eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suchedniów › DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI Z TERENU MIASTA I GMINY W SUCHEDNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI NAD NIMI W TRAKCIE PRZEWOZUOgłoszenie z dnia 2020-05-04

Ogłoszenie nr 560075781-N-2020 z dnia 04-05-2020 r.

Suchedniów: DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI Z TERENU MIASTA I GMINY W SUCHEDNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI NAD NIMI W TRAKCIE PRZEWOZU
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 578575-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510194206-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów, Krajowy numer identyfikacyjny 29100991700000, ul. ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2543002, 2543485, e-mail ziksuched@poczta.onet.pl, faks 412 543 485.
Adres strony internetowej (url): https://www.suchedniow.bip.doc.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI Z TERENU MIASTA I GMINY W SUCHEDNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI NAD NIMI W TRAKCIE PRZEWOZU

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ED.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Usługa dotyczy dowozu, odwozu i zapewnienia opieki nad dziećmi w trakcie wsiadania, przejazdu i wysiadania dojeżdżających do Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suchedniowie ul. Szarych Szeregów 6,, Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Suchedniowie ul. Kościelna 1 i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie, Ostojów nr 16 w roku szkolnym 2019/2020 i w roku szkolnym 2020/2021 i polega na: - dowozie dzieci do szkół podstawowych z trzech kierunków i ich odwozie wg zał. nr 1 do SIWZ, - dowóz i odwóz dzieci odbywa się tylko w dni nauki szkolnej z wyłączeniem zimowej przerwy świątecznej, wiosennej przerwy świątecznej, ferii zimowych letnich; rekolekcji i innych dodatkowych dni wolnych; w indywidualnych przypadkach w ciągu roku szkolnego strony mogą uzgodnić inny dzień wykonywania usługi, - dowóz dzieci z Michniowa i odwóz /trasa I wg zał. nr 1 do SIWZ/ obejmuje jeden dowóz do szkoły (SSP NR 1) i trzy odwozy, - dowóz dzieci z Ostojowa i odwóz /trasa II wg zał. nr 1 do SIWZ/ obejmuje jeden dowóz do szkoły (SSP Ostojów ) i dwa odwozy , - dowóz dzieci z Mostek i odwóz /trasa III wg zał. nr 1/ obejmuje jeden dowóz ( SSP Nr 1, SSP NR 3) i dwa odwozy - zapewnienie pełnej opieki nad dziećmi (trasa I, II, III - 3 opiekunów). - opiekunowie odpowiedzialni za świadczenie usług opieki nad dziećmi podczas dowozu i odwozu ze szkół powinni posiadać wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają na nie taki obowiązek (minimalne wymagania - ukończony kurs dla opiekunów przewozu dzieci i młodzieży). 2.2. Wykaz tras przejazdowych -dotyczy dowozu i odwozu dzieci z terenu Miasta i Gminy Suchedniów do szkół podstawowych wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu, zgodnie z załącznikiem nr 1 - wykaz tras dowozowych Numer trasy Trasa Liczba dowożonych dzieci Liczba km Ilość kursów i godziny dowozu i odwozu I MICHNIÓW SSP NR 1- 75 Razem - 75 7,00 dowóz do szkoły : (1) SSP Nr 1 - 07:50 odwóz spod szkoły: ( 3) SSP Nr 1 - 12:45 SSP NR 1 - 13:40 SSP Nr 1- 14:30 II OSTOJÓW SSP Ostojów- 30 Razem - 30 5,00 dowóz do szkoły: (1) SSP Ostojów - 07:50 odwóz spod szkoły : (2) SSP Ostojów - 13:40 SSP Ostojów - 15:15 III MOSTKI SSP Nr1- 8 SSP NR 3- 39 Razem - 47 5,50 dowóz do szkoły: (1) SSP Nr 1 - 07:45 SSP Nr 3 - 07:50 odwóz spod szkoły : (2) SSP Nr 3 - 12:45 SSP Nr 1- 12:50 SSP Nr 3 - 14:35 SSP Nr 1 - 14:40 UWAGA - Dowóz na trasach I, II i III liczba miejsc siedzących w autobusie min. 57. Trasa nr I ewentualnie dodatkowy autobus. Razem dowożonych uczniów - 152. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2.3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. czynności polegające na kierowaniu autobusami. Liczbę pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu warunków wykonania zamówienia oraz jego zakresu określa Wykonawca. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 2.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.3. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 60172000-4
Dodatkowe kody CPV:

85312110-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta w dniu 21.08.2019 r. z okresem realizacji od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.06.2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zawieszenie realizacji usługi, zmiana wynagrodzenia.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zawieszenie wykonywania usługi stanowiącej przedmiot umowy w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz związanym z tym zamknięciem placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. W okresie zawieszenia wykonywania usługi, Wykonawcy począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 r. przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości stanowiącej równowartość 50% dotychczasowego wynagrodzenia miesięcznego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.