eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduńska Wola › Zaprojektowanie i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową w Zduńskiej Woli przy ul. Juliusza

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-07-10Ogłoszenie nr 560733-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Złotnicki" Sp. z o.o.: Zaprojektowanie i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową w Zduńskiej Woli przy ul. Juliusza
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Złotnicki" Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 73102192100000, ul. Kościelna  8 , 98-220  Zduńska Wola, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 043 8232449, , e-mail przymanski@tbs-zlotnicki.pl, jszczepaniak@tbs-zlotnicki.pl, faks 043 8232449.
Adres strony internetowej (URL): https://tbs-zlotnicki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Gminna osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://www.bip.tbs-zlotnicki.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=360&x=4&y=83


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową w Zduńskiej Woli przy ul. Juliusza
Numer referencyjny: 1966/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Tak


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej, uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie w technologii prefabrykacji robót budowlanych w ramach zadania Zaprojektowanie i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową w Zduńskiej Woli przy ul. Juliusza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45211350-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67ust. 1 pkt. 6 oraz ust. 1a Pzp, polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego i zgodnych z nim, których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. Zakres możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających, może polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności na wykonaniu robót budowlanych dla tego samego wykonywanego obiektu lub jego otoczenia, w obszarze zakładanego jego oddziaływania. Warunki umowne na jakich zostaną udzielone ewentualne zamówienia uzupełniające: podstawą do negocjacji warunków udzielania zamówienia będzie wzór umowy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: Przez termin realizacji zamówienia zamawiający rozumie dzień uzyskanie pozwolenia na użytkowania obiektu. W przypadku, gdy organ wydający pozwolenie na użytkowanie obiektu będzie procedował wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie przez czas dłuższy niż 30 dni, to zamawiający uzna 30 dzień kalendarzowy od dnia złożenia przez wykonawcę wniosku o wydanie przez właściwy miejscowo organ nadzoru budowlanego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż: a) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN, b) dysponuje polisą od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10.000.000,00 PLN
Informacje dodatkowe W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany przez Zamawiającego, za spełniony jeżeli spełnią go jeden lub więcej (sumarycznie) wykonawców składających wspólnie ofertę
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w ramach jednej lub wielu umów wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: - budowę jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3.000m2. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w ramach jednej lub wielu umów wykonał należycie: - minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3.000m2. c) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego: - projektantem branży konstrukcyjno-budowlanej: osoba ta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, - projektant branży sanitarnej: osoba ta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, - projektantem branży elektrycznej: osoba ta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe. - kierownikiem budowy: osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe. - kierownikiem robót w branży sanitarnej: osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe. - kierownikiem robót branży elektrycznej: osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych oraz posiadać minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję w procesie realizacji zamówienia publicznego, pod warunkiem spełnienia przez wskazaną osobę warunków udziału w postępowaniu i posiadaniu odpowiednich uprawnień budowlanych i doświadczenia zawodowego. Przez doświadczenie, Zamawiający rozumie okres posiadania uprawnień budowlanych, tj. uprawnień wydanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe liczone jest od dnia nadania danej osobie uprawnień budowlanych. Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019, poz. 1186) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020, poz.220) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. 2019 poz.1117). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany przez Zamawiającego, za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden z wykonawców składających wspólnie ofertę.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1 .Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 5. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100.000,00 PLN.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
długość gwarancji w miesiącach 20,00
termin wykonania przedmiotu zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy przy uwzględnieniu ich zakresu i charakteru oraz warunków wprowadzenia zmian w następującym zakresie; a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę materiałów w zakresie niezbędnym , które mogą skutkować zmianą terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii iub zakresu lub materiałów musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonania Dokumentacji Projektowej i skutkują koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszą być wykonane o jakości nie gorszej niż określone w niniejszej Umowie, b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do założeń PFU spowodowanych w szczególności przez: - pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, urządzeń lub oprogramowań, - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub zwiększenie standardu Inwestycji, c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do treści PFU pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Inwestycji (jej podwyższenia), zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych lub zamówień dodatkowych przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, d) w przypadkach, o których mowa w lit. a-c, możliwa jest zmiana terminu realizacji Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub zmniejszenie. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, sposobu wykonania lub materiałów i technologii realizacji Robót, Prac Projektowych lub dostaw urządzeń/ Sprzętu oraz wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub zmniejszenie w przypadku: a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy tj. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiającymi terminowe wykonanie zamówienia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów; b) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności: - niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp. - ujawnienie warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze sztuką budowlaną w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; d) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego; e) w przypadku przerwy w wykonywaniu Robót Budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności w przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu Robót Budowlanych w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sąd bądź inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; f) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, o których mowa w ust. 2 lit. a to takie warunki które łącznie: 1) skutkują wstrzymaniem prowadzenia Robót biorąc pod uwagę wymogi technologiczne determinujące wykonanie poszczególnych Robót Budowlanych.; 2) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa w pkt 1) jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty złożenia Oferty. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku: a) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: - gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności; b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy zwyczajowo przyjęte dla danych czynności - tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności; c) wydłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres związania ofertą wynikający z pierwotnej treści ogłoszenia o zamówieniu, d) konieczność przesunięcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesunięcia, e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, - okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy. 5. W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w szczególności w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposób wykonania przedmiotu Umowy lub materiały i technologia realizacji Robót lub lokalizacja obiektów budowlanych lub urządzeń w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji i pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty, termin realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio o okres trwania przeszkody która uniemożliwiała realizację przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty lub wysokość Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z podjętymi działaniami w celu usunięcia kolizji. 6. W przypadku zaistnienia innych okoliczności bez względu na ich charakter, w tym leżących po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub możliwością nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwłaszcza skutkujących brakiem możliwości wykonania zamówienia w terminach określonych w Umowie, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w szczególności o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, technicznym, w tym w przypadku zmian w projekcie pn. ......................... zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą w części objętej niniejszą umową, powodujących rozbieżność postanowień niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana terminu (tj. jego wydłużenie albo skrócenie). 7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. 8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Za okres trwania tej okoliczności (powodującej wydłużenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. 9. W przypadku zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych dopuszcza się zmianę Wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie: - wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi, - wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na koszty pracownicze związane z wykonywaniem Umowy, - wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem Umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość Wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany mają wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustępie 9 lit. a-d Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego. Nie uzupełnienie dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrą aneks do Umowy. Zmiana wysokości Wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ustępie 9 lit, a-d obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej. W wypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9 lit. a wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9 lit. b ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9 lit. c ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9 lit. d ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrosty całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad gromadzenia i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienia na rzecz Zamawiającego. 10. Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, pod rygorem nieprzedłużenia terminu. 11. W przypadku wystąpienia zmian o których mowa w ust 1 lit. a-c możliwa będzie zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego przedłożonego Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę. Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego. W kosztorysie różnicowym rozliczenia należy wykonać w oparciu o następujące założenia: a. należy wskazać cenę roboty, technologii "pierwotnej" w postaci kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty, b. należy wyliczyć cenę roboty, technologii "zamiennej" w postaci kosztorysu szczegółowego, c. należy wyliczyć różnicę między tymi cenami z lit. a i b, d. wyliczeń ceny "zamiennej" należy dokonać w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego dokonanie zmiany, e. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 12.Kosztorys "różnicowy" po weryfikacji przez inżyniera Kontraktu należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 13.Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 14.Wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptacje Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 15.W przypadku braku konieczności przebudowy przyłączy sieci zewnętrznych mediów do nieruchomości, bądź wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jaką należy pomniejszyć Wynagrodzenie w sytuacji o której mowa w niniejszym ustępie, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11. W przypadku konieczności zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszą stosowny aneks do Umowy. 16.Zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku: 1) podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: a. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany, b. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, c. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy 2) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców 3) zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy zmianie ulegną te postanowienia Umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zamówienia. Wobec powyższego zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.