eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabłudów › Dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo gaśniczego z układem napędowym 4x2 wraz z wyposażeniem oraz sprzętu na potrzeby OSP ZabłudówOgłoszenie z dnia 2020-09-25

Ogłoszenie nr 560185222-N-2020 z dnia 25-09-2020 r.

Zabłudów: Dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo gaśniczego z układem napędowym 4x2 wraz z wyposażeniem oraz sprzętu na potrzeby OSP Zabłudów
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projektu nr LT-PL-3R-255 "Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz bezpiecznego środowiska LT-PL" realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 515387-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540041147-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510073253-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Zabłudowie, Krajowy numer identyfikacyjny 53102200000000, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 188 100, e-mail gospodarka@zabludow.pl, faks 085 7188100 w. 44.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo gaśniczego z układem napędowym 4x2 wraz z wyposażeniem oraz sprzętu na potrzeby OSP Zabłudów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo gaśniczego z układem napędowym 4x2 wraz z wyposażeniem oraz sprzętu na potrzeby OSP Zabłudów. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu nr LT-PL-3R-255 "Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz bezpiecznego środowiska LT-PL" realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania: 1) Zadanie 1 - Dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo gaśniczego z układem napędowym 4x2 wraz z wyposażeniem; 2) Zadanie 2 - Dostawa sprzętu na potrzeby OSP Zabłudów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Wszędzie tam, gdzie w SIWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.


II.4) Główny kod CPV: 34144210-3
Dodatkowe kody CPV:

18444110-7,

18100000-0,

18832000-0,

18424000-7,

31122000-7,

31521320-3,

33182100-0,

38651600-9,

44482100-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 31 sierpnia 2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo gaśniczego z układem napędowym 4x2 wraz z wyposażeniem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 01/04/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

IUVO CARS Jan Świeboda, biuro@iuvocars.com.pl, ul. Dębowa 4, 42-202, Częstochowa, kraj/woj. Polska

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 722010.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
01/09/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Na podstawie art. 144 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 ze zm.), Strony umowy z dnia 1.04.2019r. wprowadzają do jej treści następujące zmiany: § 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia 15 października 2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie art. 144 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 ze zm.). Wykonawca, poinformował Zamawiającego o wpływie wystąpienia okoliczności związanych z pandemią COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ograniczeniach w produkcji oraz dostępie do części samochodu. Zamawiający uznał wyjaśnienia Wykonawcy jako zasadne - wskazane okoliczności mogły mieć wpływ na należyte wykonanie umowy w zakresie terminu realizacji umowy. W związku z powyższym Strony na podstawie art. 15 r ust. 4 ww. ustawy postanowiły dokonać zmiany umowy z dnia 1.04.2020 r, poprzez zmianę terminu wykonania umowy w § 2 ust. 1 na dzień 15.10.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.