eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bodzentyn › Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej mr 752 wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II.Ogłoszenie z dnia 2020-05-04

Ogłoszenie nr 560075940-N-2020 z dnia 04-05-2020 r.

Bodzentyn: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej mr 752 wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Dział 4.5. Ochron i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 524751-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510087681-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzentyn, Krajowy numer identyfikacyjny 53471800000000, ul. ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3115010, 3115511, 3115114, e-mail inwestycje@bodzentyn.ugm.pl, faks 041 3115010, 3115511, 3115114.
Adres strony internetowej (url): www.bodzentyn.bip.jur.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej mr 752 wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BRO.271.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej: Od km 6+363,00 do km 7+064,76 ( odcinek przed m. Św. Katarzyna ) w tym: odcinek po str. lewej od km 6+363,00 do km 6+926,00 odcinek po str. prawej od km 6+882,84 do km 7+064,76 oraz od km 8+441,55 do km 11+417,16 ( odcinek za m. Św. Katarzyna ) w tym: odcinek po stronie lewej od km 8+441,55 do km 8+581,60 odcinek po stronie prawej od km 8+478,79 do km 11+417,16 odcinek po stronie lewej od km 11+386,60 do km 11+417,16


II.4) Główny kod CPV: 45233162-2
Dodatkowe kody CPV:

45233120-6,

45111200-0,

45112000-5,

45233222-1,

45233290-8,

45111291-4,

45200000-9,

45215500-2,

45300000-0,

45330000-9,

45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 15.10.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami których nie można było przewidzieć i polega na zmianie sposobu fakturowania robót. W umowie widniał zapis, że wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wartości zadania. Aneksem nr 1/2020 wprowadzono zapis, że wartość faktur końcowych nie może przekroczyć 95% całej wartości zadania.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiany umowy dokonano z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy związanych z wystąpieniem stanu epidemii (COVID -19). W celu zminimalizowania negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych przez COVID-19 zasadne jest podwyższenie wartości zapłaty faktur częściowych z 70% do 95%.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.