eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Rozbudowa Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowejOgłoszenie z dnia 2019-06-06

Ogłoszenie nr 560113886-N-2019 z dnia 06-06-2019 r.

Gdynia: Rozbudowa Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: RPPM.08.04.00-22-0001/16

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 561448-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500173762-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500211050-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego , 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail umgdynia@gdynia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.gdynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowej

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: "Rozbudowa Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowej" Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 oraz z uwzględnieniem dyspozycji punktu 3.6 SIWZ; 2) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje: 1) Przebudowę układu drogowego, w tym: a) rozbiórkę fragmentów istniejącej jezdni, chodników oraz innych budowli kolidujących z zakresem prowadzonych robót, b) budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z SMA oraz z nawierzchni wodoprzepuszczalnej, c) przebudowę chodnika, d) budowę murów oporowych, e) przebudowę istniejących zjazdów, f) odtworzenie fragmentów jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, g) budowę zatoki autobusowej, 2) Przebudowę kanalizacji deszczowej, 3) Budowę odcinka sieci wodociągowej, 4) Przebudowę kanalizacji sanitarnej, 3) Przebudowę oświetlenia ulicznego i urządzeń elektroenergetycznych, 4) Przebudowę trakcji trolejbusowej, 5) Przebudowę sygnalizacji świetlnej, 6) Przebudowę studni sieci TRISTAR, 7) Przebudowę kanalizacji teletechnicznych, 8) Przebudowę ogrodzeń, 9) Zieleń, w tym: c) zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy, d) usuniecie karpin, e) wykonanie oraz odtworzenie trawników wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego, 10) Budowę elementów małej architektury, 11) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy, 12) Docelową organizację ruchu


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45233000-9,

45231400-9,

45231300-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
zakończenie robót łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru do dnia 06.05.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/05/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
roboty dodatkowe związane wykonaniem przepychu pod budowę kanalizacji kablowej oraz wykonaniem studni kanalizacji trakcyjnej (na SKR-2)

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Roboty dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Roboty dodatkowe (z art.144.1.2) Pzp)zostaną wykonane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z zaoferowanym ryzykiem poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych. Z tytułu wykonania robót zamiennych, dodatkowych (z art.144.1.6)Pzp) i zaniechanych,określonych w par.1 pkt. 2,3 i 4 aneksu nr 4 z dnia 06.05.2019r. do umowy nr KB/647/UI/69-W/2018r.z dnia 31.08.2018r.: a) wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się o kwotę 59 838,85 zł brutto, b) termin zakończenia robót łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru zmienia się na 31.07.2019r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.