 Nr 2 D - D1 projektowana kładka drewniana ułożona bezpośrednio na gruncie, 501,0mb 601,20m2 4 Nr 2 2 Dostrzegalnia - platforma widokowa 5,14x6,40m 32,50m2 5 Nr 3 D1 - E projektowana kładka drewniana wyniesiona na palach 88,0mb 105,60m2 6 Nr 4 E - F projektowany pomost pływający wraz z blokami cumowniczymi 4,5x2,5m 11,25m2 7 Nr 5 F - F1 projektowana kładka drewniana wyniesiona na palach 100,0mb 120,00m2 8 Nr 6 F1 - G projektowana kładka drewniana ułożona bezpośrednio na gruncie, 107,0mb 128,40m2 9 Nr 7 J1 - K projektowana kładka drewniana ułożona bezpośrednio na gruncie, 99,0mb 118,80m2 Razem: 2 587,75m2 Długość kładki ( objęta inwestycją): a) długość kładki ułożonej na gruncie (A - B): 293,0 m.b. b) długość kładki ułożonej na gruncie (B - C; D - D1; F1 - G; J´ - K,) razem: 1639,0 m.b. b) długość kładki na palach (D1 - E; F - F1) razem: 188,0 m.b. c) długość pomostu pływającego wraz z elementami uzupełniającymi, bloki, liny cumownicze (E - F) około: 40,0 m.b. Całkowita długość kładki projektowanej drewnianej: 1827,0m w tym: kładka na balach drewnianych: 1639,0m i kładka na słupach drewnianych: 188,0m Powierzchnia utwardzona - nawierzchnia żwirowa - 150,0m2 Ogólny zakres a) Projektowaną kładkę należy połączyć z istniejącą kładką na działce (nr 1182) b) Istniejąca kładkę należy zwiększyć do szerokości 1,20m w świetle. Projektowana kładka drewniana przeznaczona do ruchu pieszego, ewentualnie rowerowego. Kładka ma za zadanie umożliwienie regulowanego dostępu do terenów parkowych, przystosowania do użytkowania turystycznego (poznawczego), edukacyjnego i wypoczynkowego. Wejście na ścieżkę edukacyjną z poziomu terenu. c) Komunikacja do kładki została przewidziana istniejącymi drogami gruntowymi. Należy wykonać dwa rodzaje kładki, a) Kładka 1: ułożona na dylach drewnianych ułożonych bezpośrednio na gruncie, co 2,0m. Kładka szerokości 1,20m b) Kładka 2: na konstrukcji pali drewnianych dębowych zabitych w gruncie. Pale drewniane jako konstrukcja nośna co 2,60m. Szerokość kładki 1,20m w świetle przejścia. Konstrukcja kładki z kłód drewnianych, okrągłych lub kwadratowych o wymiarach 12x20cm wg załącznika graficznego i struganych łączonych na zaciosy, śruby, opaski i klamry. (wymiary elementów konstrukcyjnych i łączących wg rysunków) Balustrady - z tarcicy iglastej czterostronnie struganej, wysokości 110cm Słupki balustrad krawędziaki o wymiarach - 10x5cm. Poręcze i boczne deski - 2 pasy z deski o szerokości 10cm gr 2,5cm. Droga gruntowa na działce nr 1320 Pomiędzy zakończeniem odcinka kładki oznaczonym na mapie C a początkiem kolejnego odcinka oznaczonego jako D biegnie droga gruntowa użytkowana jako dojazd do pól. W miejscu drogi zachować przejazd dla sprzętu rolniczego. Platforma widokowa, w konstrukcji drewnianej z okrąglaków lub kwadratowych o wymiarach zewnętrznych platformy 5,14x6,40m. Konstrukcja dachu drewniane krokwie, dach pokryty deską, dranicą. Platforma z niższym poziomem dostępnym dla osób niepełnosprawnych oraz część wyniesiona z przesłoną z otworami przystosowanymi do obserwacji ptaków. Przestrzeń platformy widokowej oraz podesty wykończona deską ryflowaną. Platforma widokowa wyposażona w tablicę informacyjną oraz małe pojedyncze siedziska. Posadowienie kładki oraz platformy na słupach drewnianych wbijanych w grunt na głębokość minimum 1,0m w gruncie rodzimym (nośnym). Średnia głębokość posadowienia słupów od około 3,0 do około 6,0m. Wszystkie elementy istniejącej kładki impregnowane ciśnieniowo i powierzchniowo. Pale konstrukcyjne - okrągłe o średnicy o 36-40 cm z drewna klasy C24. Więźba dachowa z krokwi o przekroju prostokątnym 6x16cm rozstawione co 60cm. Płatwie o przekroju prostokątnym 6x16cm rozstawione co 150cm oparte na słupach z okrąglaków o średnicy o 36cm z drewna klasy C24. Połączenie w węzłach na gwoździe okrągłe ocynkowane 4x110 mm, a w kalenicy na gwoździe 4,2x100 mm z blachami perforowanymi do połączeń ciesielskich. Wilgotność drewna nie może przekraczać 15%. Dach nad platformą o kącie nachylenia od 5o do 20o. Deskowanie jako pokrycie dachowe - 1 warstwa, deska gr.2cm, druga warstwa deska gr.2cm. Belki stropowe - sosnowe lub świerkowe: strop oparty na podciągach drewnianych o przekroju prostokątnym 16x30cm, na którym spoczywają belki stropowe 12x20cm w rozstawie 50cm, z drewna klasy C24. Pomost pływający Projektowane elementy cumownicze wylewane studnie z betonu C20/25 [B25] zbrojone stalą. Przewiduje się posadowienie bezpośrednie w gruncie rodzimym. Głębokość posadowienia ok. 2,5m a) Elementy cumownicze z konstrukcją do zamontowania lin - szt. 4 b) Liny cumownicze oraz lina do przeciągania c) Pomost pływający w konstrukcji stalowo drewnianej zamontowanej na pływakach d) Odbojnice gumowe z grubych pasów gumowych spiętych stalowymi klamrami. Odbojnice montowane na pomostach cumowniczych i pomoście pływającym z każdej ze stron. Transport materiałów oraz wszelkie prace budowlano montażowe, związane z budową pomostu pływającego obligatoryjnie przeprowadzone zostaną z rzeki. 4. Przedmiot zamówienia znajduje się na obszarach NATURA 2000 SOO "Dolina Biebrzy" (PLH 200008) i OSO "Ostoja Biebrzańska" (PLB 200006). Okazanie terenu i wskazanie lokalizacji planowanych obiektów zainteresowanym Wykonawcom nastąpi w terminie na 4 dni przed terminem składania ofert., tj. w dniu 01.06.2018 r. Wykonawcy planujący przystąpić do przetargu zobowiązani są poinformować Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres email: pawel.pawlowski@biebrza.org.pl, o potrzebie wizji terenowej nie później niż na 5 dni przed terminem składania ofert. Okazanie zostanie potwierdzone "Protokołem okazania". 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług - zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych będzie dotyczyło przedmiotu zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia podstawowego nie przekraczając łącznie 12,5 % wartości realizowanego zamówienia. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, tj. pracowników fizycznych i operatorów sprzętu. Wymóg ten nie dotyczy natomiast osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ). W/w wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
71221000-3
71300000-1
45100000-8
45111200-0
45111291-4
45120000-4
45262350-9
45261100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług - zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych będzie dotyczyło przedmiotu zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia podstawowego nie przekraczając łącznie 12,5 % wartości realizowanego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-01-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31 stycznia 2019 r. 2. Zamawiający, zakłada że nie będzie wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: Posiada w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 500 000,00 zł, a także aby był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 700 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 1.2. Zdolności technicznej lub zawodowej. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 1) spełnia następujące warunki dotyczące zdolności technicznej tj. a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na sporządzeniu dokumentacji budowlanej z zakresu budownictwa konstrukcyjno-budowlanego, tj. (kładki turystyczne, pomosty pływające, wiaty turystyczne, dostrzegalnie, wieże widokowe), na które zostały uzyskane pozwolenia na budowę - (Załącznik nr 6 do SIWZ), b) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy obiektów budowlanych z drewna zrealizowanego na terenach gruntów nienośnych (bagiennych) o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto oraz przynajmniej jedną robotę z zakresu wodno-melioracyjnego ( roboty w zakresie regulacji rzek i kanałów, budowa obiektów retencji, zlokalizowanych na ciekach wodnych) o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto (Załącznik nr 7 do SIWZ). 2) spełnia następujące warunki dotyczące zdolności zawodowej tj. : a) dysponuje dwiema osobami - głównym projektantem oraz sprawdzającym - posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiednie uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; w/w osoby powinny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa (ustawa z dn. 15.XII.2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz. U Nr 5/2001 poz. 42 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt1 ustawy pzp, b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. d) Aktualną informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana wraz z dowodami, że usługa została wykonana należycie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. d) Wykonawca polegający na zdolności technicznej lub zawodowej, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - Załącznik nr 9 do SIWZ. e) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; f) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa: 1) w ust. 5 lit. a-c niniejszej specyfikacji składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) w ust. 5 lit. d składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części VI ust. 6 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony w terminie, jak w Części VI ust. 6 SIWZ. 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp mogą być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Oferty wspólne: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii). 3) W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, Zamawiający dopuszcza następujący sposób spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) w odniesieniu do wymogu dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych - łączny potencjał Wykonawców, b) w odniesieniu do wymogu dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonanie zamówienia - łączna sytuacja ekonomiczna Wykonawców, 4) Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielne oświadczenia wstępne, o których mowa w Części VI ust. 1 (wg Załącznika nr 2 i 3). 5) Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą, co najmniej: - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia, - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 7. W przypadku przedstawienia w ofercie dokumentów sporządzonych w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona stosownego przeliczenia na PLN podczas badania złożonych ofert - według tabeli średnich kursów walut obcych NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium wynosi: 20 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: 37 1130 1059 0017 3397 2620 0005 z dopiskiem: "Wykonanie kładki turystycznej wraz z pomostem pływającym na rzece Biebrzy, w systemie zaprojektuj i wybuduj". Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych stosowny dokument wadialny (oryginał) należy załączyć do oferty. Okres ważności dokumentów wadialnych nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych musi wyraźnie określać, iż wniesione w takiej formie wadium podlega zatrzymaniu na rzecz Zamawiającego w okolicznościach podanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 46 ust. l i ust. 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem ust 4a. 7. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ryczałtowa brutto50,00
Zdolność zespołu do wykonania zamówienia45,00
Okres gwarancji5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Wszelkie zmiany umowy będą wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach określonych treścią art. 144 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-05, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.