eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trojanów › Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy TrojanówOgłoszenie z dnia 2020-05-15

Ogłoszenie nr 560084059-N-2020 z dnia 15-05-2020 r.

Trojanów: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 598271-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540202320-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510270505-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trojanów-Urząd Gminy Trojanów, Krajowy numer identyfikacyjny 54449600000000, ul. Trojanów , 08-455 Trojanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-25 6827120 w. 34, e-mail drogi@trojanow.pl, faks 0-25 6827195.
Adres strony internetowej (url): www.trojanow.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RI.271.9.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów. Zakres zamówienia obejmuje: 1)wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego starego typu na oprawy LED w ilości 654 szt., wraz z wysięgnikami, okablowaniem i osprzętem na terenie Gminy Trojanów. 2) Montaż skrzynek bezpiecznikowych, oraz szafek SON zgodnie z projektem. Wykonawca winien wykonywać wszystkie roboty w uzgodnieniu z właściwym miejscowo dla gminy Trojanów zakładem energetycznym. Po wykonaniu montażu Zamawiający oczekuje od Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej istniejącego oświetlenia, określającej poziomy zainstalowanej mocy opraw na każdym indywidualnym obwodzie. Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację robót (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy prawne.


II.4) Główny kod CPV: 31.52.00.00 - Lampy i oprawy oświetleniowe
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Zakończenie do 21.02.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/11/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Centrum zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o., , ul. Toruńska 9, 26-600, Radom, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 719994.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Przedłużenie terminu zakończenia zadania do dnia 20.07.2020r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przesunieto termin zakończenia zadania z uwagi na przedłuzające sie czynnosci zwiazane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej z PGE S.A.Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.