eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Przebudowa ulicy Pogodnej w RybnikuOgłoszenie z dnia 2020-05-29

Ogłoszenie nr 560094081-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

Rybnik: Przebudowa ulicy Pogodnej w Rybniku
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 547522-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540099831-N-2019, 540105564-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510155362-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 27625543000000, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (url): www.rybnik.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy Pogodnej w Rybniku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.53.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Pogodnej w Rybniku. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Część drogowa - Roboty rozbiórkowe i ziemne - Konstrukcje i nawierzchnie jezdni - Konstrukcje i nawierzchnia zjazdów - Elementy drogowe - Oznakowanie - Roboty wykończeniowa - Umocnienie istniejącej skarpy Część kanalizacyjna Część oświetlenia ulicznego Część energetyczna - Przebudowa linii napowietrznej nN - Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych nN Część telekomunikacyjna Przebudowa kabli ziemnych Przebudowa sieci napowietrznej Sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych (50 szt). Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 2. Oznakowanie poziome winno być wykonane jako grubowarstwowe. 3. Wjazdy do posesji wykonać w całości z kostki betonowej w kolorze czerwonym. 4. Zamawiający informuje, że nie można wykorzystywać materiału z korytowania i rozbiórek. 5. Studnie rewizyjne żelbetowe należy zakończyć włazem żeliwnym typu ciężkiego D400 kN, z żeliwa szarego. Studzienki ściekowe należy zakończyć wpustem jezdniowym żeliwnym klasy D400 kN, z żeliwa szarego, z zawiasem i ryglem. 6. Podbudowę z kruszywa łamanego należy wykonać z nowego materiału naturalnego o zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej C90/3. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów z odzysku (korytowania i rozbiórek) i recyklingu. 7. Materiały z rozbiórki we wszystkich branżach przedmiarowych, które Zamawiający uzna za przydatne do ponownego wykorzystania, na polecenie Zamawiającego na własny koszt należy dostarczyć na bezzwrotnych paletach do siedziby Rybnickich Służb Komunalnych i powinny być układane w następujący sposób: - kształtka betonowa 6 cm w ilości - 10 warstw / na palecie 8 cm w ilości - 8 warstw / na palecie - krawężniki drogowe w ilości 10 sztuk / na palecie (2 warstwy po 5 szt. na warstwie) - płyty 35x35 ilości 60 sztuk / na palecie - 10 warstw po 6 szt. na warstwie. Inne nie wskazane wyżej materiały należy układać w sposób wskazany przez kierownika magazynu RSK lub magazynierów. 8. Drzewo pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego i należy dostarczyć w godz. 7.00-13.00 za potwierdzeniem odbioru do Zarządu Zieleni Miejskiej z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem, w następujący sposób: 1) kłodzina pni, konary o średnicy powyżej 20 cm i długości od 2,5 m do 3 m - zostają przejęte nieodpłatnie, 2) konary o średnicy 10 do 20 cm i długości max. 2,5 m - zostają przejęte nieodpłatnie, 3) gałęzie, karpa także w formie zrąbek - zostają przejęte odpłatnie. Protokół z przekazania drewna będzie podstawą dokonania rozliczenia wycinki. Wyjaśnienie nazewnictwa: Kłodzina pnia- cała grubizna od ziemi do miejsca, gdzie korona przechodzi w formę wielokonarową, Konary - gałęzie, których średnica u nasady wynosi min. 10 cm, Gałęzie - wszystkie gałęzie, których średnica jest mniejsza niż 10 cm, Karpa - pniak po wycięciu na powierzchni ziemi z częścią korzeni (po wykarczowaniu) 9. Zamawiający zakłada, że roboty będą prowadzone w systemie dwuzmianowym z uwzględnieniem ciszy nocnej od godz. 22.00 - 06.00. 10. Roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych wzdłuż ulicy. 11. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, oraz po ich zakończeniu obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych. Zakres inwentaryzacji winien obejmować między innymi: przedmiot i cel inwentaryzacji, lokalizację obiektu na gruncie wraz z załącznikiem mapowym, stan zagospodarowania nieruchomości wraz z ogrodzeniem, stan techniczno-użytkowy wraz z opisem elewacji budynku, dokumentację zdjęciową. Inwentaryzację nieruchomości winien wykonać rzeczoznawca (osoba posiadająca stosowne uprawnienia). Do inwentaryzacji winno być załączone pisemne oświadczenie właściciela obiektu budowlanego, że zapoznała się z inwentaryzacją i nie wnosi (albo wnosi) do inwentaryzacji uwagi (uwagi wpisać w oświadczeniu albo załączniku do oświadczenia). 12. Złącza (podłużne i poprzeczne) nawierzchni bitumicznej należy pokryć taśmą przylepną bitumiczną o grubości 4 mm. Taśmę należy zastosować przy krawężnikach i elementach żeliwnych. 13. Do mieszanek mineralno-bitumicznych Zamawiający nie zezwala na stosowanie granulatu asfaltowego z frezu asfaltowego. 14. Krawężniki wystające wzdłuż jezdni należy wynieść na wysokość 6 cm, krawężnik najazdowy wzdłuż zjazdów indywidualnych i wzdłuż zjazdów publicznych na wysokość 2-4 cm. 15. Regulacja żeliwnych włazów studzienek kanalizacyjnych i kratek ściekowych wpustów ulicznych należy wykonać przy użyciu mrozoodpornej, szybkowiążącej, nie kurczącej się zaprawie na bazie cementu modyfikowanego tworzywem sztucznym. 16. Zamawiający udostępni bezpłatnie na potrzeby realizacji umowy wszelkie posiadane materiały i informacje, o ile ich udostępnianie nie jest regulowane odrębnymi przepisami lub zapisami odrębnych umów lub licencji. 17. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami "Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu", Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: 1) zraszania wodą terenu budowy w okresach suszy, 2) stosowania zabezpieczeń pylistych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), 3) transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, 4) stosowania gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów opuszczających plac budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: ? Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania. ? organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Informacje dla wykonawców deklarujących wykorzystanie dla celów realizacji przedmiotowego zamówienia samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych, spełniających wymagania co najmniej normy euro 4 w zakresie emisji spalin. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował taborem samochodów ciężarowych przystosowanych do obioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych. Promowane punktami będą samochody ciężarowe przystosowane do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia wyposażone w silniki spełniające wymogi normy EURO 4. Jeśli samochody ciężarowe przystosowane do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych nie posiadają certyfikatu EURO 4, ale zostały zmodyfikowane osiągając ten sam standard, Zamawiający będzie weryfikował powyższe na podstawie aktualnego zaświadczenia sporządzonego przez autoryzowaną Stację kontroli pojazdów. Dopuszcza się zmianę zadeklarowanych samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych na inne spełniające wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin. Zamawiający będzie weryfikował powyższe na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji bądź oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on właściwy poziom emisji spalin EURO 4, bądź dowodu rejestracyjnego pojazdu, bądź roku produkcji pojazdu wraz z oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu danego samochodu normy EURO 4. Opisane wyżej dokumenty - oryginały do wglądu - należy przedstawić w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował umowy, zgodnie ze złożoną ofertą w zakresie wykorzystania zadeklarowanych samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych spełniających wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin, naliczane będą kary umowne. Pierwsza kara - za niewykorzystywanie samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą: 2.000 zł, za każdy fakt stwierdzenia na budowie niewykorzystania zadeklarowanych w ofercie pojazdów. Druga kara - za nieterminowe przedstawianie dokumentów, potwierdzających spełnienie dla każdego samochodu ciężarowego przystosowanego do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych zadeklarowanych w ofercie jako spełniającego wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin w wysokości 500 zł. Awarie samochodów ciężarowych przystosowanych do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych spełniających wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin należy niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu poprzez wiadomości email lub telefonicznie. W przypadku awarii samochodu przystosowanego do odbioru odpadów typu gruz oraz przywozu materiałów budowlanych, spełniającego wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin, Wykonawca ma obowiązek zapewnić, na czas jego naprawy, samochód zastępczy spełniający wymagania w zakresie przedmiotowej normy. Do pisemnego zgłoszenia awarii należy dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji bądź oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on właściwy poziom emisji spalin EURO 4, bądź dowód rejestracyjnego pojazdu, bądź rok produkcji pojazdu wraz z oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu danego samochodu normy EURO 4 wydane dla samochodu zastępczego. Samochód zastępczy nie posiadający w/w dokumentu uznany będzie jako samochód nie spełniający ww. warunków. Do wszystkich samochodów zastępczych stosuje się te same zasady co do samochodów zadeklarowanych pierwotnie. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały i oznakowanie pionowe oraz 36 miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe, licząc od dnia odbioru końcowego. O okres gwarancji wydłuża się uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: Dotyczy części drogowej: - czynności demontażu istniejących warstw konstrukcyjnych drogi, dojść/chodników i zjazdów, - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi, dojść/chodników i zjazdów, - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża drogi, chodników i zjazdów - prace związane z korektą i zabudową krawężników, obrzeży, - układanie warstw konstrukcyjnych - podbudowy i podsypki, - układanie nawierzchni asfaltowej/ kształtki betonowej, - regulacja pionowa urządzeń obcych. Dotyczy części kanalizacyjnej: - czynności wykonania robót ziemnych, - czynności robót montażowych. Dotyczy części oświetleniowej: - kopanie rowów kablowych, - układanie kabla, - stawianie słupów oświetleniowych, - montaż wysięgników i opraw na słupach. Dotyczy części elektroenergetycznej: wykonanie przebudowy/zabezpieczenia sieci nN. Dotyczy części teletechnicznej: wykonanie przebudowy/zabezpieczenia sieci teletechnicznej. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego. Uwzględnienie wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dokumentacja przewiduje zastosowanie na wszystkich zjazdach obniżenie krawężników o wysokości do 4 cm.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.31.40 - Roboty drogowe
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji umowy 375 dni od daty zawarcia umowy, w tym: 1) wykonanie robót budowlanych w terminie do 345 dni od daty zawarcia umowy, 2) wykonanie rozliczenia końcowego w terminie do 30 dni od daty zakończenia robót budowlanych. Umowa zawarta 18 lipca 2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa ulicy Pogodnej w Rybniku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 18/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

COLAS Polska Sp. z o.o., colas@colas.pl, ul. Nowa 49, 62-070, Palędzie, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3300000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z wykonaniem wpłukiwania igłofiltrów, co spowoduje obniżenie zwierciadła wód gruntowych

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie prac związanych z wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D2 do D4 okazało się, iż występuje wyższy poziom wód gruntowych niż zakładała dokumentacja projektowa, uniemożliwiający prowadzenie dalszych prac zgodnie z sztuką budowlaną. Z uwagi na powyższy fakt zaistniała konieczność dodatkowych prac związanych z wykonaniem wpłukiwania igłofiltrów, co spowoduje obniżenie zwierciadła wód gruntowych. Wprowadzenie kolejnego Wykonawcy na teren budowy wygenerowało by niedogodności na styku zakresów poszczególnych wykonawców gdyż wykonanie wpłukiwania igłofiltrów będzie wykonane w ciągu nowej kanalizacji deszczowej. W przypadku wprowadzenia kolejnego Wykonawcy musiał by on w pierwszej kolejności dokonać wpłukiwania igłofiltrów, następnie Wykonawca umowy podstawowej musiałby wykonać odcinkowy wykop pod kanalizację deszczową. Następnie kolejny Wykonawca musiałby wykonać odwodnienie wykopu poprzez pompowanie (celem obniżenia poziomu wód gruntowych poniżej posadowienia rur kanalizacyjnych) po czym Wykonawca umowy podstawowej wykona ułożenia rur kanalizacji deszczowej wraz z zasypką ciągu kanalizacji deszczowej. Spowodowałoby to dezorganizację terenu budowy spowodowaną przenikaniem się zakresów obydwu wykonawców, co zakłóciłoby proces budowlany wykonania poszczególnych prac, uniemożliwiając ich wykonanie zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz zachowaniem reżimu technologicznego. W przypadku nowego zlecenia Zamawiający musiałby ponosić kilkakrotnie koszty utrzymania terenu budowy, tymczasowej organizacji ruchu i prowadzenia dokumentacji budowy. W końcowym efekcie spowodowałoby to również dezorganizację terenu budowy oraz wydłużyło okres realizacji zadania.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.