eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Zakup wyposażenia Żłobka nr 2 w ramach projektu "Piła stawia na Maluchy!"



Ogłoszenie z dnia 2020-11-25

Ogłoszenie nr 560236929-N-2020 z dnia 25-11-2020 r.

Piła: Zakup wyposażenia Żłobka nr 2 w ramach projektu "Piła stawia na Maluchy!"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: projektu "Piła stawia na Maluchy!" Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 585830-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510210294-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY



I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piła, Krajowy numer identyfikacyjny 57079116400000, ul. Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 126 210, e-mail bzp@um.pila.pl, faks 672 123 566.
Adres strony internetowej (url): www.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup wyposażenia Żłobka nr 2 w ramach projektu "Piła stawia na Maluchy!"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZP 271.19.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Żłobka nr 2 w Pile. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ. 2. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, śladów używania i uszkodzeń mechanicznych, pełnowartościowy, spełniający wymogi techniczne i ilościowe oraz dopuszczony do stosowania. Wszystkie dostarczone sprzęty i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 3. Wykonawca dostarczy sprzęt i wyposażenie na własny koszt i ryzyko do siedziby Żłobka nr 2 przy ul. Spacerowej 2 w Pile. 4. Wykonawca zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynków oraz skręcenie i ustawienie mebli w godzinach pracy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe w czasie transportu.


II.4) Główny kod CPV: 39.16.21.00 - Pomoce dydaktyczne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
20.11.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Zakup wyposażenia Żłobka nr 2 w ramach projektu "Piła stawia na Maluchy!"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 21/10/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PHU "BMS" Sp.J. Z. Bielecki, , ul. Staszica 22, 82-500, Kwidzyn, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 96858.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE




SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy - do dnia 15.12.2020 r. paragraf 2 ust. 2 umowy, otrzymuje brzmienie "Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 15 grudnia 2020 r."

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz 1842) oraz paragraf 8 ust. 1 pkt 1) litera a) oraz litera b) Umowy nr 19/PN/2020 zawartej w dniu 21.10.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.