eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie zdjęć służących promocji Funduszy Europejskich w Województwie Małopolskim wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.Ogłoszenie z dnia 2020-06-29

Ogłoszenie nr 560114888-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.

Kraków: Wykonanie zdjęć służących promocji Funduszy Europejskich w Województwie Małopolskim wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500860-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510067831-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Małopolskie, Krajowy numer identyfikacyjny 35155428700000, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (12)6303408, e-mail przetargi@umwm.pl, faks (12)6160144.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie zdjęć służących promocji Funduszy Europejskich w Województwie Małopolskim wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZPO-IX.272.56.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zdjęć służących promocji Funduszy Europejskich w Województwie Małopolskim wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Zdjęcia będą realizowane na terenie województwa małopolskiego, będą mieć charakter promocyjny, a ich treść będzie dotyczyć projektów powstałych dzięki dofinansowaniu Funduszy Unijnych oraz beneficjentów programów unijnych, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację projektów i wydarzeń związanych z promocją Funduszy Europejskich. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz warunki wykonania zamówienia są zawarte we wzorze umowy - załączniku nr 3 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 79.96.00.00 - Usługi fotograficzne i pomocnicze
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 30 listopada 2020 roku

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wykonanie zdjęć służących promocji Funduszy Europejskich w Województwie Małopolskim wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 11/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

DUMDUM PICTURES MIKOŁAJ GÓRECKI, , ul. Wespazjana Kochowskiego 13, 01-574, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 75016.26 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Zdjęcia, o których mowa w ust. 1, zostaną wykonane w następujących ilościach (pakietach): 1) Zdjęcia dokumentujące projekty: minimum 30 a maksymalnie 50 projektów (pakietów) po 15 zdjęć, w tym 10 zdjęć w ujęciu poziomym, oraz 5 zdjęć w ujęciu pionowym, prezentującym te same ujęcia jak dla zdjęć w ujęciu poziomym, 2) Zdjęcia reportażowe: minimum 5 a maksymalnie 20 wydarzeń (pakietów) po 20 zdjęć. 2. W § 7 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu: 3. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy wyłącznie za faktycznie wykonany przedmiot umowy, tj. wyłącznie za wykonane pakiety zdjęć, zgodnie z zapisami § 3 ust. 2. i załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy. W przypadku niezrealizowania maksymalnej ilości pakietów zdjęć Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 3. Dotychczasowy ust. 3 w § 7 otrzymuje oznakowanie jako ust. 4.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z zaistnieniem okoliczności polegających na nagłym rozprzestrzenieniu się pandemii wirusa SARS-CoV-2 na terytorium nie tylko Rzeczpospolitej Polskiej, a także całego globu, których pomimo zachowania należytej staranności Zamawiający nie mógł przewidzieć, zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy PZP, Strony postanawiają zmienić łączącą je umowę, przy czym wartość zmiany nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy PZP. Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 umowy oraz Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy przedmiotem zamówienia jest wykonanie zdjęć projektów oraz zdjęć reportażowych. Wykonanie zdjęć od dnia zawarcia umowy do chwili obecnej było niemożliwe ze względu na zamknięcie obiektów realizujących bądź stanowiących projekty, a także odwołano wydarzenia promocyjne Funduszy Europejskich, które miały się zaczynać od kwietnia/maja br., a podczas których miały być wykonywane zdjęcia reportażowe. Powyższe trudność w realizacji umowy wynikają z ustanowienia obostrzeń wprowadzonych aktami prawnymi dotyczącymi przeciwdziałaniu rozwojowi epidemii. Strony również nie mogą przewidzieć nowego terminu podjęcia współpracy umożliwiającego wykonanie pierwotnego zakresu przedmiotu zamówienia. Nawiązując do zmniejszenia wartości przedmiotu zamówienia należy podkreślić, iż minimalna wartość umowy po zmianie wyniesie 46 740,00 zł brutto (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100), a więc stanowi 50,66% wartości maksymalnej umowy, która pozostaje bez zmian i wynosi 92 270,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.