eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Pozimowe oczyszczanie nawierzchni dróg powiatowych zamiejskich.Ogłoszenie z dnia 2020-05-05

Ogłoszenie nr 560076952-N-2020 z dnia 05-05-2020 r.

Wejherowo: Pozimowe oczyszczanie nawierzchni dróg powiatowych zamiejskich.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 516754-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510062535-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, Krajowy numer identyfikacyjny 19168668000000, ul. ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 743 280, e-mail przetargi@zd.puck.pl, faks 587 743 293.
Adres strony internetowej (url): www.zarzaddrogowy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pozimowe oczyszczanie nawierzchni dróg powiatowych zamiejskich.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-13/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Pozimowe jednorazowe oczyszczenie nawierzchni dróg powiatowych zamiejskich na terenie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, polegające na pozimowym posprzątaniu z piasku nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych, wysepek kanalizujących ruch na skrzyżowaniach, zatok postojowych, rond, wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych wraz z posprzątaniem zanieczyszczeń oraz okopywanie traw przy krawężnikach i obrzeżach obejmujące zadania: Zadanie nr 1. Oczyszczanie dróg powiatowych zamiejskich - Powiat Wejherowski Zadanie nr 2. Oczyszczanie dróg powiatowych zamiejskich - Powiat Pucki Zbieranie i wywóz śmieci z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego polegające na zbieraniu zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych tj. śmieci wyrzucanych przez podróżnych, starych opon, folii, puszek, butelek, kartonów, opakowań z tworzyw sztucznych, złomu, elementów betonowych, brył gruzu, elementów zagubionych przez pojazdy i inne w tym gabarytowe z pasów drogowych tj.: jezdni, pobocza, pasów zieleni, skrzyżowań, rowów przydrożnych wraz ze skarpami. W przypadku mostów - sprzątanie obejmuje części nad obiektami jak również pod obiektami na szerokości pasa drogowego, natomiast w przypadku przepustów drogowych - wloty i wyloty. Zadanie nr 3. Zbieranie i wywóz śmieci z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wejherowskiego Zadanie nr 4. Zbieranie i wywóz śmieci z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Puckiego. Pozimowe jednorazowe oczyszczenie nawierzchni dróg powiatowych zamiejskich na terenie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, polegające na pozimowym posprzątaniu z piasku linii krawędziowych jezdni , wraz z posprzątaniem zanieczyszczeń obejmujące zadania: Zadanie nr 5. Oczyszczanie pozimowe linii krawędziowych jezdni o przekroju szlakowym z piasku na terenie Powiatu Puckiego i Powiatu Wejherowskiego


II.4) Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:

90611000-3,

90612000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
18.03.2020 r. - 17.05.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Oczyszczanie pozimowe linii krawędziowych jezdni o przekroju szlakowym z piasku na terenie Powiatu Puckiego i Powiatu Wejherowskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 18/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

SPB Iwona Miłoszewska , biuro_spb@wp.pl, ul. Grzybowska 99 , 05-520, Parcela, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 21947.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
17/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1.Aneks zawiera się na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zapisów rozdziału 22 punktu b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz puntu IV. 5 Ogłoszenia o zamówieniu. 2. Sporządzenie aneksu wynika z konieczności przedłużenia terminu realizacji zamówienia w związku z wystąpieniem przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy tj. ogłoszoną pandemią COVID 19. 3. Termin wykonania określonego w § 1 zakresu robót ustala się następująco: Zadanie nr 5 - do dnia 31.05.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.