eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelcz-Laskowice › "Przebudowa ulicy Majowej w Jelczu-LaskowicachOgłoszenie z dnia 2019-04-24

Ogłoszenie nr 560080664-N-2019 z dnia 24-04-2019 r.

Jelcz-Laskowice: "Przebudowa ulicy Majowej w Jelczu-Laskowicach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 647306-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500305130-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jelcz-Laskowice, Krajowy numer identyfikacyjny 93193488000000, ul. W.Witosa 24, 55-230 Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3817122, 3817145, e-mail um.zamowienia@jelcz-laskowice.pl, faks 7 131 817 111.
Adres strony internetowej (url): www.um.jelcz-laskowice.finn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa ulicy Majowej w Jelczu-Laskowicach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RI.271.36.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

: Przebudowa ulicy Majowej w Jelczu-Laskowicach obejmuje wykonanie nawierzchni drogi ul. Majowej z kostki betonowej wraz z oświetleniem od skrzyżowania z ul. Oleśnicką do końca działki nr 15/2 AM-52 w tym przebudowę zjazdu z drogi powiatowej wraz z łącznikiem do istniejącego chodnika, Przedsięwzięcie obejmuje : - przebudowę zjazdu z drogi powiatowej z kostki betonowej 1m - wykonanie nawierzchni drogi o długości 196,0m i o szer. 3,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z poboczami o szer. 0,5 do 2,2 m z płyt ażurowych typu meba gr. 10 cm oraz przebudową zjazdów do posesji. - budowę oświetlenia drogowego zasilanego i sterowanego z szafki oświetleniowej, w ilości 6 lamp w technologi LED. Powyższy zakres szczegółowo określa załączona dokumentacja : - Projekt Zagospodarowania Terenu - "Przebudowa drogi ul. Majowej w Jelczu-Laskowicach" (opracowanie: "ProBudowa", luty 2018); - Projekt Wykonawczy - "Przebudowa drogi ul. Majowej w Jelczu-Laskowicach" (opracowanie: "ProBudowa", luty 2018); - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych - "Przebudowa drogi, ulicy Majowej w Jelczu-Laskowicach" (opracowanie: "ProBudowa", luty 2018);


II.4) Główny kod CPV: 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 31.05.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
01/04/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana zakresu w zakresie robót dodatkowych oraz zwiekszenie wartosci o roboty dodatkowe.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W wyniku przeprowadzonych badań gruntu stwierdzono konieczność wzmocnienia podbudowy przez zastosowanie stabilizacji. ( protokół konieczności z dnia 27.02.2019r).Kwota zmiany 38566,64 zł. Ponadto z uwagi na brak możliwości odprowadzenia powierzchniowo wód opadowych stwierdzono konieczność wykonania kanalizacji deszczowej .( protokół konieczności z dnia 14.02.2019r. Koszt -61935,92zł.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.