eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kuźnia Raciborska › Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RITOgłoszenie z dnia 2020-07-02

Ogłoszenie nr 560117440-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.

Kuźnia Raciborska: Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 505796-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540020807-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510042397-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kuźnia Raciborska, Krajowy numer identyfikacyjny 52798300000000, ul. ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 191 224, e-mail poczta@kuzniaraciborska.pl, faks 324 191 432.
Adres strony internetowej (url): www.kuzniaraciborska.pl; http://kuznia-raciborska.finn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IB.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: "Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej ." Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Budowa nowej drogi: 1.1 Geodezyjne wytyczenie terenu podlegającego przekształceniu wraz z wytyczeniem projektowanej drogi, 1.2 Wykonanie wycinki drzew zgodnie z wydaną decyzją wraz z usunięciem karpin, 1.3 Usunięcie dzikich krzewów, 1.4 Wykonanie robót ziemnych pod warstwy konstrukcji drogi - wykopy i nasypy, wraz z profilowaniem podłoża, 1.5 Zabudowa krawężnika na ławie betonowej z oporem, 1.6 Wykonanie warstw konstrukcyjnych - podbudowa z kruszywa łamanego, 1.7 Wykonanie nawierzchni bitumicznej z warstwy wiążącej i ścieralnej, 1.8 Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego, 1.9 Profilowanie poboczy ziemią urodzajną, 1.10 Montaż oznakowania pionowego, 1.11 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2. Wykonanie przyłączy wod.-kan. 3. Wykonanie oświetlenia projektowanej drogi 4. Wykonanie przebudowy przyłącza energetycznego 5. Wykonanie niwelacji działki wraz z likwidacją zbiornika wodnego: 5.1 Odpompowanie wody, 5.2 Oczyszczenie dna z namułów, karpin i konarów, 5.3 Zasypanie istniejącego zbiornika, 5.4 Niwelacja i profilowanie działki 415/9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami; 2) przedmiaru robót, dokumentacji technicznej, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ, 3) wzór umowy - stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. UWAGA! Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem publicznym. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) wykonanie wszelkich prac pomocniczych i przygotowawczych, które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia objętych niniejszym zamówieniem, a w szczególności zorganizowanie placu budowy wraz zapewnieniem energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy, oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu osób trzecich; 2) wykonanie wszelkich innych robót, przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień, badań (w tym laboratoryjnych), sprawdzeń, pomiarów, czynności, obowiązków i wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej, przedmiaru robót), 3) roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do obiektów mieszkalnych, handlowych, produkcyjnych i innych instytucji; 4) do obowiązku wybranego w toku postępowania Wykonawcy należało będzie sporządzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. Wymagania dotyczące robót: 1) wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, p.poż, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego na budowie (inspektora nadzoru), 2) wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.), 3) wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki, kosztów zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, 4) zadeklarowana przez Wykonawcę cena ofertowa musi zawierać wszelkie czynności I koszty niezbędne dla właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające z zapisów dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ z załącznikami, celu inwestycji obowiązujących przepisami prawa, zasad wiedzy technicznej, zasad sztuki budowlanej, przyjętych dobrych zwyczajów w realizacji tego typu zamówienia oraz innych czynności niezbędnych dla właściwej realizacji zadania, 5) wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki (w tym odpadów niebezpiecznych), kosztów zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia (uzgodnienie formy rozliczenia nastąpi w trakcie przekazania terenu prowadzenia robót). Wytyczne dotyczące zagospodarowania odpadów: 1) powstałe w wyniku prac odpady budowlane winny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), 2) Gmina Kuźnia Raciborska nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów, należy zatem uwzględnić konieczność wywozu odpadów do stosownej instalacji zlokalizowanej poza terenem Gminy Kuźnia Raciborska, 3) materiały z rozbiórki winny być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt poza teren budowy zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Koszt związany z rozbiórką materiałów, transportem, składowaniem (utylizacją) ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu umownym, 4) Wykonawca jako wytwórca odpadów odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z przepisami prawa zagospodarowanie odpadów z rozbiórki. Rozwiązania równoważne. Wszelkie wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze robót znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe należy rozumieć jako przykładowe i służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta - rozpatrywać je należy łącznie ze słowem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji przetargowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ (i w załączonych do niej dokumentach). Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę winien być wykonywany następujący zakres prac: ? układanie nawierzchni asfaltowych. Wymóg w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę dotyczy osób, które w trakcie realizacji zamówienia wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy więc osób kierujących budową, wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, itp. Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone przez Zamawiającego są zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań. 1. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności określone przez Zamawiającego, tj. do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 2. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób, które wykonują czynności określone przez Zamawiającego, w trakcie realizacji zamówienia tj.: 1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) - za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego tej okoliczności.


II.4) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

45231300-8,

45231400-9,

45233300-2,

45316100-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 16.10.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na kwotę 60.000,00 zł brutto zmianie ulega wysokość wynagrodzenia wykonawcy.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Łączna wartość zmiany wynagrodzenia spowodowana koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie przekracza 15 % wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Po wykonaniu wypompowania wody z istniejącego zbiornika stwierdzono konieczność zwiększenia materiału iniertnego do jego zasypania celem uzyskania wymaganej niwelacji rekultywowanego terenu. Prace nie ujęte w projekcie a tym samym w ofercie Wykonawcy zadania, prace do wykonania na wniosek inwestora. W związku z koniecznością wykonania ww robót dodatkowych na kwotę 60.000,00 zł brutto, zmianie ulega wysokość wynagrodzenia wykonawcy. Łączna wartość zmiany wynagrodzenia spowodowana koniecznością wykonania robót dodatkowych,nie przekracza 15 % wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.