eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Zakup i dostawa artykułów i sprzętu sportowego w ramach projektu "Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu"Ogłoszenie z dnia 2020-05-04

Ogłoszenie nr 560076059-N-2020 z dnia 04-05-2020 r.

Wrocław: Zakup i dostawa artykułów i sprzętu sportowego w ramach projektu "Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu" WND-POWR.03.05.00-00-Z115/17 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 636910-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510040378-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 32786000000000, ul. Al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 473 554, e-mail zamowienia@awf.wroc.pl, faks 71 347 34 48.
Adres strony internetowej (url): https://awf.wroc.pl/aktualnosc/przetargi-1014 oraz http://bip.awf.wroc.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa artykułów i sprzętu sportowego w ramach projektu "Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

KZ-16/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Aneks dotyczy CzęŚci IV zamówienia, OPZ w Załaczniku nr 2d do SIWZ.nr 2 do umowy. Postępowanie dotyczyło dostawy z podziałem na części (I-VI), fabrycznie nowych pochodzących z bieżącej produkcji artykułów i sprzętu sportowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym dla poszczególnych części odpowiednio Załącznik nr 2a -2f do SIWZ/nr 2 do umowy . Wielkość zamówienia na sprzęt sportowy w ramach przedmiotowego projektu poniżej 221 000 euro.


II.4) Główny kod CPV: 37400000-2
Dodatkowe kody CPV:

37440000-4,

37441300-4,

37442100-8,

37442200-8,

37442900-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa zawarta została na okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z informacją podaną w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy w terminie 30 dni tj. do dnia 23.03.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: RÓZNY SPRZĘT SPORTOWY
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 21/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk ul. Klonowa 2, , ul. Klonowa 2,Klępina, 66-010, Nowogród Bobrzański, kraj/woj. lubuskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 27143.60 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zamawiający zgodnie z postanowieniem ust. 1. § 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE, wyraża na zmianę przedmiotu umowy w zaproponowanym zakresie (Załącznik nr 1 i nr 2 do aneksu) tj. na dostarczenie towaru równoważnego: a) dla poz. 2 Zestawienia - Zestaw do treningu w systemie podwieszanym- zestawu firmy TKO, model: 265ST, b) dla poz. 10 Zestawienia -HANTLE- hantli gumowych HMS Pro w wersji okrągłej w wagach 1-9 kg oraz w wersji heksagonalnej o wadze 10 kg, c) dla poz. 5 Zestawienia - LINA TRENINGOWA - sprzęt firmy Bauer Fitness, model: CFA-1151, d) dla poz. 12 Zestawienia -WOREK TRENINGOWY BUŁGARSKI- sprzęt o wartościach wagowych: 10, 12, 15 i 20 kg, Training Bag, firmy: Proud, e) dla poz. 16 Zestawienia - ROLLER DO MASAŻU 30 CM - sprzęt Toller firmy Proud.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Prośba Wykonawcy w Zał. 1 i 2. do aneksu (Pismo Wykonawcy z dnia 24.02.2020r. oraz Pismo Wykonawcy z dnia 03.03.2020r.) oraz wyrażenie zgody Zamawiajacego na podstawie przytoczonych zapisów umownych "W oparciu o art. 144 ust. 1. ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian tj.: możliwość zmiany przedmiotu umowy na etapie realizacji w zakresie parametrów technicznych lecz wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą obu stron. Dostarczony sprzęt nie może mieć gorszych parametrów technicznych niż sprzęt zaoferowany w ofercie oraz nie może powodować zmiany wartości umowy."

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.