eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › "Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie"Ogłoszenie z dnia 2020-06-26

Ogłoszenie nr 560113359-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.

Oleśnica: "Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 637725-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510022769-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 93193469600000, ul. ul. J. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 140 107, e-mail zamowienia@powiat-olesnicki.pl, faks 713 140 110.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-olesnicki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RP.272.1.14.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. Przedmiot zamówienia: "Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie" Robota budowlana Kod CPV 45221111-3 roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 45233140-2 roboty drogowe 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg 4500 0000-7 roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1492D nad kanałem Młyńska Woda w km 0+450 kanału Młyńska Woda w miejscowości Niwki Kraszowskie. II. Stan istniejący: Opis obiektu: Most jest konstrukcją jednoprzęsłową o konstrukcji ramowej. Płyta żelbetowa gr. ok. 80 cm oparta na przyczółkach żelbetowych. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z mieszanek mineralno - bitumicznych o gr. 10 cm. Odwodnienie mostu jest powierzchniowe. Most wyposażony jest w balustrady stalowe o wys. ok. 1,05 m. Dane techniczne istniejącego mostu o długość mostu - 7,00 m o szerokość całkowita - 9,13 m w tym: - chodnik - 1,52 m - jezdnia - 6,10 m - chodnik - 1,51 m o światło pionowe mostu - min. 1,14 m o światło poziome (prostopadle do rzeki) - 4,40 m o kąt skrzyżowania osi mostu i drogi - 49o III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 1. Wykonanie zabezpieczenia terenu cieku przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z procesu budowlanego. 2. Wykonanie zabezpieczenia wykopów wraz z pompowaniem wody. 3. Wycięcie krzewów wokół obiektu. 4. Usunięcie warstwy ziemi o grubości 15 cm. 5. Wykonanie demontażu poręczy mostowych stalowych. 6. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 10 cm na moście. 7. Usunięcie izolacji przeciwwilgociowej. 8. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 12 cm na dojazdach. 9. Rozebranie podbudów o grubości 40 cm. 10. Wykonanie rozbiórki elementów żelbetowych i betonowych. 11. Wykonanie robót ziemnych z transportem urobku nieprzydatnego do wbudowania (ręcznie 20 % i mechanicznie 80 %). 12. Wykonanie czyszczenia strumieniowo - ściernego powierzchni betonowych. 13. Wykonanie wypełnienia betonem przerw i pustek w ścianach przyczółka. 14. Wykonanie wbicia ścianek szczelnych PVC i stalowych. 15. Wykonanie betonowania (przyczółki, oczepy, skrzydełka, płyty przejściowe) betonem C 30/37 . 16. Wykonanie zbrojenia konstrukcji prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12-20 mm. 17. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i antykarbonatyzacyjnych powierzchni betonowych. 18. Wykonanie podbudowy betonowej o grubości 10 cm - beton C12/15. 19. Wykonanie warstwy ochronnej z betonu C20/25 grubości 5 cm, zbrojonej siatką o oczku 15x15 cm gr. 8 mm. 20. Wykonanie elementów odwodnienia. 21. Wykonanie montażu bariero-poręczy i barier na obiekcie i dojazdach. 22. Montaż krawężników kamiennych na moście. 23. Montaż krawężnika betonowego zanikającego 20x30x100 cm na ławie z oporem z betonu C12/15. 24. Oczyszczenie i skropienie izolacji i warstwy wiążącej. 25. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) na moście. 26. Wykonanie nawierzchni z AC 11 o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) na obiekcie. 27. Wykonanie mechanicznie profilowanego i zagęszczonego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi. 28. Wykonanie montażu reperów. 29. Wykonanie oczyszczenia rowów z namułu oraz wyprofilowanie skarp rowu 30. Wykonanie umocnienia skarp rowu kamieniem brukowym wtapianym w beton 31. Profilowanie koryta pod obiektem z oczyszczeniem po wykonaniu robót i z umocnieniem. IV. Pozostałe warunki: 1. Przy wycenie i realizacji zamówienia należy korzystać z dokumentacji: "Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie", sporządzonej przez FASYS MOSTY Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Jedności Narodowej 83, 50-262 Wrocław. 2. W związku z trwającą przebudową drogi powiatowej nr 1492 D w miejscowości Niwki Kraszowskie- etap 2, w km od 0+350 do km 3+661, z wyłączeniem nawierzchni na moście w km 3+465- 3+481, Wykonawca powinien skoordynować wykonanie modernizacji mostu z wykonawcą ww. inwestycji, w szczególności w miejscu realizacji remontu mostu, tj. w km 3+461,09 do 3+491,90 oraz dojazd do niego. 3. Harmonogram wykonawcy mostu musi być zaakceptowany i skoordynowany z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru przebudowywanej drogi. 4. W załączeniu harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D w miejscowości Niwki Kraszowskie- etap 2" (załącznik nr 12 do siwz). 5. Wykonawca wykona oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i będzie je utrzymywał na całym odcinku prowadzonych robót przez cały okres ich trwania. Wprowadzona organizacja ruchu tymczasowego musi uwzględniać tymczasową organizację ruchu (TOR), wprowadzoną przez wykonawcę przebudowy drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie - etap 2. V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Dokumentacja projektowa (PB i PW )- załącznik Nr 8 do SIWZ ze zmianami. 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)- załącznik Nr 9 do SIWZ. 3) Przedmiar Robót -druk pomocniczy - załącznik Nr 10 do SIWZ. VI. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 roku 2.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 2.2. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do: 1) urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi w tym przed dostępem osób postronnych, 2) prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, 3) wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 4) przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 5) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska . 6) zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: - certyfikaty na znak bezpieczeństwa, - aprobaty techniczne, - certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, - atesty, Zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy Pzp w stosunku co do wymagań dotyczących opisywania przedmiotu zamówienia (parametry, normy) należy stosować je z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych przez odniesienie się w kolejności preferencji wskazanych w pkt 2 ww. art. 30 tj. a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), e) norm międzynarodowych, f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne, W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: a) Polskie Normy; b) polskie aprobaty techniczne; c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych protokolarnego przejęcia terenu budowy, 7) zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy, 8) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 9) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 10) przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem, 11) zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu, 12) poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich. 13) opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 14) wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, 15) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 16) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń, 17) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady, 3. Wizja lokalna Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się dokonania wizji lokalnej. Wykonawca winien zapoznać się z całością materiałów załączonych do SIWZ, które są konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 4. Informacje dodatkowe. 1. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w STWiORB oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty i zgodnie z art. 30b Ustawy Pzp. 2. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne "równoważne" odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta. 3. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp i ww. zapisach, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 4. Dokumentacja projektowa oraz STWiORB stanowi dokument wiodący. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej. 5. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń "równoważnych" co do ich jakości, właściwości użytkowych i parametrów technicznych. 5.1. Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót, tj. : 1. Wykonanie zabezpieczenia terenu cieku przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z procesu budowlanego. 2. Wykonanie zabezpieczenia wykopów wraz z pompowaniem wody. 3. Wycięcie krzewów wokół obiektu. 4. Usunięcie warstwy ziemi 5. Wykonanie demontażu poręczy mostowych stalowych. 6. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na moście. 7. Usunięcie izolacji przeciwwilgociowej. 8. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na dojazdach. 9. Rozebranie podbudów 10. Wykonanie rozbiórki elementów żelbetowych i betonowych. 11. Wykonanie robót ziemnych z transportem urobku nieprzydatnego do wbudowania (ręcznie 20 % i mechanicznie 80 %). 12. Wykonanie czyszczenia strumieniowo - ściernego powierzchni betonowych. 13. Wykonanie wypełnienia betonem przerw i pustek w ścianach przyczółka. 14. Wykonanie wbicia ścianek szczelnych. 15. Wykonanie betonowania (przyczółki, oczepy, skrzydełka, płyty przejściowe) 16. Wykonanie zbrojenia konstrukcji prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi 17. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i antykarbonatyzacyjnych powierzchni betonowych. 18. Wykonanie podbudowy betonowej 19. Wykonanie warstwy ochronnej z betonu, zbrojonej siatką 20. Wykonanie elementów odwodnienia. 21. Wykonanie montażu bariero-poręczy i barier . 22. Montaż krawężników kamiennych na moście. 23. Montaż krawężnika betonowego zanikającego na ławie z oporem z betonu 24. Oczyszczenie i skropienie izolacji i warstwy wiążącej. 25. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na moście. 26. Wykonanie nawierzchni na obiekcie. 27. Wykonanie mechanicznie profilowanego i zagęszczonego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi. 28. Wykonanie montażu reperów. 29. Wykonanie oczyszczenia rowów oraz wyprofilowanie skarp rowu 30. Wykonanie umocnienia skarp rowu kamieniem brukowym wtapianym w beton 31. Profilowanie koryta pod obiektem z oczyszczeniem po wykonaniu robót i z umocnieniem - były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, o ile nie są wykonywane przez dane osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową. 5.2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę osobę/osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych w zakresie realizacji całego zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę winno trwać przez cały czas realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział przy realizacji zamówienia. 5.3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w pkt. 5.1. czynności w zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności: 1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 3) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 5.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5.5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia. 5.6. Lista osób biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład pracowników wraz z określeniem pełnionych przez nich funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia a także okresu obowiązywania umowy. 5.7. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca, przedstawi zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać - w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać zmiany osób, o których mowa w pkt 1. 5.8. Obowiązek, o którym mowa w pkt. 5.5) i 5.10) dotyczy także podwykonawcy realizującego przedmiotowe zamówienie. 5.9. Zamawiający, w celu kontroli spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 1, może poinformować Państwową Inspekcję Pracy. 5.10. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia zgodnie z ww. pkt 5.3 5.11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników i przestrzeganie przez nich warunków bhp, ppoż.


II.4) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45233220-7,

45000000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 15 czerwca 2020 roku.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
2) roboty dodatkowe ujęte w protokole konieczności nr 2: Wykaz prac dodatkowych: a) wbicie 13 szt. rur stalowych o średnicy 275x6 z wypełnieniem betonem, na głębokość 6m, b) wykonanie podbudowy betonowej o grubości 10 cm - beton c12/15.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
1) roboty dodatkowe ujęte w protokole konieczności nr 1: Wykaz prac dodatkowych: a) rozebranie dodatkowej ilości konstrukcji betonowych z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki, b) zwiększenie zakresu robót ziemnych, c) wbicie dodatkowego rzędu grodzic stalowych, d) dodatkowa ilość betonowania przyczółków, e) dodatkowa ilość zbrojenia konstrukcji betonowych

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
w trakcie prowadzenia robót budowlanych polegających na: "Wykonaniu modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie", po odkryciu i oczyszczeniu przyczółków mostu, stwierdzono ich zły stan techniczny, jeden przyczółek po odkopaniu przewrócił się oraz jest przesunięty osiowo, a drugi przyczółek ma duży ubytek, co wskazuje na osiadanie tego elementu w gruncie. W celu zwiększenia nośności przyczółków okazało się konieczne opracowanie projektu naprawczego, obejmującego posadowienie obiektu do istniejących warunków podłoża gruntowego. Zakres prac z projektu naprawczego wskazał konieczność wprowadzenia robót naprawczych, które nie były objęte zamówieniem podstawowym, nie było możliwości ich wcześniejszego przewidzenia i są niezbędne dla wykonania zamówienia podstawowego, co zostało potwierdzone w Protokole konieczności nr 1 i 2 na wykonanie robót dodatkowych dla zadania "Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie", podpisanym przez strony umowy w dniu 27 oraz 29 maja 2020r. ; Zmiana dotyczy wartości umowy tj. wartość umowy została zwiększona o koszty robót dodatkowych o wartość 304832,09, wynagrodzenie umowy podstawowej po zmianie wynosi 1 107 804,23 zł brutto. Zmiana dotyczy również zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy- nowy termin realizacji to 28.08.2020r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wykonanie prac dodatkowych uwarunkowane jest prawidłowym wykonaniem umowy podstawowej a także późniejszego użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W związku z zaistniałą sytuacją zamawiający podjął decyzje o powierzeniu wykonania robót dodatkowych wykonawcy zadania podstawowego z powodów ekonomicznych tj. wykonawca realizujący zadanie podstawowe posiada kadrę i sprzęt do prac branży mostowej i drogowej, co nie generuje nowych kosztów z wprowadzaniem nowego wykonawcy z własnym zapleczem, wykonanie prac dodatkowych z zakresu branży drogowej i mostowej(wykonanie modernizacji mostu) przez różnych wykonawców będzie miała wpływ na gwarancje/rękojmię wykonanych prac na zadanie podstawowe (możliwe przerzucanie odpowiedzialności za usterki) a także technicznych tj. występuje brak możliwości przebywania innego wykonawcy na terenie prowadzonych prac z powodu utrudnionego lub wręcz niemożliwego równoległego funkcjonowania dwóch wykonawców w tym samym miejscu (kolizje pracującego sprzętu) oraz braku możliwości współdziałania na ograniczonej powierzchni przy robotach ziemnych (głębokie wykopy). Dodatkowo zmiana wykonawcy tj. wprowadzenie nowego wykonawcy na teren budowy, spowoduje znaczną niedogodność w realizacji zadania wynikającą z możliwością opóźnienia w wykonaniu robót dodatkowych, związanych z przeprowadzeniem postępowania na wyłonienie innego wykonawcy. Wartość umowy podstawowej nr OR.032.16.2020.RP z dnia 06 lutego 2020r. została powiększona o wartość robót dodatkowych w kwocie 304832,09 zł brutto. Zmiana wartości umowy nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (802 972,14 zł brutto) oraz zmiana zakresu robót spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz realizacja robót dodatkowych jest niezbędna do wykonania zadania podstawowego

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.