eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowskie Góry › Termomodernizacja, rozbudowa oraz montaż windy w budynku biurowym znajdującym się przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich GórachOgłoszenie z dnia 2020-11-24

Ogłoszenie nr 560236762-N-2020 z dnia 24-11-2020 r.

Tarnowskie Góry: Termomodernizacja, rozbudowa oraz montaż windy w budynku biurowym znajdującym się przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Górach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Konkurs nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 dla poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 558454-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540130503-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510214992-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27215700900000, ul. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 3809006, 3809031, e-mail mtbstg@pn.pl, faks (032) 380 90 18.
Adres strony internetowej (url): www.mtbstg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: spółka z 100% udziałem Gmin

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja, rozbudowa oraz montaż windy w budynku biurowym znajdującym się przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Górach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

06/2020/MTBS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia, jest realizacja inwestycji pn.: Termomodernizacja, rozbudowa oraz montaż windy w budynku biurowym znajdującym się przy ul. Towarowej 1 w Tarnowskich Górach. Inwestycja obejmuje następuje następujące etapy: 1) modernizacja instalacji C.O. - zakres prac określa dokumentacja projektowa, na którą składają się projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 2) dobudowa wiatrołapu, budowa szybu windy, wymiana opraw oświetleniowych wewnątrz budynku - zakres prac określa dokumentacja projektowa, na którą składają się projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 3) dostawa i montaż windy: a) wykonawca zorganizuje, przeprowadzi oraz pokryje koszty niezbędnych prób, badań i odbiorów wykonanych robót przez właściwe jednostki, organy bądź służby, uzyska decyzję UDT dopuszczającą nowy dźwig do eksploatacji, b) w okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca utrzyma we właściwej i stałej sprawności technicznej (z wyjątkiem postojów urządzeń niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych) zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 200r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. N 122, poz. 1321 ze zm.), w tym m.in.: ? wykonywanie przeglądów konserwacyjnych podstawowych, ? wykonywanie przeglądów rocznych, ? prowadzenie wymaganych przepisami, pełnych dokumentacji technicznych przeglądów i konserwacji oraz wykonywanie pomiarów okresowych, ? prowadzenie całodobowego pogotowia dźwigowego we wszystkich dniach tygodnia i stawiennictwo na wezwanie telefoniczne Zamawiającego, w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia, usuwanie na bieżąco awarii, usterek i innych nieprawidłowości w działaniu dźwigu, w tym również zgłaszane telefonicznie przez Zamawiającego drobne naprawy bieżące, ? Wykonywanie innych czynności prac niezbędnych które wg obowiązujących przepisów należy wykonać do prawidłowego funkcjonowania windy; c) wymagania jakie stawia Zamawiający dla montowanej windy, to w szczególności: ? wymiary: 1100x1400x2100mm ? kolor/wykończenie sufitu : Stal plastyfikowana, kolor platynowy ? podłoga: Wykładzina gumowa R50-GREY CONCERTE ? ściany: - tylna: lustro - lewa: Stal nierdzewna szczotkowana, lustro - prawa: Stal nierdzewna szczotkowana, lustro ? cokół: Stal nierdzewna szczotkowana ? ościeżnica drzwi kabinowych: stal nierdzewna szczotkowana ? panel operacyjny kabiny (Wykończenie) stal nierdzewna szczotkowana ? drzwi kabinowe: teleskopowe automatyczne Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana ? drzwi szybowe: teleskopowe automatyczne Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana ? kaseta wezwań. Wykończenie: Stal nierdzewna szczotkowana ? winna być dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, elementy sterownicze zarówno w kabinie, jak i w szybie, tak aby były zrozumiałe i dostępne dla samodzielnie poruszających się osób niepełnosprawnych ? pozostałe cechy: - zasilanie Trójfazowe 400V - zabezpieczenie drzwi przed zamknięciem: KURTNA 2D - zabezpieczenie termiczne silnika : TAK - system dwustronnej komunikacji: TAK - układ automatycznego awaryjnego zjazdu na najbliższy przystanek i otwarcie drzwi kabinowych i szybowych w przypadku zaniku napięcia - zjazd pożarowy na zadany przystanek przy podtrzymaniu zasilania dźwigu - wyposażenie drzwi automatycznych w czujniki wykrywające obecność ludzi i zwierząt - wyposażenie kabiny windy w oświetlenie awaryjne, które działa w przypadku odcięcia źródła zasilania. Powinno ono być uruchomione na tyle długo, aby służby ratownicze zdążyły zainterweniować w normalnym trybie; - system alarmowy w celu stworzenia stałej łączności z szybko reagującą ekipą awaryjną. 4) modernizacja elewacji - zakres prac określa dokumentacja projektowa, na którą składają się projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. UWAGA! Wykonawca w kosztach ogólnych winien ująć koszty zabezpieczenia budynku, w szczególności okien oraz drzwi w trakcie prowadzenia robót Charakterystyka budynku Budynek zlokalizowany jest w Tarnowskich Górach przy ul. Towarowej 1, na działce 1641/64. Jest to budynek całkowicie podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz stropodachem wentylowanym. Funkcja budynku: biurowa. Budynek składa się z dwóch części: trzykondygnacyjnej i jednokondygnacyjnej, połączonych parterowym łącznikiem. Dach płaski, dwuspadowy, kryty papą. Technologia wykonania: ściany z bloczków silikatowych, stropy żelbetowe, prefabrykowane, wieńce żelbetowe, schody wewnętrzne żelbetowe. Instalacje wewnętrzne: budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, komputerową, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalację odgromową, alarmową. Wody opadowe odprowadzane są do kanalizacji poprzez rury wpustowe. Wentylacja pomieszczeń - grawitacyjna. Źródłem ciepła jest wymiennik ciepła w magistrali miejskiej. Wykończenie elewacji: ściany podłużne tynkowane tynkiem cem.-wap., ściany szczytowe nietynkowane. Stolarka okienna: PCV. Wymiary poziome budynku: Budynek administracyjny: 43,95 x 12,06 m Przewiązka: 5,28 x 9,66 m Świetlica: 12,37 x 18,76 m Powierzchnia zabudowy: 818,32 m2 Powierzchnia netto budynku: 1997,99 m2 Powierzchnia całkowita: 2029,40 m2 Kubatura części ogrzewanej: 8016,52 m3 Wysokość: ok. 11,9 m Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej, po uprzednim umówieniu terminu. Podczas wizji lokalnej Wykonawcom nie są udzielane żadne informacje. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym określa SIWZ. Kontakt: e-mail: inwestycje@mtbstg.p


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45331000-6,

45330000-9,

42416100-6,

45313100-5,

50750000-7,

50750000-7,

45000000-7,

45453000-7,

45320000-6,

45321000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
09.10.2020-20.11.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/10/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Krychbud Krystian Folwarczyk, , Mokrzesz ul. Częstochowska 178, 42-244, Mstów, kraj/woj.

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1825615.83 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
wystąpienie robót dodatkowych, stwierdzonych protokołem konieczności

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji umowy, związana z przedłużającą się procedurą przetargową

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1. wystąpienie robót dodatkowych nieobjętych w dokumentacji projektowej, które zostały stwierdzone protokołem konieczności z dnia22.10.2020r. 2. zawarcie umowy z Wykonawcą w terminie dalszym niż pierwotny termin związania ofertą, który wynosił 30 dni

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.