eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Połczyn-Zdrój › Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Połczynie-Zdroju na przedszkole.Ogłoszenie z dnia 2020-05-29

Ogłoszenie nr 560093651-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

Połczyn-Zdrój: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Połczynie-Zdroju na przedszkole.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 573194-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510190973-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Połczyn-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 52388000000000, ul. Plac Wolności 42433, 78-320 Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 666 100, e-mail inwestycje@polczyn-zdroj.pl, faks 943 666 105.
Adres strony internetowej (url): www.polczyn-zdroj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Połczynie-Zdroju na przedszkole.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GG.271.1.7.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Połczynie-Zdroju na przedszkole". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera: a) dokumentacja projektowa - Projekt budowlany pn."Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 na przedszkole" sporządzony przez Pracownię Projektową Jerzy Rawski z Koszalina - upr. bud. Nr UAN/N/7210/571/87 oraz projekt budowlany zamienny i projekty instalacyjne zamienne sporządzone przez mgr inż. arch. Michała Skup posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w branży architektonicznej - upr. bud. Nr 27/ZPOIA/OKK/2013 b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, c) przedmiar robót - element pomocniczy Realizacja zadania obejmuje: 1) zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 na przedszkole oraz 2) zmianę dotychczasowego układu funkcjonalnego pomieszczeń na: toalety, sale zajęć, pokój dyrektora, pokój nauczycielski, pom. socjalne, magazyn leżaków, pom. logopedy, pom. magazynowe, poprzez: - wykonanie ścian działowych oraz wyburzeń, - wykonanie okładzin ściennych i posadzek w sanitariatach, - uzupełnienie tynków i malowanie pom., - dostosowanie całego układu funkcjonalnego do wymagań p.poż. - wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej; wykonanie ścian p.poż. murowanych REI 120, - montaż stolarki drzwiowej o wymaganej odporności ogniowej REI 60, - zmianę okna na luksfery o wymaganej odporności ogniowej, - zmianę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wodno - kanalizacyjnej i wentylacji, - likwidację pęknięć posadzek korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Połczynie- Zdroju zgodnie z ekspertyzą techniczną wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie powyższych robót budowlanych, przeprowadzenie procedur odbiorowych i zrealizować obowiązki umowne w okresie udzielonej gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, objętych niniejszym SIWZ, który jest konieczny z punktu widzenia warunków umowy, przepisów prawa i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Zamawiający zakłada możliwość dokonania wizji lokalnej obiektu objętego zamówieniem publicznym w dniach od 15.07.2019r. do 26.07.2019r. w godzinach od 08:00 - 15:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i jego okolic w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie innych robót wymaganych specyfiką zakresu przedmiotowych robót oraz ewentualne wykonanie rysunków powykonawczych przeprowadzonych robót. Cały zakres robót wykonawca wykona z materiałów własnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Zamawiający dopuszcza materiały i urządzenia równoważne w stosunku do wskazanych w projekcie, spełniające Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określane przez zamawiającego.


II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

45232460-4,

45310000-3,

45343000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Data zakończenia - 20.12.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Termin wykonania całości przedmiotu Umowy Strony ustalają do dnia 14 lutego 2020 roku

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Termin wykonania całości przedmiotu Umowy Strony ustalają do dnia 14 lutego 2020 roku

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z pismem z dnia 04 grudnia 2019r., w którym Wykonawca robót wnioskuje w szczególności o zmianę terminu realizacji zadania i odbioru przedmiotu umowy, ze względu na konieczność wykonania instalacji p.poż. wg nowo obowiązujących przepisów po wprowadzonych zmianach projektowych oraz wykonania 2 szt. okien, posiadających certyfikaty pożarowe EI 60 wg. nowo wprowadzonych przepisów p.poż.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Na podstawie § 16 ust.3 pkt 4 Umowy Nr VII/2019 z dnia 05 września 2019 roku w związku z art.144 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zmianami) oraz wprost na podstawie art. 144 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp, dokonuje się zmian zapisu § 4 ust. 3 powyższej umowy podstawowej, który otrzymuje brzmienie: "1. Termin wykonania całości przedmiotu Umowy Strony ustalają do dnia 14 lutego 2020 roku".

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.