eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usługi sprzątania w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym zlokalizowanym w Warszawie i we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2020-05-22

Ogłoszenie nr 560088176-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.

Warszawa: Świadczenie usługi sprzątania w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym zlokalizowanym w Warszawie i we Wrocławiu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500090019-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 00124070000000, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3750575, e-mail zamowienia@ios.gov.pl, faks 22 3750501.
Adres strony internetowej (url): www.ios.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowy Instytut Badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi sprzątania w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym zlokalizowanym w Warszawie i we Wrocławiu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PZ/4/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania powierzchni użytkowej oraz terenu zewnętrznego w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym zlokalizowanym w Warszawie i we Wrocławiu. Zamówienie składa się z dwóch części: 1)Część 1 zamówienia obejmuje usługę sprzątania w budynkach IOŚ-PIB w trzech lokalizacjach w Warszawie. 2)Część 2 zamówienia obejmuje usługę sprzątania w budynku IOŚ-PIB w jednej lokalizacji we Wrocławiu.


II.4) Główny kod CPV: 90610000-9
Dodatkowe kody CPV:

90911200-8,

90620000-9,

90911399-9,

77314100-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na okres od 03.04.2018 do 31.03.2021.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia w zwiazku z ograniczeniem wykonywanych prac będacych przedmiotem umowy.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz zgodnie z art. 15r ust. 4 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 ze zm.) zwanej dalej Ustawą oraz art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Strony zgodnie postanawiły dokonać zmiany w treści Umowy nr PZ.022.4.2018(ZP). Strony Umowy zgodnie ustaliły, że w terminach: 16.03-08.04.2020 r., 16.04-21.04.2020 r., 23.04-28.04.2020 r. oraz 30.04.2020 r. Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonywania czynności wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Części 1 zamówienia w zakresie standardowych i dodatkowych czynności w laboratorium znajdującym się w siedzibie Instytutu przy ul. Kolektorskiej 4 w Warszawie. W związku z powyższym Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie w wysokości wskazanej w §11 ust. 1 pkt 4) Umowy za okres wskazany w §1 aneksu. Wynagrodzenie za miesiąc marzec 2020 r. i kwiecień 2020 r. zostało naliczone w wysokości odpowiadającej (proporcjonalnie) części cyklu rozliczeniowego zgodnie z §11 ust. 5 Umowy. Ponadto zgodnie z art. 15r Ustawy Strony zobowiązują się niezwłocznie, wzajemnie informować o wpływie COVID-19 na wykonywanie Umowy. O ile taki wpływ wystąpi Zamawiający niezwłocznie drogą mailową na adres Wykonawcy,prześle Wykonawcy zawiadomienie o czasowym zwieszeniu Umowy lub jego części na okres wskazany w zawiadomieniu. W okresie zawieszenia Umowy w całości Wynagrodzenie Wykonawcy za ten okres nie przysługuje, w przypadku zawieszenia Umowy w części Wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie naliczone w wysokości odpowiadającej (proporcjonalnie) części cyklu rozliczeniowego zgodnie z §11 ust. 5 Umowy.Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.