eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolimów › "Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności"Ogłoszenie z dnia 2020-05-15

Ogłoszenie nr 560083784-N-2020 z dnia 15-05-2020 r.

Bolimów: "Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 583333-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510268408-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bolimów, Krajowy numer identyfikacyjny 53538500000000, ul. ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 380 305, e-mail gminbol@poczta.onet.pl, faks 468 380 386.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GRP.271.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pt. "Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności." Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Centrum ma pełnić funkcję reprezentacyjną Bolimowa, oraz służyć jako miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i odwiedzających. 1. Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności - Część I, obejmująca: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań określonych w pkt. 2)-7), w tym koncepcji planowanych prac dotyczących zagospodarowania Rynku im. T. Kościuszki; 2) Przebudowę Rynku im. Tadeusza Kościuszki; 3) Przebudowę ulic Koziej; 4) Przebudowę ulicy Żabiej; 5) Przebudowę fragmentu ulicy Zastodolnej; 6) Przebudowę fragmentu ulicy Senatorskiej; 7) Remont parkingu przy Urzędzie Gminy w Bolimowie.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

71000000-8,

71400000-2,

45300000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 31.12.2020 roku

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności - Część I,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 06/12/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Roboty Drogowe Dariusz Kłys, , ul. Smardzewska 5, 95-002, Łagiewniki, kraj/woj. Polska

Kłys Roboty Drogowe Spółka z o.o. , , ul. Smardzewska 5, 95-002, Łagiewniki, kraj/woj. Polska

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2710026.83 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu wykonania umowy do dnia 30.06.2021 roku.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
art. 15 r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią, mającymi wpływ na zdolność Wykonawcy do prawidłowego spełnienia świadczeń wynikających z umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.