eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › Wykonanie parkingu, drogi oraz chodników w ramach za-gospodarowania otoczenia i parku przy Pałacu Dietla w Kluczach projektu pn. Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w KluczachOgłoszenie z dnia 2020-07-04

Ogłoszenie nr 560119539-N-2020 z dnia 04-07-2020 r.

Klucze: Wykonanie parkingu, drogi oraz chodników w ramach za-gospodarowania otoczenia i parku przy Pałacu Dietla w Kluczach projektu pn. Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: projekt pn. Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z moderni-zacją parku w Kluczach

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 520702-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510065958-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000000, ul. ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl
Adres profilu nabywcy: www.gmina-klucze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie parkingu, drogi oraz chodników w ramach za-gospodarowania otoczenia i parku przy Pałacu Dietla w Kluczach projektu pn. Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie parkingu, drogi oraz chodników w ramach zago-spodarowania otoczenia i parku przy Pałacu Dietla w Kluczach projektu pn. Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach obejmujące: w części drogowej - budowę parkingów dla samochodów osobowych z wewnętrzną drogą dojazdową i chodnikami zgodnie z projektem budowlanym. Wjazd na teren inwestycji projektuje się z ul. Rabsztyńskiej w jednym kierunku. Zakłada się 4 miejsca postojowe we wschodnio-południowej części zaraz przy zjeździe oraz 15 miejsc w części północno-wschodniej. Nawierzchnia zatok parkingowych oraz drogi powinna zostać wykonana z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podbudowie z kruszywa kamien-nego. W projektowanej drodze wewnętrznej projektuje się krawężniki drogowe betonowe. Nawierzchnia chodników wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego. Przy chodnikach projektuje się obrzeża betonowe. Podstawowe wielkości projektowe: Powierzchnia chodników - 183,00 m2 Powierzchnia parkingów i drogi wewnętrznej - 919,32 m2 w tym powierzchnia zjazdu - 37,3 m2


II.4) Główny kod CPV: 45112000-5
Dodatkowe kody CPV:

45111000-8,

45233000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta od dnia 16.04.2020 r. do dnia 31.05.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana terminu wykonania, w związku z powyższym § 2 ust. 1 umowy po zmianie otrzymuje następujące brzmienie: Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 16.04.2020r. do dnia 31.07.2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku ze stanem epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i związanymi z tym ograniczeniami sanitarnymi i problemami związanymi z nieobecnością pracowników, organizacją ich pracy zgodnie z zachowaniem zasad bezpiecznej odległości stosownie do nakazów i zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz opóźnieniami dostaw materiałów niezbędnych do należytego wykonania umowy z powodu sytuacji wywołanej COVID-19, których wystąpienie Wykonawca zgłosił w piśmie z dnia 22.05.2020 r.oraz potwierdził pismem dostawcy kostki brukowej przewidzianej do wykonania przedmiotu umowy z d. 21.05.2020 r., a także stanowiskiem Zamawiającego co do wpływu COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotu umowy wyrażonym w piśmie z dn. 25.05.2020 r. oraz wspólnym stanowiskiem stron z dn. 26.05.2020 r.co do wpływu COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotu umowy z powodu wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności, o których mowa w art. 15 r ust. 1 pkt 1 i 4 tzw. Tarczy Antykryzysowej (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, opubl. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm., zwana dalej w skrócie "Tarczą Antykryzową"), strony na podstawie art. 15r ust.1 pkt 1 i pkt 4 oraz ust. 3 i ust. 4 Tarczy Antykryzysowej i art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp postanowiły dokonać zmiany umowy nr CRU 178.2020 z dnia 16.04.2020 r. w zakresie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.07.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.