eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jedlicze › Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów zielonych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy JedliczeOgłoszenie z dnia 2020-06-01

Ogłoszenie nr 560094991-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.

Jedlicze: Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów zielonych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510019550-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jedlicze, Krajowy numer identyfikacyjny 37044055400000, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 352 207, e-mail majerska@jedlicze.pl, faks 134 352 025.
Adres strony internetowej (url): www.jedlicze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów zielonych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RP.271.4.21.2019.MŻM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) odbiór, transport i dostarczanie odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze w części obejmującej odpady komunalne zmieszane i zielone do Instalacji Komunalnej w Krośnie, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., b) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze w części obejmującej odpady komunalne selektywnie zebrane,tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.); c) zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, oraz uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.


II.4) Główny kod CPV: 90.51.10.00 - Usługi wywozu odpadów
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od01.01.2020r. do 31.05.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
rodzaj: zmiana wynagrodzenia, zakres: zwiększenie pierwotnego wynagrodzenia wykonawcy o 15%

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zwiększenie ilości odbieranych śmieci w porównaniu do zakładanej pierwotnie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.