eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Manowo › Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do SarbinowaOgłoszenie z dnia 2019-04-24

Ogłoszenie nr 560080581-N-2019 z dnia 24-04-2019 r.

Manowo: Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 631238-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500277034-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, Krajowy numer identyfikacyjny 33096057500000, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 340 72 76, e-mail pzd@powiat.koszalin.pl, faks 94 342 44 26.
Adres strony internetowej (url): http://pzd.powiat.koszalin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PZD.331.15.2018.IK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nawą zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa" stanowiące przebudowę drogi powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo (etap I), tym: 1.Roboty drogowe na odcinku od długości 548m od ul. Leśnej w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 3504Z obejmujące: a)roboty rozbiórkowe, b)roboty ziemne, c)ułożenie podbudów, d)wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętym przebudową tj. - ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm, - ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W 50/70, e)wykonanie poszerzeń, f)przebudowę zjazdów, g)ułożenie chodników od km 0+000 do km 0+100 SP, h)wykonanie zabruków, i)wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 2.Roboty sanitarne polegające na budowie kanalizacji deszczowej o łącznej długości 702m. Uwaga: Przedmiotem niniejszego postępowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo - etap I. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowa zawiera I i II etap przebudowy drogi, dlatego etap II nie będący przedmiotem niniejszego zamówienia oznaczono w dokumentacji poprzez zakreskowanie (dot. robót drogowych) i wprowadzenie koloru różowego (dot. robót sanitarnych). 2.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące odpowiednio załączniki nr 10, 2 i 11 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45233223-8
Dodatkowe kody CPV:

45233222-1,

45232130-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 14.11.2018r. do 10.06.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/04/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zwiększeniu zakresu podstawowego robót o roboty dodatkowe oraz zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o wartość robót dodatkowych.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podczas realizacji robót budowlanych stanowiących przebudowę ww. drogi wystąpiły kolizje z podziemnymi sieciami wodociągowymi oraz gazowymi, które zostały ujawnione podczas wykonywania wykopów i generują dodatkowy koszty tj. zakup dodatkowej studni oraz wykonanie dodatkowych robót ziemnych. Wobec powyższego zaistniała z koniecznością dokonania zmiany w projekcie rzędnej kanału deszczowego wprowadzonego do przepompowni zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Nadmorskiej i Południowej w m. Sarbinowo. Powyższe potwierdza protokół z dnia 25.03.2019r. wraz z kosztorysem robót dodatkowych. W dniu 28.03.2019r. firma BAUTRA Zenon Trafny z Koszalina wystąpiła z pismem do Zamawiającego wyrażając konieczność wykonania robót dodatkowych o wartości 6.192,93 zł brutto związanych z ominięciem ww. kolizji (nieobjętych / nieujawnionych w zamówieniu podstawowym). Uzasadnienie do zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych: 1) Bez wykonania ROBÓT DODATKOWYCH, Wykonawca nie jest wstanie wykonać przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i zawartą umową. 2) Realizacja umowy bez wykonania robót dodatkowych jest niemożliwa, 3) Bezcelowe i nieuzasadnione ekonomicznie jest zatrudnienie nowego Wykonawcy w celu wykonania robót dodatkowych/ spowodowałoby to utratę gwarancji i ewentualny spór podczas robót gwarancyjnych, ponadto /Wykonawca wykonał już wykopy i nie może ruszyć z dalszymi pracami bez realizacji dodatkowego zakresu robót/, 4) Wartość robót dodatkowych tj. kwota 6.192,93 zł nie stanowi zmiany przekraczającej 50% wartości umowy. Wartość umowy: 1.359.500,00 zł Zakres Ilościowy: określa kosztorys robót dodatkowych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.