eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Trybunalski › Wykonanie remontu części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórek przy ul. Garncarskiej 4, Zamurowej 16 i Starowarszawskiej 5 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020Ogłoszenie z dnia 2020-07-07

Ogłoszenie nr 560121678-N-2020 z dnia 07-07-2020 r.

Piotrków Trybunalski: Wykonanie remontu części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórek przy ul. Garncarskiej 4, Zamurowej 16 i Starowarszawskiej 5 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Należy wskazać projekt/program: Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500996-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540009696-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510070903-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. jest inwestorem zastępczym Miasta Piotrków Trybunalski.I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 59063814500000, ul. Al. 3-go Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 323 770, e-mail sekretariat@tbs.piotrkow.pl, faks 447 323 771.
Adres strony internetowej (url): www.bip.tbs-piotrkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie remontu części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórek przy ul. Garncarskiej 4, Zamurowej 16 i Starowarszawskiej 5 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ER/3121/1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie remontu części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórek przy ul. Garncarskiej 4, Zamurowej 16 i Starowarszawskiej 5 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020 zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Zamówienie obejmuje m.in. roboty polegające na: wymianie konstrukcji dachu, wymianie schodów wewnętrznych, wymianie podłogi na gruncie, wymianie stropów międzykondygnacyjnych, przebudowie wewnętrznych ścian działowych i konstrukcyjnych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej), remoncie elewacji frontowej, remoncie i ociepleniu elewacji od strony podwórza, wymianie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, co., wentylacji grawitacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej


II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

45261000-4,

45443000-4,

45421000-4,

45262620-3,

45421152-4,

45223000-6,

45311200-2,

45331210-1,

45332000-3,

45331100-7,

45321000-3,

45410000-4,

45262500-6,

45311000-0,

45432110-8,

45442110-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do dnia 30.09.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wykonanie remontu części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórek przy ul. Garncarskiej 4, Zamurowej 16 i Starowarszawskiej 5 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/04/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk, michałszyczyk@poczta.fm, ul. Zamkowa 14, 97-330, Sulejów, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 718946.41 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Stwierdzono protokołem konieczności wykonanie następujących robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zadania objętego umową nr 619/IGK/I/19 z dnia 9 kwietnia 2019r. polegających na przemurowaniu spękanych ścian zewnętrznych klatki schodowej i wzmocnieniu fundamentów w budynku przy ul. Zamurowej 16;przemurowaniu ubytków i pęknięć rdzenia murowanego ścian oraz ścian kominowych we wszystkich budynkach;stemplowaniu konstrukcji budynku;wyrównaniu ścian zewnętrznych w pionie poprzez zastosowanie dodatkowej warstwy docieplenia;wykonaniu ściągów belek stalowych na poziomie stropów;przemurowaniu ścian kolankowych i szczytowych budynków przy ul. Zamurowej 16 oraz Starowarszawskiej 5;malowaniu elewacji;wykonaniu deskowania połaci dachowej budynków;montażu balustrad na klatkach schodowych;wykonaniu profili ciągnionych na elewacjach;montażu listew przyściennych;montażu ościeżnic;wykonaniu bruzd w ścianach dla instalacji c.o. i wod-kan; wykonaniu białego montażu.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podczas wykonywania remontu budynków ujawniono zły stan techniczny ścian z cegły a głównie starych przewodów kominowych. Stan ten był możliwy do ustalenia jedynie po odbiciu tynków i dokonaniu oględzin. Konieczne było zastosowanie stemplowań i wykonanie licznych przemurowań kominów, ścian a także wykonanie napraw spękanych elementów konstrukcji. Z uwagi na utratę swojej stateczności przemurowania wymagały również ściany kolankowe i szczytowe budynków. W celu zachowania geometrycznej niezmienności konstrukcji budynków wykonano także ściągi dla stalowych belek stropowych. Dokumentacja kosztorysowa nie przewidywała wykonania niezbędnych prac takich jak: malowanie elewacji, wykonanie deskowania połaci dachowej budynków, montaż balustrad na klatkach schodowych, wykonanie profili ciągnionych na elewacjach, montaż listew przyściennych, montaż ościeżnic, wykonanie bruzd w ścianach dla instalacji c.o. i wod-kan, wykonanie białego montażu. Roboty te muszą być wykonane, aby zamawiający osiągnął efekt rzeczowy w postaci gotowego do eksploatacji lub użytkowania obiektu budowlanego. Powyższe prace przyczyniły się w znacznym stopniu do opóźnienia prac objętych zamówieniem podstawowym, za które Wykonawca nie ponosi winy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Realizacja dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę nie objętych zamówieniem podstawowym, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy spełnia przesłanki przepisu art. 144 ust. I pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Roboty obejmujące roboty dodatkowe zostały wycenione na podstawie stawek z zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiązał się do zachowania dotychczasowego terminu wykonania i okresu gwarancji z zamówienia podstawowego. Wartość robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, nie przekroczy 24,48 % wartości zamówienia podstawowego a ich koszt oszacowany został na kwotę 1.758.940,96 zł netto + 8% VAT tj. 1.899.656,24 zł brutto (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 96/100). 3. Zabezpieczenie należytego wykonania robót dodatkowych ustala się w wysokości 5% ich wartości, tj. 94.982,81 zł. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania aneksu, w formie zgodnej z umową nr 619/IGK/I/19 z dnia 09.04.2019r., tj. w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Za zrealizowane prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe, którego wstępną wartość określono na kwotę 9.394.887,37 zł netto + 8 % VAT. Wynagrodzenie brutto wynosi 10.146.478,36 zł., słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 36/100 groszy).

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.