eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Roboty remontowe na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie - Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach.Ogłoszenie z dnia 2020-10-27

Ogłoszenie nr 560212132-N-2020 z dnia 27-10-2020 r.

Chełm: Roboty remontowe na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie - Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 562275-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510169146-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 060695455, ul. plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 565 20 42, 82 563 00 66, e-mail zamowienia@lzopg.pl, faks 825 632 262.
Adres strony internetowej (url): www.lzopg.bip.mbnet.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Pl. Niepodległości 1

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty remontowe na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie - Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

TZ.4311.9.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie - Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach w podziale na trzy części: część nr 1 - remont budynku weterynarii na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie - Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach, część nr 2 - remont dylatacji płyty postojowej wschodniej o długości ok. 5000 m.b. na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie - Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach, część nr 3 - remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej o powierzchni ok. 3250 m2 na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie - Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach.


II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

45233141-9,

45223300-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej o pow. około 3250 m2 na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie - Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 28/08/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SMOK Tadeusz Smoczyński, firma@smok.biz.pl, Krępiec ul. Ofiar Majdanka 12, 21-007, Mełgiew, kraj/woj. lubelskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 193895.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/10/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
1. Zmiana zakresu rzeczowego zamówienia określonego w § 1 ust. 2 umowy. 2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 4 ust 1 umowy na dzień: 15.12.2020 r. 3. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 5 ust.1 umowy na kwotę 344 331,12 PLN

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Zmiana § 10 ust. 1 umowy - dopuszczenie wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przyczyną dokonania zmian w zakresie rzeczowym objętym umową jest brak właściwej wytrzymałości podłoża (brak właściwego wskaźnika zagęszczenia podłoża). Z uwagi stan nawierzchni stwierdzony po dokonaniu robót odkrywkowych - rozbiórkowych, inny niż opisany w SIWZ, dla wykonania remontu ciągów komunikacyjnych na TS w Koroszczynie, zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych których nie dało się przewidzieć podczas opracowywania projektu oraz przy ogłoszeniu postępowania przetargowego. Konieczna jest zmiana przyjętej technologii robót przez wprowadzenie podbudowy dla wykonania nawierzchni z kostki betonowej. Po rozpoczęciu prac rozbiórkowych (rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej oraz mechanicznym rozebraniu podbudowy z gruntu stabilizowanego) na pow. 1735 m2 Wykonawca dokonał badań wskaźnika zagęszczenia gruntu. Wyniki badań nie spełniają wymogów normy PN-S-02205. Opisane ww. okoliczności: spowodują wadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zmniejszenie bezpieczeństwa realizacji robót remontowych (brak osiągnięcia zakładanych efektów rzeczowych - gwarancja, koszty eksploatacji). Z koniecznością zmiany technologii wiąże się wydłużenie terminu realizacji zamówienia oraz zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy, a także udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie był w stanie przewidzieć. Wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia, określonej pierwotnie w umowie. Wartość umowy (bez VAT) wynosi 193 895,00 PLN, wartość zmiany umowy (bez VAT) wynosi 86 049,00 PLN, co stanowi 44,4% wartości umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.